دهکده معماری

چه پوششى براى كف خانه مناسب تر است

چه پوششى براى كف خانه مناسب تر است

كف پوش هاى چوب پنبه اى
اين نوع كف پوش ازچوب پنبه حقيقىساخته مى شود كه از پوست درخت بلوط گرفته مى شود كه اغلب در مناطقمديترانه اىمخصوصاً در كشور پرتغال بسيار يافت مى شود. به دليل اين كه براى توليداين كف پوشاحتياج به پوست درخت بلوط داريم لذا توليد آن براى اكوسيستم مخرب نيست. اين نوع كفپوش در مكان هايى استفاده مى شود كه انعكاس صدا در آنجا مهم محسوب مىشود و مىخواهند محيطى آرام داشته باشند مانند استوديوها. رنگ چوب پنبه رنگى گرماست و بهدكوراسيون خانه يا اتاق حالتى بسيار زيبا و طبيعى مى بخشد. اين كف پوشمعروف است بهاين كه جزو راحت ترين نوع كف پوش براى پا محسوب مى شود و همچنين «عايقصدا»ى مناسبىنيز است و در تمام نقاط خانه مانند آشپزخانه و حتى كتابخانه كف پوشمناسبى است. ، كفپوش چوب پنبه اى مى تواند مانند كف پوش هاى چوبى به وسيلهواكسو يا پلييوريتنبراقشود.
متداول ترين نوع براق كردن کفپوش، استفاده از واكس است كهبه كف پوش ها جلاى بسيار زيبا مى بخشد و لازم است حداقلسالى يك بار واكس زده شوند. اما براى كف پوش هاى استفاده شده در آشپزخانه بهتر استازبراق كنندهپلييوريتناستفاده شود زيرا احتياج به مراقبت كمترى دارد و استحكامبيشترى همدارد. به دليل اين كه اين نوع كف پوش جاذب آب است مى بايست كاملاً مراقببود و هرزمان كه آب يا مايع ديگرى بر روى آن ريخت سريعاً توسط پارچه پاك و تميز شودچون ايننوع كف پوش هم به راحتى منبسط و منقبض مى شود( كف پوش هاي چوب پنبه اى هموجود داردكه از پلاستيك ساخته مى شوند).
كف پوش هاى لينوليوم
اين نوع كف پوش يك مخلوط طبيعىساخته شده از روغن تخم كتاناكسيد شده، خاك اره، سنگ آهك پودر شده، صمغ كاج ورنگدانه هاى مختلف است. اين مخلوطاولين بار در سال 1863 توسط يك انگليسى به نامفردريك دالتون ساخته شد. اين موادبسيار مستحكم هستند و به صورت وسيعى در تمامىمناطق مانند آپارتمان ها و حتى مناطقصنعتى استفاده مى شد تا اين كه كف پوش هاىپلاستيكى در سال 1940 در دسترس مردم قرارگرفت. كف پوش هاى پلاستيكى مصنوعى درمقايسه با اين نوع كف پوش از نظر نگهدارىبسيار راحت تر بود و به طور چشمگيرى بازارفروش لينوليوم را كساد كرد.
در بعضىمواقع مردم اين دو نوع كف پوش (لينوليوم وكف پوش مصنوعى) را با يكديگر اشتباه مىگيرند، در صورتى كه مواد تشكيل دهنده آن دوكاملاً با يكديگر متفاوت هستند. تنوعرنگ در كف پوش هاى لينوليوم بسيار زياد است ومعمولاً به صورت ورقه اى در بازارموجود هستند.
كاشى هاى كف چرمى
اين نوع از كاشى ها نيز در رنگ هاو سايزهاى مختلفى وجوددارد. آنها مى توانند خيلى زيبا و شيك باشند و عايق هاى بسيارخوبى براى صدا محسوبمى شوند. در زير پا خيلى نرم و لطيف احساس مى شوند و ظاهرىبسيار لوكس و گران قيمتدارند. در طول زمان شكل چرم عوض مى شود و رنگ و جنس آنهاتغيير مى كند و هميشه دستنخورده و تازه به نظر نمى آيد. استفاده از كف پوش هاى چرمىزياد مقرون به صرفه نيستاما بسيار زيبا و فريبننده هستند. اين نوع كاشى هاى كف باطراحى مد روز و يا حتىمدل هاى قديمى و سنتى براى كتابخانه ها بسيار مناسب هستند. بهتر است كه كاشى هاىچرمى در محيط هايى با آب و هواى خشك يا در رطوبت زياد استفادهنشوند. كاشى هاى كفچرمى بايد حداقل 2بار در سال واكس بخورد و بدين منظور مى بايستبا فروشنده، نصاب ياتوزيع كننده آنها قبلاً مشورت كنيم.
موزائيك
اين نوع كف، يك طرح يا تصويرمجازى از قطعات كوچك است. اينقطعات كوچك شامل مرمر يا شيشه مى باشند. روميان چيزىرا كه ما امروزه موزائيك مىناميم ايجاد کردند و آن را بر روى كف و ديوارها استفادهمى كردند. كليساهاى وابستهبه روم شرقى نمونه بسيار خوبى است از کاربرد موزائيك هاىبسيار رنگارنگ و شگفتانگيز كه در آنها قطعات كوچكى از طلا نيز ديده مى شود.
براى اين كه ثابت كنيمايده هاى بزرگ و قديمى از بين نمى روند در طراحى هاى جديدنيز به صورت گسترده اى ازموزائيك استفاده مى شود. نمونه ها و طرح هاى قديمى موزائيكرا مى توان در شهر pompeii (يكى از شهرهاى ايتاليا) مشاهده كرد و نمونه هاى مدرن وامروزى آن كه داراىرنگ هاى بسيار شفاف و زنده اى هستند در حمام، آشپزخانه يا اتاقاصلى خانه استفادهمى شود.
پوشش هاى ارتجاعى كف
اين پوشش ها از موادى ساختهشدهاست كه شكل خود را حفظ مى كند. اين نوع كف شامل موادى مانند چوب پنبه، لينوليوم (يكنوع مشمع كف)، لاستيك و كف پوش پلاستيكى است. آنها از سنگ سراميك، كف هاىسيمانى وحتى از كف پوش هاى چوبى نرم تر هستند؛ اين بدين معنى است كه آنها در زيرپا بسيارراحت هستند و شما مى توانيد براى مدت طولانى روى آنها بايستيد. كف پوش هاىارتجاعىهمچنين عايق هاى ضد صداى بسيار مناسبى محسوب مى شوند و از آنجا كه آنها ازانواعديگر كف پوش ها نرم تر هستند، به راحتى خراش پيدا مى كنند و نبايد با اجسامسخت شستو شو شوند. پوشش هاى ارتجاعى كف به راحتى منقبض و منبسط مى شوند كه اينمسئله بستگىبه رطوبت و درجه هوا دارد. پس قبل از نصب اين نوع كف پوش ابتدا اجازهدهيد تا اين كفپوش ها خود را با محيط و نوع آب و هوا تطبيق دهند و سپس آنها را برروى زمين نصب كنيد.

امتیاز به این وبلاگ


+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۱۶ساعت ۱۴:۵۲ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

الگوهای معماری و طبیعت

بدن انسان
شکل بدن انسان،منحصر به فرد بودن آن و هویت تشکیل یافته آن از بخشهای متمایز،به انسان اولین قانون ترکیب را آموخته است:وحدت در عین گوناگونی.استفاده از بدن انسان در طراحی چه آگاهانه باشد یا نه،بخشی اساسی از تمام تمدنهای معماری،بدون توجه به دوره و زمان آنها را تشکیل می دهد.
استخوان بندی
ایده اسکلت به عنوان سازه باربر بدن،حتی در ابتدایی ترین کلبه های ساخت بشر مشاهده می شود،که با استفاده از شاخه های درختان ساخته و سپس با پوششی از پوست حیوانات و بوته های کوچک پوشانیده می شدند.نه تنها سازه چوبی قابلیت ایجاد این رابطه بین کالبد باربر و پوسته خارجی را دارد،بلکه این رابطه دوگانه از زمانی که شروع به استفاده از فولاد و بتن مسلح در مصالح ساختمانی شد معنی تازه ای یافته است.
حیوانات
استفاده از خصوصیات بدن حیوانات در بسیاری از تمدنهای بشری،این قابلیت را برای معماران ایجاد کرده است تا از تقلیدی سمبلیک برای ایجاد ارتباط بین ایده های خود و ایجاد ارزشهای جامع استفاده کنند.صفات مشخصه هر حیوان و هر کدام از اعضای بدن آنها(بال،پنجه،منقار و…) در ساخت بناها به منظور دستیابی به قدرت جادویی استفاده می شده است. از نمونه های استفاده شده فرمهای بدن حیوانات در معماری می توان از فرم دفاعی بدن لاکپشت،فرم سیال و آزاد بدن پرندگان و فرمهای محاطی حلزون نام برد.

کوهها
گفته می شود” برای آنها که رویاهایشان برخاسته از طبیعت است،حتی کوچکترین تپه منبعی از الهام است” ستایش کوهها به عنوان نقاط عطف جهان،الهام بخش تمایل سرکوب ناپذیر انسان برای ساخت کوههای نمادین همانند زیگوراتها،هرمها و معابد و به همان شیوه در عصر امروز،آسمان خراشها و سازه ساختمانهای مسکونی که از منظر اطراف خود تبعیت می کنند،شمرده می شود.
کریستال
در آشوب سنگهای بی فرم،زمین گنج خود(کریستالها) را پنهان کرده است.اینجاست که طبیعت آشکارا قصد دارد به انسان نظم،وضوح و اطاعت از قوانین آفرینش و تکامل را بیاموزد.
شاخه
انشعاب جزیی از طبیعت درخت است که به انسان ایده رشد و تکثیر را می آموزد.انشعاب مظهر ایجاد است، تولید مثلی که در مقطع زمانی خاص از رشد خود در طبیعت دو برابر می شود،دقیقا عکس آنچه در مورد جریان آب اتفاق می افتد مادامی که حرکت رو به جلوی آن،شاخه های جدا شده از سرچشمه را به هم پیوند می دهد.انشعاب به انسان قدرت تکرار را می آموزد.دنباله ای از تنه،شاخه ها،سربرگها،برگها و … قانونی مشابه نظم حاکم بر معماری را به نمایش می گذارد.
درخت
درخت در بسیاری از فرهنگها سمبلی از کل عالم،پیدایش و تکامل آن است.همینطور رشد عمودی آن،درخت را به مظهری انسانی تبدیل می کند،سنبلی از آنچه آن را مقیاسی از کل جهان می دانیم.اولین بار قانون “treeness”توسط رایت در یکی از سخنرانیهای اولیه اش مطرح شده است.
گل آذین(inflorscene)
گل آذین نحوه استقرار گلها بر روی شاخه به عنوان محوری عمودی است. گل آذین سیستمی انشعابی دارد. در طول تاریخ،تقریبا تمام سیستمهای استقرار گل آذین،معادلی در معماری بناها و به همان میزان در تزیینات یافته اند.
گلها
مدلهای مرکزگرای گلها نه تنها به معماران ایده های بی پایانی از فرمهای تزیینی را می دهد،بلکه اصول توزیعی و ارگانیسم های طبیعی شکل گرفته براساس محوری عمودی و با فرمهای متنوعی از ساختارهای لایه ای هم پوشاننده،آرایشی از چیدمان گلبرگها حول یک محور مرکزی و گسترش عمودی آن از یک نقطه را به نمایش می گذارد.
و در آخرآنکه ما باید درک و آگاهی خود از طبیعت را با توجهی محتاطانه و از طریق تحقیقات و مطالعات دقیق برای دستیابی به بالاترین درجه کارایی،اندیشمندانه سازیم.تا کنون بیشتر توجه انسان به طبیعت رویکردی احسلسی و شهودی بوده است اما در حال حاضر روش و شیوه ای متفاوت در نگاه به طبیعت باید اتخاذ کرد.

منبع: http://www.pu-architect.mihanblog.ir

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۱۶ساعت ۱۴:۵۲ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

استفاده از عدد پي 3.14 در ساخت بناي تخت جمشيد !

استفاده از عدد پي 3.14 در ساخت بناي تخت جمشيد !

تخت جمشید

مهندسان هخامنشي راز استفاده از عدد پي 3.14 را دو هزار و 500 سال پيش كشف كرده بودند. آنها در ساخت سازه هاي سنگي و ستون هاي مجموعه تخت جمشيد كه داراي اشكال مخروطي است، از اين عدد استفاده مي كرده اند.

عدد پي( ۳.۱۴) در علم رياضيات از مجموعه اعداد طبيعي محسوب مي شود. اين عدد از تقسيم محيط دايره بر قطر آن به دست مي آيد. كشف عدد پي جزو مهمترين كشفيات در رياضيات است. كارشناسان رياضي هنوز نتوانسته اند زمان مشخصي براي شروع استفاده از اين عدد پيش بيني كنند. عده زيادي، مصريان و برخي ديگر، يونانيان باستان را كاشفان اين عدد مي دانستند اما بررسي هاي جديد نشان مي دهد هخامنشيان هم با اين عدد آشنا بودند.

"عبدالعظيم شاه كرمي" متخصص سازه و ژئوفيزيك و مسئول بررسي هاي مهندسي در مجموعه تخت جمشيد در اين باره،‌ گفت : بررسي هاي كارشناسي كه روي سازه هاي تخت جمشيد به ويژه روي ستون هاي تخت جمشيد و اشكال مخروطي انجام گرفته؛ نشان مي دهد كه هخامنشيان دو هزار و 500 سال پيش از دانشمندان رياضي دان استفاده مي كردند كه به خوبي با رياضيات محض و مهندسي آشنا بودند. آنان براي ساخت حجم هاي مخروطي راز عدد پي را شناسايي كرده بودند.

دقت و ظرافت در ساخت ستون هاي دايره
اي تخت جمشيد نشان مي دهد كه مهندسان اين سازه عدد پي را تا چندين رقم اعشار محاسبه كرده بودند. شاه كرمي در اين باره گفت : مهندسان هخامنشي ابتدا مقاطع دايره اي را به چندين بخش مساوي تقسيم مي كردند. سپس در داخل هر قسمت تقسيم شده، هلالي معكوس را رسم مي كردند. اين كار آنها را قادر مي ساخت كه مقاطع بسيار دقيق ستون هاي دايره اي را به دست بياورند. محاسبات اخير، مهندسان سازه تخت جمشيد را در محاسبه ارتفاع ستون ها، نحوه ساخت آنها،‌ فشاري كه بايد ستون ها تحمل كنند و توزيع تنش در مقاطع ستون ها ياري مي كرد. اين مهندسان براي به دست آوردن مقاطع دقيق ستون ها مجبور بودند عدد پي را تا چند رقم اعشار محاسبه كنند.

تخت جمشید

تخت جمشید

هم اكنون دانشمندان در بزرگ ترين مراكز علمي و مهندسي جهان چون "ناسا" براي ساخت فضاپيماها و استفاده از اشكال مخروطي توانسته اند عدد پي را تا چند صد رقم اعشار حساب كنند. بر اساس متون تاريخ و رياضيات نخستين كسي كه توانست به طور دقيق عدد پي را محاسبه كند، آ«غياث الدين محمد كاشانيآ» بود. اين دانشمند ايراني عدد پي را تا چند رقم اعشاري محاسبه كرد. پس از او دانشمنداني چون پاسكال به محاسبه دقيق تر اين عدد پرداختند. هم اكنون دانشمندان با استفاده از رايانه هاي بسيار پيشرفته به محاسبه اين عدد مي پردازند.

شاه كرمي با اشاره به اين موضوع كه در بخش هاي مختلف سازه تخت جمشيد، مقاطع مخروطي شامل دايره، بيضي، و سهمي ديده مي شود، گفت : "به دست آوردن مساحت، محيط و ساخت سازه هايي با اين اشكال هندسي بدون شناسايي راز عدد پي و طرز استفاده از آن غيرممكن است."
داريوش هخامنشي بنيان گذار تخت جمشيد در سال 521 پيش از ميلاد دستور ساخت تخت جمشيد را مي دهد و تا سال 486 بسياري از بناهاي تخت جمشيد را طرح ريزي يا بنيان گذاري مي كند. اين مجموعه باستاني شامل حصارها، كاخ ها،‌ بخش هاي خدماتي و مسكوني، نظام هاي مختلف آبرساني و بخش هاي مختلف ديگري است.
مجموعه تخت جمشيد مهمترين پايتخت مقاومت هخامنشي در استان فارس و در نزديكي شهر شيراز جاي گرفته است.

امتیاز به این وبلاگ


 

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۱۶ساعت ۱۴:۴۹ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

رنگهای مناسب برای اتاق خواب

رنگهای مناسب برای اتاق خواب

رنگهای مناسب برای اتاق خواب

رنگ های مناسب اتاق خواب
از آنجاکه اتاق خواب خصوصی ترین فضا در هر خانه است، در طراحی دکوراسیون و انتخاب رنگ آنباید پیشاز هر چیز سلیقه و نیازهای شخصی صاحب آن را در نظر گرفت، با این وجودنباید از اصول طراحی رنگ در دکوراسیون و تاثیرات ناخودآگاهی که هر یک از خانوادههایرنگی بر روی روح و روان ما به جا میگذارد، غافل شد.
 
ضمن مدنظر داشتن سلیقه یصاحب اتاق خواب باید کاربرد یک اتاق خواب را نیز در نظر داشت. یک اتاق خواب بایدهمواره فضایی آرامش بخش و راحت باشد که مکانی مناسب برای خواب و استراحت را فراهمآورد.
هنگام طراحی رنگ یک اتاق خواب بهتر است از انتخاب رنگهای درخشان پرهیزکنیم. چرا که ممکن است هنگام استراحت این رنگها آزاردهنده به نظر برسند؛ اما چنانچهرنگهای زنده را بیشتر می پسندید، سایه های مختلف رنگ آجری در کنار کرمهای غنی وسیاه میتواند انتخابی مناسب باشد.
اگر به دنبال اتاق خوابی با فضای گرم سنتی واندکی تجملی هستید، استفاده از رنگهای به کار رفته در صنایع دستی شرقی راه حلیمناسب برای دستیابی به چنین فضایی است.
رنگهای گرمی چون طلایی، نارنجی ها،قرمزهای پرمایه و آجری های به کار رفته در طرحهای سنتی شرقی عاملی مهم در ایجادنمایی باشکوه و گرم در یک دکوراسیون هستند. علاوه بر به کارگیری این رنگها در فضایاتاق استفاده از پارچه های ابریشمی و کتان طرحدار، تابلوها و مجسمه های زینتی شرقی،پارچه های سوزندوزی و قلمکار غنا جذابیت این دکوراسیون را دوچندان می کند. برای نیلبه موفقیت در ترکیب سطوح طرحدار گوناگون در چنین دکوراسیونی لازم است سطوحی ساده وروشن به منظور استراحت چشم در فضای اتاق در نظر گرفته شوند که رنگ ساده و روشن رویدیوارهای اتاق می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند.
 
رنگهای مناسب برای اتاق خواب
 
همچنین آویزهای پارچه ایدر قسمت بالا و پشت تخت فضایی رمانتیک و خاص به اتاق می بخشد و می تواند تختخواب رابیش از پیش به کانون توجه در اتاق تبدیل کند.
 
 
در مقابل دکوراسیون های سنتیدکوراسیونهای تک رنگ قرار گرفته اند که با به کارگیری تنالیته های مختلف یک رنگفضایی آرام و یکنواخت را پدید می آورند. رنگهای روشن نمای آفتابی و پرنشاط و درهمان حال ساده و آرامش بخش را در برابر دیدگان بیننده قرار می دهند.
ترکیب رنگهای زرد و سبز از آنجا که سبز یکی از رنگهای مشتق شدهاز زرد است، در فضای اتاق خواب بسیار موفق و مناسب خواهد بود. اما باید به خاطرداشته باشیم که غالب شدن رنگ سبز بر زرد در یک اتاق نشیمن بر جذابیت و زندگی در آنمی افزاید، اما در یک اتاق خواب اختصاصی قسمت اعظم فضا به رنگ زرد سادگی و آرامشیکه لازمه یک اتاق خواب است به آن می بخشد؛ حال آن که غالب شدن رنگ سبز در اتاق خواببیش از میزان لازم به فضا شور و انرژی میبخشد.
انتخاب رنگ در اتاق کودکان خوداز قواعدی جداگانه برخوردار است. اتاق خواب نوزادان را بهتر است با رنگهای ملایم وپاستلی آرایش کنیم.
استفاده از ترکیب رنگهای هارمونیک که در چرخه رنگدر کنار یکدیگر قرار گرفته اند نیز در دکوراسیون یک اتاق خواب می تواند بسیارموفقیت آمیز باشد. به عنوان مثال استفاده از تنالیته های مختلف رنگ بنفش و سبز درکنار یک رنگ روشن متضاد مانند کرم فضایی زیبا می آفریند. آنچه باید در طراحی رنگیدکوراسیون یک اتاق خواب همواره در نظر داشته باشیم این است که نه تنها انتخابمجموعه ای از رنگها بلکه میزان به کارگیری آنها و سطوحی که اشغال می کنند درمقایسه با هم نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است.
همچنین ایجاد رابطه میانسطوح رنگی گوناگون با استفاده از جزئیاتی چون یک قاب عکس، حاشیه های کاغذ دیوارینصب شده به دیوار، تکرار طرح خاصی بر روی ملحفه و روبالشی ها و یا حتی قرار دادن یکجفت آباژور یا گلدان بر روی پاتختی ها یا میز آرایش میتواند به دکوراسیون یک اتاقانسجام و هماهنگی بیشتری ببخشد.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۱۶ساعت ۱۴:۴۸ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

معماری، محیط و استرس

معماری، محیط و استرس

میان نظریه های مختلف محیط بیشتر به عنوان عاملی تاثیرگذار بر رفتار انسان فرض می شود. با پیشرفت دانش روانشناسی محیطی دیگر انسان و رفتار او متاثر از محیط نیستند بلکه بر روند شکل گیری محیط اثر متقابل دارند. درزمینه تاثیر محیط و معماری بر رفتار می توان به ۳ دیدگاه اشاره کرد:
۱) جبری نگری معماری: از این دیدگاه معماری و محیط اطراف دلیل بروز رفتار در فرد خواهند بود.
۲) اختیاری نگری محیطی: در این دیدگاه انتخاب فرد باعث بروز رفتار خواهد بود.
۳) احتمالی نگری محیطی: این نگرش حد وسطی از دو دیدگاه قبل است.
استرس زاهای محیطی عواملی هستند که به دلیل نقش تحدید کننده ای که دارند باعث بروز استرس در فرد خواهند شد. از جمله این موارد می توان به سر و صدا، گرما و رطوبت هوا و احساس ازدحام اشاره کرد. در مورد محیط هایی که موجب استرس در انسان می شوند تحقیقات مستقل انجام نشده است. در مورد این دسته از محیط ها باید به نقش فرآیند ادراک در ایجاد احساس استرس در افراد اشاره کرد.
● استرس
استرس واکنش روانی و فیزیولوژیکی است و زمانی رخ می دهد که فرد حس می کند در موقعیت و شرایط تهدید کننده ای قرار گرفته است. استرس غالبا به صورت احساس اضطراب تجربه می شود. هنگامی که فرد احساس می کند در معرض خطر و تهدید قرار گرفته است سیستم اعصاب سمپاتیکش او را آماده فرار از خطر یا مقابله با آن می کند و در عین حال در درون فرد پاره ای واکنش های فیزیولوژیکی نظیر تپش قلب، تعریق، دلشوره و افزایش ترشح آدرنالین و مواد شیمیایی دیگر رخ می دهد.
سه دیدگاه عمده در رابطه با استرس عبارتند از:
الف) نظریه استرس عینی: در این تئوری عامل محرک باعث ایجاد برانگیختگی بدن می شود، این واکنش فرد را برای نشان دادن عکس العمل در مقابل شرایط استرس زا آماده می کند اما این حالت تا مدت زمانی کوتاه کاراست، اگر طول مدت استرس زیاد شود به مرور باعث ایجاد احساس «گیجی، دگرگونی در ادراک، کاهش سطح تمرکز و یادآوری» می شود. در نهایت استرس باعث اختلا ل کامل در تصمیم گیری و هوشیاری فرد خواهد شد.
ب) نظریه زمینه قبلی: بر طبق این نظریه برخی افراد به واسطه سابقه ژنتیکی و زمینه مساعد شرایط فردی در لحظه استرس، مقابل یک نوع محرک نسبت به سایرین واکنش شدیدتری نشان می دهند.
ج) نظریه های الگوی شخصیت: در این دیدگاه الگوی شخصیتی افراد در نحوه واکنش به استرس دارای اهمیت است. افراد بسته به الگوی شخصیتی خود نسبت به استرس واکنش های متفاوتی بروز می دهند البته این نکته باید در نظر گرفته شود که استرس به خودی خود یکی از واکنش های طبیعی است که جهت ادامه حیات گونه های مختلف، لا زم و ضروری است.
● محیط
محیط را به شکل ضمنی هر آنچه در اطراف ما است، چه ساخته شده چه طبیعی، می توان نامید. با این وجود تعریف ما از محیط بسته به نوع برداشت و استفاده ما از محیط متفاوت است: «جغرافی دانان زمین آب و هوا، روان شناسان مردم و شخصیت فردی آنها، جامعه شناسان سازمان های اجتماعی و فرآیندها و معماران ساختمان ها و محیط های باز و منظر را محیط تعریف می کنند.»
بسیاری از عوامل غیرفیزیکی موجود در محیط می توانند محیط را متاثر کنند. محیط های طبیعی اغلب به عنوان عواملی که از فشار روحی می کاهند در نظر گرفته می شوند اما گاهی در شمار موارد استرس زا قرار می گیرند.
محیط را می توان به طرق مختلف برحسب موارد گوناگون دسته بندی کرد. از جمله دسته بندی هایی که در مورد محیط انجام شده تقسیم بندی جان لنگ است وی محیط را در زیر گروه های محیط کالبدی، محیط اجتماعی، محیط روانشناختی و محیط رفتاری تقسیم بندی می کند:
محیط کالبدی شامل محیط های زمینی و جغرافیایی، محیط اجتماعی شامل نهادهای متشکل از افراد و گروه ها، محیط روانشناختی شامل تصاویر ذهنی مردم و محیط رفتاری مجموعه عواملی است که فرد به آن واکنش نشان می دهد.
در زمینه دیدگاه های ارائه شده در باب تاثیر محیط و معماری بر رفتار می توان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد:
▪ جبری نگری معماری: این دیدگاه از نخستین دیدگاه ها در مورد تاثیر معماری بر رفتار انسان بوده است. لنگ در ابتدای کتاب آفرینش، نظریه معماری بیان می کند که بیشتر نظریه های معماری بر این اعتقاد و اساس بوده است که محیط ساخته شده، یکی از عوامل تعیین کننده رفتار اجتماعی انسان بوده است. این دیدگاه در گفتار آلتمن قابل مشاهده است: «محیط و رفتار آن قدر در هم تنیده شده اند که به سختی می توان آنها را از هم تفکیک کرد. رفتار را نمی توان مستقل از رابطه درونی آن با محیط درک کرد و رفتار را باید در بستری محیطی تعریف کرد.» اما این دیدگاه در واقع نوعی «اعتقاد به جبریت معماری» است.
لنگ دلیل این اشتباه در تاریخ نظری معماری را بنیان گذاری نظریه های «معماری براساس مدل ساده انگارانه انگیزش - پاسخ» می داند. به این شکل محیط ساخته شده یا طبیعی محرک و رفتار انسان ها پاسخگوی محرک در نظر گرفته می شود. در واقع ایرادهای دیگری هم بر این دیدگاه وجود دارد: «نخست اینکه با وجود اهمیت عواملی اجتماعی و فرهنگی، این دیدگاه در اهمیت محیط فیزیکی مبالغه می کند. دوم اینکه جبری نگری تاثیرات غیرمستقیم محیطی و تعامل معماری متغیرهای محیطی را که به صورت ترکیبی عمل می کند نادیده می گیرد و بالا خره این که جبری نگری، تعامل میان فرد و محیط را نادیده می گیرد و فرد را منفعل می پندارد...» نکته ای که مد نظر لنگ است در روانشناسی محیطی از تاریخ ۱۹۸۰ میلا دی مورد توجه قرار گرفت، رابطه انسان - محیط رابطه ای دوسویه است. هر دو به نوعی بر هم تاثیر گذارده و از هم متاثر می شوند. بنابراین نمی توان صرفا وجوه کالبدی محیط را دلیل بروز رفتارها در انسان دانست. باید همواره این نکته را مدنظر داشت که جز ویژگی های محیطی، عواملی متعدد در شکل گیری رفتار انسان ها در محیط های مختلف وجود دارد. البته ممکن است در طول تاریخ معماری به مواردی برخورد کرد که در یک محیط، آنقدر ناهنجاری اجتماعی اتفاق افتاده باشد که سرانجام مسوولا ن تصمیم به تخریب آن مکان گرفته اند، اما این نکته همیشه صادق نیست.
▪ اختیاری نگری محیطی: بل ضمن بیان این نگرش به محیط عنوان می کند که جبری نگری به شکل مطلق و ناب باوری مبالغه آمیز است. اختیاری نگری در واقع شکل تعدیل شده ای از جبری نگری است. مطابق این دیدگاه: «محیط عرضه کننده فرصت های رفتاری و نیز عامل ایجاد محدودیت های بالقوه است» از این دیدگاه محیط معمولا باعث بروز رفتار نمی شود، در این نگرش انتخاب ماست که نقش مشخص کننده را دارد: «اختیاری نگری محیطی، محیط را تنها تعیین کننده رفتار نمی داند، بلکه آن را زمینه ای برای وقوع رفتار می داند.»
▪ احتمالی نگری محیطی: این دیدگاه در واقع حد وسط دیدگاه های جبری نگری و اختیاری نگری است. در این دیدگاه فرض بر این است که: «هر ارگانیسمی در هر موقعیت محیطی ممکن است پاسخ های گوناگونی برگزیند.» البته هر رفتاری واجد درجه ای از احتمال است که این درجات احتمال ناشی از تاثیر عوامل غیرمعماری و هم ناشی از تاثیر عوامل معماری و طراحی است. با این فرض می توان بروز بعضی از رفتارها را در برخی از محیط ها محتمل تر دانست.
افراد در مقابل کلمه محیط کالبدی، از واژه محیط فرهنگی نیز نام می برند. این نامیدن اشاره به کافی نبودن جنبه کالبدی محیط برای افراد دارد. لنگ اعتقاد دارد: «زندگی انسان در محیط فرهنگی جریان دارد» محیط های ساخته شده، بخشی از محیط های فرهنگی، زمینی یا جغرافیایی است در واقع مجموعه ای از انطباق پذیری ها را شامل می شود که انسان با آن محیط ها ایجاد می کند.
محیط معماری را می توان به این شکل تعریف کرد: «محیط شامل مجموعه ای قرارگاه های رفتاری است که درون یکدیگر قرار گرفته و با هم فصول مشترکی دارند.» عناصر اصلی این قرارگاه های رفتاری، یک الگوی شاخص رفتار و یک محیط فیزیکی می باشد. این نظر شباهت با دیدگاه کریستوفر الکساندر دارد.
الکساندر پس از اشاره به «کیفیتی بی نام» که موجب زنده ماندن بناها و شهرها می شود چنین عنوان می دارد که: «برای تعریف این کیفیت در بناها و شهرها، باید کار را با درک این مطالب شروع کنیم که هویت هر فضا از تکرار مستمر الگوهای خاصی از رویدادها در آن مکان حاصل می شود.»
در کتاب «معماری و راز جاودانگی»، پس از آنکه وجود الگو در رویدادها را در فصل قبل مشخص کرده، چنین عنوان می کند که در واقع الگویی فضایی هم وجود دارد که با الگوی رویدادهایی که در آن فضا اتفاق می افتد نسبت مکمل دارد. از ترکیب این هر دو الگو، «الگویی جامع» به وجود می آید که «عنصر متعلق به فرهنگ انسان ها است.»
وی متذکر می شود که گرچه «هرالگوی فضایی الگویی رویدادی دارد که با آن ملا زم است» اما «الگوی فضایی علت الگوی رویدادها نیست و بالعکس».
محیط فیزیکی را می توان همان ساختار کالبدی دانست که از ترکیب سطوح مختلف در الگوهایی که فضاهای باز و بسته و ساختمان ها را شکل می دهند تشکیل شده است.
قابلیت های محیط بر دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود، قابلیت های مستقیم آن دسته از فعالیت ها است که قابل تامین توسط محیط هستند، اما قابلیت های غیرمستقیم «شامل چیزهایی چون معانی نمادین می باشد که به همبستگی الگوها با یک مرجع و سودمندی یک الگو بستگی دارد.»
● استرس زاهای محیطی
«استرس زای محیطی عبارت از یک عنصر محیط فیزیکی است که به علت تهدیدآمیز بودن، واکنش عاطفی منفی ایجاد می کند.»
عوامل استرس زای محیطی، عواملی هستند که با ایجاد استرس در فرد در طولا نی مدت باعث افت قابلیت های فرد خواهند شد.
برخی از این عوامل مانند سر و صدا تاثیر سریع و آنی بر کارآیی فرد دارند، اما برخی دیگر مانند آلودگی هوا اثرشان در درازمدت پدیدار خواهد شد.
سر و صدا: امروز با گسترش صنایع و شهرها، افزایش جمعیت و تراکم زیاد، حضور اتومبیل و سایر وسایل حمل و نقل عمومی، حتی «رادیو و تلویزیون» و در نتیجه صدای بیشتری که تولید می کنند، همگی باعث شده اند سر و صدا به عنوان «استرس زای محیطی جهانی» مطرح شود. به تمامی عواملی که باعث ایجاد استرس ناشی از سر و صدا می شوند باید موسیقی تند را هم اضافه کرد. تاثیر آلودگی صوتی بر رفتار اجتماعی مردم قابل رویت است: «خطرات پرخاش، متناسب با شدت و حدت سر و صدا افزایش می یابد.» دومین اثر سو» سر و صدا این است: عملکرد افرادی که در محیط پر سر و صدا کار می کنند بسیار کاهش می یابد. «آزمایش ها نشان می دهند که سر و صدای قابل پیش بینی کمتر از سر و صدای غیرقابل پیش بینی استرس زاست.»
سومین تاثیر سر و صدای زیاد بی تفاوت شدن افراد نسبت به شاخص های اجتماعی است.
▪ گرما و رطوبت هوا: هر دو عامل گرما و رطوبت زیاد، مانند سر و صدا باعث ایجاد واکنش های منفی در فرد می شوند با این تفاوت که چون دامنه نفوذ فرد بر آنها کمتر است و قابلیت کنترل کمتری بر آنها وجود دارد باعث رفتارهای پرخاشگرانه تری می شوند. نکته قابل توجه این است که در صورت ایجاد کنترل بر این عوامل می توان از تاثیرات نامطلوب آنها جلوگیری کرد یا از شدت آنها کاست. بخشی از این تمهیدات را می توان با تصمیم گیری درست در هنگام طراحی اجرا کرد مثل در نظر گرفتن فضای سبز مورد نیاز در شهرها.
▪ ازدحام: امروزه افزایش جمعیت و تراکم بالا ی شهرها خود زمینه ساز ایجاد احساس ازدحام است، ازدحام مخصوصا در مراکز شهرهای بزرگ از جمله عوامل استرس زای محیطی است. ازدحام حالتی است ذهنی که بسته به عوامل فردی بین افراد، متفاوت درک می شود. در کنار واژه ازدحام معمولا از کلمه تراکم هم استفاده می شود. در اینجا باید تفاوت میان ازدحام وتراکم را یادآور شد. استاکولز تراکم را منحصرا دارای معنای فیزیکی می داند حال آنکه ازدحام دارای وجهی روانشناختی است.
در واقع تراکم با تقسیم تعداد ساکنان یک منطقه بر مساحت زمین به دست می آید، در حالی که ازدحام همان گونه که گفته شد بسته به هر فرد متفاوت است. از آن جهت ازدحام را می توان به عنوان عاملی استرس زا دانست که باعث تحدید رفتار قلمروی انسان می شود. قلمرو علا وه بر «فضایی محدود شده» یا «تلا ش بر نظارت بر مکان» در مورد انسان «مجموعه ای گسترده از امور را در بر می گیرد.»
هال اعتقاد دارد که استرس ناشی از احساس ازدحام «ابزارهایی کارآمد در خدمت روند تکامل بودند.» وی با بیان نظریاتی درباره نحوه تکامل انسان چنین باور دارد که «اثرات هر دو نوع فشار رقابتی» در تکامل انسان قابل مشاهده است.
● محیط های استرس زا
استرس زاهای محیطی نسبت به محیط های استرس زا دارای وجوه معین تر و بررسی شده تری هستند. عواملی که موجب می شود محیط به نظر انسان استرس زا باشد دو دسته هستند:
۱) عواملی که در میان همه افراد تقریبا مشابه هستند فضاهایی که در آنها فرد با کمبود اطلا عات دریافتی یا افزایش بیش از حد اطلا عات رسیده به سیستم عصبی روبه رو می شود و در نتیجه اختلا ل در فرآیند ادراک به وجود می آید.
عدم شناخت از محیط اطراف باعث ایجاد استرس خواهد شد، یا به تجربه ثابت شده هرگاه انسان در موقعیتی قرار بگیرد که احساس کند توانایی کنترل بر آن را ندارد، یا حتی این قابلیت را که بتواند آن را پیش بینی کند از دست داده، دچار استرس خواهد شد.
۲) عواملی که بین افراد مختلف متفاوتند: این عوامل نتیجه تفاوت در شخصیت انسان ها هستند.
این دسته از موارد به علت شخصی بودن، کمتر مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته اند و کمتر می توان به شکل استاندارد شده و در قالبی معین و مشخص طبقه بندی کرد و برای بررسی دسته دوم عوامل ایجاد استرس در افراد باید به نقش ادراک اشاره کرد.
▪ ادراک محیط: «انسان بودن یعنی تلا ش دائمی برای درک...».
می توان گفت اصلی ترین نقش در فهم انسان از محیط را ادراک محیط داراست. «ادراک به طور اعم، به معنای علم و آگاهی انسان از جهان بیرون و دنیای درون اوست و از دیرباز به عنوان اساس شناخت و شناسایی انسان، موضوع بحث فلا سفه بوده است.»
احساس استرس در یک محیط بسیار وابسته به شکل ادراک فرد از محیط می باشد. به شکل خلا صه می توان ادراک را فرآیندی دانست که طی آن فرد اطلا عات را از محیط پیرامون، توسط حواس خود، دریافت کرده و پس از آن به وسیله مغز تجزیه و تحلیل و ارزیابی می کند، سه عامل تاثیرگذار بر ادراک نقش بسیار مهمی دارند:
الف) وضع روحی انسان در آن لحظه و حال و هوای محیط در زمان ادراک
ب ) خلق و خوی شخصی که چیزی است نقش گرفته و ساخته شده از تمامی تجربیات و وقایع گذشته شخص بیننده.
پ) عوامل موروثی و زمینه اجتماعی، روانی یعنی عواملی که نه از طریق یاد گرفتن به وجود آمده اند و نه از راه تجربه.» این تفاوت ها در افراد سبب می شود که افراد تجربه هایی متفاوت از ادراک یک فضا را داشته باشند، «ادراکات محیطی ممکن است متفاوت از یکدیگر، باشند» از سویی رابرت گیفورد هم چند عامل را برای توجیه دلیل تفاوت ادراک بیان می کند:
الف) عوامل شخصی: مانند تجربه های شخصی، سن، جنس، تعلیم و تربیت
ب) عوامل فرهنگی
ج ) عوامل فیزیکی
در مورد استرس بیان شد که بر طبق یک دیدگاه، الگوی شخصیت تاثیر زیادی در تاثیر عامل محرک بر فرد دارد. از سویی دیگر شخصیت عامل مهمی در نحوه ادراک محیط نیز به شمار می رود. «شخصیت الگوی رفتاری ویژه یک شخص واحد است» یا شخصیت عبارت از مجموعه ویژگی هایی است که باعث تفاوت یا تشابه فرد از دیگران می شود. گیفورد پنج ارتباط بین محیط و شخصیت برمی شمرد:
۱) در برخی تئوری های رفتاری که حتی گمان می رود نقش محیط نادیده گرفته شده به برخی از فاکتورهای ارتباط بین محیط شخصیت توجه شده مانند خصوصیاتی که باعث درونگرایی یا برونگرایی فرد می شود، هر دو این تقسیم بندی ها به گونه ای به رابطه فرد با محیط اطراف می پردازند.
۲) شناخت خصوصیات فردی موجب می شود که رفتارهای آشکار محیطی را حدس بزنیم.
۳) جدا از رفتارهایی که توسط تئوریسین های سنتی روانشناسی ارائه شده برخی رفتارها نتیجه بارز محیط است.
۴) بسیاری از رفتارها نتیجه قابلیت تطابق فرد - محیط است، مانند سازگار شدن با سر و صدای محیط.
۵) بسیاری از روش ها و رویکردهایی را که در طول ماهها توسط روانشناسان شخصیتی برای فهم انسان ها کامل یافته است می توان با تغییرات چندین جهت شناخت محیط به کار برد.» (گیفورد ۱۳۷۸، ۳۴-۳۵).
● جمع بندی
تقریبا برای هر فردی تجربه کلا فه شدن بر اثر سر و صدا، گرما یا رطوبت و شرجی هوا پیش آمده است. از سویی دیگر گاهی اتفاق افتاده که با ورود به فضا یا مکانی بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشد احساس دلهره و اضطراب کند. در روانشناسی محیط مورد نخست با عنوان استرس زاهای محیطی شناخته می شود، عوامل استرس زای محیطی، عواملی هستند که معمولا به علت تهدیدآمیز بودن «ایجاد واکنش عاطفی منفی می کنند». شدت این واکنش در افراد مختلف متفاوت است. ادراک محیط نقش زیادی در ایجاد احساس استرس دارد. بخشی از عوامل موثر بر ادراک شخصی است مانند تجارب، ژنتیک و... جدا از عوامل شخصی که بر نحوه ادراک فرد از محیط به عنوان فضایی استرس زا نقش دارد، برخی عوامل ادراکی هستند که ممکن است افراد را درباره محیط اطراف دچار اضطراب کنند.
آزمایشات نشان داده اند که انسان در صورتی که در حالت بی خبری مطلق از محیط اطراف باشد یا اطلا عات رسیده به فرد از محیط اطراف به حدی کم باشد که وی قادر نباشد شناخت از محیط اطراف خود را گسترش دهد، یا از سویی دیگر حجم اطلا عات رسیده به فرد به حدی زیاد باشد که دیگر قادر به تجزیه و تحلیل و پرداخت اطلا عات نباشد دچار حالا ت روانی نامطلوب مانند احساس کسالت، وحشت بی اساس و کابوس بینی و... خواهد شد. (گروتر ۱۳۷۵، ۱۱).

امتیاز به این وبلاگ


 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۱۶ساعت ۱۴:۴۵ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

طراحی داخلی چیست؟

طراحی داخلی چیست؟طراحی داخلی (Interior Design) که به عنوان یک حرفه، یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده، بهینه­سازی فضاهای داخلی ساختمان­ها به منظور انجام فعالیت­های روزمره یعنی زندگی و کار است.

بخش اعظم عمر ما در فضاهای داخلی بناها سپری می­شود. این فضاها محیطی را ایجاد می­کنند که پاسخ­گوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز به سرپناه بوده و بسیاری از فعالیت­های ما در آن صورت می­گیرد. همچنین آنچه به یک بنا روح می­بخشد، فضای داخلی آن است. بنابراین می­توان گفت کیفیت فضای داخلی از یک طرف تأثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت­های ما در آن دارد و از طرف دیگر نگرش، احوال و شخصیت ما را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این اساس، هدف طراحی داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت­سازی زندگی در آن است. فضای معماری بدون طراحی داخلی یا اصلاً قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن، کارآیی لازم و بهینه را نخواهد داشت.

طراحی داخلی زندگی همه آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد و تأثیرات آن در زندگی به وضوح قابل مشاهده است. از این­رو موضوع طراحی داخلی به هیچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانه­های اعیانی نیست. طراحی داخلی می­تواند برای کل جامعه و طبقات کم­درآمد هم مفید باشد. اگر قناعت را اصل اساسی امروز جامعه بدانیم و قصد داشته باشیم امکان زندگی راحت را در فضای 40 یا 60 متری آپارتمان­ها فراهم کنیم، طراحی داخلی یک ضرورت گریزناپذیر خواهد بود. طراحی داخلی می­تواند به ما نشان دهد که در این فضای کوچک چطور و با چه وسایلی باید زندگی کنیم.

از آنجا که طراحی داخلی در ارتباط مستقیم با ویژگی­های روحی ـ روانی انسان قرار دارد، بایستی برای نیل به یک طرح مطلوب، ویژگی­های رفتارهای انسانی در فضاهای داخلی زیستی اعم از عمومی و خصوصی، در طراحی به دقت مورد توجه قرار ­گیرد. از این­رو طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سروکار دارد: کاربرد آن فضا، و احساس و تأثیری که می­خواهد آن فضا بر استفاده­کننده داشته باشد.

طراحی داخلی طیف گوناگونی از عناصر و مؤلفه­ها از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمی­گیرد. این عناصر ابزارهای کار طراح هستند که همگی باید بطور هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوشایند قرار گیرند.

طراحی داخلی که در حد واسط میان معماری و طراحی قرار می­گیرد، به همان میزان که شامل جنبه­های کاربردی، ساختاری و فنی می­شود، طراحی تجسمی و جنبه­های بصری و زیبایی­شناسانه را نیز در بر دارد. از این­رو طراحی داخلی اغلب در ردیف هنرهای تجسمی به حساب آمده است و برای موفقیت در آن، بایستی تا حد نسبتاً زیادی با عناصر و اصول طراحی تجسمی و مبادی سواد بصری آشنا بود.

اگرچه طراحی داخلی امروزه به عنوان یک تخصص شناخته می­شود و محدوده بسیار وسیعی را در بر می­گیرد، اما از آنجایی که این رشته در ارتباط مستقیم با فضای داخلی خانه و زندگی روزمره می­باشد، شناخت الفبای طراحی داخلی و تبیین مبانی آن به زبان ساده برای عموم مردم و بویژه زنان خانه­دار، به قابل فهم کردن آن و برخوردی علمی با این پدیده خواهد انجامید و در نهایت تأثیری عمیق بر کیفیت فضاهای زیستی جامعه ما خواهد داشت. از این­رو بنا داریم طی یادداشت­هایی به مباحث مختلف طراحی داخلی بپردازیم و با بهره­گیری از اصول طراحی تجسمی و سواد بصری و نیز با استناد به نمونه­های موفق طراحی داخلی خانه در سطح جهان، دانش و آگاهی افراد خانواده را در این خصوص افزایش دهیم. در این یادداشت­ها سعی خواهیم نمود با ذکر نکات کلیدی و کاربردی در مورد کیفیت فضاهای داخلی خانه، شما را نسبت به محیط و فضای اطرافتان و عناصر موجود در آن حساس­تر کنیم و توانایی­های علمی و کاربردی شما را در زیباسازی محیط خانه و بهبود کیفیت فضاهای آن افزایش دهیم.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۱۵ساعت ۱۰:۳ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

ضد آب کردن بتن با فناوری کریستالی

ضد آب کردن بتن با فناوری کریستالی

ضد آب کردن بتن با فناوری کریستالی مواد شیمیایی کریستالی مقاومت بتن را بهبود بخشیده , هزینه های نگهداری را پایین آورده و دوره استفاده از بنا ر ا افزایش می دهند.

از پی , کف طبقات و پانل های پیش ساخته خارجی تا بناهای آبی و زیربناهای شهری , بتن یکی از عمومی ترین مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز می باشد. هرچند از ترکیب دانه های سنگی , سیمان و آب ناشی می شود, ولی اغلب مستعد خرابی با نفوذ آب و ترکیبات شیمیایی می باشد.

این تاثیرات مخرب را می توان با استفاده از فناوری ضد آب کردن کریستالی دور کرده و پایایی و دوام ساختار بتنی را بهبود بخشیده و با این وسیله هزینه های نگهداری دردراز مدت را کاهش داد. این مقاله چگونگی اجرای یک سطح عالی را با مخلوط های بتن , مواد و ترکیبات سبک توضیح داده و چگونگی اقتصادی بودن این روش را به طراحان حرفه ای نشان میدهد.

طبیعت بتن

ماده اصلی پرکننده در یک ترکیب بتنی دانه های سنگی می باشد که ماده چسباننده حاصل از ترکیب آب و سیمان , آنها را به یکدیگر میدوزد.زمانی که اجزاء سیمان هیدراته می شود ویا با آب ترکیب میگردد , آنها تشکیل سیلیکات کلسیم هیدراته را می دهند که این ترکیب همانند یک توده صلب سخت می گردد.

بتن یک ترکیب آبی است . برای ساخت این ترکیب کارا و پیوسته و یکپارچه از آبی بیشتر از مقدار لازم برای هیدراتاسیون سیمان استفاده میگردد. این آب اضافی که برای روانی بتن استفاده می شود از منافذ و شیارهای نازک بتن بیرون می آید. با وجود اینکه بتن ظاهرا یک جسم صلب و سخت شده است , ولی یک جسم متخلخل و نفوذپذیر می باشد.تقلیل دهنده های آب و فوق روان کننده ها به منظور کاهش مقدار آب در مخلوط بتن و افزایش کارایی آن بکار میروند , با این وجود منافذ , سوراخها و مسیر های نفوذی در بتن سالم , باقی می مانند و می توانند آب و مواد شیمیایی مهاجم را به عناصر سازه ای انتقال داده و باعث پوسیدن فولاد مسلح کننده و تخریب بتن گردند. که با این وجود بی نقصی سازه به خطر خواهد افتاد.

خاصیت نفوذپذیری و تخلخل بتن

بتن بهترین نمونه برای توصیف یک ماده نفوذ پذیر و متخلخل است.تخلخل مقدار منافذ و سوراخهای داخل بتن می باشد که با درصدی از مجموع حجم ماده نشان داده می شود. نفوذپذیری نیز بیانی از چگونگی ارتباط میان منافذ می باشد. این خاصیت ها به کمک یکدیگر اجازه تشکیل مسیری برای انتقال آب به درون ماده را همراه با ایجاد شکافی که هنگام انقباض بوجود می آید , میدهد.

نفوذپذیری مدت زمان انتشار از منافذ , توانایی عبور آب در فشار بین منافذ ماده می باشد.نفوذپذیری با یک مقدار مشخص مثل ضریب نفوذپذیری توضیح داده می شود و عموما به ضریب "دارسی" باز می گردد. نفوذپذیری آب در یک ترکیب بتنی شاخص خوبی برای سنجش کیفیت کارایی بتن است . ضریب "دارسی" کم نشان دهنده غیر قابل نفوذ بودن و کیفیتی بالا برای مصالح می باشد.با اینکه یک بتن با نفوذپذیری کم نسبتا مقاوم می باشد , اما ممکن است هنوز نیاز به ضدآب کردن برای جلوگیری از نشت میان شکاف ها وجود داشته باشــــد.
با وجود دانسیته (تراکم) معلوم آن , بتن یک ماده نفوذ پذیر و متخلخل است که می تواند با جذب آب و برخورد با مواد شیمیایی متجاوز نظیر دی اکسید کربن , مونواکسید کربن , کلراید ها و سولفات ها و دیگر ترکیبات آنها به سرعت تباه شود. اما راه دیگری نیز وجود دارد که هر آبی می تواند به عمق بتن نفوذ پیدا کند .

جریان بخــار و رطوبت ناشی از آن

آب همچنان در قالب بخار همانند رطوبت نسبی انتقال می یابد . رطوبت نسبی همان آب موجود در هوا به صورت یک گاز محلول می باشد. زمانیکه دمای بخار آب بالا می رود , آب زیاد آن فشار بخاری ایجاد میکند . آب به صورت بخار نیز به میان بتن انتقال می یابد . مسیر جریان از فشار بخار زیاد , عموما منابع , به فشار بخار کم با یک فرایند انتشار می باشد . مسیر انتشار بسیار متکی بر شرایط محیطی است.
جریان انتشار بخار , زمانیکه اجرای ضد آب کردن در مکان هایی که فشار بخار آب موجود به صورت غیر یکنواخت می باشد , بحرانی است . چند نمونه از این موارد شامل :

- استفاده از پوسته ایی که در مقابل بخار بسیار کم نفوذپذیر است , مانند یک پوشش حرکتی روی یک بتن مرطوب [ ولو اینکه پوشش رویی خشک باشد ] در یک روز گرم , در اثر فشار بخار ، فشار موجود افزایش یافته و باعث طبله شدن یا تاول زدن بتن می شود.
- بکار بردن یک اندود یا بتونه برای دیوارهای خارجی یک بنا ممکن است در صورت بقدر کافی نفوذ پذیر نبودن بتونه در مقابل بخار , رطوبت را به داخل دیوارها انتقال دهد.
- استفاده از کف با قابلیت نفوذ پذیری کم در مقابل بخار روی یک دال شیبدار در محلهای زیر سطحی در برخورد با رطوبت بالا ممکن است باعث تورق (لایه لایه شدن ) کف گردد.

عموما یک بتونه یا پوشش کم نفوذ در برابر بخار نباید روی سطح داخلی یک بنا یا سازه قرار داده شود. فشار بخار یا فشار آب برای خراب کردن و یا طبله کردن اندود عمل خواهد کرد . بعضی از انواع پوشش ها و افزودنی های کاهنده آب در بتن حرکت بخار آب را به طور قابل ملاحظه ای اصلاح می کنند و بدین صورت اجازه می دهند از آنها در قسمت داخلی استفاده شود. مثالهای اولیه پوشش های ضد آب سیمانی و مواد افزودنی تقلیل دهنده نفوذ آب می باشند.

چگونگی عملکرد فناوری ضد آب کردن کریستالی

فناوری کریستالی دوام و کارایی ساختار بتن را بهبود بخشیده ، هزینه های نگهداری آن را پائین آورده و با محافظت کردن بتن در مقابل تاثیرات مواد شیمیایی مهاجم ، طول عمر آن را افزایش می دهد. این کیفیت کارایی بالا از راه کار با فناوری کریستالی منتج می گردد. زمانیکه فناوری کریستالی در بتن استفاده می گردد ، ضد آب کردن و دوام بتن را با پر کردن و مسدود ساختن منافذ ، شیارهای موئین ، شکافهای بسیار ریز و دیگر سوراخها بوسیله یک فرم کریستالی بسیار مقاوم حل نشدنی ، اصلاح می کند . این ضد آب بودن بر پایه دو واکنش ساده شیمیایی و فیزیکی اتفاق می افتد . بتن ماده ای شیمیایی است و زمانیکه ذرات سیمان هیدراته می شوند ، واکنش بین آب و سیمان باعث می شود [ بتن ] شروع به سختی کند ، توده ای صلب گردد.همچنین واکنشی شیمیایی با مواد پنهان داخل بتن اتفاق می افتد .

ضدآب کردن کریستالی ، مجموعه ای از مواد شیمیایی دیگر را در [ بتن ]جمع می کند . زمانیکه مواد شیمیایی اجزاء سیمان هیدراته شده و مواد شیمیایی کریستالی در حضور رطوبت قرار می گیرند ، واکنشی شیمیایی اتفاق می افتد ، محصول نهایی این واکنش ساختار کریستالی غیر قابل حلی می باشد .

این ساختار کریستالی فقط در مکان های مرطوب می تواند اتفاق بیفتد و بدین ترتیب در منافذ ، شیارهای موئین و ترک های ناشی از جمع شدگی بتن شکل خواهد گرفت . هرجایی نشت آب صورت پذیرد ضد آب کریستالی با پر کردن منافذ و سوراخها و شکافها ایجاد خواهد گردید.
زمانیکه ضد آب کریستالی در سطوح همانند یک پوشش یا همانند عملکرد پاشش خشک روی دال بتنی تازه بکار گرفته می شود ، فرایندی به نام انتشار شیمیایی رخ می دهد. طبق نظریه انتشار ، محلول با دانسیته بالا میان محلولی با دانسیته پائین جا خواهد گرفت تا این دو متعادل گردند .

 

بدین سان ، زمانیکه بتن قبل از اجرای ضد آب کردن کریستالی با آب اشباع می شود ، یک محلول با دانسیته شیمیایی کم بکار برده شده است و زمانیکه ضد آب کریستالی در بتن بکار گرفته می شود ، محلولی با دانسیته شیمیایی بالا روی سطح آن ایجاد می شود که فرایند انتشار شیمیایی را راه اندازی می کند ، ضد آب کریستالی با جابجا شدن میان [ محلول با دانسیته پائین ] به تعادل می رسد .

مواد شیمیایی ضد آب کریستالی میان بتن پخش شده و در دسترس اجزای سیمان هیدراته قرار میگیرد و اجازه می دهد واکنشی شیمیایی اتفاق افتاده ، یک ساختار کریستالی شکل گیرد و همانند ماده شیمیایی ادامه می یابد تا میان آب پخش گردد . این رشد کریستالی ، پشت مواد شیمیایی مهاجم شکل خواهد گرفت . واکنش تا جایی که ترکیب شیمیایی کریستالی آب را تمام کرده و یا آن را از بتن خالی کند ، ادامه می یابد .انتشار شیمیایی ، ترکیب بوجود آمده را در حدود 12 اینچ به داخل بتن انتقال می دهد . چنانچه آب فقط 2 اینچ در عمق بتن جذب شده باشد ، در این صورت ماده شیمیایی کریستالی فقط 2 اینچ پیشرفت خواهد کرد و سپس خواهد ایستاد .در صورت ورود مجدد آب به بتن از چند نقطه دیگر در آینده ، با واکنش شیمیایی مواد ، قابلیت پیشروی تا 10 اینچ دیگر وجود دارد .

بجای کاهش تخلخل بتن همانند تقلیل دهنده های آب و روان کننده ها و فوق روان کننده ها ، ماده کریستالی ، مواد پرکننده و مسدود کننده سوراخها را در بتن به منظور ایجاد یک بخش بی عیب و پایدار از سازه ، بکار می گیرد.فرم کریستالی در داخل بتن وجود دارد و به صورت نمایان در سطح آن نیست و نمی تواند بتن را سوراخ کرده و یا به صورت های دیگری نظیر اندودها و یا سطوح پوششی آن را خراب کند .ضد آب کریستالی در برابر مواد شیمیایی با PH بین 3 تا 11 در برخوردهای ثابت و 2 تا 12 در برخوردهای متناوب بسیار مقاوم می باشد. این ماده دمای بین 25 - درجه فارنهایت [ 32- درجه سانتی گراد ] و 265 درجه فارنهایت [ 130 درجه سانتی گراد ] را در یک حالت ثابت تحمل می کند .رطوبت ، نور ماوراء بنفش و میزان اکسیژن هیچگونه اثری بر روی توانایی عملکرد محصول ندارد .

ضد آب کریستالی محافظت در مقابل عوامل و پدیده های زیر راایجاد می کند:

مانعی برای تاثیرات CO ، CO2 ، SO2 ، NO2 ، گازهای خورنده و نیز کربناته شدن می باشد. کربناته شدن فرایندی است که گازهای خارجی پدیده خوردگی را در لایه های بتن ایجاد میکنند.آزمایش کربناتی نشان می دهد که افزایش شکل کریستالی جریان گازهای داخل بتن را کاهش می دهد . کربناتاسیون حالت قلیایی خمیر سیمان هیدراته شده را خنثی نموده و محافظت آرماتورها در مقابل خوردگی از بین میرود.
محافظت کردن از بتن در مقابل واکنش توده های قلیایی [ AAR ] با رد کردن آب به فرایند آنها در نتیجه واکنش توده ها
آزمایش انتشار گسترده یون کلراید نشان می دهد که ساختار بتنی که با ضد آب کریستالی محافظت گردیده است ، از انتشار کلراید ها جلوگیری می کند. این ساختار از فولادهای تقویتی بتن حفاظت کرده و از خرابی های ناشی از اکسیداسیون و انبساط آرماتورها پیش گیری می کند.

بسیاری از روش های سنتی حفاظت بتن نظیر اندودها و دیگر پوشش ها ، ممکن است در دراز مدت مستعد خرابی از آب و ترکیبات شیمیایی گردند در صورتیکه فناوری کریستالی منافذ و شیارهای ناشی از فرایند خودگیری و عمل آوری بتن را بسته و بتن را مقاوم می نماید.

انواع بناها و کاربرد مناسب فناوری کریستالی

فناوری حفاظت و ضد آب کردن کریستالی در دو شکل پودر و مایع وجود دارد. سه روش به کارگیری متفاوت شامل :
استفاده کردن بر روی یک ساختار موجود به عنوان مثال یک دیوار سازه ای یا یک دال کف
ترکیب مستقیم با مقدار بتن در کارگاه همانند یک افزودنی
پاشیدن مثل یک پودر خشک ، کاربرد سبز یا بدون رطوبت ماده خشک روی سطح بتن

امتیاز به این وبلاگ

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۱۳ساعت ۱۵:۵۱ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

سعدی

ابومحمد مُصلِح بن عَبدُالله مشهور به سعدی شیرازی (حدود ۵۸۵ یا حدود ۶۰۶۶۷۱ یا ۶۹۱ هجری قمری) شاعر و نویسندهٔ پارسی‌گوی ایرانی است. مقامش نزد اهل ادب تا بدانجاست که به وی لقب استاد سخن داده‌اند. آثار معروفش کتاب گلستان در نثر و بوستان در بحر متقارب و نیز غزلیات وی است.

 

 

زندگی‌نامه

سعدی در شیراز متولد شد. پدرش در دستگاه دیوانی اتابک سعد بن زنگی، فرمانروای فارس شاغل بود.[نیازمند منبع]

سعدی هنوز طفل بود که پدرش در گذشت. در دوران کودکی با علاقه زیاد به مکتب می‌رفت و مقدمات علوم را می‌آموخت. هنگام نوجوانی به پژوهش و دین و دانش علاقه فراوانی نشان داد. اوضاع نابسامان ایران در پایان دوران سلطان محمدخوارزمشاه و بخصوص حمله سلطان غیاث الدین، برادر جلال الدین خوارزمشاه به شیراز (سال ۶۲۷) سعدی راکه هوایی جز کسب دانش در سر نداشت برآن داشت دیار خود را ترک نماید.۱ سعدی در حدود ۶۲۰ یا ۶۲۳ قمری از شیراز به مدرسهٔ نظامیهٔ بغداد رفت و در آنجا از آموزه‌های امام محمد غزالی بیشترین تأثیر را پذیرفت (سعدی در گلستان غزالی را «امام مرشد» می‌نامد). غیر از نظامیه، سعدی در مجلس درس استادان دیگری از قبیل شهاب‌الدین سهروردی نیز حضور یافت و در عرفان از او تأثیر گرفت. معلم احتمالی دیگر وی در بغداد ابوالفرج بن جوزی (سال درگذشت ۶۳۶) بوده‌است که در هویت اصلی وی بین پژوهندگان (از جمله بین محمد قزوینی و محیط طباطبایی) اختلاف وجود دارد.

پس از پایان تحصیل در بغداد، سعدی به سفرهای متنوعی پرداخت که به بسیاری از این سفرها در آثار خود اشاره کرده‌است. در این که سعدی از چه سرزمین‌هایی دیدن کرده میان پژوهندگان اختلاف نظر وجود دارد و به حکایات خود سعدی هم نمی‌توان چندان اعتماد کرد و به نظر می‌رسد که بعضی از این سفرها داستان‌پردازی باشد (موحد ۱۳۷۴، ص ۵۸)، زیرا بسیاری از آنها پایه نمادین و اخلاقی دارند نه واقعی. مسلم است که شاعر به عراق، شام و حجاز سفر کرده است[نیازمند منبع] و شاید از هندوستان، ترکستان، آسیای صغیر، غزنه، آذربایجان، فلسطین، چین، یمن و آفریقای شمالی هم دیدار کرده باشد.

سعدی در حدود ۶۵۵ قمری به شیراز بازگشت و در خانقاه ابوعبدالله بن خفیف مجاور شد. حاکم فارس در این زمان اتابک ابوبکر بن سعد زنگی(۶۲۳-۶۵۸) بود که برای جلوگیری از هجوم مغولان به فارس به آنان خراج می‌داد و یک سال بعد به فتح بغداد به دست مغولان (در ۴ صفر ۶۵۶) به آنان کمک کرد. در دوران ابوبکربن سعدبن زنگی شیراز پناهگاه دانشمندانی شده بود که از دم تیغ تاتار جان سالم بدر برده بودند. در دوران وی سعدی مقامی ارجمند در دربار به دست آورده بود. در آن زمان ولیعهد مظفرالدین ابوبکر به نام سعد بن ابوبکر که تخلص سعدی هم از نام او است به سعدی ارادت بسیار داشت. سعدی به پاس مهربانی‌های شاه سرودن بوستان را در سال ۶۵۵ شروع نمود. و کتاب را در ده باب به نام اتابک ابوبکر بن سعدبن زنگی در قالب مثنوی سرود. هنوز یکسال از تدوین بوستان نگذشته بود که در بهار سال ۶۵۶ دومین اثرش گلستان را بنام ولیعهد سعدبن ابوبکر بن زنگی نگاشت و خود در دیباچه گلستان می‌گوید. هنوز از گلستان بستان یقینی موجود بود که کتاب گلستان تمام شد. ۱

نظرات درباره تاریخ تولد و وفات

بر اساس تفسیرها و حدس‌هایی که از نوشته‌ها و سروده‌های خود سعدی در گلستان و بوستان می‌زنند، و با توجه به این که سعدی تاریخ پایان نوشته شدن این دو اثر را در خود آنها مشخص کرده‌است، دو حدس اصلی در تاریخ تولد سعدی زده شده‌است. نظر اکثریت مبتنی بر بخشی از دیباچهٔ گلستان است (با شروع «یک شب تأمل ایام گذشته می‌کردم») که بر اساس بیت «ای که پنجاه رفت و در خوابی» و سایر شواهد این حکایت، سعدی را در ۶۵۶ قمری حدوداً پنجاه‌ساله می‌دانند و در نتیجه تولد وی را در حدود ۶۰۶ قمری می‌گیرند. از طرف دیگر، عده‌ای، از جمله محیط طباطبایی در مقالهٔ «نکاتی در سرگذشت سعدی»، بر اساس حکایت مسجد جامع کاشغر از باب پنجم گلستان (با شروع «سالی محمد خوارزمشاه، رحمت الله علیه، با ختا برای مصلحتی صلح اختیار کرد») که به صلح محمد خوارزمشاه که در حدود سال ۶۱۰ بوده‌است اشاره می‌کند و سعدی را در آن تاریخ مشهور می‌نامد، و بیت «بیا ای که عمرت به هفتاد رفت» از اوائل باب نهم بوستان، نتیجه می‌گیرد که سعدی حدود سال ۵۸۵ قمری، یعنی هفتاد سال پیش از نوشتن بوستان در ۶۵۵ قمری، متولد شده‌است. اکثریت محققین (از جمله بدیع‌الزمان فروزانفر در مقالهٔ «سعدی و سهروردی» و عباس اقبال در مقدمه کلیات سعدی) این فرض را که خطاب سعدی در آن بیت بوستان خودش بوده‌است، نپذیرفته‌اند. اشکال بزرگ پذیرش چنین نظری آن است که سن سعدی را در هنگام مرگ به ۱۲۰ سال می‌رساند! حکایت جامع کاشغر نیز توسط فروزانفر و مجتبی مینوی داستان‌پردازی دانسته شده‌است، اما محمد قزوینی نظر مشخصی در این باره صادر نمی‌کند و می‌نویسد «حکایت جامع کاشغر فی‌الواقع لاینحل است». محققین جدیدتر، از جمله ضیاء موحد (موحد ۱۳۷۴، صص ۳۶ تا ۴۲)، کلاً این گونه استدلال در مورد تاریخ تولد سعدی را رد می‌کنند و اعتقاد دارند که شاعران کلاسیک ایران اهل «حدیث نفس» نبوده‌اند بنابراین نمی‌توان درستی هیچ‌یک از این دو تاریخ را تأیید کرد.

وفات سعدی را اکثراً در ۶۹۱ قمری می‌دانند. ولی عده‌ای از جمله سید حسن تقی‌زاده احتمال داده‌اند که سعدی در حدود ۶۷۱ قمری فوت کرده‌است. محمد قزوینی در نامه‌ای به تقی‌زاده می‌نویسد که احتمال ۶۷۱ بسیار قوی است ولی آن را «خرق اجماع مورخین» و «باعث طعن» می‌داند.

آرامگاه

نوشتار اصلی: آرامگاه سعدی

آرامگاه سعدی شیراز.

سعدی در خانقاهی که اکنون آرامگاه اوست و در گذشته محل زندگی او بود، به خاک سپرده شد که در ۴ کیلومتری شمال شرقی شیراز، در دامنه کوه فهندژ، در انتهای خیابان بوستان و در کنار باغ دلگشا است. این مکان در ابتدا خانقاه شیخ بوده که وی اواخر عمرش را در آنجا می‌گذرانده و سپس در همانجا دفن شده‌است. برای اولین بار در قرن هفتم توسط خواجه شمس الدین محمد صاحبدیوانی وزیر معروف آباقاخان، مقبره‌ای بر فراز قبر سعدی ساخته شد. در سال ۹۹۸ به حکم یعقوب ذوالقدر، حکمران فارس، خانقاه شیخ ویران گردید و اثری از آن باقب نماند. تا این که در سال ۱۱۸۷ ه.ق. به دستور کریمخان زند، عمارتی ملوکانه از گچ و آجر بر فراز مزار شیخ بنا شد که شامل ۲ طبقه بود. طبقه پایین دارای راهرویی بود که پلکان طبقه دوم از آنجا شروع می‌شد. در دو طرف راهرو دو اطاق کرسی دار ساخته شده بود. در اطاقی که سمت شرق راهرو بود، قبر سعدی قرار داشت و معجری چوبی آن را احاطه کره بود. قسمت غربی راهرو نیز موازی قسمت شرقی، شامل دو اطاق می‌شد، که بعدها شوریده (فصیح الملک) شاعر نابینای شیرازی در اطاق غربی این قسمت دفن شد. طبقه بالای ساختمان نیز مانند طبقه زیرین بود، با این تفاوت که بر روی اطاق شرقی که قبر سعدی در آنجا بود، به احترام شیخ اطاقی ساخته نشده بود و سقف آن به اندازه دو طبقه ارتفاع داشت. بنای فعلی آرامگاه سعدی از طرف انجمن آثار ملی در سال ۱۳۳۱ ه-ش با تلفیقی از معماری قدیم و جدید ایرانی در میان عمارتی هشت ضلعی با سقفی بلند و کاشیکاری ساخته شد. رو به روی این هشتی، ایوان زیبایی است که دری به آرامگاه دارد.۲

آثار

از سعدی آثار بسیاری در نظم و نثر مانده‌است:

1.    بوستان: کتابی‌است منظوم در اخلاق.

2.    گلستان: به نثر مسجع

3.    دیوان اشعار: شامل غزلیات و قصاید و رباعیات و مثنویات و مفردات و ترجیع‌بند و غیره (به فارسی) و چندین قصیده و غزل عربی.

1.    صاحبیه: مجموعه چند قطعه فارسی و عربی‌است که سعدی در ستایش شمس‌الدین صاحب دیوان جوینی، وزیر اتابکان سروده‌است.

2.    قصاید سعدی: قصاید عربی سعدی حدود هفتصد بیت است که بیشتر محتوای آن غنا، مدح، اندرز و مرثیه‌است. قصاید فارسی در ستایش پروردگار و مدح و اندرز و نصیحت بزرگان و پادشاهان آمده‌است.

3.    مراثی سعدی:قصاید بلند سعدی است که بیشتر آن در رثای آخرین خلیفه عباسی المستعصم بالله سروده شده‌است و در آن هلاکوخان مغول را به خاطر قتل خلیفه عباسی نکوهش کرده‌است.سعدی چند چکامه نیز در رثای برخی اتابکان فارس و وزرای ایشان سروده‌است.

4.    مفردات سعدی:مفردات سعدی شامل مفردات و مفردات در رابطه با پند و اخلاق است.

4.    رسائل نثر:

1.    کتاب نصیحةالملوک

2.    رساله در عقل و عشق

3.    الجواب

4.    در تربیت یکی از ملوک گوید

5.    مجالس پنجگانه

5.    هزلیات سعدی

از میان چاپ‌های انتقادی آثار سعدی دو تصحیح محمدعلی فروغی و غلامحسین یوسفی از بقیه معروف‌ترند.

بوستان

بوستان کتابی‌است منظوم در اخلاق در بحر متقارب (فعولن فعولن فعولن فعل) و چنانکه سعدی خود اشاره کرده‌است نظم آن را در ۶۵۵ ه‍.ق. به پایان برده‌است. کتاب در ده باب تألیف و تقدیم به بوبکر بن سعد زنگی شده‌است. معلوم نیست خود شیخ آن را چه می‌نامیده‌است. در بعضی آثار قدیمی به آن نام سعدی‌نامه داده‌اند. بعدها به قرینهٔ نام کتاب دیگر سعدی (گلستان) نام بوستان را بر این کتاب نهادند. باب‌های آن از قرار زیر است:

1.    عقل و تدبیر و رای

2.    احسان

3.    عشق و مستی و شور

4.    تواضع

5.    رضا

6.    قناعت

7.    عالم تربیت

8.    شکر بر عافیت

9.    توبه و راه صواب

10.   مناجات و ختم کتاب

 

گلستان

گلستان کتابی است که سعدی یک سال پس از اتمام بوستان، کتاب نخستش، آن را به نثر آهنگین فارسی در هفت باب «سیرت پادشاهان»، «اخلاق درویشان»، «فضیلت قناعت»، «فوائد خاموشی»، «عشق و جوانی»، «ضعف و پیری»، «تأثیر تربیت»، و «آداب صحبت» نوشته است.

غزلیات

غزلیات سعدی در چهار کتاب طیبات، بدایع، خواتیم و غزلیات قدیم گردآوری شده‌است.

سعدی و زبان فارسی

محمدعلی فروغی دربارهٔ سعدی می‌نویسد «اهل ذوق اِعجاب می‌کنند که سعدی هفتصد سال پیش به زبان امروزی ما سخن گفته‌است ولی حق این است که [...] ما پس از هفتصد سال به زبانی که از سعدی آموخته‌ایم سخن می‌گوییم». ضیاء موحد دربارهٔ وی می‌نویسد «زبان فارسی پس از فردوسی به هیچ شاعری به‌اندازهٔ سعدی مدیون نیست». زبان سعدی به «سهل ممتنع» معروف شده‌است، از آنجا که به نظر می‌رسد نوشته‌هایش از طرفی بسیار آسان‌اند و از طرفی دیگر گفتن یا ساختن شعرهای مشابه آنها ناممکن.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۱۳ساعت ۱۴:۲۱ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

كودك‌ و معماری‌

 كودك‌ و معماری‌

هر كودكی، بر روی كره زمین، زمانی آرزوی دنیایی پاك تر را در دل پرورانده است. دنیایی مبرا از این هزاران ازار های زندگی، و در عوض مزین به باغ جادویی پر از عجایب، مخفیانه – امن – مكانی برای تفرج و تماشای بی پایان انسانها و محیط پیرامون شان در تاثیر پذیری متقابلند. كودكان به سبب محدودیت های جسمی و روانی خود در قیاس با بزرگسالان ، تاثیر پذیری بیشتر و عمیق تری داشته و در عوض، تاثیر گذاری كمتری بر محیط دارند و به این ترتیب بیش از بزرگسالان اجباراً تابع شرایط محیطی اند.
كودكان حساس ترین و تاثیر پذیرترین گروه سنی جامعه را تشكیل می دهند و در حساس ترین و مهمترین سال های زندگی شان یعنی زمانی كه پایه های رشد شخصیتی- ذهنی- جسمی و اجتماعی آنها شكل می گیرد تا زمانی كه وارد شهر می شوند نیازمند این هستند تا زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه كنند و این امر مستلزم فراهم بودن فضایی كودكانه و صمیمانه است. فضایی به دور از هیاهوی دنیای بزرگتر، دنیای پر از شادی با رنگ های زیبا كه در آن كودك فرصت بیان افكار تازه و پرورش و رشد استعداد هایش را داشته باشد، فضایی كه زمینه ای مناسب برای خلاقیت كودكان فراهم آورد.
دریافت‌ حسی‌ كودك‌ از فضا
كودك‌ باید در برخورد با احجام‌ و بناها و همین‌ طور در ارتباط و زندگی‌ درون‌ آنها احساس‌ راحتی‌، عدم‌ ترس‌ و آرامش‌ كند. تاریكی‌ بیش‌ از هر چیز دیگری‌ به‌ اضافه‌ فرمهای‌ نامتناسب‌ او را می‌ترساند.
فضاهایی‌ با رنگهای‌ شاد و روشن‌ و گاهی‌ رنگهایی‌ با فرمهای‌ نامشخص‌ (مثل‌ حالتی‌ كه‌ در نقاشی‌ با آبرنگ‌ پدیدمی‌آید) موضوعات‌ رویائی‌ و خیال‌انگیز را القا می‌كند و در كودك‌ احساسی‌ چون‌ عاطفی‌، رفیق‌، مهربان‌، رویائی‌، وپروازدهنده‌ بودن‌ را القا می‌كند. همچنان‌ كه‌ فضاها برای‌ كودكانی‌ با سن‌ بالاتر طراحی‌ گردد از رنگهایی‌ ملایم‌ با مرزهای‌مشخص‌، جزئیات‌ بیشتر در بنا و انحناهای‌ نرم‌ در طراحی‌ فضا می‌توان‌ استفاده‌ كرد. ادراك‌ فضا كار بسیار دشواری‌ است‌. كودك‌ باید در عین‌ حال‌ هم‌ خود را از دنیای‌ اطرافش‌ تمیز دهد و هم‌ این دنیا راتجزیه‌ و تحلیل‌ كند. این‌ عمل‌ را بوسیله‌ شناختن‌ اشیاء اطرافش‌ انجام‌ می‌دهد.
كودكان‌ و معماری‌
لازم‌ است‌ كه‌ دنیای‌ صنعتی‌ و پرسروصدای‌ ما با ایده‌آل‌های‌ انسان‌ متمدن‌ و عناصر تشكیل‌ دهنده‌ فضای‌ زندگی‌ او آشتی‌ كند. تلاش‌ برای‌ انسانی‌ كردن‌ فضا باید برای‌ همه‌ در اولویت‌ قرار گیرد. اما بیش‌ از همه برای‌ معماران‌، یعنی‌ كسانیكه‌ در یك ‌تمدن‌ كم‌ و بیش‌ شهرنشین‌، مسوول‌ نظام‌ بخشیدن‌ به‌ فضا هستند اهمیت‌ دارد. بدین‌ ترتیب‌ شهرسازان‌، برنامه‌ ریزان‌، پیمانكاران‌، متخصصین‌ فضای‌ سبز و هنرمندان‌ همگام‌ با معماران‌، كم‌ و بیش‌ در تجربه‌ هماهنگی‌ بین‌ انسان‌ و محیط اطرافش‌ مسئولند.
محیطی كه برای كودكان طراحی می کنیم ، میبایست شامل فضاهای زیر باشد:‌
1. فضاهای طبیعی (Nature space) مانند درخت و آب و موجودات زنده كه اساسی ترین و مهمترین فضا را برای كودكان تشكیل می دهد.
2. فضاهای باز (Open space) فضاهای گسترده ای كه بچه ها بتوانند به اندازه دلخواه در آن بدوند و انرژی های درونیشان را تخلیه كنند.
3. فضاهای راه ها (Rood space) راه ها و جاده ها قبل از حضور ماشین، زمین اصلی بازی بچه ها بوده است . راه هایی هستند كه بچه ها در آن همدیگر را ملاقات می‌كنند و شبكه ای است كه فضاهای متنوع را به هم وصل می كند.
4. فضاهایی برای ماجرا جویی (Advanture space)‌ اینها فضاهایی هستند پر از پیچیدگی، كه قوه تجسم و تخیلی كودكان بواسطه بودن در این فضاها تقویت می شود
5. فضاهای مخفی (Hide out space) استقلال كودكان از طریق این فضاهای مخفی رشد می یابد.
6. ساختار های بازی (‍Play structure space) فضاهایی هستند كه با ساختار بازی در یانشان در مكان هایی كه بازی اهمیت می یابد. این قبیل فضاها به عنوان زمین های بازی شناخته شده است.
معمار یك‌ مربی‌ است‌ و بعد از پدر و مادر، اولین‌ مربی‌ كودك‌ است‌؛ تعلیم‌ و تربیت‌ او از طریق‌ اشكال‌ ساخته‌ شده‌بدست‌ او، كه‌ محیط اطراف‌ كودك‌ را تشكیل‌ می‌دهند، منتقل‌ می‌شوند. به‌ همین‌ دلیل‌ ارتباط میان‌ كودك‌، معماری‌ و فضا در بطن‌ مساله‌ انسانی‌ كردن‌ تمدن‌ قرار دارد.
كودك امروز، به‌ دلیل‌ رهایی‌ از سنت‌های‌ پیشین‌، راحت‌تر از انسان‌ بالغ‌ می‌تواند خود را با تازه‌ها یا حتی‌ جسارت های ‌معماری‌ و شهرسازی‌ معاصر تطبیق‌ دهد. او به‌ راحتی‌ می‌تواند طرفدار و نیز الهام‌ دهنده‌ اشكال‌ تازه‌ باشد. بنابراین‌ باید در درجه‌ اول‌ برای‌ كودك‌ و شاید تا حدودی‌ «بوسیله‌ كودك‌» به‌ تدریج‌ تعادل‌ بین‌ فضاهای‌ زندگی‌ هر فرد و فرم های ‌معمارانه‌ سازنده‌ فضا را برقرار كرد.
برای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌، معمار باید از سویی‌ كودك‌ و فضا و خواستهای‌ او را درك‌ كند و نیازها و مشكلات‌ او راشناخته‌ و روشهای‌ برطرف‌ كردن‌ آنها را بیابد و از سوی‌ دیگر باید به‌ محیطی‌ كه‌ كودك‌ امروز در آن‌ به‌ سر می‌برد آشنا باشد و آن‌ را به‌ خوبی‌ درك‌ كند. برای‌ تحقق‌ این‌ امر، معماران‌ باید بر سرعت‌ خود بیفزایند تا بتوانند به‌ پای‌ متخصصین ‌تعلیم‌ و تربیت‌، جامعه‌ شناسان‌، پزشكان‌ و روان‌ شناسان‌ كه‌ كم‌ و بیش‌ دنیای‌ كودكی‌ را بطور كامل‌ شناخته‌اند، برسند.
پیشرفت‌ و شناخت‌ از خود،هم‌ ارز و مكمل‌ ادراك‌ فضاست‌. بواسطه یك‌ یادگیری‌ طولانی‌ كه‌ تمام‌ دوران‌ كودكی‌ را در برمی‌گیرد یاد می‌گیریم‌ كه‌ برفضا تسلط پیدا كنیم‌ همانطور كه‌ یاد گرفته‌ بودیم‌ به‌ وجود خود تسلط داشته‌ باشیم‌. نحوه‌ به‌ وقوع‌ پیوستن‌ این‌ یادگیری ‌بر پایه‌ تعادل‌ درونی‌ ما استوار است‌. به‌ همین‌ دلیل‌ اولین‌ تجربیات‌ كودك‌ در این‌ رابطه‌ بسیار مهم‌ هستند. تعلیم‌ و تربیت‌ موفق‌ و صحیح‌ باید بدون‌ ایجاد برخوردهای‌ جدی‌، او را در پیدا كردن‌ موقعیتش‌ در فضا یاری‌ دهد تا بتواند مركزیت‌ خود را در آن‌ بیابد. منظور از این‌ فضا، یك‌ محدوده‌ سرد هندسی‌ نیست‌ بلكه‌ هدف فضایی‌ فعال‌ و تأثیرگذار است‌. این‌ فضا در عین‌ حال ‌هم‌ دارای امنیت‌ است‌ و هم‌ آزادی‌. فضایی‌ كه‌ ما را دربرگرفته‌ است‌ در شكل‌ گیری‌ شخصیت‌ ما شركت‌ می‌كند و خلوت‌ ما را محافظت‌ می‌نماید. این‌ فضا، برحسب‌ هر شخصی‌ یا دوران‌ مختلف‌ زندگی‌، بزرگ‌ و كوچك‌ می‌شود.
فرد می‌تواند به‌ راحتی‌ در این‌ فضا كه‌ به‌ نسبت‌ اعمال‌ او كوچك‌ و بزرگ‌ می‌شود خود را بیابد پس‌ فضا یك‌ محیط عادی‌ نیست‌ بلكه‌ یك‌ واقعیت‌ روانشناختی‌ زنده‌ و پویا است‌، این‌ فضا نباید خود را بر ما تحمیل‌ كند بلكه‌ باید متناسب‌ با شخصیت‌ ما شكل‌ گیرد.
اما در این‌ رابطه‌، دوران‌ صنعتی‌ ما نیز ابعاد مساله‌ را پیچیده‌تر كرده‌ است‌. از ابتدای‌ این‌ قرن‌ عوامل‌ تشكیل‌ دهنده‌ فضا دچار تغییر و تحولات‌ عمیق‌ شده‌اند. پدران‌ ما در فضایی‌ با مقیاس‌ انسانی‌ زندگی‌ می‌كرده‌اند، حال‌ آنكه‌ فضای‌ امروز ابعاد متفاوتی‌ دارد و بطور قابل‌ ملاحظه‌ای‌ تغییر كرده‌ است‌. ظهور شهرهای ‌بزرگ‌ با ساختمانهای‌ عظیم‌، تراكم‌ قابل‌ ملاحظه‌ انسان‌ها، افزایش‌ تعداد اتومبیل‌ها، استفاده‌ همگانی‌ از وسایل‌ارتباط‌ جمعی‌، همه‌ و همه‌ محیط جدیدی‌ را برای‌ انسان‌ معاصر بوجود می‌آورند كه‌ نه‌ تنها هنوز بطور كامل‌ به‌ آن ‌خونگرفته‌ است‌ بلكه‌ به‌ دلیل‌ تحولات‌ مستمر تكنولوژیكی‌ و نتیجتاً تغییر دایمی‌ فضاها، فرصت‌ لازم‌ برای‌ خوگرفتن‌ به‌آن‌ را نیز نمی‌یابد.
كودكان و رنگ ها
رنگ ها در شخصیت انسان ها، بخصوص كودكان تاثیر بسزایی داشته، باعث ایجاد تجربه های هیجانی از قبیل شادی، خنده، غم، اندوه، آرامش، تحریك پذیری، سكون و هیجان می شود. در كودكان این خصیصه شدت می یابد، آنان به سبب روح پاك و بی آلایش و شاد و پر طراوت خویش رنگ های زنده و مركب كه در تركیبی مناسب با هم قرار گرفته باشند را ترجیح می دهند این موضوعی است كه رد طراحی و تزئین و رنگ آمیزی فضاهای داخلی و تركیبات مناسب رنگی فضاهای طبیعی باید مورد توجه قرار گیرد با رنگ‌های مختلف می توان اندازه و وزن یك شی معین را كوچك یا بزرگ ، سبك یا سنگین جلوه داد. اصولاً رنگ های گرم و روشن باعث توسعه اشیاء شده به آنها وسعت می دهند و بالعكس رنگ‌های سرد و تیره باعث می شوند اشیاء كوچكتر از اندازه خود به نظر آیند.
كودكان و روانشناسی رنگ ها
رنگ ها سه دسته اند:
1- اصلی كه شامل سه رنگ قرمز – آبی و زرد می شوند.
2- فرعی كه از تركیب سه رنگ اصلی به دست می آیند مثل سبز – نارنجی – بنفش
3- رنگ های میانه كه از تركیب رنگ اصلی به علاوه رنگ فرعی بدست می اید كه 6 عدد هستند زرد مایل به سبز و غیره – آبی مایل به سبز و ...
از رنگ به 2 طریق استفاده می كنند.
1- نمونه سازی طبیعی و عینی- مثلاً دریا به رنگ آبی و چمن به رنگ سبز رسم می شود.
2- استفاده از رنگ هایی كه به طور ناخودآگاه به ذهن می رسند و قانون خاصی ندارند.
در مبحث هنر، رنگ به خودی خود وسیله پر قدرتی برای بیان و نشان دادن حالت های عمیق درونی است نقاشی كودكان نمونه روشنی از ارائه رنگ های متنوع در سطح وسیع می باشد. فقدان رنگ در تمام یا قسمتی از موضوع نقاشی كودكان نشانگر خلاء عاطفی و یا گاهی دلیل بر گرایش های ضد اجتماعی اوست كودكان سازگار در نقاشی های خود از 5 رنگ استفاده می كنند در حالی كه كودكان گوشه گیر و یا‌آنها كه ارتباط با دنیای خارج را دوست ندارند بیشتر از یك یا دو رنگ بكار نمی برند.
رنگ های گرم تحریك كننده ، سبب فعالیت، جنب و جوش، الهام دهنده روشنی، شادی زندگی و مولد حركتند، در حالی كه رنگ های سرد بر عكس موجد حالت های انفعالی، سكون، بی حركتی و تلقین كننده غم و اندوه هستند. تماشای رنگ های گرم میزان ضربان قلب را تشدید می كند و برای فضای پر هیجان كاربرد دارند در میان رنگ های گرم، رنگ سرخ بقدری نافذ و سریع الحركت است كه از هر رنگ دیگر زودتر به چشم می خورد.
دریافت‌ رنگ‌ها
كودكان‌ توجه‌ بیشتری‌ به‌ رنگ های‌ اشباع‌ شده‌ اولیه‌ دارند. چنین‌ به‌ نظر می‌رسد كه‌ عكس‌ العمل‌های‌ اولیه‌ كودكان ‌نسبت‌ به‌ رنگ ها در اثر خصوصیات‌ عاطفی‌ بروز می‌كند ولی‌ با گذشت‌ زمان،‌ كودك‌ یاد می‌گیرد كه‌ آنها را مشاهده‌ نماید و دقیقاً آنها را درك‌ كند. با این‌ وجود باید اذعان‌ كرد كه‌ در یك‌ آزمایش‌ نوزادان‌ 15 روزه‌، آنها توانستند نورهای‌ رنگی‌منعكس‌ شده‌ برروی‌ دیوار را از همدیگر تمیز دهند. رنگ‌ قرمز اولین‌ رنگی‌ است‌ كه‌ كودكان‌ بطور صحیح‌ از آن‌ نام‌ می‌برند و بعضی‌ اوقات‌ رنگ‌ آبی‌ را كودكان‌ بعنوان‌ رنگ ‌ضد قرمز می‌ دانند. در بعضی‌ مواقع‌ كودكان‌ رنگها را با اشیایی‌ كه‌ بدان‌ رنگها هستند بخاطر می‌آورند و مثلا می‌گویند زرد مانند زرده‌ تخم‌مرغ‌.
موضوع‌ فوق‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ كودك‌ به‌ كندی‌ قادر خواهد بود كه‌ رنگها را از اشیاء انتزاع‌ نموده‌ و آنها را بعنوان ‌خصوصیات‌ مستقلی‌ بخاطر آورد.

كودك شرایط محیطی و كالبدی
تاثیر شرایط محیطی :
1- نور و روشنایی: نور یكی از اصول معماری در تامین آسایش بصری فضا می باشد كه تاثیرات روانی آن در انسان ها متفاوت است. تحقیقات ثابت كرده است كه نور طبیعی و شفاف بر روی حواس كودكان تاثیر مبتنی وارد از دید كودكان این فضاها دوستانه و با نشاط هستند . نور كافی و نورپردازی مناسب در فضاها موجب می شود كه میل و رغبت كودكان افزایش یابد.
2- دقت عمل و تمركز حواس افزایش یابد و سلامتی چشم و قدرت بینایی محفوظ مانده و از خستگی اعصاب جلوگیری می كند.
3- باعث ایجاد تنوع و تاكید فضایی می گردد.
از آنجا كه كودكان در پذیرش تنش و خستگی تحمل كمتری دارند، از نور پردازی های ادارای تضاد شدید ، چه بصورت مصنوعی و چه به صورت طبیعی كه باعث ایجاد خستگی و تنش می شود، باید پرهیز كرد.
در نتیجه نور ملایم و یكنواخت در مورد فضاهای كودكان مطلوب به نظر می رسد. البته به جز در مواردی كه با تنوع در نور پردازی سعی در تاكید فضایی داریم.
سر و صدا: كودكان صداها را دوست دارند و به طور كلی صداهای ملایم زمینه ، به تخیل كودكان كمك می كند و آنها را به زندگی بیرون مرتبط می سازد سر و صدای ناشی از ترافیك كاربری های تجاری و كارگاه های صنعتی از اصوات نامطلوب فضاهای كودكان هستند. این فضاها نباید از لحاظ آگوستیكی مرده باشند.
تهویه برای كار كردن با حداقل خستگی و تامین سلامت كودكان، تهویه خوب در فضاهای آموزشی، مخصوصاً در كلاس درس ضروری است.
1- تعیین صحیح محل وقوع بازشوها نسبت به جهت وزش باد.
2- استفاده از مصالح مناسب در جداره ها.
3- استفاده از گیاهان و درختان جهت تهویه طبیعی محیط پیرامون.

منابع:

پيازه، ژان، روان‌شناسي كودك
ابراهيمي، نادر، مقدمه‌اي بر مصورسازي كتاب كودك
مزمن، جرج، كودك، فضا، معماري
رؤف، علي _ صابريان، معصومه، یاد گرفتن براي ياد دادن
مجلة پيام يونسكو، شماره 252
مجلة پيام يونسكو، شماره 316

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۱۳ساعت ۱۴:۲۱ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

آرامگاه فردوسی(شهر توس - مشهد)

آرامگاه فردوسی(شهر توس - مشهد)

گور فردوسي كه زيارتگاه اهل دانش و ادب بود، طي قرون بارها به دست اهل تعصب ويران شد. نظامي عروضي صدسال پس از مرگ فردوسي مزارش را زيارت كرد. قاضي نورالله شوشتري نيز ششصد سال بعد نشان آن را يافت. اما پس از آن به تدريج ويرانه‌ها نيز از ميان رفت تا اينكه در سال 1302 قمري ميرزا عبدالوهاب خان شيرازي نصيرالدوله (آصف‌الدوله)، والي وقت خراسان، كه مردي اديب بود گور فردوسي را به نشانه و قرينه يافت و بنايي آجري بر آن ساخت. اما اين بنا نه چنان بود كه شايسته شاعر بزرگ ايران باشد، چنانكه ملك‌الشعراي بهار آن را "سكويي بي سقف و ديوار" توصيف كرده بود.


در زمان رضاخان براي ارج‌نهادن به سنتهاي ملي و احياي فرهنگ باستاني، اقدامات زير، صورت گرفت:

تشكيل انجمن آثار ملي: پس از كودتاي سوم اسفند ماه 1299، در سال 1301 گروهي از رجال سياسي - فرهنگي و علاقه‌مند به هنر ايران براي حفظ و نگهداري و تعمير ساخمان‌هاي تاريخي و به پاس حرمت يادگارها و مفاخر فرهگي و هنري ايران گردهم آمده و جمعيتي به نام «انجمن آثار ملي» تشكيل دادند. در سال 1301ش انجمني به نام انجمن آثار ملي به رياست محمدعلي فروغي و نيابت سيد حسن تقي‌زاده تأسيس شد و از جمله به ساخت آرامگاه فردوسي همت گمارد.

آرامگاه فردوسي در باغ حاج ميرزا علي قائم قرار داشت و او آن باغ را که بيست و سه هزار متر وسعت داشت به همراه هفت هزار متر فرزندانش به انجمن اهدا کرد.

انجمن آثار ملي تصميم گرفت آرامگاه فردوسي را با استفاده از منابع مالي مردمي (نه با بودجه دولتي) بسازد. بنابراين در سال 1304 با انتشار بيانيه‌اي از مردم خواست كمك‌هاي خود را به حساب انجمن واريز كنند.
به دلیل نامشخص بودن مقبره فردوسی در آن دوره، برای آغاز ساختمان باید محل دقیق مدفن فردوسی مشخص می شد. نخستین منبعی که از مدفن حکیم توس نام برده؛ چهار مقاله نظامی عروضی بوده که آن را جایی نزدیک دروازه رزان توس در محل باغ خانوادگی او ذکر کرده است. در اردیبهشت سال 1305 خورشیدی، انجمن ارباب کیخسروشاهرخ به همراه گروهی برای تعیین مکان دقیق مدفن فردوسی را راهی توس کرد. با تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که احتمالا مقبره فردوسی در باغ حاج میرزا علی قائم مقام است. با همکاری مقامات استان، سراسر باغ کاوش شد که در نهایت تخت گاهی در باغ یافتند که طولش شش متر و عرضش پنج متر بود و بدینگونه مدفن حکیم توس تعیین نمودند. 
انجمن در سال 1303 از مجلس درخواست کمک کرد، اما اين برنامه همزمان با تغيير سلطنت شد. در ۲۱ آذر ۱۳۰۴، سلطنت ايران‌ به‌ "رضاشاه پهلوي" واگذار شد.

در بهمن سال 1304 لايحه اي در مجلس به تصويب رسيد که به موجب آن تمبري به نام فردوسي چاپ و درآمد آن مستقيما به ساختن آرامگاه اختصاص داشت. مراسم تاج‌گذاري رضاشاه در ۴ ارديبهشت ۱۳۰۵ انجام شد.
در 29 تير 1306 قانوني به تصويب مجلس رسيد که ماده واحده آن اين بود:«مجلس شوراي ملي به اداره مباشرت مجلس اجازه مي دهد که از صرفه جويي هاي 1306 مجلس شورا مبلغ بيست هزار تومان براي ساخت مقبره فردوسي اختصاص دهد تا علاوه بر وجوه اعانه که توسط انجمن آثار ملي براي همين منظور جمع آوري شده است با نظارت اداره مباشرت مجلس صرف شود.» با اين مبلغ و مبالغ جمع شده توسط انجمن که حدود 60 هزار تومان بود کار سخت آرامگاه آغاز شد.

 ساخت آرامگاه در مساحتي حدود سي هزار متر آغاز شد. نقشه بنا را که به اصرار انجمن شبيه آرامگاه کوروش بود، به آندره گدار و پروفسور هرتسفلد دادند و مهندس کريم طاهر زاده بر ان نظارت کرد. معمار ساختمان نيز حسين لرزاده بود. مساحت ساختمان 945 متر بود و بهترين حجاران تصاويري از شاهنامه را بر ديوارهايش حک کردند.

قمر الملوک وزيري در حدود 1309 ه.ش سفري به خراسان کرد و سرلشکر امان الله جهانباني از او تقاضا کرد براي کمک به آرامگاه فردوسي که قرار بود براي بزرگداشت هزارمين سال تولد شاعر ساخته شود کنسرت بدهد قمر پذيرفت و کنسرت 4000 تومان عايد انجمن کرد. قمر مي گويد:"امير(جهانباني) به مناسبت کنسرت مذکور که به طور افتخاري آواز خوانده بودم از من تشکر کرد. با اينکه جهانباني براي ساختن آرامگاه فردوسي زحمت کشيد، با اين وصف بسياري از پولها را رندان خوردند.»
كار ساخت آرامگاه فردوسي به تدريج پيش رفت. پس از تأسيس بانك ملي ايران، براي تأمين باقي‌مانده هزينه‌هاي آرمگاه 160000 بليت ده ريالي بخت آزمايي به وسيله شعبه‌هاي اين بانك در سراسر كشور فروخته شد.
سرانجام آرامگاه حكيم طوس در سال 1313 به پايان رسيد.

در آن هنگام گمان مي‌رفت تولد فردوسي در سال 323ق بوده است و يك‌هزار سال از آن مي‌گذرد، بنابراين تصميم گرفته شد همزمان با گشايش آرامگاه شاعر، جشن هزاره فردوسي نيز برگزار شود. (مطالعات بعدي نشان داد كه تولد شاعر در سال 329ق بوده است.) براي جشن هزاره، 40 شرق‌شناس برجسته از 17 كشور جهان به ايران دعوت شدند كه آثار ارائه شده توسط آنها در كنار مقالات بيش از 40 دانشمند و اديب ايراني در كتابي به نام «هزاره فردوسي» به چاپ رسيد.
اين كنگره در دوازدهم مهر 1313 به رياست نخست ‌وزير وقت تشكيل شد و تا بيستم مهر آن سال ادامه داشت. آرامگاه فردوسي، روز بيستم مهرماه 1313 با سخنراني رضاشاه در طوس خراسان گشايش يافت. افتتاح اين آرامگاه با حضور ده‌ها شرق‌شناس خارجي و رجال و دانشمندان ايراني يكي از فرازهاي كنگره بزرگداشت هزارمين سال تولد شاعر بود كه از 12 مهر در تهران آغاز شد و بيش از دو هفته ادامه داشت. پروفسور كريستنسن دانماركي، پروفسور زادر آلماني، و پروفسور هانري ماسه فرانسوي از جمله سرشناس‌ترين ميهمانان اين جشن بودند.

آرامگاه فردوسي از آنجا كه در آن زمان دانش مهندسي در ايران به درستي شناخته نمي‌شد به سرعت نشست كرد. يعني، به علت ناآشنايي سازندگان به فنون آزمايش خاك، محاسبه نكردن دقيق و بي‌اطلاعي در وضعيت آب‌هاي زيرزميني ناحيه طوس، ساختمان از همان نخستين سال‌ها شروع به نشست كرد.
بنابراين انجمن در سال 1343، يعني پس از سي سال دستور تخريب و بازسازي آن را صادر كرد.

بناي فعلي را مهندس هوشنگ سيحون طراحي كرده و در سال 1347 گشايش يافته است. ساختمان‌ فعلي‌ آرامگاه در نماهاي‌ بيروني‌ بر گرفته‌ از معماري‌ هخامنشيان‌ است. فضاي‌ داخلي‌ نيز از معماري‌ دوره‌ اشكاني‌ و اسلامي‌ اقتباس‌ شده‌ و شكل‌ كلي‌ ساختمان‌ همچنان شبيه‌ بناي‌ مقبره‌ كوروش‌ در پاسارگاد است. بنا از چهار سمت‌ داراي‌ پله‌ است‌ و ابعادي‌ حدود 30*30متر دارد. بدنه‌ بنا با سنگ‌ مرمر و اشعار فردوسي‌ با خط‌ نستعليق‌ و نشان‌ فره‌ و هر اهورامزدا بانقش‌ برجسته‌ تزيين‌ شده‌ است. در قسمت‌ داخلي‌ بنا داستان‌هايي‌ از فردوسي‌ مانند پيكار رستم‌ و اشكبوس، جنگ‌ ايرانيان‌ و تورانيان، نبرد رستم‌ و سهراب، داريوش‌ هخامنشي، پناه‌ آوردن‌ پادشاه‌ هند به‌ دربار ساساني، رفتن‌ رستم‌ به‌ نزد كيكاووس، جنگ‌ رستم‌ با پيلتن‌ مازندران، جنگ‌ رستم‌ با اژدها و ديو سفيد و.. به‌ صورت‌ حجاري‌ و نقش‌ برجسته‌ سنگي‌ بر ديواره‌ نصب‌ شده‌ است.
سال ها بعد مهدی اخوان ثالث (1307-1369) شاعر بلند آوازه معاصر، را نیز در کمال سادگی در گوشه ای از این مجموعه و در کنار بنای  معظم مدفن فردوسی به خاک سپردند که محل تجمع عاشقان او است.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۱۲ساعت ۲۲:۲۵ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

بناهای هخامنشی

بناهای هخامنشی

تالار آپادانا، تخت جمشید

             تالار آپادانا، تخت جمشید

هخامنشیان در اقامتگاه های خود بناهایی را می ساختند که می بایستی مبین قدرت و عظمت حکومت باشد. در دوران هخامنشیان یک سبک معماری مخصوصی به وجود آمده بود که در آن سنن و آداب ملل مختلف ساکن در کشور هخامنشتیان جلوه گری می کرد. یکی از آثار اولیه معماری هخامنشیان، کاخ کورش است که در نخستین اقامتگاه هخمانشیان در پاسارگاد (پازارگاد) بنا شد و عبارت از یک رشته ساختمانهایی بود در میان باغ و محصور به دیوار.

در ویرانه این کاخ، کتیبه بسیار قدیمی محفوظ مانده که می گوید : "من هستم کورش شاه هخامنشی." در پاسارگاد آرامگاه کورش نیز محفوظ مانده و آن بنای کوچکی است از سنگ که شبیه به خانه مسکونی با سقف دو پوششی و در روی پایه و شش پله پله بلند قرار گرفته است. در این بنا هیچ گونه تزئیناتی وجود ندارد.

این مقبره از سایر مقبره های پادشاهان، که به معنی و مفهوم واقعی کلمه از بناهای معماری بشمار نمی روند، متمایز است و عبارت از حفره ای است که در درون صخره ای به وجود آمده و با برجستگی های حجاری و تزئینات معماری تزئین شده است. طبق گفته مورخان باستانی در این مقبره بر روی بستر طلا جسد مومیایی شده کورش قرار داشته است.

در پاسارگاد و نقش رستم که مقبره پادشاهان در آنجا قرار دارد، ابنیه عجیبی به شکل برج های بلند که فاقد پنجره و تزئینات است، باقی مانده و اینطور به نظر می رسد که این بناها در قدیم معابدی بوده اند. داریوش در کتیبه خود در بیستون می نویسد که وی معابدی را که گوماتا (یکی از مغ های شورشی) ویران کرده بود تجدید بنا کرده است. علاوه بر برجهای اسرارآمیزی که اشاره شد، از آثار مذهبی، محراب های بزرگ سنگی و محل هایی را می توان ذکر کرد که به منظور پرستش اختصاص داشته و مسقف نیستند.

آرامگاه خشیار یکم، نقش رستم

آرامگاه خشیار یکم، نقش رستم

در تخت جمشید که از دوره سلطنت داریوش اقامتگاه پادشاهان بوده، ابنیه به سبک کاخ ها اهمیت زیادی دارد. کاخ های تخت جمشید در روی یک سکوی بلند قرار گرفته و با وجود داشتن اشکال مختلف معماری ساختمان واحدی را تشکیل می دهند که قدرت و عظمت دولت هخامنشیان را نمایان می سازد و از آثار ملتی است که موسس و موجد هنر و صنعت دوره هخامنشیان بوده است.

کلیه این ابنیه، به استثنای یکی از آنها که به دوره اردشیر سوم تعلق دارد، طبق فرمان داریوش و خشیارشا بنا شده و ما می توانیم از روی آنها در باره وسعت فعالیت ساختمانی این پادشاهان و سبک معماری دوران شکوه و جلال دولت هخامنشیان قضاوت کنیم. در تخت جمشید دو نوع ساختمان به خوبی به چشم می خورد یکی "تاچار" قصر زمستانی، که در زمان داریوش ساختمان آن آغاز گردید و دیگری "آپادانا" سالن روبازی که بر روی ستونهای بلند باریک با پوشش چوبی استقرار دارد. این قصر در زمان داریوش بنا شد و در زمان خشیارشا و اردشیر اول تجدید گردید. سالن صد ستونی هم که در زمان خشیارشا بنا شده از همین نوع محسوب می شود.

بنای قصر داریوش که در اقامتگاه دیگر پادشاهان در پایتخت قدیم عیلام، یعنی شوش ساخته شده، نوع دیگری است. در آنجا ابنیه قصر در اطراف حیاط مرکزی بر صبق اصول معماری ماورای دجله و فرات متمرکز شده است.

کلیه این آثار مختلف معماری، حاکی از سنن مختلفی است که بر اساس آنها سبک معماری دوران هخامنشیان به وجود آمده است. تردیدی نیست که هنر هخامنشیان از لحاظ این که یک هنر درباری بوده و از لحاظ عظمت و جلال می بایستی قدرت و جبروت پادشاهان را نمایان سازد، به دست ملل و قبایل گوناگون بنا شده و خود ایرانیان در بنای آن کمتر کار کرده اند.

در این هنر علاوه بر عناصر هنر محلی ایرانی، عناصری نیز از هنر بین النهرین و مصر و یونان نیز به چشم می خورد. در شوشو از روی کتیبه داریوش اول معلوم می شود که استادان کلیه ملل در ساختمان کاخ، که نشانه قدرت و عظمت حکومت هخامنشیان بوده است، شرکت داشته اند.

امتیاز به این وبلاگ


 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۰۹ساعت ۲۳:۳ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

عکسهای زیبایی از سد لار

عکسهای زیبایی از سد لار

برای رسیدن و بازدید از سد لار دو راه وجود دارد. یکی از جاجرود و سد لتیان که پس از طی مسافت خاکی حدود 40 کیلومتر و گذر از منطقه جدیدا حفاظت شده دشت لار و پارک ملی لار و دیگری از پلور که مستقیما به سد میرسد. البته برای ورود از راه پلور که مستقیما به سد منتهی می شود فقط از تاریخ 15 تیر لغایت 30 مرداد مجاز می باشد. ناگفته نماند که در زمانهای فوق در سد اجازه ماهیگیری هم می دهند.

دشت لار و پارک ملی لار جدیدا منطقه حفاظت شده اعلام شده است. رودخانه های زیادی به سد می ریزند. سد لار طولی معادل 18 کیلومتر دارد. در این منطقه کندو های عسل زیادی وجود دارد. و نیز رودخانه های زلال و خنک فراوان که به سد می ریزند

عکسهای زیبایی از سد لار عکسهای زیبایی از سد لار
عکسهای زیبایی از سد لار عکسهای زیبایی از سد لار
عکسهای زیبایی از سد لار عکسهای زیبایی از سد لار
عکسهای زیبایی از سد لار عکسهای زیبایی از سد لار
عکسهای زیبایی از سد لار عکسهای زیبایی از سد لار

امتیاز به این وبلاگ

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۰۹ساعت ۲۳:۲ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

نکاتی در مورد بتن پیش تنیده و آرمه و سقفهای بتنی

ضعف عمده بتن پایین بودن مقاومت کششی در آن میباشد که حدود 1/10 تا 1/20 مقاومت فشاری آن است و به علت وجود این ضعف جز در موارد خاص همانند شالوده های حجیم و دیواره های حایل وزنی , بتن به تنهایی قابل استفاده نمی باشد. در قطعات خمشی صفحات پایین تر از صفحه خنثی , کشیده شده و صفحات بالاتر فشرده میشوند . اگر در ساخت این قطعات تنها از بتن استفاده شود توان باربری بسیار کمی خواهند داشت زیرا توان باربری آنها با تاب کششی بسیار ناچیز بتن محدود خواهد شد در صورتی که مقدار زیادی از این تاب فشاری بتن بدون استفتده می ماند. برای رفع این ضعف بتن ( کمبود تاب کششی ) به دو روش عمل میشود: 1 - مسلح کردن بتن برای تحمل تنشهای کششی. 2 - ایجاد پیش تنیدگی در بتن برای جبران تنشهای کششی که در مراحل اجرا و بهره برداری در آن ایجاد خواهد شد. در هر دو روش از فولاد که چسبندگی خوبی با بتن دارد و ضریب انبساط حرارتی آن با ضریب انبساط حرارتی بتن تقریبا برابر است استفاده میشود. قابل ذکر است که فرق اساسی بتن آرمه و بتن پیش تنیده در آن است که در بتن آرمه فولاد و بتن هنگام ساخت بطور ساده کنار هم قرار میگیرند و تنش هر دو در منطقه کششی مقطع , از نوع کششی است. در حالیکه در بتن پیش تنیده یک نوع اتحاد فعال بین آنها وجود دارد به این شکل که ابتدا فولاد توسط جکهای هیدرولیکی بسیار قوی کشیده میشود و بعد از ایجاد پیوستگی کافی بین فولاد و بتن , جکها به آرامی رها کشته و بتن را تحت تنش فشاری قرار میدهد که در مرحله بهره برداری تنش فولاد از نوع کششی و تنش بتن از نوع فشاری است. در بتن آرمه به علت افزایش طول فولاد در مرحله بهره برداری در منطقه کششی بتن ترکهایی ایجاد میشود و با افزایش تنش کششی فولاد عرض ترکها زیادتر شده و در صورتیکه عرض ترکها محدود نشوند این امر روی پایایی سازه اثر زیان بخشی خواهد داشت. برای این کار مقدار تغییر طول نسبی فولاد محدود شود و چون اساس کشسانی فولاد برای انواع مختلف آن دارای مقدار ثابتی است لذا با محدود کردن تنش فولاد عرض ترکها به مقادیر پیش بینی شده ای محدود خواهد شد. به همین دلیل است که در آیین نامه های اجرایی استفاده از فولادهایی که دارای حد کشسانی بالایی ( با تنش تسلیم بیشتر از 5000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع )هستند مجاز نمی باشد. برای ایجاد پیش تنیدگی در بتن از فولادهای مورد استفاده در بتن مسلح نمی توان استفاده کرد چراکه حدود 1800 تا 2500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع از تنش کشش اولیه فولاد در اثر خزش و کوتاه شدن کشسانی بتن و همچنین جمع شدگی آن در اثر خشک شدن و وادادگی فولاد و دیگر عوامل حذف و تلف میشود و حتی در صورت استفاده از مقاومترین نوع فولاد برای مسلح کردن بتن معمولی که تنش مجاز آن حدود 2800 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است تقریبا کل نیروی کششی اولیه فولاد در اثر افتهای ذکر شده تلف خواهد شد. به این دلیل در بتن پیش تنیده برای ایجاد پیش تنیدگی از فولاد با مقاومت بسیار بالا استفاده میشود تا پس از تلف شدن مقدار اولیه تنش مقدار زیادی از آن باقی بماند . بطور معمول برای تولید تیرچه پیش تنیده ار فولاد با مقاومت بسیار بالا به قطر 5 میلیمتر و دارای مقاومت 17500 تا 19000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استفاده میشود. یکی از قسمتهای اصلی انواع ساختمانها سقفهای بتنی هستند که نقش اساسی آنها انتقال نیروهای قائم و افقی ناشی از وزن مرده سقف و سربارها و نیروهای حاصل از زلزله و باد به تیرها و ستونها و دیوارهای باربر است. همچنین با توجه به اینکه سقفها بخش نسبتا زیادی از قیمت تمام شده ساختمانها را تشکیل میدهند طراحان روشهای مختلفی را برای اقتصادی تر کردن ان و صرفه جویی در فولد و بتن و جلوگیری از قالب بندی بوجود آورده اند از جمله تیرچه و بلوک. برای صرفه جویی در مصرف بتن و سبکتر کردن وزن سقف قسمتی ار مقطع سقف که در منطقه کششی قرار میگیرد حذف شده و فقط آن مقدار از سطح مقطع بتن که برای جاگذاری آرماتورها ی عرضی و کششی لازم است باقی گذاشته میشود. این روش برای کاهش وزن مرده سقف و ساختمان دارای اهمیت خاصی است. فاصله محلهای باقیمانده به حد کافی نزدیک به هم انتخاب میشوند تا مناطق فشاری و کششی مقطع بتنی سقف بطور یکپارچه عمل کند و سقف حالت اولیه خودش رو از دست ندهد. این طرح باعث ایجاد طرح دالهای مجوف , با پشت بند , لانه زنبوری و ... شده است.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۰۹ساعت ۲۳:۰ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

خدایان و اساطیر یونان باستان - ۲

خدایان و اساطیر یونان باستان - ۲

 Hesitia الهه زندگی خانوادگی

 Hesitia الهه زندگی خانوادگی

هستیا (Hestia)
هستیا بزرگترین خواهر زئوس و الهه حاکم بر زندگی خانوادگی و به عبارتی اجاق خانه بود. او برای فرار از تقاضای عاشقانه برادرانش پوزئیدون و آپولو، قسم خورد که همواره دوشیزه باقی بماند. هستیا الهه ایست که تخت سلطنتی ندارد، اما نگهداری از آتش مقدس المپ بر عهده او است و به همین دلیل تمام آتشکده ها و اجاقهای منازل از آن او است. هستیا ملایم ترین و مهربان ترین الهه المپ است و سمبل اتحاد بین شهر مادر Metropolis و مردم شهرکها و دهکده هایی است که برای بردن آتش به معبد می آمدند و در واقع اجاق خانه همه مردم از یک آتش گرم میشد.

 

 

 

 

 

 

 Hera نگهبان زندگی

 Hera نگهبان زندگی

هرا (Hera)
هرا همسر و خواهر زئوس بود. او نگهبان ازدواج ها بود و به خصوص حامی زنان شوهردار بود. از آنجایی که زئوس با حیله و توصل به زور او را به ازدواج راضی کرد، این ازدواج با کشمکش و ناسازگاری آغاز و با کشمکش ادامه یافته بود. یک بار که غرور زئوس به حد غیرقابل تحملی رسیده بود، هرا با خدایان بر علیه او توطئه چینی کرد و به او داروی مخدر خوراند، سپس با خدایان دیگر او را بر روی تختی با هزاران گره بستند و در باره اینکه باید با او چه کنند به مشاجره پرداختند. بریاروس Briareus که غولی 50 سر و صد دست بود به توطئه پی برد و به خاطر علاقه فراوان به زئوس، به کمک 100 دست خود گره ها را گشود و او را آزاد کرد. خشم فراوان زئوس خدایان را به زانو درآورد و هرا پس از مجازات زجرآور- که به دار آویخته شدن با زنجیری طلایی از آسمان بود- قسم خورد که دیگر بر ضد شوهرش شورش نکند. با این وجود هرا همواره به خاطر بیوفایی زئوس دسیسه چینی هایی میکرد و کاهی هم موفق میشد تا درس خوبی به شوهر خیانتکار خود بدهد. طاووس و گاو حیوانات مقدس معبد هرا هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 Ares خدای جنگ

 Ares خدای جنگ

آرس (Ares)
آرس پسر زئوس و هرا و خدای جنگ است. او فردی رشید و زیبا اما بسیار قسی القلب و خونخوار بوده است خواهرش اریس Eris الهه نزاع و کشمکش، یار جدایی ناپذیر او بود. آرس زمانی خوشحال میشد که صدای چکاچک شمشیرها را بشنود، در این زمان او کلاه خود درخشانش را بر سر میگذاشت و سوار بر ارابه جنگ به قلب میدان جنگ میرفت و کاری به برنده و بازنده نداشت، فقط به دنبال خونریزی بود. کسانی که همواره همراه او بودند درد، اضطراب، قحطی و گمنامی بودند. هرا و زئوس هردو به آرس بیعلاقه بودند و او بیشتر توسط اهالی تراسیا Thracia که مردمی وحشی و خشن بودند پرستیده میشد. کرکس و سگ جانورانی بودند که در کنار این خدا تصویر میشدند.

 

 

 

 

 

 

 

 Athena الهه شهر، صنایع دستی و کشاورزی

 Athena الهه شهر، صنایع دستی و کشاورزی

آتنا (Athena)
آتنا، الهه باکره، دختر زئوس است و مادری ندارد، زیرا به صورت زنی کامل و سراپا پوشیده در زره و اسلحه از پیشانی زئوس خارج شده است. علی رغم اینکه او در نبرد شجاع و خشن بوده اما زنی جنگجو به شمار نمی آمده زیرا نبردهای او همه برای دفاع از حریم خانه و شهر در مقابل دشمنان بوده است. آتنا الهه شهر، صنایع دستی و کشاورزی است. او برای تربیت و رام کردن اسب، افسار را اختراع کرد و از دیگر نو آوریهای او میتوان به ساختن ترومپت، فلوت، دیگ، شن کش، گاوآهن، کشتی و ارابه اشاره کرد. او تجسم دانایی، منطق و پاکی بوده و فرزند محبوب زئوس به شمار می آمده است. به همین خاطر اجازه داشت تا از اسلحه پدرش- صاعقه- استفاده کند. شهر محبوب او آتن، درخت مورد علاقه اش زیتون پرنده او جغد بوده اند.

 

 

 

 

 

 

 

http://takbogh.blogfa.com           

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۰۹ساعت ۲۲:۵۲ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

خدایان و اساطیر یونان باستان - ۱

خدایان و اساطیر یونان باستان - ۱

هرا، خدای مادر

هرا، خدای مادر

در زمانهای بسیار دور، انسان ناشناخته ها و وقایع طبیعی مانند باران، صاعقه، گرما و سرما، شب و روز، تغییر فصل، مرگ و زندگی و مانند اینها را زاییده قدرت خدایانی میدانست که بر زمین و موجودات آن حکومت میکردند.از نظر آنها این خدایان نه تنها به خودی خود در انجام بعضی امور و وقایع دست داشتند بلکه مناسبات و روابط بین آنها هم در سرنوشت انسانها تاثیر مستقیم داشت. خدایان باستان در تمام جوامع بشری وجود داشته اند و هیاتی انسانی با نیروی مافوق بشری داشته اند، آنها جاودان بودند و میتوانستند با انسانهای عادی وصلت کرده و بچهدار شوند، فرزندان این خدایان "نیمه خدا" بودند و با وجود داشتن قدرت مافوق بشری، میرا بودند.


خدایان و داستانهای اساطیری در ابتدا به منظور توضیح اسرار زندگی به کار میرفتند اما به تدریج نبرد موجودات افسانه ای و ماجراهای پر آب و تاب قهرمانان چنان شیرین و جذاب شد که با وجود پیشرفت علم و حضور پیامبران موحد، اساطیر باقی ماندند و در تمام هنرها حضور بارزی یافتند.

در این میان اساطیر یونان به دلیل تکیه فراوان ادبیات باستان یونان و بعد ادبیات مدرن جهان بر آنها و همچنین ساده تر بودن نامهای خدایان به گوش آشنا تر است.از طرفی نباید از تاثیر فراوان فیلمهایی که با تکیه بر اسطوره های یونان تهیه شده است غافل شویم. به همین دلیل معرفی خدایان اساطیری را با معرفی مختصر خدایان المپ (The Olympians) آغاز میکنیم.

خدایان المپ یا المپ نشینان
این خدایان 12 تن بودند که پس از سرنگونی تایتانها (Titans خدایان اولیه) به حکومت پرداختند. کوه المپ محل نبرد تایتانها با خدایان دوازده گانه بود و بعدها هم به عنوان محل زندگی خدایان از آن نام برده شد. تمام المپ نشینان به نوعی با یکدیگر نسبت داشتند و بنا به شرایط زمانه هر از گاهی یک یا چند تن از آنها بیشتر مورد توجه قرار میگرفت. برای مثال اگر در زندگی واقعی، همسر حاکم یا شخص قدرتمند منطقه از شخصیت قوی یا خانواده مهمتری بود، خدایان زن و به خصوص هرا (Hera) که خدای مادر بود مورد توجه میگرفت. اگر جنگی در میان بود، معبد خدای جنگ بیشتر مورد توجه قرار میگرفت

 

سنگ برجسته زئوس به همراه همسرش هرا

سنگ برجسته زئوس به همراه همسرش هرا

زئوس (Zeus)
زئوس فرزند کرونوس (Cronus)، تایتان بزرگ، بود. او پدرش را سرنگون کرد و بر سر حکومت با برادرانش پوزئیدون (Poseidon) و هادس (Hades) قرعه کشی کردند، زئوس در نتیجه این قرعه کشی به نام بزرگ خدایان شناخته شد، او فرمانروای آسمان و باران و اسلحه اش آذرخش است که آنرا به سمت کسی که او را ناخشنود کرده ، پرتاب میکرده است. یکی از مواردی که او را بسیار خشمگین میکرد دروغگویی و پیمان شکنی بوده است. زئوس هرا (Hera) را به همسری گرفت اما به خاطر داشتن ماجراهای عشقی فراوان شهرت داشته است.

 

 

 

پوزئیدون خدای دریا

پوزئیدون خدای دریا 

پوزئیدون Poseidon
پوزئیدون برادر زئوس است و در قرعه کشی که پس از سرنگونی پدرشان انجام شد، دریا را به دست آورد و به نام خدای دریا شناخته میشود. دریانوردان و ماهیگیران از پرستندگان او به شمار می روند. پوزئیدون با آمفی تریت Amphitrite که نوه اوسیانوس Oceanus تایتان آبهای به هم پیوسته جهان، ازدواج کرد. اسلحه او یک نیزه سه شاخه است، که میتواند جهان را بلرزاند و هر چیزی را درهم بشکند. او پس از زئوس قدرتمندترین خدا است و طبیعتی ستیزه جو و حریص دارد، به همین برای به دست آوردن شهرهای خدایان دیگر، با آنها درگیر میشده است.

 

 

 

 

 

هادس خدار مردگان

هادس خدار مردگان

هادس Hades
هادس، در قرعه کشی با برادرانش، بدترین سهم را برنده شد و آن جهان زیرزمین یا دنیای مردگان است. از آنجایی که رعایای هادس را مردگان تشکیل میدادند، او به کسانی که موجب افزایش جمعیت سرزمینش میشدند بسیار علاقه داشت. مانند ارینی ها Erinnyes یا خشم و ناامیدی، که کارشان تعقیب گناهکاران و سوق دادن آنها به سمت خودکشی بود. هادس به دلیل حکومت بر زیرزمین، صاحب معادن زیرزمینی هم بود و خدای پروت هم به شمار می رفت. همسر او پرسفونه بود که توسط هادس ربوده شده بود. هادس خدای جهان مردگان بود اما خدای مرگ نبود، تاناتوس Thanatos خدای مرگ بود. (ادامه دارد ...)

 

 

 

http://takbogh.blogfa.com

امتیاز به این وبلاگ

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۰۹ساعت ۲۲:۵۰ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

مسجد گنجعلی خان

مسجد گنجعلی خان
مسجد در ضلع شرقی و در جوار سرای گنجعلی خان واقع گردیده است. ورودی آن از طریق طاقنماهای میدان است كه ساده اجرا شده اند. در بدنه داخلی طاقنما تزیینات گچبری با طرح گره دیده می شود كه تماشاگر را به خود جلب می كند. در انتهای این نما سر دری كوچك با طاق مقرنسكاری دیده می شود كه ورودی مسجد است. سنگ نبشته بالای ورودی كه با خط نستعلیق نوشته شده چنین است:
بعهد دولت عباس شاه آنكه جهان گشت زعدلش بهشت
گنجعلی خان در سبع و الف بانی این مسجد طاعت سرشت
به استناد كتیبه، تاریخ احداث مسجد 1700 هـ . ق. است. با دالانی طولانی كه بدنه آن گچبری شده به فضای گنبدخانه می رسیم. در این فضا نیم طبقه ای جهت خانم ها در ضلع شرقی برپا شده كه بر ستون های گچبری شده استوار است. نقشه گنبدخانه مربع است كه در پاكار تبدیل به هشت و در مركز گنبد تبدیل به نورگیر 12 ضلعی شده است. تمامی سطح داخلی گنبد با مقرنسكاری و تزیینات مرسوم دوره صفویه تزیین شده است. در این مسجد كوچك اثری از تمامی هنرهای ظریفه معماری مانند گچبری، خطاطی، حجاری، كشته بری، درودگری، كاشیكاری به چشم می خورد و به همین جهت می توان آن را موزه ای از هنرهای عصر صفویه دانست. نور داخلی مسجد از نورگیرهای جانبی و سقف تأمین می شود.

ضرابخانه (موزه سكه)
این بنا فاقد كتیبه می باشد و در حد میانی بازار غربی و در شمال میدان واقع است.نقشه آن چهار طاقی و به شكل هشت ضلعی می باشد كه دارای گنبد مركزی و ایوان های جانبی است.این بنا 242 متر مربع مساحت دارد كه یك اتاق و 4 غرفه در چهار گوشه ساختمان واقع شده است. طاق ها و ایوان های ضرابخانه با گچبری های زیبایی تزیین گردیده است.سایر تزیینات بنا شامل یك رشته گچبری های كاذب (طرح آجری) می باشد و سقف آن كاربندی شده است و نورگیری در مركز سقف آن وجود دارد. شكل بنا بیشتر به زورخانه شباهت دارد اما به نظر می رسد در دوره های خاص از آن به عنوان ضرابخانه استفاده می شده و به همین نام در اذهان عمومی جای گرفته است.این بنا از آثار اواخر دوره گنجعلی خان است و محل ضرب سكه و مسكوكات طلا و و نقره دولتی بوده است. نخستین مرمت ضرابخانه از سال 1345 به كمك بانك مركزی آغاز گردید.این محل كه تا چندی پیش موزه مردم شناسی بود به همت سازمان میراث فرهنگی به موزه سكه تبدیل شده است.در حال حاضر انواع سكه های قدیمی در غرفه های آن به نمایش گذاشته شده و یكی از معتبرترین موزه های سكه ایران است.
+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۰۹ساعت ۲۰:۷ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

میدان گنجعلی خان

میدان گنجعلی خان
در گذشته، میدان ها شهر در نزدیكی مقر حكومتی احداث و از آنها برای جمع كردن مردم و ابلاغ اعلانات حكومتی و یا شركت در مراسم عزاداری استفاده می شد. میدان به معنای خاص به فضای وسیعی در بخش مركزی شهر اتلاق می شد كه از دیرباز به یادگار مانده و كاربرد سیاسی، نظامی، اجتماعی و گاهی اقتصادی داشته است.

از دیگر آثاری كه از مجموعه گنجعلی خان بر جای مانده، میدانی در بخش مركزی شهر كرمان است كه در حاشیه بازار بزرگ واقع شده است. میدان گنجعلی خان همانند میدان های نقش جهان در اصفهان و یا میرچخماق در یزد، در اطراف خود بعضی از عناصر شهری را گردآورده است. در سه ضلع میدان گنجعلی خان بازار واقع شده و در ضلع دیگرش سرای گنجعلی خان قرار دارد. وجود حمام، آب انبار، ضرابخانه و همجواری با بازارها و چهار سوق، این مجموعه به هم تنیده را كامل كرده است.طاق نماهای آجری، كاشی كاری، فضای سبز، حوض آب و دیگر آثار دیدنی، بر زیبایی این میدان افزوده اند.
طول میدان 100 متر و عرض آن 50 متر است. در شمال میدان، ضرابخانه و بخشی از بازار مسگران واقع است. در جنوب آن بازار و حمام گنجعلی خان قرار دارد و مسجد و سرای گنجعلی خان در شرق میدان واقع شده اند. در قسمت غربی میدان نیز آب انبار گنجعلی خان و بخشی از بازار مسگرها واقع شده است.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۰۹ساعت ۲۰:۴ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

چهار سوق و بازار گنجعلی خان

چهارسوق
چهارسوق بزرگ گنجعلی خان محل تقاطع بازارهای شمالی ، جنوبی ، شرقی و غربی است. نمای داخلی آن پس از بازسازی سقف فرو ریخته توسط میرزا شکر الله که با نقاشی های رنگ روغن در دوره ی قاجاریه تزئین شده است ، چوشش و چهره ی مردم این دوره را به نمایش می گذارد. سقف چهار سوق بلندترین و بزرگترین سقف بازار به شمار می آید. چهارسوق مسگری نیز در گوشه ی شمال غربی میدان واقع شده است.
بازار گنجعلی خان
بازار های گنجعلی خان نشانی از میراث اقتصادی اجداد چهارصد سال قبل ما می باشد که جایگاه پیوند مشتری و مغازه دار شهری و روستایی ، بالا شهری و پایین شهری و خریدار و فروشنده می باشد و از یرباز قدرتی شکست ناپذیر علیه سلاطین جبار بوده است.
صدای پای رهگذران ، گفتگوی مشتریان و فروشندگان ، صدای چکش مسگران ، همچون نوای دلنشین موسقس نوازشگر گوش هر مشتاقی است که آرزوی سفر به عصر شکوفایی صفوی را دارد. زیرا هنوز هم سوغاتی های عصر صفوی نظیر پسته ، حنا ، زیره ، کتیرا ، قالی و ... در آن یافت می شود.
این بازار هم از نظر کالبد و هم از نظر کارکرد سرآمد همه ی بازار های کرمان می باشد و در تلفیقی بی نظیر با سایر عناصر این مجموعه ، نمونه ی کاملی از معماری ارگانیک را یه نمایش می گذارد.

خصیصه و تبادلات تجاری در شهر كرمان در دوره های مختلف، بازار پر رونق را تدریجاً شكل داده است. بازار اصلی و بزرگ شهر در مركز آن قراردارد و جهت آن شرقی – غربی است. این بازار خط مستقیمی است كه در دو سوی آن دو دروازه ورودی و خروجی شهر یعنی دروازه ارگ و دروازه مسجد (وكیل) قرار دارد. طول آن حدود سه كلیومتر است و متشكل از كاروانسراها، سراها و تیمچه هایی است كه همگی در دو راستای عمود بر هم جای گرفته اند. دو بخش از بازار كرمان در زمان یكی از حكام و فرمانروایان این دیار ساخته شده و از حیث ویژگی هایش در ایران، منحصر به فرد و در داخل و خارج كشور زبانزد خاص و عام است.
بخشی از بازار بزرگ كرمان در مجاورت مجموعه گنجعلی خان قرار دارد كه بازار مسگری و بازار گنجعلی خان از آن جمله اند. بازار مسگری در امتداد بازار كلاه مالی در ضلع شمالی و شرقی میدان گنجعلی خان هستند كه عناصری مثل ضرابخانه و آب انبار در آن قرار گرفته اند و بازار مسگری جلوی ضرابخانه به طول 98 متر و عرض 6 متر است. همچنین بازار جنوبی گنجعلی خان كه حمام در اواسط آن قرار دارد و بخشی از بازار بزرگ (راسته بازار) را تشكیل می دهد و در امتداد بازار سراج ها قرار دارد. در تلاقی بازار غربی و جنوبی در گوشه جنوب غربی، چهار سوق بزرگ شكل گرفته كه معماری این فضا در نوع خود كم نظیر و سقف آن در گذشته فرو ریخته و مجدداً بازسازی شده است.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۰۹ساعت ۲۰:۲ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

حمام گنجعلی خان

حمام گنجعلی خان
این حمام 26 متر طول 30 متر عرض و حدود 1300 متر مربع زیربنا دارد، كه شامل سردر، دالان ورودی، رختكن، هشتی حدفاصل گرمخانه، خزینه، چال حوض، بخش خصوصی(حاکم نشین) و تون می باشد.
بر سردر حمام که بخشی از نقاشی های دوران صفویه آن به تازگی مرمت شده ، کتیبه ی شعری به خط نستعلیق بر سنگ مرمر حک شده که مصراع آخر آن سال اتمام بنا را با تبدیل به حروف ابجد نشان می دهد:
"کسی نداده نشان در جهان چنین حمام" 1020 هجری قمری
برای ورود به این حمام باید از سر در زیبای آن شروع کرد؛ جایی که آجر های ساده و نیلی ، حاشیه ای از سنگ مرمر ، نقاشی های روی سردر و مقرنس بندی زیبای نمای بیرونی سردر را در جلوه ای زیبا و با شکوه به نمایش می گذارد. سردر حمام چنان زیباست که هماهنگی خود را با سایر مجموعه حفظ کرده است. سردر ورودی دارای طاق نسبتا بلند و نقاشی های زیبای روی آن (تنها قسمت مرکزی نقاشی باقی مانده است) و بر روی سایر قسمت ها حدود 70 سال پیش "میرزا شکرالله" نقاشی کرده است. نقاشی روی سردر ورودی حمام ، تصویر شیطان است که کار استاد محمد یزدی است. مجسمه های جالب توجه آن در سربینه و گرم خانه نمایش داده می شوند.این مجسمه ها در سال 1352 در دانشكده هنرهای زیبای تهران، طراحی و به این محل منتقل شدند.
رختکن :

از 6 غرفه ی مجزا که متعلق به اقشار مختلف جامعه روزگار خود بودند ، تشکیل شده است. این 6 غرفه شامل :


غرفه كشاورزان - غرفه روحانیون - غرفه پیشه وران - غرفه کارگران - غرفه خان ها و غرفه بازرگانان

در غرفه های بخش رختكن با ایجاد قرینه سازی در ایوان ها، ایوانچه ها و ستون های سنگی، فضای زیبان و مناسبی به وجود آمده است. و نور آن از روزنه سقف ها و انعكاس آن در آب حوض ها تأمین می شود. سقف رختكن با ارتفاعی نسبتاً بلند بر ستون های سنگی استوار است. تزیینات آن كاربندی و یزدی بندی می باشد و ازاره آن كاشی خشتی با نقوش اسلیمی دارد.
گرمخانه :
بعد از رختکن و در دو جهت جنوب از طریق راهرویی به هشتی رسیده و سپس با پیچ و خم های حساب شده که مانع از خروج هوای گرم و نیز مانع از دید عموم باشد ، به گرمخانه می رسیم . در این قسمت و در ضلع شرقی آن چال حوض عمومی و در بخش غربی آن چال حوض خصوصی قراردارد و حاكم نشین در این قسمت واقع شده است. سقف گرمخانه طاقی شبیه خیمه است كه طراحی فضای آن بصورت هشت و نیم هشت صورت پذیرفته كه نور آن از سقف تأمین می شود و هشت ستون حمام زیبایی آن را دو چندان كرده است. طاق های جناقی با خیز كم بر روی هشت ستون گرمخانه به صورت یكپارچه قرار گرفته اند و حوض آب سرد، چشم اندازی زیبا از معماری، گچبری و كاشیكاری حمام را درون آب زلال خود به تصویر كشیده است.در قسمت شرق و غرب گرمخانه دو سنگ یکپارچه مرمر سرخ رنگ به شکل محراب نصب گردیده که علاوه بر تامین نور و فضا ، طلوع و غروب آفتاب و زمان تقریبی را نشان می دهد.استفاده از سنگ های حجاری شده همراه با طاق و ایوان جلوه خاصی به فضای معماری حمام داده است به گونه ای كه فضاهای كوچك بزرگ تر و فضاهای تاریك روشن تر جلوه می كنند.
خزینه :
دارای دو قسمت آب سرد و گرم بوده و در کف آن دو دیگ مسین بزرگ نصب گردیده که گرمای آن از طریق تون یا "گلخن " که در زیر خزینه قرار گرفته ، تامین می شده است. حرارت لازم بوسیله ی سوزاندن بوته های بیایانی ایجاد می گردیده است. آی حمام از طریق قنات "شهرآباد" تامین و تا سال 1316 دایر بوده است.روش کانال کشی و آب رسانی فواره ها بسیار دقیق و بر اصول هندسی حساب شده استوار شده که بسیار جالب توجه است.

این حمام که تا نیم قرن پیش دایر بوده امروز با نام موزه ی مردم شناسی ، پر جازبه ترین نقطه ی توریستی شهر کرمان محسوب می شود. مرمت این حمام از سال 1347 آغاز شد و پس از تعمیرات لازم و تغییراتی که به آن داده شد ، به گنجینه ی مردم شناسی گنجعلی خان تبدیل گردید و در حال حاضر با حدود 1000 متر مربع ، فضای کم نظیر را به معرض نمایش می گذارد.در حال حاضر در این حمام مجسمه های مومی ملبس به لباس های سنتی مردم كرمان، صحنه هایی از استحمام به شیوه سنتی را به نمایش می گذارند. در كنار این مجسمه ها وسایل مختلف حمام نیز نمایش داده می شود. همان طور که قبلا گفته شد این مجسمه ها در سال 1352 در دانشكده هنرهای زیبای تهران، طراحی و به این محل منتقل شدند.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۰۹ساعت ۱۹:۵۷ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

مجموعه ی گنجعلی خان

مجموعه ی گنجعلی خان
مجموعه ی گنجعلی خان کرمان مجموعه ی عام المنفعه ایست که همزمان با شکوفایی اقتصاد عصر صفوی در سال های 1007 تا 10029 هجری قمری به دستور "گنجعلی خان" حاکم وقت کرمان ساخته شد و به همت پسرش "علیمرادخان" تکمیل گردیده است. این مجموعه هنوز هم مرکزیت خود را در هسته ی شهر حفظ کرده و از شاهکارهای معماری و مجموعه ای عالی از آثار با شکوه دوران صفوی محسوب می شود. دراحیای این بنا هنرمندانی چون "سلطان محمد معمار یزدی" و "علیرضا عباسی" - خطاط مشهور- نقش داشته اند.
این بنا تلفیقی از هنر معماری و كاربرد مصالح گوناگون، با فضایی مناسب و مورد پسند عامه مردم است. حمام گنجعلی خان اثری بدیع از نقاشی ها، مقرنس كاری ها، كاشیكاری ها و گچبرهای زیبا همراه با استفاده از تزیینات سنگی بسیار ظریف است.
مجموعه گنجعلی خان شامل میدان، مسجد، حمام، بازار، سرا و سایر ابنیه دیگری است كه امروزه از جاذبه های تاریخی و دیدنی شهر كرمان محسوب می گردند.این مجموعه كه در مركز شهر كرمان و در حاشیه بازار واقع شده، در ساخت، شكل گیری و تكامل بازار كرمان تأثیر گذار بوده است.
این مجموعه دارای میدانی است که مرکز تجمع مردم ، برگزاری مراسم جشن و عزا ، ابلاغ اعلانات حکومتی ، معرکه گیری مرشدان و شعبده بازان بوده است و سایر آثار و ابنیه در محورهای شرقی – غربی و شمالی – جنوبی آن شكل گرفته اند.
این محوطه به ابعاد 50*100 متر مربع و مساحت 500 متر مربع که سه طرف آن بازار های زیبای مسقف قرار دارد و در طرف دیگر آن حجره های تجاری واقع شده اند . ضرابخانه در شمال ، حمام در جنوب ، کاروانسرا یا مسجد و مدرسه در شرق ، آب انبار در غرب و دو چهارسوق زیبا در شمال غرب و جنوب غرب میدان قرار گرفته اند.دروازه ی شرقی میدان گنجعلی خان به بازار بزرگ گشوده می شود که روبروی آن حمام گنجعلی خان که به حمام خان معروف است، قرار دارد

امتیاز به این وبلاگ

 
+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۰۹ساعت ۱۹:۴۸ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

استفاده از خرده شیشه در بتن

مقدار زیادی از شیشه های مصرف شده دوباره بازیافت می شوند و قسمتی نیز برای مصارف گوناگون از جمله سنگدانه های بتن به کار می روند. مقدار زیادی از این مواد شرط لازم برای بازیافت را فراهم نمی کنند و این مواد برای دفن فرستاده می شوند. فضای مورد استفاده برای دفن قابل توجه است و این فضا می تواند برای مصارف دیگری به کار برده شود. شیشه یک قلیایی غیر پایدار است که در محیط بتن می تواند باعث بوجود آمدن مشکلات ناشی از واکنش قلیایی - سیلیسی ( ASR ) شود. این ویژگی به عنوان یک مزیت در خرد کردن پودر شیشه و استفاده از آن به عنوان یک ماده پوزولانی در بتن استفاده شده است. رفتار دانه های بزرگ شیشه را در واکنش قلیایی در آزمایشگاه نمی توان با رفتار واقعی پودر شیشه در طبیعت برابر دانست. تجربه مزایای واکنش پوزولانی شیشه را در بتن مشخص کرده است. می توان در بعضی از مخلوط های بتن تا %30 وزن سیمان پودر شیشه اضافه کرد و به مقاومت مناسبی دست یافت.

 

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید ...

امتیاز به این وبلاگ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۰۹ساعت ۱۸:۴۱ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

مقالات معماری

 

 

با سلام خدمت دوستان

این ۳۲۷ مقاله برگر فته از سایت http://www.parsacloob.com میباشد که امیدوارم توانسته باشم مقالات مورد نظر شما رو در این مقالات قرار داده باشم

در ضمن برای حمایت از سایت برگرفته مقالات سعی کرده ام که بعد از کلیک بروی موارد وارد سایت اصلی شده و مقاله مورد نظر رو از اونجا مطالعه یا دانلود کنید.

راستی  نظر یادتون نره

 

1

 آهنگسازي بر اساس نظم هاي از پيش ساخته

2

 بررسي نقوش و شيوه تزيين توپي گچي ته آجري در بناهاي دوره سلجوقي و ايلخاني

3

طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان(فصل اول و دوم )

4

الماس شرق ( معرفی آرشیتکت )

5

6سازه برتر دنیا برای پارکینگ

6

 باز آفريني شهرستان رشيدي

7

صبح آفرینش

8

 بررسي ديوار نگاري معاصر تهران (قبل و بعد از انقلاب)

9

 معيارهاي شناخت و ارزيابي هويت كالبدي شهرها

10

 شاخص هاي معماري مسكن روستايي در ايران

11

 كندوكاوي در معناي شكل شهر

12

 تاثير عناصر و نقشمايه هاي چيني در هنر ايران

13

 بررسي تطبيقي دگرگوني جمعيت، خانوار، سكونت و شهرگرايي ايران، فرانسه، روماني

14

 ارزيابي روش هاي تعيين سلسله مراتب و سطح بندي سكونتگاه ها در رويكرد‘‘ عملكردهاي شهري در توسعه روستايي

15

 تحليل نابرابري فضايي در محيط هاي پيرا - شهري (كوششي در استفاده از رهيافت برنامه ريزي و مديريت راهبردي در تهران)

16

 نظام سنتي استاد - شاگردي در نقاشي ايران

17

 بازسازي نقشه باغ شمال تبريز براساس اسناد و مدارك تاريخي دوره قاجار

18

 مكان ‌يابي مراكز امداد رساني (در شرايط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزيابي چند معياري AHP

19

 تاملي بر بازشناسي هنر آبستره

20

 ظرفيت سازي در شهرهاي متوسط و توسعه فضايي منطقه اي (مورد پژوهي شهر بجنورد و استان خراسان)

21

 بررسي اصول صفحه آرايي قرآن هاي دوره ايلخاني

22

 از متن تا تصوير: زيبايي شناسي نشانه هاي تصويري با رويکردي به «گرنيگا»

23

 درام تعاملي،رهيافتي به مناسبات منطقِ نمايشي و رايانه

24

 رومئو و ژوليت در موسيقي

25

طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان(فصل اول و دوم )

26

 ريشه هاي ديكانستراكتيويسم در فلسفه، هنر و معماري

27

معمار ایرانی

28

 مفهوم فرم به ويژه در هنر

29

 بازخواني ميدان صاحب آباد از روي تصاوير شاردن و مطراقچي بر اساس متون تاريخي (از شكل گيري تا دوره صفويه)

30

 بررسي وضعيت تراكم ساختماني و ارايه مدل پيشنهادي تعيين F.A.R

31

 جستاري درباره موسيقي و معيارهاي آن در اسلام

32

 جنبش نقاشي ديواري در مكزيك

33

 نگاهي نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسي

34

 درآمدي بر پايه هاي نظري و گونه بندي نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري

35

طراحی داخلی چیست؟

36

 از كارگاه تا دانشگاه (تحقيقي در تبديل نظام آموزشي استاد – شاگردي به نظام آموزشي آكادميك) در نقاشي دوره قاجار

37

 انتساب نقاشي ها و تصويرهاي دوره شاه عباس اول مهرها و نوشته هاي انتباسي

38

 بررسي ابعاد مديريت هنري كمال الدين بهزاد

39

 مدجنان و نقش آنان درهنر و معماري اسپانياي سده‌هاي ميانه

40

 تناسبات انساني در هنر هخامنشي

41

 هنر اسلامي در چالش مفاهيم معاصر و افق هاي جديد

42

تاریخ معماری

43

 رفتار عابر پياده، در ارتباط با مكان هاي مسکوني و تجاري مطالعه موردي: منطقه 6 شهرداري تهران

44

 آفرينشگري و روند آموزش خلاقانه در طراحي معماري

45

 مكان و بي مكاني رويكردي پديدارشناسانه

46

معمار ایرانی

47

 زمينه گرايي در شهرسازي

48

 تعامل معماري و طراحي صنعتي

49

 الگوي حركت سايه و طراحي سايت

50

 افزايش قابليت پياده مداري، گامي به سوي شهري انساني تر

51

يک معمار - مروری اجمالی بر زندگی حرفه ای نورمن فاستر

52

نظریه معماری

53

لزوم تدوین تئوری معماری

54

 آناليز ارزش و جايگاه آن در طراحي صنعتي

55

 امكان سنجي ايجاد مسيرهاي پياده و دوچرخه در محدوده تهران قديم

56

 بررسي تطبيقي چرخه زمان و تجسم ادوار ايقاعي

57

 بررسي كتاب هاي چاپ سنگي مصور دوره قاجار

58

 بکت و چشم به راه گـودو

59

بازدید علمی : شهرستان کلات و عمارت کاخ خورشید

60

 مطالعه نمادها و نشانه هاي مشترك تصويري و ادبي در نگارگري سنتي ايران (بررسي موردي دو نگاره عاشقانه)

61

 ضوابط ساماندهي و معيارهاي طراحي شهري براي مبادي ورودي شهرها

62

 شهر: كانون فرهنگ

63

 معيارها و ضوابط توسعه پايدار براي اراضي نوار ساحلي درياي مازندران

64

 آموزه هايي از سازه هاي طبيعي، درس هايي براي معماران

65

 رابطه هويت «سنت معماري ايران» با «مدرنيسم» و «نوگرايي»

66

 اسطوره و نمايش در هندوستان

67

 ويژگي هاي قاليچه هاي اقوام فرشباف عرب در جنوب خراسان

68

 كتيبه نگاري در دوره قاجار (بررسي كتيبه هاي 8 بناي دوره قاجاريه در شيراز و اصفهان)

69

گونه‎شناسی معماری

70

 حرفي از جنس زمان نگاهي نو به شيوه هاي آموزش معماري در ايران

71

 آموزش نقد معماري تقويت خلاقيت دانشجويان با روش تحليل همه جانبه آثار معماري

72

 زرياب و نقش او در انتقال موسيقي و رسوم ايراني به اسپانياي اسلامي (اندلس)

73

 طراحي سيستم براي صحنه پردازي تئاتر

74

 نگاهي به تجربه مدرنيته در شهر و شهرسازي معاصر

75

 اسلوب سياه قلم درنگارگري ايران

76

 پرسش از معماري: شيوه پژوهش در معماري

77

ادبیات و معماری

78

 چگونگي الگو پذيري و تجديد سازمان استخوانبندي محله

79

 بررسي بازتاب جنسيت در نمايش نامه هاي معاصر آمريكايي با تاكيد بر نمايش نامه "احمق براي عشق" اثر سامويل شپارد راجرز

80

 مقدمه اي بر تحليل "ساختاري – دستوري" كالبد شهر

81

 الگويي براي تحليل انعطاف پذيري در مسكن سنتي ايران

82

معماری تخت جمشید

83

 روش نقد معماري: ملاحظاتي در راه ترسيم روش نقد معماري به طور همه جانبه و با معيارهاي روشن

84

 آتليه هاي فضانگاري و نقش آنها در آموزش معماري

85

 تحول و دگرگوني گروه‌ هاي آموزشي دانشكده هنرهاي زيبا

86

 كارگردان و گزينش نشانه ها در تئاتر

87

 تاثير بزرگراه هاي درون شهري در تغيير منظر شهري تهران

88

 تاثير معماري ايراني در بناهاي دوره بهمنيان در جنوب هند (748-934)

89

 هماوايي نور و رنگ در فضاي شهري ايراني

90

 بررسي تطبيقي منسوجات ايران ساساني و روم شرقي (بيزانس)

91

 سير تحول سياستهاي مداخله در بافتهاي كهن شهري در ايران

92

 رويكردي انساني به شكل دهي فضاهاي شهري

93

 كارگردان: پيدايش، جايگاه و تعريف آن

94

 آموزش هنر متناسب با فعاليت هاي زيبايي شناسانه، توليد هنري و مفاهيم وابسته

95

 جامعه هنرمند و هنرمند جامعه: تحليل جامعه شناختي آثار سينمايي بهرام بيضايي

96

 پديدار شناسي نماي ساختمان هاي مسكوني و سير تكويني توقعات از آن

97

 پژوهشي درباره «دگرديسي» و «پايايي» در مرمت شهري

98

 ارزش هاي زيبا شناسي منبت كاري ايران در دوران شاه طهماسب صفوي

99

 خورنق كاخ بهزاد

100

 عناصر اسطوره اي در منظومه درخت آسوري: چرا پيروزي از آن بز است و نه درخت خرما؟

 

101

دانستنی‎های معماری

102

 برهم كنش موسيقي ايراني و موسيقي مسيحي

103

 باغ ايراني تمثيلي از بهشت با تاكيد بر ارزش هاي باغ ايراني دوران صفوي

104

 چالش هاي آموزش طراحي معماري در ايران بررسي ديدگاه اساتيد و دانشجويان

105

 معناپذيري «هنر» در كلام فرودوسي

106

 درآمدي بر زيبايي شناسي سفالينه هاي جانوري ايران پيش از اسلام

107

 بررسي تاثير آموزش و پژوهش در تدوين پايان نامه هاي رشته پويانمايي (انيميشن) در دانشگاه هاي ايران- رويكرد مديريت مستند سازي

108

 تحليل اثر تغييرات کالبدي عناصر شاخص محله بر بافت عودلاجان «از دوره قاجار تا به امروز»

109

 تاثيرات اوكيو-ئه بر نقاشي اروپايي

110

 تعيين و تبيين هدف در فرآيند برنامه ريزي شهر

111

 نقش دانايي در احساس زيبايي

112

 شخصيت پردازي در مده آ (اوريپيد) و مده (كرني)

113

 جمـال هنـري قـرآن

114

 حفاظت و توسعه در ايران (تجزيه و تحليل تجارب مرمت در بافت هاي با ارزش شهرهاي تاريخي ايران)

115

 بررسي محتوا و شكل، در نقاشي دهه اول انقلاب اسلامي

116

طراحی داخلی چیست؟

117

 فضاي فيزيك در نمايش يوناني از آغاز تا دوره هلني

118

 تاثير آراء و انديشه هاي دريد ابر معماري

119

 عملكردگرايي و معناي عملكرد

120

 اصول و راهكارهاي طراحي منظر فراصنعت

121

دانستنی های معماری‎

122

 روش هاي تخمين محدوده آسايش حرارتي

123

يک معمار - مروری اجمالی بر زندگی حرفه ای نورمن فاستر

124

 آموزش خلاق - تجربه 1381

125

عناصر تشکیل دهنده معماری

126

 استفاده از مواد گياهي در صنعت ساختمان مورد مطالعه: ني

127

ایوان مدائن(طاق کسری)

128

 بررسي اشكالات چادرهاي موجود براي اسكان موقت بازماندگان زلزله در ايران و ارايه طرح پيشنهادي چادر فنري

129

 مواجهه هنر قدسي با تكنولوژي

130

 آسيب شناسي ساختمان، آسيب هاي ناشي از مراحل اجرا و نظارت در ساختمان هاي خسارت ديده از زلزله بم دي ماه 1382

131

 مكتب نگارگري بغداد ( آل جلاير)

132

 سياست ها، الگوها و نمونه هاي احيا در بافت روستاي ميمند

133

 مسكن روستايي در برنامه هاي توسعه

134

 گفتمان شرق شناسانه در نمايشنامه ايرانيان

135

 جامعه شناسي هنر و نقش ايدئولوژي

136

 نمايش در قم

137

 مدرسه محله: كانون فرهنگي - اجتماعي سازمان دهنده محله

138

 از مدرسه صنايع مستظرفه تا دانشكده هنرهاي زيبا مروري بر زمينه هاي شكل گيري و تاسيس دانشكده هنرهاي زيبا در دانشگاه تهران

139

 بررسي نقش معماري در تداعي معاني و انتقال مفاهيم

140

 بازشناسي نسبت فرم و عملكرد در معماري

141

 نقش طرح كالبدي در حس مكان مسجد

142

 تاثير معماري و شهر بر ارزش هاي فرهنگي

143

 آسيب شناسي ديوارهاي نگهبان آسيبهاي ناشي از افزايش فشار، «فشار هيدرواستاتيك»

144

 پارادوکس شکل انسان در نگارگري مکتب اصفهان با تاکيد بر تک نگاره ها

145

 مسكن بومي در جوامع روستايي گيلان

146

 بررسي تجاري بازسازي سيل 1378 شهرستان نكا از منظر توسعه

147

 بررسي مقايسه اي «شبيه» و «شخصيت»

148

 ارزيابي دوره آموزشي دكتراي شهرسازي دانشگاه تهران طي دوره 83-1373

149

 ارايه تركيب بهينه براي استحكام بخشي خشت هاي مصرفي در مرمت بناهاي تاريخي كوه خواجه سيستان

150

 نقش شهرسازي مدرن در تخلفات ترافيكي پياده بافت قديم تبريز

151

 ساخت خانه هاي شيكيلي در گيلان

152

 تجزيه و تحليل اقليمي شوادون ها در خانه هاي دزفول

153

 طراحي شهري در ايران: نگرشي نو

154

 تحليل فرمال فضاي شهري و پايه ‌هاي فلسفي آن

155

 همانندي هاي دو قهرمان اسطوره اي در ادبيات حماسي ايران و ادبيات نمايشي ايرلند (رستم - كوهولين)

156

صبح آفرینش

157

 شناخت و تحليل نشان تصويري

158

 توانايي اجتماعي پايه اي براي توسعه شهري و منطقه اي

159

 كتابت خانه و صورت خانه در دوره ايلخانان و جلايريان

160

 نانوخانه ها، خانه هاي آينده

161

 برنامه شناسايي و تحليل محيط هاي كالبدي

162

 كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي در برنامه ريزي شهري و منطقه اي

163

نمایشگاه ...ضرورت مدرن

164

 قوه خيال و عالم مثال در آرا و انديشه امام محمد غزالي تاملي در مباني نظري هنر اسلامي

165

 رضا، آقا رضا و رضا عباسي (سه اسم و رقم در قالب يك قلم)

166

 نمايشگري هاي كارواني در ايران: پژوهشي نظريه پردازانه

167

تخت جمشید در حال بازسازی

168

 نقاشان اروپايي در ايران: دوره صفوي

169

معماری تخت جمشید

170

 طراحي امروز در شهر ديروز، مطالعه موردي توس

171

 ضرورت ها و موانع ايجاد شهر هوشمند در ايران

172

 كارگاه هنري سلطان حسين بايقرا

173

 كاربرد متدولوژي گروه هاي بحث در مطالعات توانمندسازي محلات غير رسمي شهري

174

نادر خليلي

175

 بهره گيري از طبيعت براي آموزش موثر درس ايستايي در رشته معماري در ايران

176

ارگ بم نمادی از معماری و شهرسازی ایرانیان

177

 تاريخچه كمانچه

178

 اصل كليت در طراحي شهري

179

 مطالعه روند شكل گيري مسكن در تازه آبادهاي عشايري

180

بازدید علمی : شهرستان کلات و عمارت کاخ خورشید

181

هوشنگ سیحون

182

 طراحي سايه در فضاي باز

183

6سازه برتر دنیا برای پارکینگ

184

 بررسي اثرات كالبدي اجراي طرح هاي هادي روستايي مطالعه موردي غرب گيلان

185

 بررسي، تحليل و ارايه الگويي براي نظام شهري استان خوزستان

186

تاریخ معماری

187

زندگی یک معمار

188

 بررسي جلوه هاي نمايشي آيين صوفي گري در ترکيه و تاثيرپذيري آن از مثنوي معنوي مولانا

189

هوشنگ سیحون

190

 حكمت معماري اسلامي، جستجو در ژرف ساخت هاي معنوي معماري اسلامي ايران

191

 نشانه ها در طاق بزرگ طاق بستان

192

 هنر - عرفان، موسيقي

193

زندگی یک معمار

194

 بررسي نمادرنگ در تئاتر و ادبيات و در آيين ملت ها

195

طراحی تیاتر

196

 تحليل محتواي ارتباطات غير كلامي در بين كمدين هاي سينماي صامت كلاسيك هاليوود

197

 فضاهاي عمومي شهري؛ بازنگري و ارزيابي كيفي

198

 فهرست بندي تصاوير سازدار منبعي كه پي گيري روند تكامل موسيقي را از دريچه اي نو امكان پذير مي كند

199

نادر خليلي

200

 معراج نامه نگين درخشان نگارگري ايلخاني

 

201

 سلسله مراتب محرميت در مساجد ايراني

202

 تجلي عشق بر نگارگري ايراني- اسلامي (بررسي قصه خسرو و شيرين)

203

 نوآوري و تجدد در هنر صفوي (1038-1134 ه.)

204

 عوامل موثر در شكل گيري محصولات سراميكي لاله جين همدان (مطالعه موردي ليوان)

205

 ضرورت طراحي در ارتباط با فضاي شهري پيرامون ورودي هاي مترو در تهران

206

گالری نماهای ساختمانی

207

تخت جمشید در حال بازسازی

208

 رهيافت مديريت هنري در آموزش و توليد انيميشن در ايران- رويكرد تحقيقي

209

 پايين آوردن وزن ساختمان در نماسازي

210

الماس شرق ( معرفی آرشیتکت )

211

 شهرگرايي و شهرسازي شتابزده الگوي فاوستي توسعه

212

 بررسي ويژگي هاي نقاشي ديواري

213

 زنان در سينماي ايران

214

 بازشناسي ويژگي هاي كالبدي گرمابه هاي ايران در دوره صفوي

215

 طراحي تعاملي: مطالعه فرهنگ كاربران ايراني جهت ايجاد تعامل بهتر با محصولات

216

 دستور زبان موسيقي پيشرو بررسي نسبت ميان موسيقي معنوي، فرهنگ ايراني و عرفان اسلامي

217

 كيفيت آموزش و کار حرفه اي در ايجاد همسازي بين فضا و سازه در معماري معاصر غرب

218

 والتربنيامين: دگرگوني تجربه و خاطره در عصر جديد و كلانشهر مدرن

219

نظریه معماری

220

 شيز: تحليلي تاريخي و كالبدي و بررسي انطباق مكاني آن با تخت سليمان

221

 بررسي وضعيت كتابهاي هنر منتشر شده در طول برنامه پنجساله دوم توسعه (1377-1373)

222

 مقدماتي درباره مبادي عرفاني هنر و زيبايي در اسلام با اشاره به مثنوي معنوي

223

 بررسي سياست‌ هاي محلي مسكن در ايران و انگليس

224

عبدالعزیز فرمانفرماییان

225

 مرد سياه چهره: از اسطوره تا صحنه نمايش

226

گالری نماهای ساختمانی

227

 روش‌هاي عايق كردن حرارتي مسكن

228

 معيارهايي براي طراحي و ساخت بناهاي بلند

229

 نسبت تئاتر دفاع مقدس و نمايش مذهبي

230

 باز شناسي ارك عليشاه تبريز و كاربرد اصلي آن

231

 گذري بر موسيقي دوران باستان

232

 حاكميت شهر- منطقه تهران: چالش ها و روندها

233

عبدالعزیز فرمانفرماییان

234

 بررسي تغييرات نوشته (حروف گذاري) در پوستر

235

گونه‎شناسی معماری

236

 تاثير شيء گرايي بر طراحي محصولات صنعتي

237

 تاثير اصلاحات ارضي بر شكل روستاهاي ايران

238

 بررسي نمايش نامه «باغ آلبالو» و شخصيت هاي آن

239

 عملياتي کردن شهرسازي مشارکتي در شرايط ايران؛ نمونه قلعه آبكوه مشهد

240

 دروازه هاي قديم در خاطره جمعي شهر معاصر ريشه يابي رشته هاي خاطره اي

241

 بررسي و تحليل نقش معماري داخلي در تجلي معنا در فيلم هاي علمي تخيلي

242

 قبه سبز قديميترين نمونه كاشيكاري معرق در ايران

243

 تكوين و تطور خط نستعليق در سده هشتم و نهم هجري قمري

244

 اصل ارتباط در طراحي شهري

245

 جايگاه شاخص ‌هاي مسكن در فرآيند برنامه‌ ريزي مسكن

246

 نقش غالب الگوهاي عام اوليه در طراحي محله هاي مسکوني معاصر

247

 بررسي تشابهات تعزيه امام حسين (ع) و فيلم مصايب مسيح (ساخته مل گيبسون)

248

 موسيقي ايراني و هنرهاي تزييني

249

 جايگاه معنوي موسيقي در وضعيت كنوني ايران

250

 بررسي تطبيقي دو الگوي مجتمع هاي مسکوني (متعارف و بلندمرتبه) مطالعه موردي: مجتمع هاي مسكوني نور (سئول) و اسكان تهران

251

 بازنگري اهميت ايوان در خانه هاي سنتي (با نگاه ويژه به بم)

252

 بازشناسي اثر آيين هاي جمعي بر پيكره بندي شهر سنتي (مطالعه موردي سمنان)

253

 چشم انداز نظام حاكميت منطقه كلان شهري تهران

254

 آشنايي با طريقت چان [ذن]

255

 مكان يابي محل دفن مواد زايد جامد شهري با استفاده از منطق فازي(Fuzzy Logic) در محيط GIS (مطالعه موردي: شهر سنندج)

256

 از جمال شناسي تا زيبايي شناسي

257

 بررسي روند و الگوي توسعه شهري سنندج با استفاده از GIS و RS

258

 بررسي مفهوم زمان و مكان در نگارگري ايراني

259

ادبیات و معماری

260

لزوم تدوین تئوری معماری

261

 تفاوت تعاون و تعاوني در بخش مسكن شهري

262

 پايگاه ‌هاي ويژه تجزيه، تحليل و نقد آثار ارتباط تصويري

263

 جامعه مدني و حيات شهري

264

ارگ بم نمادی از معماری و شهرسازی ایرانیان

265

ایوان مدائن(طاق کسری)

266

 تبيين مرزهاي بين عکاسي واقع گرايانه، انتزاعي و تجريدي

267

 علي قلي بيك جبه دار- كتابدار

268

 نوآوري در خوشنويسي در روند مراسلات، تجارت و تبليغات

269

کلیاتی درباره معماری و معماران

270

 به سوي رويكرد دارايي - مبنا براي توسعه اجتماع محلي

271

 جلوه جمال و جلال در نگارگري و بازتاب آن در موجودات اهريمني و مخوف

272

 محله مسكوني پايدار: مطالعه موردي نارمك

273

 ضرورت همسازي سازه و معماري در معماري معاصر

274

 عكاسي خلاق در ايران

275

 پژوهشي پيرامون كتاب هاي منتشر شده هنر دوره سال هاي 1355 تا 1379

276

 بهسازي، نوسازي و بازسازي در گذر مروي

277

 فرآيند توليد و توسعه درون زان

278

ساروج چیست؟

279

 مروري برناكارآمدي طرح هاي تفصيلي متداول در بافت ارگانيك مسكوني

280

 ملاحظات محيطي در طراحي و بهسازي خيابان هاي شهري

281

 تعريف معماري، گام اول آموزش (چالش ها و نتاقضات)

282

 پژوهشي در ربع رشيدي

283

 مستند سازي منظر باستاني تخت جمشيد

284

 تاملي در روند دگرگوني ميدان در شهرهاي ايراني

285

 شناخت محتواي فضاي شهري

286

 ايتاليايي ها در سر آغاز عكاسي ايران (1853.1862 ميلادي - 1270.1279 قمري)

287

 بهزاد و نسخه ظفرنامه تيموري 935 هجري

288

 تحليلي پيرامون برنامه ريزي و طراحي اكوپارك هاي رود كناري

289

 اتخاذ رويکردي نوين براي طرح هاي توسعه شهري "برنامه ريزي طراحي محور"

290

 تاثير معماري ايران بر مصر از آغاز اسلام تا ظهور مماليك

291

 هويت فرهنگي و نقش آن در طراحي محصولات

292

 زيبايي شناسي و خاستگاه آن در نقد معماري

293

نمایشگاه ...ضرورت مدرن

294

 بيان معماري؛ بروز حقيقت معماري در اثر

295

 جايگاه موسيقي مذهبي در ايران باستان

296

 جايگاه طراحي صنعتي در برنامه ريزي فرهنگي

297

 از فکر تا اجرا: برنامه مداخله مردم محله در برنامه ريزي و طراحي شهري با به کارگيري ICT

298

 روان شناسي محيطي دانشي نو در خدمت معماري و طراحي شهري

299

 آموزش معماري و بي ارزشي ارزش ها

300

 تحليلي بر جايگاه و دگرگوني شاخص هاي مسكن شهري در ايران

301

 سينماي اقتباسي 1357-1377

302

 تاثيرپذيري نهضت هنر و پيشه انگلستان از هنر اسلامي ايران

303

 آفرينش اثر معماري: بنيان‌ها و سويه‌ ها

304

 چهارطاقي گنبددار نقطه عطف معماري مساجد ايراني

305

 نظام فضايي پنهان معماري ايراني و ساختار آن

306

 گنبد: تجربيات هزاره

307

 نقش قطب هاي علمي معماري در ارتقا كيفيت آموزش معماري

308

 "برنامه ريزي محله – مبنا" رهيافتي كارآمد در ايجاد مديريت شهري پايدار

309

کلیاتی درباره معماری و معماران

310

ساروج چیست؟

311

 گفتاري درباره قصه و نمايش

312

 ورود اولين دستگاه آگرانديسور (بزرگ ساز عكس) به ايران

313

 آسيب شناسي ساختمان (بررسي نقش مراحل اجرا و نظارت، در بروز خسارت ناشي از زلزله در گونه هاي ساختماني منطقه زرند – كرمان)

314

 باز آفريني تصوري شهر از متون تاريخي "نيشابور غازانخاني"

315

 شهود در درك و آفرينش اثر هنري

316

 تعيين عوامل سازه اي/ ساختماني موثر درآسيب پذيري بافت كهن شهري زنجان با استفاده از FUZZY LOGIC & GIS

317

عناصر تشکیل دهنده معماری

318

 تاثيرات دو جانبه طراحي صنعتي و توسعه پايدار در گسترش صنايع كشور

319

 تفكر در طراحي: معرفي الگوي "تفكر تعاملي" در آموزش طراحي

320

 پژوهشي جامعه شناختي در باب مصرف موسيقايي در بين افرادي با پايگاههاي اجتماعي متفاوت (مطالعه موردي تهران)

321

 كعبه: تجلي و تفسير زيبايي هستي

322

 بررسي تحولات نخست شهري در ايران

323

 مفهوم حس مكان و عوامل شكل دهنده آن

324

طراحی تیاتر

325

 جايگاه آب و آبنما در پارك هاي شهري

326

کتابشناسی شهرسازی

327

کتابشناسی معماری

 منبع:     http://www.parsacloob.com

امتیاز به این وبلاگ

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۰۸ساعت ۱۸:۵۲ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

معماری چیست ؟

معماری چیست ؟

معماری کلمه ای آشنا برای همه است، آیا کسی واقعا معنای و تعریف معماری را می داند از معماری تعریفهای زیادی بزرگان این هنر و فن ارائه داده اند همچون« معماری هنر خلق فضاست»و... اما میخواهیم ما در این جا نه به تعریف معماری پرداخته و نه کلمه معماری را تشریح کنیم ما سعی بر ان داریم که در این چند سطر نظری بر واقعیت معماری داشته باشیم .که مسلما در آن صورت مفخوم و تعریفی درست را شاید بتوانیم از معماری داشته باشیم .زمانی که از معماری سخنی به میان می آید به درنگ به فکر هنر های مجسمه سازی و نقاشی می افتیم حال این سوال این جا مطرح است که آ یا معماری هنری است، که همچون مجسمه سازی به پر دازش و شکل دادن مواد در راستای اهداف هنر مند است؟ یا همچون نقاشی حرکتهایی از مداد و رنگ است که از مغز انسانی تراوش میکند ؟ به راستی معماری را باید از چه بعدی دید و چگونه با آن بر خورد داشت ؟ آیا معماری هم همچون بقیه هنر های در عالم هنر مخصوصا در دنیای امروز مورد بررسی قرار گرفته است ؟ مسلما هنر معماری احتیاج به فن وعلم حساب شده ای دارد که لازم اجرا باشد.، اما ما باید در معماری به حالت پلاستیک ان توجه کنیم؟ یعنی به فرم و حالتی که معمار همچون یک جراح زیبایی به فرم و شکل صورت انسانها میدهد ؟ یا به رنگ و جنبه زیبای شناسانه که همچون آرایشگری بر روی آن انجام میگردد ؟ مسلما معماری هیچ یک از مطالبی که ارائه شد معماری نیست هر چند در راستای اهدافی که معماری به دنبال دارد این کارها جزء ابزار کاری آن می باشد و از آنها استفاده میگردد.از آنچه که تا به حال گفتیم و کمی تامل نسبت به کار بردی بودن معماری به عنوان یک هنر در می یابیم که معماری هر چند همچون مجسمه سازی است اما مجسمه ای که نمی توان آن را از دید پرنده دید و می توان بر خلاف مجسمه در داخل آن سیر کرد و تحت تاثیر فضاهای درونی آن قرار گرفت و هر چند هر دیواره آن یک تابلو نقاشی است اما تابلویی که به آسانی قابل تغییر نیست و همیشه فضای اطراف خود را تحت تاثیر قرار میدهد . در واقع همانطور که برونزوی گفته است بهتر است که معماری را هنر خلق فضا بدانیم اما مسئله دیگری که در این جا مطرح میگردد این موضوع است که معماری جزئی از تاریخ نیز هست و بیان کننده و روز شماری از تاریخ است چون که بسیاری از آثار به جا مانده از گذشته که تحت عمل باستانشناسی قرار گرفته و تحت مطالعه قرار گرفته بسیاری از عقاید و فرهنگهای مختلف ملل گذشته را برای جامع امروز معرفی می کند که با توجه به این جنبه معماری این تعریف از معماری که معماری دفتر ثبت تاریخ بشری است توسط اونوره دوبالزاک ارایه می شود که از پیروان و معتقدان این تفکر خاص می توان به پوپ، گیدیون ، گدار ، و ویلبر اشاره کرد که به بررسی و مطالعه آثار به جا مانده از معماری نموده اند و آنها را به جامعه جهانی معرفی کردند. شاید بپرسید پس ساختن و هنر ساختن که جزء جدا نشدنی از معماری است در معماری و تعریف آن چه تاثیری دارد؟ که بر اساس طرح این سوال است که جمله در باره معماری چنین بیان میگردد معماری را نیز هنری برای ساختن و محصور نمودن بنا تعریف کرد که بسیار مقبول و پسندیده هم نیست که این تعریف را برای معماری به کار برد اما مسلما معماری از آنچه در بالا گفته شد باید دارای تعریفی پویا تر و جامع تر نیز باشد که آن تعریف را از زبان اندیشمند فرهیخته آقای دلاولپه تاحدودی می توان ارائه کرد .در واقع برای همزمان به میان آوردن دو معنای خاص معماری یعنی هنری و فنی بودن آن را در تعریف گالوانو دلاولپه میتوان یافت و معماری را به معنای خاص-آن جا که معماری را فضای ساخته شده ،سفت شده ،تناور شده یا تجسد یافته می دانیم – و جامع آن بدانیم .

امتیاز به این وبلاگ


 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۰۱ساعت ۱۹:۳۹ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

معماری زیبای هتل 5 ستاره ارم کیش

هتل پنج ستاره ارم در بلندترین منطقه سیاحتی شمال شرقی جزیره زیبای کیش واقع گردیده که مشرف به دریای نیلگون خلیج فارس با یکصد هزار متر مربع عرصه واعیان می باشد.

هتل بزرگ ارم مجهز به سیستم تهویه مطبوع مرکزی ومحیطی سر سبز با درختان نخل وگل وگیاه ومحوطه سازی زیبا وآبنماهای پر طراوت است که می توان از آبنمای سرامیکی آن برای شنا استفاده نمود.

معماری زیبای هتل 5 ستاره ارم کیش

معماری زیبای هتل 5 ستاره ارم کیش

(((((((((((((استخر ؛ سونا ؛ جکوزی هتل ارم ))))))))))))

معماری زیبای هتل 5 ستاره ارم کیش

 

معماری زیبای هتل 5 ستاره ارم کیش

 

معماری زیبای هتل 5 ستاره ارم کیش

معماری زیبای هتل 5 ستاره ارم کیش

تصاویری از معماری زیبای داخلی و بیرونی هتل بی نظیر و پنج ستاره ارم کیش :

معماری زیبای هتل 5 ستاره ارم کیش

معماری زیبای هتل 5 ستاره ارم کیش

معماری زیبای هتل 5 ستاره ارم کیش

معماری زیبای هتل 5 ستاره ارم کیش

معماری زیبای هتل 5 ستاره ارم کیش

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۷ساعت ۱۳:۴۰ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

بتن فوق سبک با مقاومت بالا با فناوري نانو

بتن فوق سبک با مقاومت بالا با فناوري نانو

بتن فوق سبک با مقاومت بالا با فناوري نانو براي اولين بار توسط محققان مركز رشد نانو بتن دانشگاه تهران "بتن فوق سبک با مقاومت بالا" با فناوري نانو توليد شد. در اين اختراع، محققان يكي از شركت هاي مركز رشد دانشگاه با استفاده از فناوري نانو و تغيير واکنش شيميايي بتن، توانسته اند توليد بتن سبک، با مقاومت بالا و وزن مخصوص 2/1 کيلوگرم و مقاومت 500 کيلوگرم بر سانتي متر را ممکن سازد. فکر اوليه ساخت اين بتن به مسابقات ساخت بتن سبک ACI آمريکا بر مي گردد که محققان شرکت ونديداد مستقر در مركز رشد دانشگاه تهران در دوران دانشجويي با شرکت در اين مسابقه موفق به کسب رتبه سوم جهاني در زمينه ساخت بتن سبک شده بودند. پس از اين مسابقه، خلاء موجود در صنعت بتن کشور باعث شد که اين تحقيقات ادامه يافته و به توليد بتن فوق سبک با مقاومت بالا منجر گردد. در حال حاضر چون براي سبک کردن بتن از سنگ دانه ها استفاده مي شود و اين سنگ دانه ها به خودي خود مقاوم نيستند، موجب کاهش استحکام و مقاومت بتن مي شوند، از اين رو نمي توان استفاده سازه اي از آن کرد. محققان اين شرکت با انجام آزمايشات فراوان به اين نتيجه رسيدند که با تغيير در واکنش هاي شيميايي هيدراتاسيونهاي سيمان مي توان بتن سبک با مقاومت بالا توليد کرد که کاربري سازه اي داشته باشد, يعني بتوان به عنوان سازه باربر از آن استفاده نمود و اجزاء سازه اي مختلف بکار برد. بتن ريز ساختاري است که از هيدراتاسيون سيمان و افزودنيها ايجاد مي شود.کارايي و خواص بتن تا حد زيادي به مقدار و ابعاد ريزساختارهاي به کار رفته در آن مثل ذرات C-S-H، ژل سيمان و کپيلاري¬ها بستگي دارد. در اين بتن با اضافه کردن ذرات نانو، در خلال هيدراتاسيون با تشکيل کريستالي از مواد نانو به دور مصالح بتن، ذرات نانو قرار گرفته در خمير سيمان، به صورت توده اي متمرکز گسترش يافته و سرعت هيدراتاسيون سيمان را افزايش مي دهند. اين فرايند باعث افزايش مقاومت و سرعت گيرش بتن مي شود. بتني که با اين روش توليد مي شود در برابر نيروي کششي، فشاري، نفوذ پذيري و سايش بسيار مقاوم خواهد بود. ضمنا" علاوه بر آن با استفاده از نانو تکنولوژي و جذب کريستالهاي هيدروکلسيم وکاهش مقدار آن در بتن، باعث متراکم کردن ناحيه انتقالي و منافذ مي شود. و خلل و فرج موجود در ژل C-S-H را نيز پر مي کند و باعث متراکم تر شدن و مقاوم تر شدن بتن و کاهش نفوذپذيري آن کمک شاياني مي¬کند. همچنين خواصي چون مقاومت، شکنندگي، خزش، افت، دوام، نفوذ پذيري و تخلخل همه متاثر از مصرف نانو مواد در بتن هستند.
 
 منبع : سایت خبری دانشگاه تهران

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۵۴ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

پانل‌هاي ساندويچي ساختماني ساخته شده با كامپوزيت

پانل‌هاي ساندويچي ساختماني ساخته شده با كامپوزيت

پانل‌هاي ساندويچي اصطلاحاً به آن دسته از ساختارهايي اطلاق مي‌شود كه از يك هسته مركزي ضعيف و لايه‌هاي خارجي قوي تشكيل شده باشد. معمولاً در ساخت اين قبيل پانل‌هاي ساندويچي از كامپوزيت هاي الياف شيشه (فايبرگلاس) و اخيراً از كامپوزيت‌هاي الياف طبيعي كمك گرفته مي‌شود. مطلب زير كه برگرفته از سايت مي‌باشد، به اين مسئله مي پردازد:


1) پانل‌هاي ساندويچي
يك پانل ساندويچي در حقيقت از دو بخش اصلي تشكيل شده است: نخست هستة مياني كه ضعيف و معمولاً حجيم است. ديگري پوسته‌هاي واقع در دو طرف هسته كه قوي و معمولاً نازك هستند. معمولاً هستة ضعيف مياني از جنس فوم يا لانه زنبوری مي‌باشد و پوسته‌هاي واقع در دو طرف هسته از كامپوزيت‌هاي الياف شيشه يا الياف طبيعي، ساخته مي‌شوند. اين ساختار به ظاهر ساده كه به علت شباهت ظاهريش با ساندويچ به همين نام خوانده مي‌شود، مزيت‌ها و قابليت‌هاي فوق‌العاده‌اي از خود نشان مي‌دهد.
يك ساختار ساندويچي، مقاومت بسيار بالاتري نسبت به تك‌تك اجزاي خود دارد و از سبكي فوق‌العاده‌اي نيز برخودار است. همچنين هزينة نسبتاً پاييني داشته و به سرعت و سهولت مي‌‌تواند در ساخت‌وساز مورد استفاده قرار گيرد.
بعد از پروفيل‌هاي پالتروژن و محصولات تهيه شده به روش قالب باز، پانل‌هاي ساندويچي مهترين مورد استفادة كامپوزيت‌ها در صنعت ساختمان است.
گرچه اين پانل‌ها در گذشته از طريق لايه‌چيني دستي و روش قالب باز تهيه مي‌شدند، اما امروزه به مدد فرآيندهاي ماشيني، سرعت و كيفيت توليد اين محصولات تا حد فوق‌العاده‌اي افزايش يافته است. همين مسئله موجب كاهش هزينه و افزايش استقبال از اين محصولات گرديده است.
علاوه بر ساخت‌وساز، موارد استفادة زيادي از پانل‌هاي ساندويچي را در صنايع هوافضا، خودرو، كشتي‌سازي و غيره مي‌‌توان مشاهده نمود.


2) مزيت‌هاي پانل‌هاي ساندويچي براي مصارف ساختماني
آنچه پانل‌هاي ساندويچي را به عنوان گزينه‌هاي مناسب در ساختمان‌سازي كشورهاي جهان مطرح ساخته است به شرح زير است:


2-الف) سبكي فوق‌العاده
به علت استفاده از مواد سبك در هستة اين پانل‌ها، وزن پانل به شدت كاهش مي‌يابد. يك ديوارة ساندويچي در مقايسه با نمونة مشابه سيماني يا آجري گاه تا50 برابر سبك‌تر است. اين مسئله به ويژه در سبك‌سازي بنا، مقابله با زلزله و كاهش هزينة زيرسازي بسيار مهم است.

2-ب) مقاومت بالا
علي‌‌رغم سبكي فوق‌العادة پانل‌هاي ساندويچي، اين محصولات مقاومت فوق‌العاده‌اي در برابر انواع بارهاي فشاري و ضربه‌اي دارند. اين پانل‌ها نيروي وارده را به خوبي جذب كرده و مقاومت بالاتري نسبت به چوب از خود نشان مي‌‌دهند. اين مسئله در ساخت ديوار‌ه‌ها و سقف‌هاي كاذب از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
2-ج) مقاومت در برابر خوردگي و پوسيدگي
اين قبيل پانل‌ها بر خلاف ديوار‌ه‌هاي متداول بتني در برابر رطوبت هوا و شرايط خورندة محيطي دچار آسيب‌هاي ناشي از خوردگي نمي‌شوند. اين مسئله باعث حداقل شدن هزينة تعميرونگهداري مي‌گردد. در مقايسه با پارتيشن‌هاي چوبي اين پانل‌ها از طول عمر چندين برابر در محيط‌هاي مرطوب برخوردارند. همچنين به علت عدم پوسيدگي، از نظر بهداشتي نيز مطمئن بوده و جاي نگراني براي تجمع ميكروب در ساختمان باقي نمي‌گذارد

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۵۳ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

پوشش های سلولزی

پوشش های سلولزی

ساختار پوشش های سلولزی :
این نوع پوشش تشکیل شده از الیاف مصنوعی ، سلولز ، رزین های ساختمانی ، آراینده های معدنی ، پیگمنتهای مقاوم ، روان کننده ها و سایر افزودنیهایی که به صورت خمیر و با استفاده از ماله های فلکسی گلاس بر روی سطح کار اجرا می شود .
این پو شش دارای خواص بسیاری بوده و در واقع می توان از آن به عنوان بهترین و زیبا ترین جایگزین برای رنگ و کاغذ دیواری نام برد .
این نوع محصولات معمولا" به نام پوشش بلکا معرفی می شوند .
خواص پوشش های سلولزی :
• قابلیت اجرا به روی ملات گچ و خاک :
از مهمترین خواص این محصول ان است که با استفاده از این نوع مصالح می توان مراحل گچ کاری و سفید کاری ، بتونه کاری و نقاشی را از مراحل نازک کاری حذف نمود که بدین وسیله میتواند تأثیر به سزایی در تقلیل هزینه ها و بالا بردن سرعت انجام کار داشته باشد .
پوشاندن عیوب زیر کار :
این نوع پوشش نیازی به زیرسازی نداشته و تا حد زیادی ایرادات ناشی از وجود ترکهای موضعی و نا همواریهای سطح کار را مخفی می نماید .
عایق حرارتی و برودتی :
که به علت بافت الیاف گونه عایق بسیار مناسبی جهت حفظ گرمای محیط می باشد و در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان تأثیر بسزایی دارد .
عایق صوت :
سطح بافت دار این پوشش عایق بسیار مناسبی جهت کاهش حجم صداهای مزاحم و مانع از انعکاس امواج صوتی به میزان قابل ملاحضه ای ( 30% الی 50 % ) می باشد و اصطلاحا" محیط را اکوستیک می نماید .
سبکی :
وزن این پوشش در هر متر مربع 400 تا 700 گرم می باشد که در مقایسه با وزن گچ و رنگ در هر متر مربع ( 17
kg الی 25kg ) بسیار سبک تر بوده که این امر باعث کاهش وزن مرده ی ساختمان می باشد .
تنوع بسیار بالای رنگ :
این پوشش دارای تنوع بسیار بالای رنگ بوده و نیز می توان از رنگهای ترکیبی استفاده نمود .
ایجاد آرامش محیطی :
که به علت سطح بافت دار و زیبا و سازگار با محیط زیست فضایی بسیار گرم و جذاب و همراه با آرامش به فضای داخلی ساختمان می بخشد .
قابلیت شستشو :
این پوشش را می توان به کمک کف شامپو فرش به آسانی تمیز نمود . البته در صورت تمایل می توان این پوشش را با استفاده از رزین های مخصوص ضد آب نمود .
• نداشتن بو و حساسیت :
این پوشش چه در زمان اجرا و چه بعد ازآن فاقد هرگونه بو می باشد .
عایق رطوبت :
این پوشش رطوبت محیط را جذب نموده و باعث تعدیل رطوبت می گردد و رطوبت جذب شده در شرایط معکوس جوی به محیط بازگردانده می شود . بسیار مناسب جهت فضاهایی که از کولر های آبی در آنها استفاده می گردد .
عدم ترک خوردگی :
به دلیل خاصیت ارتجاعی مواد سلولزی ترکهایی که در اثر نشست ساختمان ویا زلزله های خفیف در دیوار یا سقف ایجاد می شود را مخفی نگه می دارد .
مقاوم در برابر ضربه :
بر خلاف رنگ و کاغذ دیواری این پوشش به دلیل خاصیت ارتجاعی موضعی خود در برابر ضربات مقاوم است .
خاصیت آنتی استاتیک :
که گرد و غبار ، دوده و ذرات معلق در هوا را به خود جذب نمی کند .
• قابلیت اجرا به روی هر نوع زیر کار :
اعم از سنگ ، گچ ، رنگ روغن ، رنگ پلاستیک ، شیشه ، چوب ، کاشی ، سرامیک ، انواع فلز و . . .
سرعت اجرای بالا :
که هر اپراتور می تواند در حدود 15 مترمربع از این پوشش را در هر ساعت اجرا نماید .
قابلیت ترمیم سریع و آسان :
این پوشش بر خلاف رنگ و کاغد دیواری در کمترین زمان و به راحتی قابل ترمیم به بهترین شکل می باشد .
• مقاوم در برابر آتش
• کاهش بازتاب نور
• طول عمر بالا
از آنجا یی که این نوع پوشش مصارف بسیار گسترده ای در کشورهای پیشرفته صنعتی دارد دارای تأییدیه های معتبر از مراجع ذیصلاح جهانی به شرح ذیل می باشد .

1. موسسه بیولوزی آلمان (
Institute of GermanyBiological )
2. موسسه مطالعات و بررسی مواد برلین
((
Berlin Federal Material Investigation and ExaminationInstitute
3. دارای گواهینامه
Din آلمان
4. مرکز سلامت و بهداشت روسیه (
Russia Health Institute )
5. مرکز بررسی های مواد و تکنولوژی تولید دانشگاه استانبول
(
Categoriesand Production of Istanbul University Center of Material )

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۵۳ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

انسان طبیعت معماری.مثلث خیام، پاسکال

مثلث خیام، پاسکال

بسیاری عقیده دارند که مثلث حسابی پاسکال را باید مثلث حسابی خیام نامید و برخی پا را از این هم فراتر گذاشته اند و معتقد اند که دو جمله ای نیوتون را باید دوجمله ای خیام نامید . اندکی در این باره دقت کنیم. همه کسانی که با جبر مقدماتی آشنایی دارند ،”دستور نیوتن” را درباره بسط دوجمله ای میشناسند. این دستور برای چند حالت خاص (وقتی n عددی درست و مثبت باشد) چنین است: (a+b)0 = 1 (1) (a+b)1 = a+b (1,1) (a+b)2 = a2+2ab+b2 (1,2,1) (a+b)3 = a3+3a2b+3ab2+b3 (1,3,3,1) (a+b)4 = a4+4a3b2+6a2b2+4a2b3+b4 (1,4,6,4,1) . . . اعداد داخل پرانتزها، معرف ضریبهای عددی جمله ها در بسط دوجمله ای است. بلیز پاسکال (Blaise Pascal) فیلسوف و ریاضی دان فرانسوی که کم وبیش با نیوتون همزمان بود، برای تنظیم ضریبهای بسط دوجمله ای، مثلثی درست کرد که امروز به “مثلث حسابی پاسکال” مشهور است. طرح این مثلث برای نخستین بار در سال 1665 میلادی در “رساله مربوط به مثلث حسابی “چاپ شد.مثلث حسابی چنین است: 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1 دراین مثلث از سطر سوم به بعد هر عددبرابر با مجموع اعداد بالا و سمت چپ آن در سطر قبل است و بنابراین میتوان آنرا تا هر جا که للازم باشدادامه داد. هرسطر این مثلث ضریبهای بسط دوجمله ای را در یکی از حالتها بدست میدهد بطوری که n همان شماره سطر باشد. ضریبهای بسط دوجمله ای (برای توانهای درست و مثبت) حتا در سده دوم پیش از میلاد البته به صورت کم و بیش مبهم برای دانشمندان هندی روشن بوده است .باوجود این حق این است که دستور بسط دو جمله ای با نام نیوتن همراه باشد زیرا نیوتن آن را برای حالت کلی و وقتی n عددی کسری یا منفی باشد در سال 1676میلادی بکاربرد.که البته در این صورت به یک رشته بی پایان تبدیل میشود. اما در باره مثلث حسابی وضریبهای بسط دوجمله ای در حالت طبیعی بودن n. از جمله، دستور بسط دو جمله ای را میتوان در “کتاب حساب مخفی” میخائیل شتیفل جبردان آلمانی (که در سال 1524 چاپ شد) پیدا کرد. در سال 1948 میلادی،پاول لیوکی آلمانی،مورخ ریاضیات،وجود دستور نیوتن را برای توانهای طبیعی ،دز کتاب “مفتاح الحساب”(1427 میلادی) غیاث الدین جمشید کاشانی کشف کرد. بعدها س.آ.احمدوف ،مورخ ریاضیات و اهل تاشکند، دستور نیوتون وقانون تشکیل ضریبهای بسط دوجمله ای را،در یکی از رساله های نصر الدین توسی،ریاضیدان بزرگ سده سیزدهم میلادی ،کشف کرد (این رساله توسی درباره محاسبه بحث میکند). چه جمشید کاشانی وچه نصرالدین توسی ،این قاعده را ضمن بررسی قانون های مربوط به ریشه گرفتن از عددها آورده اند. همچنین براساس آگاهی هایی که داریم حکیم عمر خیام رساله ای داشته که خود رساله تاکنون پیدا نشده ولی از نام آن “درستی شیوه های هندی در جذر وکعب “اطلاع داریم ،کهدر آن به تعمیم قانونهای هندی درباره ریشه دوم و سوم ،برای هر ریشه دلخواه پرداخته.لذا خیام از “دستور نیوتن” اطلاع داشته. اما بنا به اسناد تاریخی معتبر قانونهای مربوط بهضریبهای بسط دوجمله ای وطرح مثلث حسابی تا سده دهم میلادی(برابر چهارم هجری) جلو میرود و به کرجی (ابوبکر محمد بن حسن حاسب کرجی ریاضیدان سده ده و یازده میلادی) پایان میپذیرد .بنابراین حتی” مثلث حسابی پاسکال” را هم از نظر تاریخی نمیتوان “مثلث حسابی خیام ” نامید.منبع: با تلخیص از کتاب سرگذشت ریاضی نوشته پرویز شهریاری

امتیاز به این وبلاگ


 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۵۲ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

شاخصهاي كيفيت مسكن مناسب در محلات شهري

شاخصهاي كيفيت مسكن مناسب در محلات شهري

 

مسکن

مفهوم مسكن علاوه بر مكان فيزيكي ،  كل محيط مسكوني را نيز در بر مي گيرد كه شامل تمامي خدمات و تسهيلات ضروري مورد

نياز براي زيستن خانواده و طرحهاي اشتغال ، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعريف و مفهوم عام مسكن يك واحد مسكوني

نيست بلكه كل محيط  مسكوني را شامل مي شود . به عبارت ديگر مسكن چيزي بيش از يك سرپناه صرفا فيزيكي است و تمامي

خدمات و تسهيلات عمومي لازم براي زيستن انسان را شامل مي شود و بايد حق تصرف نسبتا طولاني و مطمئن براي استفاده آن

فراهم باشد .

دريافت رابطه توسعه پايدار و شهرسازي و اجزاي متشكله آن منجمله مسكن ومقولات متعدد مربوط به آن،موضوعي اساسي است

در واقع شناسايي  ويژگي هاي شهر پايدار  يا محيط پايدار در اقليم و فرهنگ خاص ، موضوعي است كه عدم پرداختن به آن ، امكان

توفيق در برنامه ريزي براي جزئيات آن را تقليل مي دهد . پرداختن به شاخصه هاي مسكن به عنوان كليدي ترين ابزار برنامه ريزي و

تشكيل دهنده، شالوده اصلي ان را مي توان از حساس ترين مراحل برنامه ريزي دانست. عرصه مسكن به منظور مسكوني، محيط

پيرامون آن را نيز در بر مي گيرد .

نياز به مسكن دو بعد كمي و كيفي دارد ؛ در بعد كمي نياز به مسكن ،  شناخت پديده ها و اموري را شامل مي شود كه به  فقدان

سرپناه و ميزان دسترسي به آن مربوط مي شود كه در واقع درجه پاسخگويي به نياز ، بدون در نظر گرفتن كيفيت آن مورد نظر است

در بعد كيفي مسائل و پديده هايي مطرح مي شوند كه به بي مسكني ، بد مسكني و تنگ دستي ارتباط دارند و آنچه مطرح است

نوع و شكل نياز است .

شاخص هاي كيفيت مسكن

 

به طور كلي عواملي در مسكن وجود دارد كه كيفيت را تعريف مي كنند . اينگونه عوامل در مقياس محله به شرح زير هستند :

1 ـ فرم مطلوب مسكن

2 ـ استحكام مسكن

3 ـ امنيت مسكن

4 ـ ايمني ، راحتي و ميزان دسترسي و نيز فاصله مناسب ساكنان به تسهيلات و خدمات كالبدي محله 

5 ـ دسترسي به طبيعت  و فضاهاي سبز باز

6 ـ تأمين تجهيزات و تاسيسات ( زير ساخت ها ) مورد نياز مسكن

7 ـ همجواري مسكن با كار بري هاي سازگار

اين عوامل  هفتگانه از مهم ترين معيارها و شاخص ها در تعريف و تبيين كيفيت مناسب مسكن هستند كه توجه  به آنها در ساخت

و ساز ، انجام تمامي فعاليت هاي زندگي ساكنان  را به سهولت و  كارايي مطلوب امكان پذير ساخته و كمكي در جهت يافتن حيات

زندگي پايدار شهري و ساخت و شكل مناسب براي شهر و مناطق شهري محسوب مي شوند.

فرم مطلوب مسكن

   

مسكن يكي از نيازهاي اصلي انسان است ، از اين رو  به  منظور تامين آن و  رسيدن به  فرم  مطلوب بايستي 5 عامل اساسي را

مدنظر قرار داد كه عبارتند از : زمين ، منابع مالي ، نيروي انساني و فن آوري ، مصالح ساختماني و مديريت و نظارت .

زمين و چگونگي ( وسعت و شكل قطعات) آن تعيين كننده فرم مسكن است ، همچنين نيروي انساني ،تعيين كننده كيفيت ساخت

و ساز و چگونگي استفاده از مصالح ونوع آن موثر است.به منظور حركت صحيح عوامل در سه راس مثلث و برقراري ارتباط مابين آنها

مديريت وكنترل صحيص وقوانين مدون مورد نياز است،هماهنگي تمامي اين عوامل موجب رسيدن به فرم مطلوب مسكن و بالا بردن

سطح ارتقاي كيفي مي شود .

استحكام مسكن

 

رعايت مسائل فني  و اصول و قضاوت مهندسي  در طراحي و اجراي سازه ها  بايستي  همواره مدنظر مهندسان و معماران باشد ،

بررسي مصالح ساختماني مقاوم ، شناسايي گسل هاي  موجود ، شيوه هاي  مقاوم سازي و  لزوم تجديد نظر در آئين  نامه ها و

مقررات ، كاملا محسوس است . علاوه بر مسائل فوق ، با  آشنايي مهندسان به  تكنيك هاي  مقاوم  سازي  مدرن و  به روز  كردن

اطلاعات مهندسان ، مي توان الگوهاي مقاوم ، ارزان و مناسب طراحي كرد .

امنيت مسكن

 

امنيت ، در واقع حفاظت از مسكن و وسايل آن در مقابل عوامل مستقيم و  غير مستقيم است كه موجب ضرر رساندن به مسكن و 

در واقع عدم  امنيت آن مي شود و عوامل مستقيم كه امنيت را به خطر مي اندازد شامل دزدي ، آتش سوزي و ... هستند . عوامل

غير مستقيم نيز ، آلوده كردن  آب ، هوا و  زمين است . البته در اين مقوله مي توان از عوامل طبيعي همچون سيل ، زلزله ، طوفان

حركت ماسه هاي روان و ...  نيز نام برد كه  تمامي اين عوامل مخل امنيت مسكن و ساكنان آن  است و  در  واقع بر كيفيت  مسكن

تأثير سوء مي گذارد ، پس معيار مصونيت در  مقابل سوانح  طبيعي از ديگر عوامل مطرح است . مقوله ديگري كه در امنيت بايستي

مدنظر قرار گيرد ، امنيت نحوه تصرف مسكن است . امنيت  نحوه تصرف سبب مي شود كه خانوار ساكن در واحد مسكوني ، از نظر

دورنماي سكونت خود احساس ايمني كند و اين امرآسايش رواني بيشتري براي آنها ايجاد مي كند .

ايمني ، راحتي و ميزان دسترسي

 

در نظر گرفتن تسهيلات و خدمات مناسب ، موجب افزايش سطح ارتقاي بهداشت مسكن و در نتيجه سلامتي ساكنان آن مي شود

از جمله عوامل موثر در اين مقوله را مي توان درصد برخورداري واحد هاي مسكوني از يك ، دو و سه اتاق خواب، ميزان برخورداري از

خدمات اساسي همچون شبكه برق سراسري ، گاز لوله كشي ، تسهيلات آشپزخانه ، تلفن ، كولر، سيستم فاضلاب و ... دانست

دسترسي به طبيعت و فضاهاي سبز باز

 

مي توان گفت فضاي سبز از مهم ترين ابزارهاي دستيابي  به توسعه پايدار است ؛بايد توجه داشت كه افزايش جمعيت نياز به تامين

فضاي سبز عمومي را افزايش مي دهد . با همه اهميتي كه فضاي سبز مفيد در محلات شهري دارد ، بايد اين واقعيت را پذيرفت كه 

اهميت حياتي فضاي سبز را نبايد در رويارويي با ديگر كاربري هاي حياتي شهري قرار داد . به طور كلي بايد  رابطه و تناسبي معقول

بين فضاهاي ساخته شده و فضاهاي طبيعي در محلات شهري وجود داشته باشد . فضاهاي سبز در زندگي شلوغ ، پيچيده و ناآرام

شهرها ، گويي تنها عنصر آرامش بخش و پالاينده هستند.استفاده از درخت و فضاهاي سبز بايد به عنوان جزء لاينفك طراحي فضاي

محلات شهري مورد توجه طراحان قرار گيرد .

هر گياه سبز هر  چند كوچك ، نقش خود را در تلطيف هوا ، گرفتن غبار آن ، ايجاد  آرامش بصري ـ رواني ، رفع آلودگي صوتي ، توليد

اكسيژن  مورد نياز شهروندان ، سايه و  ...  ايفا مي كند . فضاهاي سبز در محلات ، منظر محله را بهبود مي بخشند ، باعث زيبايي

محيط مي شوند ، نقش پالايشي دارند ، باعث افزايش  رطوبت و كاهش دماي  هوا مي شوند ، سهم  مهمي در بر آورده كردن نياز

تفريحي و تفرجي ساكنان محله دارند و ..

به طور كلي استفاده از درخت بخصوص براي بالا بردن كيفيت فضاهاي كالبدي، مكمل سكونت يا به عبارتي موقعيت نسبي مسكن

مي بايست مورد توجه قرار گيرد .

زير ساخت هاي مورد نياز مسكن

 

تأسيسات و زير ساخت هاي شهري ، طيف وسيعي از عناصر شهري را كه اكثرا احداث شده ،ثابت و ساختماني اند ، دربرمي گيرد.

در نگاهي كلي ،مي توان زير ساخت هاي شهري را در زمينه هاي مختلف سكونت ، فعاليت ، استراحت ، فراغت و به طور كلي بالا

بردن كيفيت زندگي شهري بر عهده دارند . به عبارتي ، مجموعه  عناصر فيزيكي  موجود  و لازمي كه كاركردهاي مختلف  شهري را

ميسر مي سازند و باعث تركيب و تشكيل فضاهاي شهري مي شوند ، زير ساخت شهري ناميده مي شوند .

تأسيسات زير بنايي در محلات شهري در راس مسائل كيفي زندگي است .تأسيسات و زيرساخت هاي شهري از معيارهاي اصلي

بررسي و تعريف شهر سالم است .مقوله تأسيسات زير بنايي شهري مستقيما با كيفيت سكونت شهري ارتباط مي يابد و مفاهيم

متفاوتي همچون سرپناه ، خانه و مسكن را پيش مي آورد ؛ در مقايسه اينها با هم،فرق سرپناه با خانه مشخص مي شود .سرپناه

صرفا انسان را از عوامل طبيعي محافظت مي كند ، ولي فاقد  مشخصات لازم براي تامين آسايش و  پاسخگويي به نيازهاي مختلف

است .خانه هم از نظر طراحي و هم از نظر فيزيكي مي تواند كامل باشد و نيازهاي انسان و خانوار را در داخل فضاي خود تامين كند.

اما براي اينكه  خانه به مسكن يا محيط مسكوني  تبديل شود  ، بايد شرايطي ديگر هم داشته باشد . حلقه اتصال  خانه به مسكن

تاسيسات زير بنايي و تجهيزات شهري است، يعني چنانچه شبكه فاضلاب براي محيط مسكوني تاسيس نشود، يا دسترسي خانه

به محل كار يا به محل ساير فعاليت هاي اجتماعي به نحو درست تاسيسات زير بنايي تبديل كننده خانه به مسكن است .

بدين ترتيب ، ملاحظه مي شود كه تاسيسات شهري  را  تشكيل مي دهند كه زمينه و بستر  مناسبي را براي  كاركردهاي  مختلف

اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي محلات فراهم ساخته ، موجب آسايش و راحتي ساكنان محلات شهر مي شوند .

همجواري با كاربري هاي سازگار

 

به طور كلي كاربري هايي كه در حوزه نفوذ يكديگر قرار مي گيرندبايد از نظرسنخيت وهمخواني فعاليت بايكديگر منطبق بوده، موجب

مزاحمت و مانع انجام فعاليت يكديگر نشوند .

عمده ترين تلاش شهرسازي ، بايد جدا سازي كاربري هاي ناسازگار باكاربري مسكوني درمحلات شهري باشد.كاربري هايي كه دود

بو ، صدا و شلوغي توليد مي كنند ، بايد از كاربري هاي ديگر ، بويژه  كاربري مسكوني ، فرهنگي و اجتماعي جدا شوند.اين جدايي

دود  مطللق نيست ، بلكه در برخي مواقع مي توان با تمهيداتي ، اثرات سو ء كاربري ها ، فاكتورهاي هزينه ، سود و خود بسندگي

نسبي آنها مورد نظر قرار مي گيرد .

جدايي فضايي عملكردها فقط به فعاليت هاي شخصي نظير كشتارگاه،چرم سازي وفلزكاري اختصاص ندارد،بلكه درموردكاربري هاي

كوچك مزاحم نيز صدق مي كند ( مانند يك مغازه چوب بري يا در و پنجره سازي و حتي يك دكه فروش نفت در يك محله مسكوني كه

امكان دارد مورد اعتراض ساكنان آن محل قرار گيرد ) .

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۵۲ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

چگونه خشتی‌‌ها می‌‌توانند برابر زلزله بايستند؟

چگونه خشتی‌‌ها می‌‌توانند برابر زلزله بايستند؟

سنت بناهاي خشتي در ناحيه امروزي ازبكستان به هزاران سال قبل باز مي گردد. در طول تاريخ معماران سنتي به فنوني براي استفاده از خشت و گل در بناها رسيده اند، اما به طور كلي اين فنون سنتي در برابر زلزله مقاومت اندكي دارند.
ازبكستان نيز همچون كل منطقه آسياي مركزي از جمله نواحي بسيار زلزله خيز دنياست و تاكنون بر اثر زلزله آسيب هاي فراواني ديده است. در اين مقاله رفتار و واكنش انواع بناهاي سنتي موجود در اين كشور، به ويژه بناهاي خشتي، در شرايط زلزله طبقه بندي شده است.
خشت
به دليل ميزان بالاي نمك در خاك ازبكستان، به ويژه در مناطق بياباني، خشت هاي پخته هرگز به كيفيت لازم نمي رسند. در نتيجه حتي امروزه نيز استفاده از خشت خام در خارج و داخل شهرها بيشتر رواج دارد.
خشت ها را معمولا در كوره پزخانه هاي سنتي يا با دست در قالب هاي فلزي يا چوبي مي سازند. معمولا خشت در بنا مانند آجرهاي معمولي به كار مي رود و ديوارهاي بيروني بناها معمولا ۳۰ تا ۴۰ سانتي متر ضخامت دارند.
از ديگر مصالح معمول در اين مناطق مي توان به خشت هاي دستي اشاره كرد كه به دو شكل خشك و مرطوب استفاده مي شوند. از اين نوع مصالح بيشتر براي ساختمان هاي بيروني و بناهاي كشاورزي يا به عنوان ماده پركننده چارچوب الواري ساختمان ها استفاده مي شود. در مخلوط اين گل ها گاهي از كاه نيز استفاده مي شود.
كيفيت ساخت اين بناها نيز آنچنان بالا نيست: معماران معمولا رج چيني نمي كنند و در اتصالات و پي ساختمان هم از ملاط استفاده نمي كنند. در نتيجه اين بناها كلا ضعيف اند و به آساني، به ويژه از زلزله، آسيب مي بينند.
طبقه بندي بناها در لرزه شناسي كلان
رفتار بناها در شرايط زلزله عمدتا با نوع يا نظام ساختاري بنا تعيين مي شود. وقتي هدف توصيف ميزان لرزه زمين (شدت زلزله) در مورد زلزله هاي آسيب زا يا تفسير تاريخ زلزله يك منطقه براي محاسبه ميزان خطر در آن منطقه باشد، طبقه بندي انواع مختلف بناها ازاهميت ويژه اي برخوردار است. هر دو كار را مي توان با توجه به شدت زلزله ها و طبقه بندي آنها بر حسب مقياس هاي مختلف لرزه شناسي كلان انجام داد.
مقياس هاي لرزه شناسي كلان يكي از راه هاي ساده تميز دادن نوع واكنش بناها به زلزله است. شدت در لرزه شناسي كلان نوعي طبقه بندي است براي ميزان شدت لرزه زمين بر حسب اثراتي كه در ناحيه اي محدود مشاهده مي شود. انواع بناها بر اساس آسيب پذيري و مقاومت شان در برابر زلزله به دسته هاي «اي» تا «اف» تقسيم مي شوند. دسته «اي» بيانگر بناهايي است كه در برابر زلزله كمترين مقاومت را دارند و ديوارهاي خشتي و كاه گلي در دسته «اي-بي» قرار مي گيرند.
كل منطقه آسياي مركزي يكي از زلزله خيزترين مناطق دنياست، بنابراين بناهاي اين منطقه بايد با توجه به اصول ساختمان سازي، مقاوم در برابر زلزله ساخته شوند. نكته مهم ديگر بررسي ميزان آسيب پذيري بناهاي موجود در برابر زلزله براي رسيدن به راهبردهايي براي بهبود مقاومت آنهاست.
راهبردهايي براي بهبود مقاومت بناهاي خشتي در برابر زلزله
براي بهبود مقاومت بناهاي خشتي در برابر زلزله دو راهبرد عمده وجود دارد:
راهبرد اول
مهم ترين اصل طراحي بناهاي ضد زلزله، نظم و قاعده سازه هاست. اين اصل به نوع مصالح بنا و نظام سازه اي آن ربطي ندارد. اين اصل شامل ويژگي هاي هندسي بنا (ابعاد، ارتفاع، تعداد طبقات)، توزيع جرم و سختي به علاوه جنبه هاي معماري و مهندسي بنا مي شود. منظور از نظم و قاعده، استفاده از تجربيات و درس هايي كه از زلزله هاي پيشين گرفته ايم در طراحي و ساخت بناهاي جديد است. منظور از نظم و قاعده اجتناب از خطاهايي در طراحي است كه آسيب پذيري ساختمان را بالا مي برند.
راهبرد دوم
فنون ويژه تقويت سازي شامل ساختن سازه اي «مثل يك جعبه» مستقل از نوع بنا (مصالح، تكنولوژي) است. فرآيند تقويت بنا غالبا پس از رخداد زلزله در نتيجه آسيب ديدن بناها آغاز مي شود و ناگزير با كار تعميرات آنها ارتباط دارد. غالبا سازه هاي چوبي جاي بناهاي خشتي بزرگ را مي گيرند كه در برابر زلزله مقاومت بسيار اندكي دارند.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۵۲ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

انسان طبیعت معماری

واژه فراکتال مشتق از واژه لاتینی فراکتوس- به معنی سنگی که به شکل نامنظم شکسته خرد شده است- در سال ۱۹۷۵ برای اولین بار توسط بنوت مندل بروت مطرح شد. فراکتال ها شکل هایی مستند که بر خلاف شکل های هندسی اقلیدسی به هیچ وجه منظم نیستند. این شکل ها اولاً سر تاسر نامنظم اند، ثانیاً میزان بی نظمی آنها در همه مقیاسها یکسان است.

با ملاحظه اشکال موجود در طبیعت، مشخص می شود که هندسه اقلیدسی قادر به تبیین و تشریح اشکال پیچیده و ظاهراً بی نظم طبیعی نیست.

مندل بروت در سال ۱۹۷۵ اعلام کرده که ابرها به صورت کره نیستند، کوهها همانند مخروط نمی باشند، سواحل دریا دایره شکل نیستند، پوست درخت صاف نیست و صاعقه بصورت خط مستقیم حرکت نمی کند.

جسم فراکتال از دور ونزدیک یکسان دیده می شود. به تعبییر دیگر خودمتشابه است.

وقتی که به یک جسم فراکتال نزدیک می شویم، می بینیم که تکه های کوچکی از آن که از دور همچون دانه ها بی شکلی به نظر می رسید، بصورت جسم مشخص در می آید که شکلش کم و بیش مثل همان شکلی است که از دور دیده می شود. در طبیعت نمونه های فراوانی از فراکتال ها دیده می شود. درختان ، ابرها، کوهها، رودها، لبه سواحل دریا، و گل کلم ها اجسام فراکتال هستند بخش کوچکی از یک درخت که شاخه آن باشد شباهت به کل درخت دارد. این مثال را می توان در مورد ابرها، گل کلم، صاعقه و سایر اجسام فراکتال عنوان نمود.

بسیاری از عناصر مصنوع دست بشر نیز بصورت فراکتال می باشند. تراشه های سلیکان، منحنی نوسانات بازار بورس، رشد و گسترش شهرها و بالاخره مثلث سرپینسکی را می توان در این مورد مثال زد.

در علم ریاضی فراکتال یک شکل مهندسی است که پیچیده است ودارای جزئیات مشابه در ساختار خود در هر مقیاسی است.

میزان بی نظمی در آن از دور و نزدیک به یک میزان است. مثلث سرپینسکی یک مثلث متساوی الاضلاع است که نقاط وسط سرضلع آن به یکدیگر متصل شده اند. اگر این عمل در داخل مثلث های متساوی الاضلاع جدید تا بی نهایت ادامه یابد، همواره مثلث هایی حاصل می شوند که مشابه مثلث اول هستند.

 

( وحید قبادیان، مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب صص ۱۶۶-۱۶۷)

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۵۱ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

تبریز نگینی در معماری مشرق زمین2

● تالار شهر تبریز
"تالار شهر تبریز با ۵ هزار مترمربع زیربنا در محوطهای به وسعت ده هزار مترمربع در منطقه خیابان کمربندی میانی احداث می­شود." هفتهنامه حیدربابا، سال دوم، شماره ۴۶، سهشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۸۳
▪ تالار ارک تبریز
تالار ارک یا تئاتر شیر و خورشید تبریز، یادگار دوران پرفروغ نمایش تبریز، اواخر حکومت قاجاریه، در بخشی از زمینهای محوطه ارک علیشاهی، که در پی اقدامات شهرسازی سالهای پس از دهه ۱۳۰۰ جهت احداث خیابانهای عریض اتومبیلرو و تغییر ساختار شهری، به باغ و گردشگاه عمومی تبدیل شده بود، همزمان با احداث مراکز خدماتی و تفریحیای مانند بیمارستان، دبیرستان، کتابخانه احداث گردید.
با وجود آنکه تالار ارک تبریز با اقدامات سپهبد امیر احمدی بهوسیله معماران روس به سبک تماشاخانههای پطرزبورگ طراحی و ساخته شده بود اما به یقین میتوان این ساختمان آجری را از نقاط عطف و قابل تحسین معماری دوره قاجار در تبریز قلمداد نمود.
در جلد دوم کتاب گزیده اسناد نمایش در ایران در خصوص احداث این بنا آمده است:
در "طرف شرق این محوطه ]باغ ملی ارک[ سن تئاتر جدیدی بنا نمودهاند که در ایران به این خوبی هنوز یک سن تاسیس نشده است. تنها میتوان سن مسجد سلیمان را که انگلیسیها جدیدا بنا کردهاند را استثنا کنیم زیرا آن یکی با سنهای اروپا ابدا تفاوتی ندارد. بنای سن تئاتر به همت هیئت شیر و خورشید سرخ و امیر لشکر به پایان رسیده و مشتمل بر دو طبقه است که هر کدام از آنها دارای ۱۶ لژ شش نفری است."
این تئاتر با گنجایش سالن ۸۰۰ نفر (طول سالن ۳۰ متر و عرض آن ۱۰ متر بود) یادآور نمایشهایی چون آی با کلاه و آی بیکلاه (مرحوم غلامحسین ساعدی) میباشد.
تالار ارک تبریز شب شنبه ۱۸ شهریور سال ۱۳۰۶ با اجرای نمایش طبیب اجباری افتتاح و در سال ۱۳۵۹ تخریب گردید.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۵۰ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

تبریز نگینی در معماری مشرق زمین 1

● بازار سنتی تبریز
مجموعه بازارتبریز که قدمت آن به قرن چهارم هجری - قمری می‌رسد، به‌عنوان یکی‌از زیباترین و بزرگترین بازارهای به‌هم پیوسته و مسقف جهان، گواهی زنده بر اصالت تجارت و معماری در مشرق زمین است.
سبک معماری، آرایش مغازه‌ها، تیمچه‌ها، کاروانسراها، دالان‌ها، راسته‌ها، انواع مشاغل و وجود تعدادی مدرسه و مسجد که پیشینه تاریخی دارند، بازار تبریز را نمونه عالی یک محیط تجاری و معماری اسلامی و شرقی قرار داده است.
جایگاه و اهمیت تبریز در تجارت و کسب و کار، ایجاب می‌کرد بازاری بزرگ و مراکزی برای مبادله، فروش و انبار کالاهای شرقی و غربی به وجود آید که این امر در طول تاریخ تحقق پیدا کرد.
در طول تاریخ بازار تبریز همواره مورد توجه جهانگردان ایرانی، عرب و اروپایی بوده و افرادی همچون مقدسی، یاقوت حموی، زکریا محمود قزوینی و ابن بطوطه، حمدالله مستوفی، اولیاچلبی، مارکوپولو، اودریک، کلاویخو، جان کارت رانت، کنتارینی، تاورنیه، شاردن، پیر ژوبر، فردریک ریچاردز و دورتی اسمیت درباره آن مطالب ارزنده‌ای بیان کرده‌اند.
با توجه به فراوانی سراها و تیمچه‌های بازار تبریز به معرفی برخی‌از آنها می‌پردازیم:
▪ بازار امیر
از زیباترین و مهم‌ترین بازارهای تبریز، بازار، کاروانسرا و تیمچه امیر می‌باشد که در حال حاضر از مراکز اصلی تجارت و صادرات فرش و بورس طلا و جواهرات و منسوجات است.
بانی این بازار میرزامحمدخان امیرنظام زنگنه بوده و تاریخ بنای آن ‪۱۲۵۵‬ هجری - قمری است.
در بازار امیر از ‪۱۱۲‬مغازه دایر، ‪۱۰۲‬مغازه به زرگری و جواهر فروشی، ‪۸‬ مغازه به بزازی و فروش پارچه، یک مغازه آیینه فروشی و یک مغازه عطر فروشی اشتغال دارند.
▪ تیمچه مظفریه
معروف‌ترین بخش بازار تبریز تیمچه مظفریه است که در زمان ولیعهدی مظفر- الدین میرزای قاجار به سال ‪۱۳۰۵‬هجری - قمری ساختمان بسیار دیدنی آن به اتمام رسیده است.
بانی این بازار بزرگ حاج شیخ محمدجعفر قزوینی از بازرگانان نیکوکار و کاردان تبریز است.
هم‌اکنون تیمچه مظفریه یکی از مراکز عمده تجارت فرش آذربایجان و مرکز صادرات قالی این خطه و ایران بوده و از شهرت جهانی برخوردار است.
بازار مظفریه تبریز دو طبقه است که هر طبقه آن ‪۲۶‬حجره فرش فروشی را در خود جای داده است.
▪ راسته بازار
شاید بزرگ‌ترین و کامل‌ترین بازار تبریز ازنقطه نظر تنوع اصناف و اجناس راسته بازار باشد که در آن سرای حاج حسین میانه، حاج سیدحسین کهنه، سرای کمپانی، سرای خان، سرای دودری میانه، دودری مدقالچی، سرای کچه چیلر، سرای درعباسی، سرای میرزاجلیل، تیمچه حاج شیخ اول، حاج شیخ دوم و سوم، تیمچه حاج صفرعلی، جعفریه قرار دارند.
همچنین در این بازار، تیمچه‌های خرازی لر، قیزبسدی، مقبره، کفاشان، سرا جان، کلاهدوزان، پنبه فروشان، دله زن و بازار شریف العلما قرار دارد.
▪ بازار شیشه‌گرخانه
از مهم‌ترین و ثروتمندترین بازارهای تبریز، بازار شیشه‌گرخانه است که در بین خیابان تربیت و خیابان شهدا قرار گرفته است.
سابق بر این این بازار محل تولید و فروش انواع شیشه و بلور بوده، اما امروز اثری از این صنف در آن دیده نمی‌شود.
▪ دالان‌های بازار تبریز
خونی، خان، میانه، شازده زرگ، شعر بافان، میرزا محمد، امیر، آقا، حاج شیخ، حاج ابوالقاسم، حاج رحیم از دالان‌های معروف بازار تبریز هستند.
مجموعه بازار تبریز دارای ‪۲۰‬راسته و بازار، ‪۳۵‬سرا، ‪۲۵‬تیمچه، یازده دالان و حدود پنج هزار و ‪۵۰۰‬مغازه و ‪۴۰‬نوع صنف می‌باشد.
بازار تبریز تنها محلی است که درآن تجارت، مذهب، فرهنگ و عوامل اجتماعی به هم پیوسته است.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۴۹ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

رنگ در طراحی

رنگ در طراحی

مبحث رنگ یکی از مهمترین عناصر موثر در هر نوع طراحی است. هنگامی که به یک جسم می نگریم در نگاه اول رنگ ان به چشم می اید و بعد و فرم ان و سپس بافت جسم را تشخیص می دهیم. همچنین رنگ مانایی بیشتری بر حافظه دارد چنانکه جسمی که به سرعت از کنار ما عبور میکند ممکن است فرم و بافت ان به خاطر فرد نماند اما رنگ ان معمولا در خاطر میماند.

پس لازم است بطور خلاصه به این مبحث بپردازیم و با تسلط کامل به مبحث رنگ و شناخت نحوه استفاده از انان به طراحی بک محوطه اقدام کنیم.

"رنگ حاصل بازتاب فیزیکی نور از سطح اشیاست که توسط چشم دریافت می شودو تاثیرات حسی گوناگونی را در افراد به وجود می اورد . چنانچه رنگهای روشن و پررنگ ،نشاط اور ،سرزنده و روح بخش هستند ،اما رنگهای تیره و کم رنگ ،عاری از نشاط ،سرزندگی و روح بخشی قلمداد می شوند." [مهندسین امایش محیط -1372]

" رنگ یکی از از خاصیتهای نور است . ادراک رنگ ،نتیجه نور تابیده شده ،تغییرات در ان ، ویژگی های جذب کنندگی ،انعکاسی و انتقالی سطح ،رابطه سطح با رنگهای اطراف ان و ویژگیهای چشم می باشد.
رنگ در برانگیختن احساسات بیننده ،یعنی واکنش های ذهنی او موثر است. رنگ توانایی زیاد و منحصر به فردی در تهییج ،مضطرب ساختن و ارامش بخشیدن به بیننده دارد . رنگ می تواند احساس دلهره ،نگرانی یا بی خیالی را به بیننده منتقل سازد. توانایی کنترل رنگ برای برانگیختن احساسات و رفتارهای مناسب از سوی بیننده برای ایجاد موثر فضای خارجی بسیاری اهمیت دارد.

فضاها و عناصر موجود درانها دارای مفاهیم ذتی هستند. میزان انتقال این مفاهیم به بیننده بستگی به میزان اگاهی بیننده از فضا و عناصر ان دارد . رنگ در به نمایش در اوردن ،تعادل و پنهان کردن این عناصر و مفاهیم انها می تواند بسیار موثر باشد."[ماتلاک ،جان .ل .]

v رنگهای گرم

درچرخه رنگها ، رنگهایی که احساس گرما را به انسان منتقل می کنند مانند قرمز ،نارنجی ،زرد و... به نام رنگهای گرم خوانده می شود. رنگهای گرم در طراحی جلو می ایند و قبل از رنگهای دیگر به چشم می خورند و نزدیک تر از فاصله حقیقیشان به نظر می رسند.

- استفاده از رنگهای گرم ، محیط را کوچکتر نشان می دهد.

v رنگهای سرد

رنگهای ابی ،سبز،بنفش و ... نیز که احساس سرما را منتقل می کنندرنگهای سرد نامیده می شوند.رنگهای سرد در منظر عقب می نشیتنند و دورتر از فاصله حقیقیشان از چشم به نظر می ایند.

-استفاده از رنگهای سر د در هر نوع محوطه ،فضا را بزرگتر نشان می دهد.

نکته: با قرار دادن رنگهای سرد در پس زمینه و رنگ های گرم در پیش زمینه یک محیط در چشم بیننده بزرگتربزرگتر جلوه می کند. و برعکس این عمل برای کوچک نشان دادن یک محیط ...

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۴۸ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

رنگ در معماری

رنگ در معماری
هـمـه ما برای خود رنگی دلخواه داریم. رنگ خاصی در نظر
مـا قشـنگ تــر از بقیه ی رنگ هاست، به طوری که سعی
می کنیم همه ی لباسها و وسایلمان را از آن رنگ بخریم.
گاهی اوقات خودمان را مالک آن رنگ میدانیم و اگر وسیله
یا لباسی طیفی از آن رنگ در خود نداشته باشد، برایمان
هیچ زیبایی ندارد.
امـا چـــرا؟ چرا هر کدام از ما یک رنگ دلخواه داریم؟ ممکن
است این به آن خاطر باشد که از آن رنگ خاطره ای خوش
در ذهــــن داریم. و بعضی اوقات هم از یک رنگ تنفر داریم
چون هر وقت به آن نگاه می کنیم، خاطره ای بد یا چیزی بد به یادمان می آید.
• اما چه یک رنگ خاص را دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم، همه ی ما میدانیم که رنگ های مختلف تاثیرات متفاوتی نیز روی روحیه، جسم و احساسات ما دارند.
• رنگ ها معانی مختلفی دارند و فقط نگاه کردن به هرکدام از آنها هورمون های خاصی را در بدن ما ترشح می کند، که ممکن است باعث آرام کردن و تسکین ما، پر انرژی کردن ما، بالا بردن خلاقیتمان، کمک به ما برای خوابیدن، تسکین دردهایمان، یا کاهش اضطراب و استرسمان، شود.
• از این تشخیص ذاتی از تاثیرات رنگ ها بر ما بود که رنگ درمانی پدید آمد. این روزها، رنگ درمانی در جاهای مختلف برای ایجاد یک احساس یا حالت خاص در افراد، به کار می رود. برای مثال، تحقیقات نشان داده است که، وقتی رنگ ها زرد و آبی در دکوراسیون محل کار با هم تلفیق شوند، میزان بازده کار بالاتر می رود. آبی و زرد که رنگ آسمان و خورشید هستند، همیشه با آرامش و خلاقیت در ارتباط بوده اند. همچنین، این روزها می بینیم که در بیمارستان ها و مدرسه ها از رنگ هایی چون سبز استفاده می کنند. رنگ سبز حس آرامش و اطمینان را در بیماران افزایش میدهد؛ و در دانش آموزان باعث تحریک قوه ذهنی شده و آمادگی آنها را برای یادگیری بیشتر می کند. رنگ درمانی بر این قاعده استوار است که هر رنگ، نوسانات خاصی از نور ساتع می کند، که باعث ایجاد قدرت و هارمونی در میدان انرژی بدن می شود.
• دوست دارید بدانید که چطور می توانید از رنگ های مختلف بهره ببرید؟ برای پاسخ به این سؤال، باید از خود یک سؤال دیگر بپرسید: دوست دارید رنگ ها چه کمکی به شما بکنند و چه حسی در شما ایجاد کنند؟ آیا می خواهید ارامش بگیرید؟ آیا می خواهید احساس جوانی و شادابی کنید؟ آیا می خواهید سطح انرژیتان را بالا نگاه دارید؟
• وقتی این سؤالات را پاسخ دادید، باید رنگ مورد نظر را جایی به کار ببرید که همیشه جلو رویتان باشد، مثلاً در دکوراسیون خانه. برای کمک به شما، لیستی از رنگ های مختلف و معانی و کیفیت آنها را برای شما ذکر میکنیم:
قرمز: قدرت، پشتکار و استقامت، اشتیاق و علاقه، حس رهبری و فرماندهی. قرمز اشتها را تقویت می کند.
نارنجی: آزادی، اشتیاق، فریبندگی، جمع گرایی. نارنجی رنگی اجتماعی است و به مردم حس خوشامد می دهد.
زرد: شوخ طبعی، روشن فکری، تخیل، ابتکار. زرد رنگ خلاقیت و ارتباط است.
سبز: هارمونی، توازن، بخشندگی و سخاوت، مهربانی. سبز حس باروری و حاصلخیزی را در ذهن ایجاد می کند.
آبی: آرامش، هوش، صداقت، معنویت. آرامش، استراحت و خونسردی از ویژگی های رنگ آبی است.
نیلی: ادراک و آگاهی، پاکی، بینش و شهود. نیلی به ذهن انسان برای تفکر کمک می کند.
بنفش: خلاقیت، ابهام، رمز و راز، قدرت. رنگ بنفش نیز مثل زرد به خلاقیت ذهن کمک می کند

•آيا تا بحال دقت كرده ايد كه چرا شـركـتهاي تبـليـــغاتي، طـراحـان اتـومـبـيـل و دكـوراتـورهـا از اشــكال و شــمايل بخصوصـي اسـتفاده ميكنند؟ دليلـش اين است كه يـك تاثير رواني در وراي رنگها وجود دارد. هر رنگي داراي قدرت تاثيرگـذاري ويژه اي مي باشد. بعضي از واكنشهاي ما نسبت به رنگها بصـورت رفتارهاي اكتـسابي و برخي ديگر بـصـورت پـاسـخهاي فيزيولوژيـكي نمود پيدا ميكنند. درك كردن نمود پيدا ميكنند. درك كـردن بهتر رنگها ميتواند در زنـدگي روزمره و ياشغلي شما تاثيرات فراواني گذارده و محاسن زيادي برايتان به ارمغان بياورد.
•در ادامه با انواع رنگهاي گرم و سرد و نيز تاثيرات آنها در حالات، فعاليتها و احساسات خود آشنا خواهيد شد.
•اقسام رنگ
•بطور كلي رنگها به سه دسته اصلي تقسيم مي شوند: رنگهاي خنثي، رنگهاي گرم و رنگهاي سرد
•رنگهاي خنثي سياه، سفيد، خاكستري، بژ، قهوه اي رنگهاي خنثي رنگهايي هستند كه در طيف رنگي وجود نداشته و از تركيب رنگهاي ديگر بوجود مي آيند و مي توانـنـد اثرات مـثـبت يا منفي داشته باشند. سفيد واقعا" يك رنگ نيست بلكه عدم حضور رنگ بشمار ميرود و نـشـانگر خلوص و پاكي است. از طرف ديگر مشكي نشانه قاطعيت، الزام و رسميت مي باشد.
•رنگهاي گرم قرمز، نارنجي، زرد، سبز چمني، ارغواني رنگهاي گرم محرك سيستم عصبي بوده و احساسات را تشديد مي كنند. اين دسته از رنگها بوضوح قابل رويت بوده و موجب جلب توجه مي گردند.
•رنگهاي سرد آبي، بنفش، فيروزه اي، سبز مايل به آبي، سبز رنگهاي سرد رنگهايي ملايم هستند كه اثراتي آرام بخش دارند. آبي روشن مي تواند نشانه صلح و دوستي و آسـايش خاطر، و آبـي تيره نشـانگر قـابليت اعتماد و درستي باشد.
•قرمز - سختي، نيرو و خوش اقبالي
•ارغوانی - اختيار، قدرت و سلطنت
•ابی - روشن: آرامش،آسودگي خاطر - تيره: قدرت،صداقت، پشتكار
•سبز - جواني و طبيعت، قدرت شفا بخشي و التيام
•زرد - پديداري و رويت، خطر و اخطار
•نارنجی - گرمي، حرارت، رضايت و خوشحالي
•قهوه ای - خاكي بودن، محكمي، استواري و قابليت اعتماد
•مشکی - قدرت، اختيار و استقلال
•سفید - پاكي، خلوص، قدرت، صلح و دوستي

•رنگ و زندگي شخصي
رنگ و زنان
•زنان نسبت به افرادي كه به رنگ آبي لباس مي پوشند احساس راحتي و اعتماد بيشتري مي كنند.
•براي همسرتان يك شاخه رز قرمز به نشانه عشق و علاقه بفرستيد.
•براي زناني كه صرفا" رابطه دوستي ( و نه عشقي ) داريد رز زرد بفرستيد.
•يكي از اتاقهاي نشيمن خانه خود را با رنگي خشن و پر رنگ مانند قرمز تيره رنگ كنيد تا نشانه قدرت و انرژي شما نزد همسرتان باشد.
•رنگ آميزي اتاق خواب به رنگ سبز مي تواند نشانه جواني و طبيعت باشد.
رنگ و خانه
•بكاربردن رنگهاي سرد براي اجزاي اتاق خواب ( تخت خواب، ملافه ، پتو ... ) مكاني بدور از استرس و آرامش بخش را براي خوابي شيرين براي شما فراهم مي كند.
•ديوارهاي اتاق خواب را براي ايجاد آرامش به رنگهاي سرد و ملايم مانند آبي يا آبي مايل به سبز رنگ آميزي كنيد.
•قراردادن كوسن ارغواني روز مبلمان با رنگ خنثي مي تواند نشانه قدرت، توانگري و ثروت بوده و برانگيزنده تخيلات باشد.
رنگ و لباس
•لباسهاي معمولي با رنگ سبز يا زرد موجب جلب توجه مي شوند. پيراهن يا ژاكت آبي تيره رنگ مي تواند علامت قابليت اعتماد باشد.
•لباس ورزشي تمام خاكستري و خسته كننده خود را كنار گذاشته و براي راحتي اعصاب خود از رنگهاي تيره تر يا روشنتر استفاده كنيد.
•لباس سراسر قهوه اي ممكن است شيك بنظر برسد اما خسته كننده و يكنواخت خواهد شد. افزودن كمي رنگهاي سرد يا گرم مانند زرد، طلايي يا سبز باعث درخشانتر شدن ظاهر و فرايندهاي ذهني شما خواهد شد.
رنگ و اتومبيل
•اتومبيل مشكي نشانه تمايل به گمنامي است.
•برخي رنگهاي بخصوص از آبي و قرمز حاكي از خود نما بودن راننده است.
•رنگ زرد و نارنجي دلالت بر ورزشكار بودن شما ميكند.
•انتخاب رنگ نقره اي يا طلايي مي تواند بيانگر ثروت و دارايي باشد.
•رنگ و زندگي حرفه اي
رنگ و لباسهاي اداري
•لباسي به رنگ خاكستري تيره، مشكي يا آبي سير بپوشيد تا شخصي موفق، آگاه و جدي بنظر برسيد.
•پيراهن سفيد و ساده احترام و رسميت را براي شما به ارمغان خواهد آورد.
•پيراهن بژ و يا غير سفيد چهره محافظه كارانه ملايمتري را از شما ارائه خواهد نمود.
رنگ و دفتركار
•كارتهاي ويزيت و سربرگها بهتر است به رنگهاي خنثي تهيه شوند. رنگهاي سفيد و بژ معمولا" نسبت به رنگهاي ديگر راحت تر خوانده مي شوند.
•ديوارهاي آبي كمرنگ نسبت به سفيد بيشتر توليد آرامش نموده و بيشتر جلب توجه مي كند.
•اسباب اثاثيه زرشكي يا ارغواني تيره محيط كار شما را مجلل و سلطنتي جلوه خواهد داد.
•براي اجناس تبليغاتي، وب سايتها و نشانهاي ترفيعي از رنگهاي خشن و گيرا استفاده كنيد تا موجب جذب بيشتر مشتريان گردد. براي خوانايي بيشتر، رنگ مشكي را در چاپ متون بكار ببريد.

•اكنون كه ايده هايي براي چگونگي استفاده از رنگها در ذهن شما شكل گرفته، لازم است با برخي از روشهاي تاثير گذاري رنگها در زندگي نيز آشنا شويد.
•ارتباط و وابستگي
•اگر دقت كرده باشيد لباس افراد پليس و نظامي معمولا برنگ آبي يا سبز تيـره انتخاب مي شود چون اين رنگها نشانه قدرت و ابوهت ميباشند. در بيمارستانها معمـولا" از ملافه و البسه سبز كمـرنـگ استفاده مي شود چراكه اين رنگ اثري تسكين دهنده و آرامش بخش دارد.
•مزاياي تبليغاتي
•رستورانها و اغذيه فروشيها اغلب براي جلب توجه بيشتر از رنگهاي قرمز و زرد استفاده مي كنند. اين گونه رنگها بوضوح ديــده مي شوند و بـيشتر بـه ياد مردم مي مانند. اكثر شركتهاي بزرگ آرم محصولات خود را با رنگهاي مذكور طراحي و ارائه مي كنند.
•استفاده در طراحي
•معمولا دكـمه هـاي حـسـاس و اعـلان خـطر و يـا اهرم هاي توقف اضطراري برنگ قرمز مي باشند برعكس رنگ سبز نشانه عبور و امنيت است. در طراحي بسياري از وسايل بـكـاربـردن رنگهاي مختلف در قسمتهاي گوناگون براي گـويـاتر سـاخـتـن وضـايف، امـري اجتناب ناپذير است.
•در وب سايتها و نوشتارهاي تبليغاتي هنگاميكه بخشي از كلمات با رنگ زرد نمايان گردند بيشتر نظر ما را بخود جلب كرده و باعث ميشود توجه بيشتري به آن قسمتها بنماييم.
•معمولا" رنگ سبز ما را به ياد يك موقعيت دوستانه و بدون خطر مي اندازد و اين يكي از متداولترين موارد استفاده رنگها در تاثير گذاري رواني روي افراد است.
•زندگيتان را رنگي كنيد
•اگر تا حال زنگي شما خالي از رنگهاي گوناگون و شاد بوده و تــوجهي به استفاده از رنگها نمي كرديد، بهتر است شروع كنيد. شـركتـهاي تـبلـيغاتي و تـاجران بـاهوش از روانشانسي رنگها براي تاثير گذاري روي شما بهره مي برند، شما نيز بايد براي تاثير گذاري در زندگيتان از رنگها استفاده كنيد.
•درك اينكه هر رنگي چه معني دارد، نقطه آغاز خوبي است. با بكارگيري رنگها زندگي خود را شيرين تر و رنگي تر نماييد.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۴۸ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

نقش رنگ در معماری

نقش رنگ در معماری

یکی از ملاحظات روانشناختی رنگ که در کاربرد هنری رنگ اهمیت دارد ، بررسی تأثیرمتقابل رنگ ها است . جلوه یا اثر هر رنگ در جوار رنگ دیگر تغییر می کند هر رنگ نسبت به دیگری میزان تیرگی یا روشنی ذاتی اش را می نمایاند . معکوس کردن این ترتیب طبیعی ، ناسازگاری رنگی به بار می آورد.هر رنگ دارای سه صفت یا سه بُعد دیداری مستقلا تغییر پذیر است : فام ، درخشندگی و پرمایگیفام ، صفتی از رنگ است که جایگاه آن را در سلسله ی رنگی ( از قرمز تا بنفش) معادل با نور طول موج های مختلف در طیف مرئی – مشخص می کند قرمز ، زرد و آبی را فام های اولیه می نامند و چون مبنای سایر فام ها هستند ، رنگ های اصلی نیز نام گرفته اند . فام های ثانویه عبارتند از : نارنجی ، سبز و بنفش که از اختلاط مقادیر مساوی از دو فام اولیه حاصل می شوند . فام های ثالثه از اختلاط فام های اولیه و ثانویه به دست می آیند : زرد- نارنجی( پرتقالی) ، نارنجی- قرمز ، قرمز- بنفش ( ارغوانی) ، بنفش- آبی ( لاجوردی) ، آبی- سبز (فیروزه ای) ، سبز- زرد (مغز پسته ای) . دوازده فام نامبرده را با ترتیبی معین در چرخه ی رنگ ، نشان می دهند .
در چرخه ی رنگ ، فام های ثانویه و ثالثه ای که بین یک زوج فام اولیه جای گرفته اند ، دارای روابط خویشاوندی هستند و در کنارهم ساده ترین هماهنگی رنگی را پدید می آورند .مادامیکه این رنگها با رنگهای خالص سفید و سیاه ترکیب شوندایجاد بیشماری از رنگها و سایه های مختلف مینمایند
درخشندگی، دومین صفت رنگ است و درجه ی نسبی تیرگی و روشنی آن را مشخص می کند(غالبا ً نقاشان اصطلاح رنگسایه را نیز در همین معنا به کار می برند) . معمولا ً درخشندگی رنگ های فام دار را در قیاس با رنگ های بیفام می سنجند . در چرخه ی رنگ ، زرد بیشترین درخشندگی (معادل خاکستری روشن نزدیک به سفید) و بنفش کمترین درخشندگی ( معادل خاکستری تیره ی نزدیک به سیاه) را دارد .
پرمایگی (اشباع)، سومین صفت رنگ است و میزان خلوص فام آن را مشخص می کند ( گاه واژه ی شدت را در این مورد به کار می برند ) . فام های چرخه ی رنگ صد در صد خالص اند ولی در طبیعت به ندرت می توان فام خالصی یافت . همچنین ، کمتر رنگیزه ای حد اشباع فام مربوطه در چرخه ی رنگ را داراست .
رنگهای درخشان به تنهایی جذاب هستند اما اگر در یک الگو یا ردیفی منظم قرارگیرند از نظر بصری تاثیر بیشتری خواهند داشت. این نوع آرایش یک ساختار ساده را بر این رنگها حاکم میکند و در نتیجه یک مفهوم و یا نوعی نظم را، ورای حضور محض رنگها، منتقل خواهد کرد.
دیوارها و پیش زمینه های روشن رنگ های سرد ، مختصر کاهش در دمای بدن نگرنده ایجاد می کنند و رنگ های گرم باعث مختصر افزایش دمای بدن می شوند . به لحاظ بصری ، رنگ گرم پیش می آید و رنگ سرد پس می نشیند.
پنجره ها و مبلمان با زمینه رنگ و سایز متوسط در مبلمان و پنجره هائی با سایز بزرگ شاهد آن خواهیم شد که رنگ انها با یکدیگر مخلوط خواهد شد و از لحاظ تأثیر گذاری بر محیط غالب خواهند شد ثبات از بین خواهد رفت و تلویحاًنوعی تکان بصری ایجاد خواهد نمود.با مبلمان وپنجره های متوسط و با رنگی متعادل و متوسط خواهیم توانست ترکیب بندی با ثبات داشته باشیم. هر ترکیب بندی را میتوان کارآمد دانست به شرط این که عناصر صحنه به طور موثر با بینندگان مورد نظر آن، ارتباط برقرار کند. در اغلب موارد، نکته اساسی در شناسایی عناصر کلیدی صحنه نهفته است تا با نظم مبلمان و میزان نور ، آنها را از دل سایر عناصر تصویری متفرقه، بیرون بکشید. همین اشیاء مزاحم، صحنه ها را مخدوش میکنند و همچنین،بهتر است به جای تمرکز زیاد روی جزییات خیلی خاص، تنها روی ساختار کلی صحنه تمرکز کنید. چرا که تاثیر آنها در مقابل ترکیب بندی عمومی، بسیار سطحی است.
ملحقات تیره از این رو چشمان شما به سمت رنگ تیره تر کشیده میشوند و شما در روشی قادر خواهید بود ملحقات واثاثیه ها را نظم دهید تا هادی دید وکیفیت بصری روان باشند.
رنگ زندگی است زیرا جهان بدون رنگ برایمان مرده جلوه میکند,رنگها ایده آغازین وثمره نور اصلی بدون رنگ هستند و مقابل آنها تاریکی بدون رنگ است.نور اولین پدیده در جهان است از طریق رنگها روح و طبیعت زنده جهان را برایمان آشکار میسازد.
همچنین کلمه و آوای آن,شکل و رنگ اش,رگه های اصلی از ذات فوق طبیعی است که ما تصویری اندک از آن داریم.همانطور که صدا,رنگ , جلا به لفظ می بخشد,همینطور هم رنگ بطور طبیعی به فرم شکل خاصی میدهد.ماهیت اصلی رنگ طنینی از تصورات خیالی است و در این حالت رنگ موسیقی است.زمانی که اندیشه مفهوم, قاعده مندی,لمس رنگ و طلسم آن,شکسته است انگاه در دستان خود جز جسم بی روح چیز دیگری نداریم.
رنگ های نارنجی و آبی,رنگ های مکمل هستند و مخلوط این رنگها,رنگ خاکستری بوجود می آورد.وقتی ناظر در این مکان قرار میگیرد,نورهای متفاوتی دریافت خواهد کرد که این نورها متناوباًبا نارنجی و آبی است و دیوارها این رنگها را با زوایای دائماًمتغیرانعکاس میدهد.این تاثیر متقابل احساسی از غنای رنگ به انسان می بخشد.
رنگها نیروها و انرژی های درخشنده ای هستند که چه آگاه و چه ناخود آگاه روی ما اثر مثبت و منفی خواهند داشت.هنرمندانی که شیشه های رنگین خلق می کنند از رنگ برای خلق چنان محیطی معنوی و اسرار آمیز استفاده میکردند که اندیشه های پرستش کنندگان را بر دوش شاهین معنویت به پرواز درمی آورند.اثرات رنگ نه تنها از لحاظ بصری بلکه از جنبه های روان شناسی و روان شناختی نیز باید بررسی شوند.
سطوح رنگ باید شکل,وسعت و حدود خود را از خود رنگ و نوسان شدت آن (رنگ)کسب کند نه اینکه با خطوط از پیش معین شده باشد.
همچنین,شکل ها نیز دارای خصوصیت گویا ومعنی دار نظام زیباشناختی خود هستند.در طراحی,این کیفیت های معنی دار شکل و رنگ می بایست با یکدیگر مطابقت داده شوند.
یعنی شکل و رنگ در معنی دار بودن و مفهوم خود یکدیگر را تایید و اثبات نمایند.سه شکل اصلی مربع,مثلث و دایره نیز مانند سه رنگ اصلی قرمز,زرد و آبی دارای خصوصیات مفهومی و بیانی مشخص هستند.
مربع,نمایانگر ماده,وزن و حدود مشخص است وحسی از کشش و امتداد و تجربه حرکت را القاء میکند.مربع با رنگ قرمز منطبق است و وزن حجم قرمز با شکل سنگین و ساکن مربع مطابقت دارد.
مثلث با زوایای حاد و تند,تاثیر ستیزه جویی,پرخاش و تهاجم را ایجاد میکند.مثلث سمبل تفکر است و حالت وخصوصیت بی وزن آن با زرد روشن هماهنگی دارد.
دایره بر عکس مربع,احساسات را ملایم و معتدل میکندو حس آرامش و حرکت آرام و آهسته را القاء مینماید.دایره سمبل روح است که در درون خود همواره در حال حرکت است.
تطابق و تناسب هر رنگ با شکل مربوط به خود مستلزم همانندی و توازن است.اگر رنگها و شکل ها در بیان مفاهیم و حالات توافق داشته باشند,تاثیرات آن دو چندان خواهد بود.

امتیاز به این وبلاگ


 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۴۷ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

براي زيباتر كردن دكوراسيون منزل از چه رنگهايي استفاده كنيم؟

براي زيباتر كردن دكوراسيون منزل از چه رنگهايي استفاده كنيم؟

رنگ يكي از جالب ترين جنبه هاي دكوراسيون است. طراحان دكوراسيون امروزي تقريباً همه قوانين سابق در ارتباط با استفاده از رنگ هاي گوناگون و تركيب آنها با يكديگر را در هم شكسته اند و امروز هر رنگي را مي توان در دكوراسيون منزل به كار برد. ديگر مرزها و محدويت هاي گذشته در كاربرد رنگ ها در دكوراسيون رعايت نمي شوند و شايد به همين دليل انتخاب مجموعه رنگي دلخواه براي دكوراسيون يك خانه مشكل تر شده باشد. اما هنوز راه هايي براي تشخيص مجموعه رنگي مناسب براي هر خانواده وجود دارد. امروزه بيش از هر چيز به سليقه و روحيات ساكنين خانه توجه مي شود. هر يك از ما احتمالاً ايده هايي درباره رنگ هاي مورد علاقه خود داريم و انتخاب و سليقه ما اغلب بهترين راهنما براي انتخاب مجموعه رنگي مناسب براي محل زندگي و منزلمان است. اگر به يك پارچه كنفي رنگ پريده، يك روميزي بنفش پررنگ و يا لباس هايي به رنگ هاي زنده و درخشان تمايل داريد اينها مي توانند راهنماي شما در انتخاب مجموعه رنگي مناسب براي منزلتان باشند. در قدم اول كليه لوازمي كه در منزل داريد و آنها را به خاطر رنگشان دوست مي داريد در يك جا جمع كنيد. اين وسايل ممكن است عبارت باشند از يك روسري، يك سرويس بشقاب، صابون يا كارت تبريك و يا هر آنچه به واسطه رنگش مورد پسند شما است. كتاب ها و مجله هايي كه در رابطه با تركيب رنگ هستند، تهيه كنيد و با مطالعه آنها اطلاعات كافي در رابطه با ايجاد ارتباط ميان رنگ هاي گوناگون كسب كنيد.

رنگ هايي كه شما مي پسنديد، تركيب آنها با يكديگر در يك مجموعه واحد ، و تأثير نور موجود در فضا بر آنها عواملي هستند كه نتيجه كار را تحت تأثير قرار مي دهند.

هنگامي كه رنگ هاي مورد پسندتان را انتخاب كرديد با استفاده از مداد رنگي، مداد شمعي، آبرنگ و يا هر وسيله رنگ آميزي ديگري كه در اختيار داريد آنها را در كنار هم بر روي يك قطعه كاغذ سفيد آزمايش كنيد. اندازه سطوح رنگي مختلف را تغيير دهيد و به آنها كمي سفيد براي روشن تر شدن اضافه كنيد. به چرخه رنگ مراجعه كنيد و با استفاده از آن رنگ مورد نظرتان را يافته در كنار آن امتحان كنيد. به خاطر داشته باشيد كه رنگ هاي منتخب شما وقتي بر روي سطح ديوارهاي اتاق اجرا شوند تاثيري بسيار قوي تر از نماي آنها بر روي يك قطعه كاغذ خواهند داشت. وقتي به يك تركيب رنگي رضايت بخش رسيديد توجه داشته باشيد كه تأثير نور موجود در محيط و شرايط منزل خود را نيز در نظر بگيريد . به عنوان مثال ديوارهاي زرد درخشان براي يك خانه آفتاب گير در منطقه اي با آب و هواي گرم و آفتابي ، بسيار زيبا به نظر مي رسند؛ اما همين رنگ بر روي ديوارهاي يك اتاق شمالي كه از نور طبيعي كمي بهره مند است نازيبا و كسل كننده خواهد بود. در چنين اتاقي استفاده از رنگ زرد خردلي نتيجه اي بسيار مناسب تر خواهد داشت. نور چه از نوع طبيعي و چه مصنوعي باشد تأثيرات مختلفي بر رنگ خواهد داشت و آگاهي از اين امر هنگام طراحي رنگ يك فضا ضروري است. دقت كنيد كه در چه زماني از روز و به چه ميزان نور طبيعي به هر يك از اتاق هاي شما مي تابد و رنگ مورد نظرتان براي هر يك از اتاق ها را در نور همان اتاق بيازماييد.

انتخاب رنگِ مناسب براي پوشش ديوارها اولين قدم در طراحي رنگي براي دكوراسيون هر اتاق است ؛ اما شايد يافتن رنگ هاي متناسب با آن براي ديگر اجزاي دكوراسيون كمي مشكل تر به نظر برسد. استفاده از چرخه رنگ، روشي مطمئن براي يافتن رنگ هاي متناسب با رنگ مورد نظر ماست. چرخه رنگ متشكل از دوازده رنگ است كه سه رنگ قرمز، زرد و آبي در آن رنگ هاي اوليه و رنگ هاي ميان آنها به عنوان رنگ هاي ثانويه شناخته مي شوند. هر رنگ در اين چرخه مي تواند با رنگ هاي كناري خود كه رنگ هاي هم خانواده اش محسوب مي شوند و همچنين رنگ مقابلش كه رنگ مكمل آن است به خوبي تركيب شده نتيجه اي زيبا و موزون بيافريند. استفاده از رنگ هاي هم خانواده كه در چرخه رنگ در كنار هم قرار گرفته و به اصطلاح همسايه هستند تركيبي ملايم و هماهنگ را ايجاد مي كند كه نگاه بيننده را به راحتي از يكي به ديگري رهنمون مي شود. استفاده از يك رنگ با ميزان كمي از رنگ مكمل آن چنانچه به درستي و در اندازه هاي صحيح صورت گرفته باشد نتيجه اي درخشان و چشمگير مي آفريند و بر جذابيت مجموعه رنگي حاضر مي افزايد و مانع غالب شدن كامل يك رنگ بر فضاي اتاق مي شود.

در اين جا به برخي از اصطلاحات متداول طراحان دكوراسيون در ارتباط با رنگ اشاره مي كنيم:

رنگ هاي آكسان: رنگ هاي تند و درخشاني كه براي زنده كردن و انرژي بخشيدن به يك مجموعه رنگي به آن اضافه مي شوند، مانند رنگ صورتي تند چند كوسن و يك جفت شمع در يك اتاق نشيمن كه با خانواده رنگ كرم رنگ آميزي شده است.

رنگ زمينه
: رنگ زمينه رنگي است كه در بزرگ ترين سطوح و به بيشترين ميزان در يك فضا مورد استفاده قرار گرفته است مانند رنگ ديوارهاي يك اتاق. رنگ زمينه ، اغلب به عنوان پس زمينه اي براي ساير رنگ هاي به كار رفته در اتاق مورد استفاده قرار مي گيرد و ساير رنگ ها مانند رنگ هاي آكسان يا متضاد را در خود جاي مي دهد.

رنگ هاي متضاد:
اين رنگ ها در كنار هم تاثيري چشمگير بر بيننده باقي مي گذارند چنان كه حتي پس از بستن چشم ها اين تاثير تا مدت كوتاهي در ذهن بيننده باقي مي ماند.

رنگ هاي سرد:
اين رنگ ها حاوي مقدار زيادي رنگ آبي هستند، به عنوان مثال خاكستري هايي كه شامل مقداري رنگ آبي باشند احساس سردي و سرما را در شما ايجاد مي كنند در حالي كه خاكستري حاوي قرمز يا بنفش قرمز حس گرما را در بيننده القا مي كنند و ويژگي ديگري خواهند داشت.

رنگ هاي مكمل:
اين رنگ ها كه در چرخه رنگ در برابر يكديگر قرار دارند در كنار هم نمايي چشمگير و متعادل مي آفرينند. اين رنگ ها هرگز از يك خانواده نيستند و حداكثر تفاوت را با يكديگر دارند. به عنوان مثال مي توان چند كوسن نارنجي تند را در زمينه اي از رنگ آبي نمونه بارزي از اين تركيب در نظر گرفت.

رنگ هاي غالب: رنگ غالب هميشه رنگي كه در بزرگترين سطوح و به بيشترين ميزان در مجموعه اي به كار رفته ، نيست بلكه رنگي است كه بيش از بقيه رنگ ها نظر را به خود جلب مي كند
.

يك خانواده رنگي:
شامل مجموعه اي از رنگ ها مي شود كه به نوعي با يكديگر مرتبط هستند براي مثال خانواده آبي شامل مجموعه اي از رنگ هاي آبي است كه از يك سو با آبي سبزها شروع مي شود و از سوي ديگر به رنگ هاي آبي بنفش ختم مي شود. خانواده قهوه اي از رنگ قهوه اي و قهوه اي خاكستري تا پرده هاي نارنجي و قرمز را شامل مي شود.

رنگ هاي گرم: اين رنگ ها محتوي مقدار قابل ملاحظه اي قرمز هستند. حتي برخي از آبي ها نيز ممكن است به واسطه وجود مقداري قرمز در آنها در اين مجموعه جاي بگيرند
.

رنگ هاي هم پرده: اينها رنگ هايي هستند مانند رنگ زرد پررنگ و آبي پررنگ ، اين رنگ ها لزوماً از يك خانواده نيستند بلكه هر دو داراي ميزان مساوي از رنگ قرمز يا آبي هستند و هيچ يك بر ديگري غلبه نمي يابند.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۴۷ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

رنگ

نظام چهار رنگه
چهار در حد عدد، و در حد مربع در هندسه بازتابي از نقشبندي تصوري نفس كل است كه به گونه ي صفات فاعلي طبيعت (گرم، سرد، تر، خشك) و كيفيات انفعالي ماده (آتش، آب، هوا و خاك) ظاهر گشته است. چهار ربع روز، تربيعات قمر، چهار فصل، و بهره هاي چهار گانه زندگاني اينجهاني آدمي بازتابهاي ثانوي اسن نظام اند.
رنگهاي اوليه سرخ، زرد، سبز، و آبي به چشم مي آيند. اين چهار رنگ، با طبايع اربعه و با چهار عنصر اصلي (اركان اربعه) همخواني دارند. طبيعت، عامل فاعلي در قبال ماده، دائر كننده ي خلقت دنيوي‌ست و نواختنهاي ظاهر و باطن تمامي هستي را تعين مي بخشد. آدمي از طريق نظام چهارگانه همخوانيهاي محسوسي با جنبه هاي گونه گون اين نيروي جبلي طبيعت برقرار مي كند كه پيوسته در طلب حالت تعادلي متماثل با حالت ازلي انتظام خود است.
سرخ تداعي با آتش دارد، نمايشگر صفات طبيعي و جفت گرمي و خشكي ست. خود مبين روح حيواني ست فاعلي، انبساطي، و انعقادي. از لحاظ زماني، همان با مداد بهار، و كودكي ست. سبز مكمل سرخ است، نمايشگر صفات متضاد سردي رطوبتاست. سبز نماينده آب است و نفس مطمئنه، با صفاتي انفعالي، انقباضي، و انحلالي. از لحاظ زماني همان شامگاه، خزان، و پختگي ست. زرد هواست، گرم و تر. صفتي فكورانه، فاعلي، انبساطي، و انحلالي دارد. از لحاظ زماني همان نيمروز تابستان، و جواني ست. زرد مكمل آبي ست كه نماينده خاك است. سرد و خشك. آبي نشانه نفس اماره است. با صفاتي انفعالي، انقباضي، ضمن آنكه نمايشگر پايان دوره هاست، زيرا كه شب است، زمستان است، و پيري. سيري نزولي و عروجي اين رنگها، چون در حد حركتي از طريق چهار ربع يك دايره در نظر گرفته شوند، خود دايره ئي تمام و كمال ترسيم مي كنند؛ پايان يك دوره هيچ نيست جز نشانه ي آغاز دوره‌اي ديگر.
سبز در اسلام برين هر چهار رنگ به شمار مي رود چرا كه متضمن آن سه رنگ ديگر هم هست. زرد و آبي رويهم آميزه‌اي متعادل به سبز دست مي دهند كه سرخي پسديد آنست. سبز با دو ساخت فطري اش كه گذشته يا از ليت (آبي) و آينده و يا ابديت (زرد) باشند و با ضدش، زمان حال سرخ فام، نشانه ي اميد. باروري و جاودانگي ست.


هماهنگي رنگهاي همجوار
رنگهاي هم ساز، يا رنگهائي كه در دايره ي رنگ كنار هم هستند، معمولاً در طبيعت يافت مي‌شوند. رنگين كمان مقياسي از سرخ تا به نارنجي و آبي تا بنفش دارد. رنگهاي پائيزي رنگ سرخ را از خلال نارنجي، زرد، طلائي، قهوه ئي، و ارغواني درجه بندي مي كند. بيشتر رنگها از سبز زردگونه، سبز، سبز آبي گونه درجه بندي مي شود. بيشتر رنگها از حيث سايه روشن با رنگهاي همجوار درجه بندي مي شوند. يك گل سرخ روشنه هاي نارنجي و سايه هاي ارغواني گونه دارد، حال آنكه يك لادن زرد مركزش درجه بندي ئي رو به نارنجي و ساقه اش درجه بندي ئي رو به سبز زرد گونه دارد.
رنگهاي همساز بر تاثيرات رنگي تاكيد دارد. همچنانكه در تمام موارد رنگ ساده ي اصلي يا فرعي به پشتگرمي دو همسايه ي واسط. كه نمايشگر منش اساسي آنند، تشديد مي شود.


هماهنگي رنگهاي ناهمساز
تضاد همزمان رنگهاي ناهمساز ( مخالف) روي دايره ي رنگ در طبيعت نيز به همان فراواني رنگهاي موافق و همساز رخ مي نمايد. اين تضاد يا تخالف به شدت هر رنگ مي افزايد و به اتكاء پديده هاي پسنديد، به هر كدام درخشش ، وضوح ، و باروري مي بخشد.
گلهاي بنفشه كه بيشتر مركز زرد فام دارند؛ بالهاي مرغ نيلي كه با تلألؤ هاي مخالفتاب، نارنجي زرد گونه مي زند و صحنه ي يك غروب نارنجي بر آسمان بحري سير هيچ نيستند جز نمونه‌اي چند از استفاده ي عالي طبيعت از تضاد هماهنگ رنگها.
با رنگهاي مكمله يا ناهمساز، يك رنگ گرم (اغلب به مساحتهاي كوچك) را مي توان بر مساحتهاي بزرگي از رنگهاي سرد نشاند و بدينسان در هم شكستن كيفيتي انفعالي كيفيتي مثبت بر انگيخت ترتيب ناهمسازها، البته نه محدود به دايره ي رنگ بلكه شايد برجسته ترين نحوي در دو رنگ مكمل سياه و سفيد جلوه گر است. نمادگرائي يا رمزيت ادريسي (ادني جلوه گاه اعلي ست) عميقاً در پديده ي مكملهاي رنگي و پسديد هايشان متجلي ست. پسديد ها مي توانند سيري و اشباع پذيري آشكاري به سر زندگي رنگها و معناي نمادينشان بيفزايند.


نظام هاي رنگي يكترازه
كاربرد رنگهاي يكترازه يا مسطح مترادف است با الگوهاي يكترازه ئي كه قبلاً تحت عنوان «سطح» و «خط» مطرح شد. رنگهاي خط را آشكارا تا بعد سوم گسترش مي دهند و عمقي از تشخيص به سطحها مي بخشند كه پيشتر دست نيافتني مي نمود. در اين مرحله روابط رنگها، كه عمدتاً در حد ميانمايه ئي براي الگوهاي هندسي به كار رفت اصلاً مبنائي يكسان و يك به يك دارند و موقعيتي فراهم مي آورند تا تشخص و زيبائي فرد فرد رنگها حس شود ميانكنشهايشان وابسته ي شش امكان متمايز هماهنگي ست، كه قبلاً ديديم يا هماهنگي هاي همسازي يا هماهنگي هاي ناهمسازي ست.


نظام هاي رنگي چند ترازه
هنرور ز سنتي سلسله ي همزماني از روابط كه سر و كارشان با پر تكلف ترين قوانين «ابعاد» رنگ، با « اندازه» نسبي شان و با آميزه هاي بصري رنگهاست، به باطني ترين سطح صورت سازي رنگ دست مي يابد.
معروف است كه رنگها از كيفياتي واجد بعد برخورد دارند. رنگهاي گرم از قبيل سرخ، نارنجي و زرد فاعلي اند و پيشتاز؛ رنگهاي سرد از قبيل سبز، آبي، و بنفش اننفعالي اند و پسنشين. با اين اصل، سلسله هایي از ترازهاي اوليه، ثانويه، ثالثه، وابسته به پسزمينه، سنتاً به رنگي واحد يا به رنگهاي همساز متمركز به رنگ آبي كه همجوار با سبز آبيها يا آبي بنفش هايند، گرايش دارند. ترازهاي ثانويه، درحاليكه سوي ناظر پيش مي ايند و گاهي اوقات مركب از الگوهاي بسيارند، نمايشگر رنگهاي مكمله ي پس زمينه هايشان هستند. تسلط عمده ي دامنه ي رنگ زرد ويژگي اين تراز است، اما الگوهاي ثانويه فيروزه ئي هم رايج اند. در مورد آخر، اما تاكيد اصلي هميشه روي ترازهاي نارنجي زردگونه ست. روشنه هاي شكوفه هاي سفيد و زرد روشن يا ديگر نقشمايه ها ويژگي بخش تر از ثالثه اند كه به ناظر از همه نزديكتر مي نمايد. اين روشنه ها لاجرم به پسنشين ترين نظام الگوهاي ثانويه تعلق مي گيرند و بدينسان عمق بصري با توازني پديد مي آورند.
رنگها نمايشگر اندازه ي نسبي آشكاري هستند، چون رنگهاي روشن مايل به انبساطند و رنگهاي تيره مايل به انقباض. زرد فراخمايه ترين رنگها مي نمايد و رد پي آن سفيد، سرخ، سبز، آبي سرانجام سياه قرار دارد كه تنكمايه ترين رنگهاست. گزينش عاقلانه ي كوفه هاي كوچك سفيد يا زرد در ترازهاي ثالثه، كه پيش تر مطرح شد، شاهدي ست بر آگاهي هنرمند سنتي از ظرايف كاربرد رنگ.
قوانين آميزش بصري رنگ با تضادهاي همزمان يا متوالي رنگها سر كار دارد. اگر رنگهاي پر تضاد در مساحتهاي كوچك ارائه شده باشند چشم از هم شناخته نمي شوند و خبط بصر به بار مي آورند. اگر سرخ و سبز در آميزند حاصل كار قهوه ئي گلفام است. از اينروي در بافندگي سنتي رنگهاست. چه در قاليچه ها و چه در ظروف لعابي، كه رنگهاي ناهمساز در سطوح بزرگ كنار هم نشانده مي شوند و آميزه هاي بصري زنده ي پاكيزه ئي به دست مي دهند؛ يا در بيشتر موارد رنگهاي همساز در سطوحي كوچك همبافته مي شوند و متن پر شور مشخصي پيش چشم مي گسترانند.

امتیاز به این وبلاگ


 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۴۶ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

بتن فوق سبک

بتن فوق سبک

بتن فوق سبک سازه‌يي متناسب با مناطق زلزله خيز با همکاري پارک علم و فن‌آوري خراسان توسط متخصصان شرکت خانه سازي مشهد در کشور ساخته شد.
دکتر سعيد رضا زارع، مجري اين پروژه با بيان اين مطلب اظهار داشت: هدف گذاري اين طرح به گونه‌اي است که در صورت حصول نتايج کامل اين پروژه تحول اساسي را در صنعت ساختمان در مناطق زلزله خيز کشور به دنبال خواهد داشت.
مجري اين پروژه تصريح کرد: استفاده از اين بتن در ساخت و ساز و همچنين لزوم به کار گيري مصالح مناسب و اجرايي ساخت مطابق با اصول، خسارات ناشي از اين پديده را به طور محسوس کاهش مي دهد چرا که بتن به عنوان جزئي باربر در سازه مي تواند تفاوت زيادي را در بتن هاي سبک پرکننده فعلي دارا باشد.
دکتر زارع با بيان اين که دانش ساخت بتن سبک سازه‌يي يکي از علوم نو در دنيا محسوب مي شود، گفت: هدف از اين پروژه علاوه به دستيابي به مشخصات فني مورد نظر توليد روزانه 30 متر مکعب در قالب خط آزمايشي مي باشد.
وي در خصوص ساختمان تشکيل دهنده اين بتن اظهار داشت: مهمترين اجزاي تشکيل دهنده اين بتن سيمان، آب، پرليت و همچنين فيلر مي‌باشد که با طرح بهينه و اختلاط بهينه و انجام عمليات مقدماتي بر روي پرليت مي توان به مقاومت لازم براي رفتار سازه‌يي دست يافت.
دکتر زارع ادامه داد: شناسايي منابع معدني پرليت در ايران از حدود 10 سال پيش آغاز و در حال حاضر 10 معدن کشف شده است که پيش بيني مي شود تعداد اين معادن بيشتر از اين باشد که اين مهم نياز ما را براي تامين مواد اوليه برطرف مي سازد.
وي افزود: فرآوري پرليت و انبساط آن نيز به کمک کوره هاي سادم اي با سوخت گاز يا مازوت صورت مي پذيرد که تکنولوژي آن کاملا بومي مي باشد واين در شرايطي است که ساخت اين کوره ها با مهندسي ويژه توسط محققان کشور ساخته شود که اين مهم يکي ديگر از مزيت هاي اين طرح است.
اين پژوهشگر خاطر نشان کرد: يکي از مشکلات قطعات پيش ساخته بتني، سنگيني آنهاست که با دستيابي به اين فناوري صادرات آنها به خوبي توجيه پذير خواهد شد.
وي صرفه جويي در هزينه‌هاي حمل و نقل را يکي از مزاياي جانبي در توليد اين نوع بتن دانست و افزود: انعطاف و خاصيت جذب انرژي در اين بتن امکان شکست و تلفات در مراحل حمل ونقل را به شدت کاهش مي‌دهد که اين امر براي شرکت حمل و نقل کننده بسيار مهم است.
دکتر زارع در خصوص توليد اين صنعت گفت: اميدواريم طبق برنامه زمان بندي شده تا پايان سال جاري خط توليد اين محصول را شروع کنيم.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۶ساعت ۱۴:۳۳ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

دکوراسیون اتاق کودک

 دکوراسیون اتاق کودک

بدون شک برای داشتن فرزندی سالم موارد متعددی باید مد نظر قرار گیرد.از موارد بسیار مهم،رنگ آمیزی و دکوراسیون اتاق کودک می باشد. اتاق کودک محلی ست که عمده فعالیت های کودک در آنجا بوده و باید متناسب با نیاز های او طراحی شود. با یک برنامه ریزی صحیح،دست یافتن به یک هدف طولانی مدت امکان پذیر است. رنگ و دکوراسیون باید با مقطع سنی که کودک شما در آن قرار دارد متناسب باشد. اما بدون شک تغییر دکوراسیون اتاق کودک با رشد آن از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست.برای یک طراحی مناسب ابتدا باید نیاز ها و علایق کودکمان را بشناسیم  و حتی با نظر خواهی از کودک علاوه بر مهم جلوه دادن نظرات او،محیطی دلنشین و آرامش بخش برایش ایجاد کنیم. اتاق کودک محلی ست که علاوه بر خواب و استراحت،ساعت های طولانی را برای بازی در آنجا سپری می کند و این در زمانی که شخصیت کودک در حال شکل گیری ست امری بسیار مهم است. فرآیند رشد انسان ها در کودکی،تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت آنان دارد. برای طراحی،نظر خواهی از فرزند امری ممکن بوده و این در حالی ست که در مورد نوزادان امکان پذیر نمی باشد.

نوزاد: در طول سال اول زندگی رنگ های ملایم برای اتاق کودک -بهترین انتخاب- است. نوزادان به نور و سایه نسبت به تفاوت رنگ ها(کنتراست فام) توجه بیشتری نشان می دهند. رنگ آمیزی اتاق نوزاد می تواند با رنگ های سفید و کرم و یا رنگ های زرد،صوتی،آبی یا سبز روشن انجام شود.با رشد کودک -انتخاب مناسب- به رنگ هایی شاد و درخشان تغییر می یابد. در حین انتخاب این گونه رنگ ها،باید توجه شود که اتاق کودک بیش از اندازه شلوغ نباشد،زیرا باعث سلب آرامش و بی قراری کودک می شود.

ایمنی: در تزئینات اتاق کودک باید در درجه اول رعایت ایمنی را مد نظر قرار داد. از این رو باید توجه شود در ساخت رنگ های انتخابی،از سرب استفاده نشده باشد وهمین طور لوازم درون اتاق،برای کودک ایجاد خطر ننماید. برای مثال استفاده از لوازمی چون میز های مربعی که دارای کنجی تیز هستند مناسب نیست،خوشبختانه در حال حاضر برای حل این مشکل ابزار ایمنی در بازار موجود می باشد که تا حدی گره گشا بوده اند.برای طراحی رنگ دکوراسیون اتاق کودک به دو گونه می توان عمل کرد. یکی استفاده از رنگ های متنوع و شاد و دیگری استفاده از یک پس زمینه ملایم و کم رنگ و اضافه کردن اسباب بازی های رنگارنگ و متنوع بر روی آن است. حتی در مواردی می توان از نوارهای تزئینی با شخصیت های کارتونی موجود و مورد علاقه کودکان محیطی شاد و پویا فراهم کرد. در زمان طراحی باید به خصوصیات کودکمان توجه کنیم. اگر کودک،ناآرام و پر تحرک است بیشتر از رنگ های ملایم مانند سبز روشن استفاده کنیم وبلعکس.در تزئینات اتاق دختران هارمونی،هماهنگی و جزئیات ،بیشتر مورد توجه بوده واز پاپیون های رنگی و تورو روبان های ابریشمی استفاده بیشتری می شود. در مورد پسران بیشتر کنتراست و تضاد ترجیح داده می شود. اگر کودکی خردسال دارید باید دکوراسیون اتاق،به گونه ای طراحی شود که قادر باشد تا زمانی که به مدرسه می رود به راحتی از آن ها استفاده نماید.به طور کل می توان گفت رنگ های روشن برای کودکان مناسب ترین انتخاب هستند. این رنگ ها به چشم کودکان با شکوه جلوه کرده و همراه با ماه و ستارگان بر روی سقف بر جلوه آن افزوده می شود. رنگ های روشن و شفاف،تصور کودکانه را بر می انگیزد و آنان را به آفرینش و خلاقیت،ترغیب کرده و کمک به شکوفایی استعداد های کودک می نماید.

روشنایی: مسأله مهمی که نباید به دست فراموشی سپرده شود،روشنایی و نورپردازی است.محیطی با نور طبیعی و شفاف اثری مثبت بر روی کودک داشته و یا به عبارتی اتاق های تاریک با نور مصنویی اثری منفی در بر خواهند داشت. به همین دلیل باید دقت شود از پرده هایی که قابلیت عبور نور را داشته و مانع تابش خورشید نمی شوند استفاده نمود.در هنگام انتخاب رنگ،باید توجه شود رنگ های روشن فضا را بزرگ تر نشان داده و رنگ های تیره تأثیر عکس دارند،لذا ابعاد فضا  یکی از موارد تعیین کننده درانتخاب می باشد.   در کل باید طراحی،متناسب با نیاز های کودک صورت گرفته و شرایط به گونه ای تنظیم گردد که کودکی سالم چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی داشته باشیم.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۳ساعت ۱۴:۲۰ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

«خلاقیت چیست؟»«خلاقیت در معماری»

«خلاقیت چیست؟»«خلاقیت در معماری»

خلاقیت واژه ای است مبهم که ارائه تعریف دقیق از آن دشوار است. همانند هزاران واژه مهم دیگر که با ارائه تعریف فقط آنها را در یک چهارچوب سلیقه ای محدود می کنیم. اما بطور کل می توان گفت: خلاقیت یک فرایند ذهنی است، مرکب از قدرت ابتکار و انعطاف پذیری که هدف آن تولید یک محصول ارزشمند، کاربردی و نوآورانه است.

«تافلر» در کتاب موج سوم می گوید: «موج اول دوره کشاورزی است که انسان ها وابسته به زمین هستند، در موج دوم انقلاب صنعتی رخ داد و موج سوم عصر فراصنعت و فن آوری اطلاعات است و تنها فکری که در این عصر می تواند کارساز باشد خلاقیت است.

با این وجود در تصور اکثر افراد باور بر این است که با اطلاعات کافی و استدلال و تجزیه و تحلیل ماهرانه که می توان به تجربه تعبیر کرد، رسیدن به هدف نهایی دست یافتنی است و افراد با یک دید عامیانه در مورد خلاقیت استفاده از آن را در تمام عرصه های زندگی محدود به عده ای خاص که بطور ذاتی خلاق هستند، می دانند. اما امروزه دانشمندان در عین اعتقاد به فطری بودن این فرآیند بحث آموزش خلاقیت را ارجح تر دانسته و آموزش شیوه های خلاقیت و همچنین بررسی خصوصیات افراد خلاق را فراهم کننده ظهور این فرایند حیاتی می دانند. (ادوار دوبونو، خلاقیت جدی)

در مقدمه بحث، خلاقیت را به فرایند ذهنی تعریف کردیم. این فرایند در ذهن یک معمار خلاق ضرورتاً دارای دو پیش نیاز خواهد بود. اول تخیل و بعد تصور. تخیل همان تصاویر و اوهامی است که معمار آزادانه و بدون قید و بند در ذهن خود برای خلق یک اثر معمارانه می پروراند. این تخیل به دلیل آزادی و رهایی زیاد، مقدمه مناسب خلاقیت معمارانه است. بدین ترتیب که معمار می تواند در تخیل خود هزاران اثر معماری را که اولین بار به ذهن خود او خطور کرده است، پدید آورد. اما تصورمعماری به مثابه تصاویر ذهنی است که معمار با راهنمایی استادش از یک اثر معماری که تا بحال ممکن است اصلاً ندیده باشد ولی آن اثر در واقعیت وجود دارد، ساخته می شود. (آنتونیادس، بوطیغای معماری، ص ۳۰)

حال معمار برای تبدیل تخیلات خود به واقعیت باید با استفاده از تصورات خود از یک اثر معماری که اکتسابی بدست آمده است، آن تخیلات را به جهان واقعیت وارد کند.

بطور کل «تخیل عامل تسریع کننده تصور است در حالی که تصور صافی است که تخیل برای پیوستن به واقعیت باید از آن بگذرد.» (آنتونیادس، بوطیغای معماری، ص۳۰)

با داشتن این دو پیش شرط، معماری خلاق و بطور کل، فرایند خلاقیت به عینیت می رسد.
در تولید این فرایند ویژگی افراد بسیار تأثیر گذار است. به عقیده «تورنس» که شصت سال در زمینه خلاقیت کار کرده است، شانزده ویژگی را بررسی کرده که مهم ترین آنها که مورد اتفاق اکثر صاحب نظران است، شامل:

۱- سرکشی

۲- رهایی (دیوانه وار بودن) 

۳- شوخ طبعی (داشتن تفکرات فانتزی) 

۴- گریز اندیشی که از تمام موارد مهم تر است

(مجله علوم و فنون، مهر ۸۳، نشست خلاقیت)

۱- سرکشی

برسی ها نشان داده است که افراد سرکش نسبت به افراد آرام و منضبط از سطح بالاتری از خلاقیت برخوردارند. بطور مثال: در یک کلاس درس افراد باهوش و درس خوان به دلیل پایبندی زیاد به ارزش های کلاس و معلم بیشتر دچار تکرار و عادت زدگی می شوند.
اما افراد سرکش می دانند برای مطرح کردن خود در کلاس باید دست به ابتکار و نوآوری بزنند و کمتر عادت رویه حاکم بر کلاس را می پذیرند که این سبب بروز فکر خلاق می شود. همین مثال ویژگی دوم یعنی شوخ طبعی و تفکرات فانتزی را در بر می گیرد.
این افراد با حرکت بر خلاف فکر عادت زده دیگر بچه ها باعث تولید یک نوع تفکر فانتزی می شوند که در ظاهربه آنان شوخ طبع اما با هدایت ان به تولید تفکراتی خلاقانه می   انجامد. (ادوار دوبونو، خلاقیت جدی)

۲- رهایی

ویژگی رها فکر کردن و دیوانه وار بودن برای ما معماران کاملاً آشنا است که از آن
می توان به تفکرات خلاقانه در آثار معماری «دیکانستراکشن» اشاره کرد.

۳- گریز اندیشی

این ویژگی سبب شده فرد برای حل مسائل از راه های مختلف و راه حلهای نو آورانه
استفاده کند و سعی نماید همیشه بر خلاف افراد عادت زده مسائل را از راههای غیر معقول خود حل کند. این تلاش ها مهم ترین زمینه بروز تفکرات خلاق است.
(ادوار دوبونو، خلاقیت جدی)

با بررسی پیش شرط های خلاقیت و ویژگی افراد خلاق به موانع بروز خلاقیت می رسیم. به قول ژان پیاژه: «خلاقیت، حفظ قسمتی از دوران کودکی است.» (مجله علوم و فنون، مهر ۸۳، نشست خلاقیت)

به نظر من، «پیاژه» تفکرات یک کودک را از آن جنبه خلاقانه می داند که کودک برای بدست آوردن راه حل مسائلش، نه تجربه دارد و نه اطلاعات زیاد و این سبب می شود مسائل را از راههای خلاقانه ای برای خود حل کند. این دو از نظر محققان نیز مانع مهم خلاقیت افراد هستند:

۱- اطلاعات زیاد:

اطلاعات زیاد، باعث شده فرد با اتکا به انبوه اطلاعات، مسئله را حل و به فکر راههای دیگری نیفتد. (ادوار دوبونو، خلاقیت جدی)

مثال: اطلاعات می گوید: دو زاویه قائم یک مربع تولید می کند.

فرد عادی: با دو زاویه قائم همیشه مربع می سازد.

فرد خلاق: با دو زاویه قائم گاهی مربع و یا می تواند زاویه ۱۸۰درجه بسازد.

۲- تجربه:

فرد با دیدن نتایج راه حل مسائل دیگران به راه حل مسئله خود، بدون تفکری خلاقانه
 می رسد. (ادوار دوبونو، خلاقیت جدی)

تجربه دیگران———       تولید بیشتر = سود بیشتر

فکر خلاق اقتصادی——-  کیفیت بهتر= سود بیشتر

«خلاقیت در معماری»

محققان توجه به خلاقیت را بعد از جنگ جهانی دوم می دانند که نیاز به تولید در تمام زمینه ها افزایش می یابد و برای اصول این امر خلاقیت بهترین گزینه است. اما در میان تمام علوم، معماران و حتی رشته های شبیه آن مانند فیلمسازی، تئاتر و طراحی از این قافله پژوهشی عقب مانده اند و دلیل آن را می توان فقط به یک موضوع عطف کرد که هنرمندان بروز خلافیت در آثارشان را امر مقدس و الهی
 می دانستند و از تحقیق و پژوهش و حتی صحبت درباره آن اجتناب می کردند. مثلاً «فرانک لوید رایت» تصور خلاق را «نور انسانی در نوع بشر» و افراد خلاق را منتسب به خدایان می داند و حتی «لوکوربوزیه» رنگ مذهبی نیز به آن می دهد.
در نتیجه فقط می توان در اکثر رشته های هنری با بررسی زندگی، حالات و آثار هنرمندان آن رشته به درک قابل قبولی از خلاقیت هنری آنان رسید.
 (آنتونیادس، بوطیغای معماری)

اما با این وجود، به دلیل اهمیت امر خلاقیت، تلاش هایی صورت گرفت که اروپادر ابتدا با معماری مدرن، سنت شکنی در نگرش «بوزوار» را بوجود آورد و ایلات متحده پس از آن معماری را بعنوان امری خلاقه و نیز آموزشی به تکامل رساند. (آنتونیادس، بوطیغای معماری، ص۴۰)

مهم ترین فعالان امر خلاقیت در معماری در این کشور را می توان «ژان لاباتوت» نام برد که به عقیده «آنتونیادس» عمیق ترین ریشه های اندیشه خلاقیت معماری را در مقاله ای با عنوان «ره یافتی به ترکیب در معماری» (مجله آموزش معماری، ۱۹۵۶)
 نام برد. در این مقاله لاباتوت به این موضوع می پردازد که «چیزها به خودی خود چیز نیستند، بل آنی هستند که ما می نگریم.»

البته بعد از آن محققان دیگری به این موضوع پرداختند. از آن نمونه «گاستون باشلار» درباره اهمیت موضوع خلاقیت در معماری در کتاب خود با نام «بوطیغای فضا» در بحثی تحت عنوان «فراموشکاری خلاقه» با این امر می پردازد و از «ژان لسکور» چنین نقل می کند: «هنگام کار به علت جذب و دریافت مداوم داده ها از طریق تحصیل، مطالعه و تحربه به واسطه آموخته های ذهنی، به حالتی از آگاهی می رسید بدون این که به یاد آوری این مطالب نیاز داشته باشید که این اطلاعات را کی و کجا بدست آورده اید. آفرینش شما بعنوان ترکیبی جدید که در زمان و مکانی خاص چون ندایی که در موقعیت های نادر شنیده می شود،+ ظاهر می گردد. ندایی از گذشته شما» (آنتونیادس، بوطیغای معماری، ص۴۲)

بعد از بررسی تاریخچه خلاقیت در معماری به بحث علل و چگونگی بروز خلاقیت در معماری می پردازیم. ابتدا علل بوجود آمدن خلاقیت در معماری و معماری خلاق.

به عقیده من، با توجه به مباحث ابتدای بحث، دو دلیل عمده را می توان بررسی کرد و با توجه به مثال ها به صحت این ادعا پی برد.

۱- انگیزش درونی یا همان عشق به کار

۲- رهایی از عادت ها و میل به تازگی

این دو علت در کنار تمامی علل بروز تفکر خلاق که بیان شد، مخصوصاً در رشته های هنری از جمله معماری بسیار شاخص است.

۱- انگیزش درونی یا همان عشق به کار

«اشتاینر» می گوید: «هیچکس به اندازه انیشتین از علم لذت نبرده است.» (سایت طراحان صنعتی، مقاله توصیف خلاقیت)

با بررسی زندگی معماران خلاق متوجه می شویم که همه آنها علاقه زیادی به کار خود داشته اند و به معماری صرفاً به دید یک حرفه و شغل نگاه نمی کردند. آنها از خلق آثار معمارانه خود لذت می بردند و این لذت از کار حتی با پذیرفته نشدن طرح هایشان به یأس و ناامیدی مبدل نمی شد.

از «لوکوربوزیه» تا «لیبسکایند» و «پیتر آیزنمن» و نمونه بارز این علاقه و انگیزش درونی «زاها حدید» را می توان نام برد. در بحث های فبلی تنها راه کشف خلاقیت در معماری را بررسی زندگی و آثار معماران خلاق دانستیم. بنابراین برای فهم منشأ اولیه خلق معماری خلاق یعنی انگیزش درونی به بررسی «زاها حدید» می پردازیم.

با توجه به کارهای حدید در کار او به نوعی تنش و نا آرامی و بی قراری می رسیم. آثار او از تکه های مشخص و زاویه های تند و خطهای صاف و راست
ساخته شده است و آنقدر پیچیده و مهیج است که تصور این که بعد از اجرا به فرم مشخصی در آید دشوار است. (فصلنامه رایانه- معماری و ساختمان، بهار ۱۳۸۱)

«راس دایمون» در مورد حدید می گوید: «از خیلی وقت پیش در اوج بود. از زمانی که معلوم بود ایده های خارق العاده ای را که در سر دارد می توان عملی کرد و معماری دیگر از آنها بوجود آورد.» این معماری دیگر یعنی همان خلاقیت، همان معماری خلاق که «فرانک گری» و «لیبسکاند» با شالوده شکنی در معماری که به عقیده آنان جذابیت زیادی هم دارد، انجام می دهند و حدید را نیز از پیروان این شیوه می دانند. (فصلنامه رایانه- معماری و ساختمان ، بهار ۱۳۸۱)

حدید در مورد سبک کارش اینگونه می گوید: «وقتی با سرعت از فراز قلمروی افقی می گذریم این امکان را پیدا می کنیم که فضا و ایده هایی را که به فضا مربوط می شوند، بشناسیم و آن وقت حرکت و انعطاف پذیری نقش مهمی پیدا می کند.»

زاها حدید، حرکت و انعطاف پذیری را در طرح هایش امری مهم بیان می کند و ما می دانیم که انعطاف پذیری از ریشه های مهم خلاقیت است که در تعریف خلاقیت نیز به آن اشاره شد.

در مجله «international design» سبک کاری حدید را همگروه با کسانی چون «رم کولاس» و «پیتر آیزنمن» می دانسته که «خلاقیت خود را همیشه حفظ کرده اند.»

با تمام این ویژگیها خیلی از طرحهای حدید تا مدتها اجرا نشد.اما عشق به معماری و علاقه به کارش مانع پیشرفت و سوق او به معماری روزمره وبدون خلاقیت نشد. حدید بیان می کند: «مبارزه سختی بود و مقاومت زیادی صورت گرفت. بخشی ازاین مقاومت به خاطر این بود که من زن هستم. هنوز هم دشواریهای زیادی وجود دارد. وحشناک است ولی حقیقت دارد.» (مجله معمار،شماره ۱۰، پاییز۱۳۷۹،ص۱۷)

بررسی سخنان و ویژگیهای حدید همان انگیزش درونی وعشق به کار را بیان میکند و می فهمیم که چگونه حدید یک معمار خلاق است. او نتیجه تلاش ها و دوری از عادت زدگی و سکون را در طرح هایش با «جایزه پریتزکر» که اولین بار است به یک معمار زن داده می شود، می گیرد. (فصلنامه رایانه ، معماری و ساختمان ، بهار ۱۳۸۱)

دراین قسمت از معماران خلاق ایرانی نیز می توان به «کامران دیبا» اشاره کرد. او را می توان خلاق سبک جدیدی از معماری ایرانی دانست. او با تلاش های زیاد و مشکلات فراوان در این راه با گرایشات معماری مدرنیسم خود به دنبال سنت گرایی و بیان معماری سنتی ایرانی پرداخت و ماحصل تلاش های خلاقانه او آثاری ماندگار همچون: «شهر جدید شوشتر» شد. در مجله لوتوس، در بررسی شهر شوشتر بیان می شود: «این تصویری از یک شهر ایرانی که هم کهن است و هم نوین، هم برخوردار از فرهنگ بومی و محلی است و هم فرهنگ جهانی.» (مجله معمار، شماره ۱۰، پائیز۱۳۷۹)

گریز اندیشی، رهایی، دیوانه وار بودن و تفکر فانتزی را براحتی می توان در طرح خلاقانه دیبا در «پارک لاله» دید. شاید تصور شود، این اثر خلاقانه از تفکرات پیچیده و مبهم دیبا ناشی شده باشد. اما دیبا در مورد کارش بیان می کند که زمانی در پارک دید که کارگران موزه و بعضی از رهگذران در این قسمت پارک و گاهی هم در جهت اشتباه قبله به نماز مشغول می شوند، به این فکر افتاد تا نمازخانه ای ساده بمنظور شکل دادن فضایی خلوت و ساکت از فضای شلوغ بیرون پارک و همچنین نشان دادن جهت درست قبله در این مکان طراحی کند. یک معمار عرب در مورد طرح خلاقانه دیبا می گوید: او ساده ترین شکل مسجد را با معماری مدرن خود به تصویر کشیده است. (مجله معمار، شماره ۱۰، پائیز۱۳۷۹)

۲- رهایی از عادت ها و میل به تازگی

در توضیح این علت به آسانی ذهن همه به سوی معماری «دیکانستراکشن» سوق داده می شود. در این سبک، معماران با شکستن چهارچوب های القائی با تفکری رها و آزاد به خلق معماری خلاق می پردازند. به دلیل جذابیت و خصلت نوآورانه و تازگی این سبک بیشتر معماران مطرح امروز تا حدودی گرایش به این شیوه پیدا کرده اند و هر کدام حداقل طرحی به این شیوه در کارنامه معماری خود دارند. اما باید به این امر نیز توجه داشت که «دیکانستراکشن» در مقابل کثرت معماری «کانستراکشن» است که جذاب و خلاقانه به نظر می رسد اما اگر همه معماری، دیکانستراکشن می شد معماری انعطاف پذیر، دارای حرکت و خلاقیت را می توان «کانستراکشن» دانست. (فصلنامه رایانه ، معماری و ساختمان ، بهار ۱۳۸۱)

«تکنیک های خلاقیت»

در این فصل با توجه به معنی خلاقیت که در مقدمه بحث یک فرایند ذهنی توصیف کردیم به این موضوع می پردازیم که خلاقیت هم مانند هر فرایند تولیدی دیگر که محصول دارد و محصول آن یک تولید نو که از قبل وجود نداشته می باشد، تکنیک هایی دارد و بطور کل وارد حیطه آموزش خلاقیت معماری می شویم. این تکنیک ها باعث خلق یک فرم خلاقانه می شود و باید توجه داشت: «در تاریخ معماری به ندرت تکنیک هایی ابداع می شود که شیوه دستیابی به فرم را اساساً عوض کند.» (کامران افشار نادری، مجله معمار ، شماره ۹ ،  تکنیک های خلاقیت)

این تکنیک ها شامل:

۱- نمایش ارزش۲- ایجاد ابهام۳- ایجاد تنش۴- تغییر پذیری فرم و ساختار شکنی۵- استفاده از استعاره های محسوس و نامحسوس۶-استفاده از پارادوکس و متافیزیک

می شود. (کامران افشار نادری مجله معمار ، شماره ۹ ، ص ۴ تا ۱۲، تکنیک های خلاقیت و آنتونیادس، بوطیغای معماری، ص ۲۷ تا ۱۴۳)

۱- نمایش ارزش:

نمایش ارزش، خود شامل تکنیک هایی چون:

الف) تضاد                                        ب) نظم و بی نظمی

ج) پر و خالی                                    د) سبک و سنگین

ه) طبیعی و مصنوعی                            و) نو و قدیمی

می شود. (کامران افشار نادری، مجله معمار ، شماره ۹ ،تکنیک های خلاقیت)

الف) تضاد:

زیگوررات ها در بین النهرین همانند کوه های مصنوعی در سرزمینی مسطح جلوه می کنند. مناره ها در فلات ایران خط افق کویر را می شکنند و رنگ های درخشان و غلیظ در فرش ها و لباس های مردمان آن تضادی است با طبیعت اطراف خود.
 این تضادها در عین ایجاد تعادل در فضا باعث افزایش ارزش عناصر تضاد می شود و این تضاد فرم های خلاقانه ای را که متضاد از فضای یک رنگ و عادت زده حاکم است بوجود می آورد. (کامران افشار نادری، مجله معمار ، شماره ۹، تکنیک های خلاقیت،ص۶)

ب) نظم و بی نظمی:

در این روش با نوعی بی نظمی در نظم مفروض سعی می شود تا فرمی جدید آفریده شود که معماران «دیکانستراکشن» و همچنین «زیبا شناسی مدرن» از این روش استفاده می کنند.

این روش ترکیبی است از خطوط و سطوح منحنی با خطوط و سطوح مستقیم.
(کامران افشار نادری، مجله معمار ، شماره ۹، تکنیک های خلاقیت،ص۶)

ج) پر و خالی:

یکی دیگر از روش های ایجاد تضاد و نمایش ارزش، استفاده از فضاهای پر و خالی است. یک سطح بدون باز شو و بدون منفذ حالت نمادین به فرم معماری داده و ناظر را از خود دور می کند اما ایجاد منفذها با شکست نور و سطح سبب جذب ناظر به خود می شود و یک نوع تعادل بصری را از تضاد فضاهای پر یعنی سطح فرم و فضای خالی یعنی منفذها ایجاد می کند. (کامران افشار نادری، مجله معمار ، شماره ۹، تکنیک های خلاقیت، ص۸)

د) سبک و سنگین:

یک نوع دیگر نمایش ارزش تضاد سبک و سنگین در فرم معماری است. القاء حالت سبکی را در فرم می توان با استفاده از مصالح شفاف و سبک چون شیشه و
پلی کربنات ها و سنگین همچون مصالح کدری مانند سنگ و آجر و بتون ایجاد کرد که این تضاد در دوره «گوتیک» بسیار مرسوم بوده است. (کامران افشار نادری، مجله معمار ، شماره ۹، تکنیک های خلاقیت،ص۱۰)

ه) طبیعی و مصنوعی:

این شیوه با استفاده از تضاد مصالح ایجاد می شود. یعنی بکار بردن بتون و آجر و … بعنوان مصالح مصنوعی و چوب و سنگ با شکل طبیعی خود بعنوان مصالح طبیعی.

گچبری دوره اسلامی و سنگ در معماری «نئوکلاسیک» اروپا القاء همین موضوع است.  (کامران افشار نادری، مجله معمار ، شماره ۹، تکنیک های خلاقیت،ص۱۰)

و) نو و قدیمی:

این روش ابتدا در مرمت آثار تاریخی بکار رفت. قسمتی از بنای قدیمی که تخریب شده بود و امکان مرمت نداشت به شیوه نو و با مصالح جدید ساخته می شد تا به ارزش تاریخی بنای قدیمی لطمه وارد نشود. از ترکیب این تضاد معماران نیز استفاده کردند.

مانند: «جیمز استرلینگ» در طرح «اشتاتز گالری» زیباشناسی مدرن را با فرم هایی از معماری « رومانسک» کنار هم قرار داد. (کامران افشار نادری، مجله معمار ، شماره ۹، تکنیک های خلاقیت،ص۱۰)

۲- ایجاد ابهام:

نقطه مقابل نمایش ارزش، ایجاد ابهام است. با قرار دادن مصالح مشابه با تفاوت کم در کنار هم می توان این حالت را در فرم نمایش داد. «ابهام تکنیک ظریفی است که از طریق آن تمایزها تا حد نامحسوس شدن کاهش می یابد و به لحاظ ادراکی شرایط خاصی بوجود می آید.» (کامران افشار نادری، مجله معمار ، شماره ۹، تکنیک های خلاقیت،ص۱۲)

۳- تنش:

ساختمان های پیچیده همچون فرم های کابلی و سازه های خرپایی این القاء را به ناظر دارد که از قوانین جاذبه پیروی نمی کنند یا در معماری قدیم ایرانی مقرنس ها القاء حجم سنگین را داشتند در صورتی که بسیار سبک بودند. این شیوه را تنش در فرم می گویند. (کامران افشار نادری، مجله معمار ، شماره ۹ ،تکنیک های خلاقیت،ص۱۲)

۴- تغییر پذیری فرم و ساختار شکنی:

این روش با گسستن فرم ها و ترکیب مجدد آن به شیوه دیگر باعث تولید فرم های جدیدی می شود که با توجه به توانایی معمار می تواند بسیار خلاقانه باشد. به این شیوه «رویش فرم» نیز گفته می شود. برای مثال: «جیمز استرلینگ» در طرح «نول» در «رومااینتروتا» از تغییر پذیری فرم های ساختمان های قبلی خود استفاده کرده است. ( آنتونی نیادس ، بوطیغای معماری، ص۱۲۷)

۵- استعاره های محسوس و نامحسوس:

تصویر یک ایده در ذهن معمار که پیش زمینه ایجاد یک فرم خلاقانه می تواند باشد تحت تأثیر مفاهیمی چون: فردیت، فرهنگ، سنت و ویژگی های مادی و بصری قرار می گیرد که به اصطلاح به این تأثیرات استعاره گرفتن گفته می شود. اگر این استعاره شامل حالات انسانی باشد «نامحسوس» و اگر شامل بعضی ویژگی های بصری یا مادی باشد استعاره «محسوس» بیان می شود. با استفاده درست و بجا از این استعاره ها در شکل گیری ایده، رسیدن به یک فرم خلاق، طبیعی به نظر می رسد. ( آنتونی نیادس، بوطیغای معماری، ص۶۵)

۶- پارادوکس و متافیزیک:

در این شیوه معمار با ایده گرفتن از ویژگی های متضاد با ویژگی های فرم اصلی به ایده ای نوآورانه می رسد که به دلیل این تضاد مفهوم، «پارادوکس» گفته می شود. بطور مثال:
«گه ری» همراه با «کلاوس اولدنبرگ» برای پروژه «بی ینال ونیز» که مکانی با اصالت و آرامش دهنده باید باشد، ساختمانی چاقو شکل را پیشنهاد می کنند. بطور کل معماران این شیوه می خواهند با مفاهیم متضاد مانند جرم و جنایت به فرمی مقدس و آرامش دهنده برسند. ( آنتونی نیادس، بوطیغای معماری ،ص۱۰۹)

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۳ساعت ۱۱:۲۵ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

«خلاقیت چیست؟»

«خلاقیت چیست؟»

خلاقیت واژه ای است مبهم که ارائه تعریف دقیق از آن دشوار است. همانند هزاران واژه مهم دیگر که با ارائه تعریف فقط آنها را در یک چهارچوب سلیقه ای محدود می کنیم. اما بطور کل می توان گفت: خلاقیت یک فرایند ذهنی است، مرکب از قدرت ابتکار و انعطاف پذیری که هدف آن تولید یک محصول ارزشمند، کاربردی و نوآورانه است.

«تافلر» در کتاب موج سوم می گوید: «موج اول دوره کشاورزی است که انسان ها وابسته به زمین هستند، در موج دوم انقلاب صنعتی رخ داد و موج سوم عصر فراصنعت و فن آوری اطلاعات است و تنها فکری که در این عصر می تواند کارساز باشد خلاقیت است.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۳ساعت ۱۱:۲۱ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

آرامگاه فردوسی

حكيم ابوالقاسم فردوسي در سال 229 هجري، در قريه پاژ در ناحيه توس به دنيا آمد، وي از نجيب‌زادگان توسي بود و خود املاكي داشت كه از عايدي آن روزگار مي‌گذرانيد. فردوسي در حدود 40 سالگي به سرودن شاهنامه پرداخت و با مدد گرفتن از تاريخ شاهان قديم ايران و شاهنامة ابومنصوري كه به امر ابومنصور محمدبن عبدالرزاق توسي فراهم آمده است، به سرودن بزرگ‌ترين منظومه حماسي و ملي ايرانيان دست يازيد. زماني كه فردوسي پنجاه و هشت ساله بود و پس از برچيده‌ شدن خاندان ادب‌پرور سامانيان و بعد از آن حكومت سيمجوريان بر خراسان، محمود غزنوي در سال 387 جانشين پدر شد و فرمانروايي پراقتدار و بزرگي را در شرق و شمال شرق و مركز ايران به وجود آورد.

آرامگاه فردوسیقدرناشناسي سلطان محمود غزنوي از كار بي‌همتاي فردوسي، او را دلشكسته و رنجيده خاطر ساخت و در فقر و تنگدستي در سال 411 يا 416 هجري درگذشت. مشهور است هنگامي كه جنازه فردوسي را از دروازه رزان بيرون مي‌بردند، كاروان هداياي محمود كه به بزرگي و عظمت كار فردوسي پي برده بود، وارد توس مي‌شد. شاهنامه فردوسي نقشي به سزا در ماندگاري زبان و فرهنگ ايراني دارد و به لحاظ حماسي آثاري ماندگار از زندگي پيشينيان ما را به تصوير كشيده است. براساس دست نويس‌هايي كه پس از فردوسي از شاهنامه شده است، شاهنامه بين پنجاه تا شصت‌هزار بيت است و پهنه تاريخ چندهزار ساله قوم ايراني را از كيومرث تا حيات خود با زباني فصيح و پالوده شرح داده است. فردوسي خود در ميان اين ابيات همه جا انسان را به آزاد انديشي، دادخواهي و پند و عبرت و خرد راهنمون شده و از روي كمال و صفاي ذهن به نقل داستان‌هايي مي‌پردازد كه پيش از آن كه تاريخي  جذاب باشند، امروزي و انساني‌اند. «نخستين داستان‌هاي شاهنامه از آغاز تمدن و سپس قيام كاوه و روي كار آمدن فريدون، مرگ فريدون و تقسيم جهان بين سه پسر وي و بردار كشي‌ها و جنگ‌هاي آنان است. سپس به حماسه جنگ‌هاي طولاني ايران و توران، داستان زال و رستم و حوادث بزم‌ها و رزم‌هاي سياوش، پادشاهي منوچهر پرداخته و در قسمتي ديگر با اشاراتي بر حوادث دوران اشكانيان و ساسانيان، مندرجات حماسي خود را از زندگاني اردشير تا يزدگرد و انوشيروان پي مي‌گيرد.

در چهار مقاله عروضي داستان تدفين فردوسي بدين صورت نقل شده است كه: به دليل شيعه بودن نگذاشتند جسد وي را در قبرستان مسلمانان دفن كنند، ناچار جنازه‌اش را به باغ و ملك شخصي وي بردند و «او را در آن باغ دفن كردند، امروز هم در آنجاست، و من در سنه عشر و خمسمائه (510) آن خاك را زيارت كردم».

در سال 1313 بر مقبرة فردوسي آرامگاهي با طرح آتشكده ساختند. در سالهاي 7-1343 نيز دوباره تغييراتي در آن داده شد. ساختمان فعلي آرامگاه كه طراح آن از مهندس سيحون بوده است، در نماهاي بيروني برگرفته از معماري هخامنشيان است، فضاي داخلي نيز از معماري دوره اشكاني و اسلامي اقتباس شده و شكل كلي ساختمان شبيه بناي مقبره كوروش در پاسارگاد است. بنا از چهار سمت داراي پله است و ابعادي در حدود 30×30 متر دارد. بدنه بنا با سنگ مرمر و اشعار فردوسي با خط نستعليق و نشان «فره‌وهر اهورامزدا» با نقش برجسته تزيين شده است. در قسمت داخلي بنا داستانهايي از فردوسي مانند پيكار رستم و اشكبوس، جنگ ايرانيان و تورانيان، نبرد رستم و سهراب، داريوش هخامنشي، پناه آوردن پادشاه هند به دربار ساساني، رفتن رستم به نزد كيكاووس، جنگ رستم با پيلتن مازندران، به كمند گرفتن رستم رخش را، جنگ رستم با اژدها و ديو سفيد و … به صورت حجاري و نقش برجسته سنگي بر ديواره نصب شده است. آرامگاه حكيم ابوالقاسم فردوسي همچون نگيني در دشت توس مي‌درخشد و هر ساله مشتاقان فراوان از تمام دنيا به زيارت او مي‌آيند. مهدي اخوان ثالث (م.اميد) شاعر بزرگ خراساني معاصر نيز در محوطه آرامگاه فردوسي و در كنار آن استاد بي ‌نظير زبان فارسي به خاك سپرده شده است.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۲ساعت ۲۲:۹ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

تاریخچه آرامگاه فردوسی

تاریخچه آرامگاه فردوسی

خبری نه چندان موثق ساختن اولین بنا بر گور شاعر حماسه سرای ایران را به سپهدار توس در زمان فردوسی، یعنی ارسلان جاذب نسبت داده شده، که ممدوح فردوسی هم بوده و با عنوان دلاور سپهدار توس در دیباچه شاهنامه ستوده شده است. اما نظامی عروضی که به سال 510 ه (1116م) گور شاعر را در توس زیارت کرده خبری از بنای آن نداده است. به نوشته او گور شاعر حماسه سرای ایران در باغی متعلق به خود شاعر واقع در باغی متعلق به خود شاعر در دروازه شهر طابران توس - گویا دروازه شرقی
« رزان» واقع بوده است. کسانی هم که بعد از نظامی مکررا گور شاعر را زیارت کرده از آن خبر داده انداز چگ.نگی بنای آن چیزی نگفته اند. اما یقینا تا پیش از ظهور قوم ازبک در ابتدای سده دهم و ویرانی قطعی توس گور شاعر نمایان بوده و دوستداران او به زیارت آن می شتافتند.
اولین گروه از مردم مشهد که در زمان ناصرالدین شاه قاجار و به امر آصف الدوله والی خراسان مامور شدند تا محل گور فردوسی را در توس کشف کنند « عاقبت باغی را که در داخل دروازه رزان بود محل قبر حکیم فردوسی تشخیص دادند، چون آثار و علائمی هم در آن شهر مشهود بود.» همان وقت به همت والی خراسان بنایی بر سر قبر فردوسی با آجر ساخته شد ، اما چندی بعد رو به ویرانی نهاد. بار دیگر فرهیختگان آن روز از جمله ملک الشعرای بهار در صدد برآمدند تا بنای جدیدی بر گور شاعر حماسه سرا بسازند. در آن زمان از بنای پیشین تنها سکویی بی سقف و دیوار باقی مانده بوده، که خود بهار آن را دیده بود.
سر انجام پس از تشکیل « انجمن آثار ملی » گروهی در سال 1305 ش (1926م) ماموریت یافتند تا به توس بیایند و بنایی با شکوه بر گور شاعر احداث کنند. آنها نیز درون باغی در دروازه شرقی شهر آثار بنایی را دیدند که گفته می شد محل پیشین گور شاعر بوده است. در نتیجه، پیشنهاد کردند نقشه ای در خور شان فردوسی طراحی شود. از میان نقشه های پیشنهاد شده ابتدا طرح آندره گدار پذیرفته شد. اما بعد طرحی از طاهرزاده بهزاد مورد تصویب قرار گرفت و ساختمان بنا آغاز گردید. ساختمان پس از پنج سال به پایان رسید و همزمان با برگزاری جشن بزرگ و جهانی هزاره فردوسی در سال 1313 ش افتتاح شد و مورد بازدید عموم قرار گرفت.
گفتنی است که جشن هزاره فردوسی یکی از رویداد های مهم فرهنگی قرن و بدون تردید مهمترین و علمی ترین کنگره ای بود که در ایران معاصر برگزار شد، چرا که مشاهیر فرهنگ و ادبی که در آن گرد آمده بودند هیچگاه و در هیچ جای دیگر کنار هم ننشستند.
از آن جا که تمام اصول فنی در احداث بنا رعایت نشده بود، بویژه به سبب عدم محاسبه مقاومت خاک و مصالح پایه ساختمان بنا از همان سالهای نخست شروع به جذب رطوبت و نشست کرد. تعمیرات و مراقبت های سی ساله هم کارگر نیفتاد، عاقبت از سال 1343 شمسی بازسازی آن آغاز شد. بنای پیشین دارای نمای بیرونی شبیه بنای فعلی بود، اما داخل آن کوچکتر و کم عمق تر ئ دارای دو ورودی کم عرض شرقی و غربی بود. بنای کنونی، که سعی شده در ظاهر کاملا شبیه بنای پیشین باشد دارای نهصد متر زیر بنن، و ساخته شده از بتون و سنگ و کاشی است.
بخش فوقانی بنا، که در اجرای اولیه توپر بود این بار میان تهی ساخته شد.
سقف داخلی آن هم با کاشی کاری معرق و متاثر از عناصر تزیینی دوره هخامنشی و عصر فردوسی روکاری شد. دیوار های آن هم تماما با سنگهایی از منطقه توس نماسازی شد. سازنده آن مهندس سیحون بود. این بنا هیأت کلی آن مقبره کوروش کبیر در پاسارگاد را تداعی می کند در سال 1347 خاتمه یافت.
و اینک باغ آرامگاه با حدود شش هزار هکتار مساحت و یک موزه و کتابخانه، سالانه نزدیک به پنج میلیون زا زائر و شیفته فردوسی را با آغوش باز می پذیرد. با این همه فضلای اهل ادب ایران این مجموعه را در خور شأن فردوسی نمی دانند و درصدد توسعه وآبادانی ان هستند.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۲ساعت ۲۲:۹ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

عکس هایی از بناي مقبره حكيم توس

 

آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسیآرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۲ساعت ۲۲:۸ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

چگونگي ساخته شدن آرامگاه فردوسي

چگونگي ساخته شدن آرامگاه فردوسي

گروهي از فرهنگ دوستان و دانشمندان انجمني را بنام انجمن آثار ملي پايه گذاري کردند. اين گروه برنامه هاي زيادي براي بزرگداشت مفاخر ملي و ميراث فرهنگي مادي و معنوي برگزار کردند.نخستين اقدام مهم و اساسي اين انجمن ساخت بناي آرامگاه حکيم ابوالقاسم فردوسي و تشکيل کنگره بين المللي هزارمين سالروز تولد فردوسي خورشيدي بود. دکتر عيسي صديق اعلم يکي از اعضاي انجمن آثار ملي که يکي از کساني که در شناسايي و ساخت بناي آرامگاه و جشن بزرگداشت فردوسي در جريان امر بود در مقاله اي که در مقاله اي بنام چگونه آرامگاه فردوسي بوجود آمد؟ در مورد روند طي شده مي نويسد: انجمن با جمع آوري اعانه از مردم کارهاي آماده سازي براي ساخت بنايي در خور حکيم توس را آماده کرد. به گفته صديق اعلم از مجلس درخواست کمک کرد. اما چون اين برنامه همزمان با غوغاي جمهوري خواهي و تغيير سلطنت شد به تعويق افتاد. لايحه اي در مجلس به تصويب رسيد که به موجب آن تمبري بنام فردوسي چاپ و درآمد آن مستقيما به ساختن آرامگاه اختصاص داشت. قانوني به تصويب مجلس رسيد که ماده واحده آن اين بود: مجلس شوراي ملي به اداره مباشرت مجلس اجازه مي دهد که از صرفه جويي هاي مجلس شورا مبلغ بيست هزار تومان براي ساخت مقبره فردوسي اختصاص دهد تا علاوه بر وجوه اعانه که توسط انجمن آثار ملي براي همين منظور جمع آوري شده است با نظارت اداره مباشرت مجلس صرف شود. با اين مبلغ و مبلغ جمع شده توسط انجمن بود کار ساخت آرامگاه آغاز شد و به پايان رسيد.
تعيين مدفن فردوسي
براي آغاز ساختمان بايد محل دقيق مدفن فردوسي مشخص مي شد. نخستين منبعي که از مدفن حکيم توس نام برده بود نظامي عروضي در چهار مقاله بود که آن را جايي نزديک دروازه رزان توس در محل باغ خانوادگي او ذکر کرده بود. در ارباب کيخسرو شاهرخ براي تعيين مکان دقيق مدفن فردوسي راهي توس شد. با تحقيقات به عمل آمده مشخص شد باغ حاج ميرزا علي قائم مقام نايب التوليه است. با همکاري مقامات استان سراسر باغ کاوش شد و در باغ تختگاهي يافتند که طولش شش متر و عرضش پنج متر بود و مدفن حکيم توس بود. حاج ميرزا علي قائم مقام باغ را که بيست و سه هزار متر وسعت داشت به همراه هفت هزار متر فرزندانش به انجمن اهدا کرد و ساخت آرامگاه در مساحتي حدود سي هزار متر آغاز شد. نقشه بنا را که به اصرار انجمن شبيه آرامگاه کورش بود آندره گدار و پرفسور هرتسفلد دادند و مهندس کريم طاهرزاده برآن نظارت کرد. معمار ساختمان نيز حسين لرزاده بود. بهترين حجاران تصاويري از شاهنامه را بر ديوارهايش حک کردند. بناي آرامگاه به مناسبت جشن هزاره فردوسي افتتاح شد. اين بنا گسترش يافت و باغ اطراف آن به همراه موزه کنارش ساخته شد

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۱۲ساعت ۲۲:۷ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

دانلود هفت مدل تختخواب بسیار زیبا با 3D MAX

دانلود هفت مدل تختخواب بسیار زیبا با 3D MAX

هفت مدل تختخواب بسیار زیبا با 3D MAX و با کیفیت بالا.. امیدوارم که مورد پسند واقع بشه..

فرمت : 3ds , .max
پلت فورم :3DsMAX 2008, Vray 1.5 SP1
تولید کننده :Dream Land
منبع:http://civilz.com
 
حجم :23 مگابایت
 
دانلودنرم افزار: دانلود با لینک غیر مستقیم- 4shared.com
 
 

امتیاز به این وبلاگ

 
+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۰۹ساعت ۲۲:۹ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

از بازار در تهران قدیم چه می‌دانید؟

از بازار در تهران قدیم چه می‌دانید؟

از بازار در تهران قدیم چه می‌دانید؟

واژه‌ی « بازار» که اصل آن در پهلوی (واچار) است و هنوز هم در گیلان و نطنز به صورت واچار به کار می‌رود، اصلا ً فارسی است و کلمه ی بازارگان (بازرگان) هم از آن به دست می‌آید. این واژه به دلیل تجارت ایرانیان با پرتغالی‌ها وارد زبان پرتغالی شده و از آنجا به فرانسه و انگلیس راه یافته، چنانکه آنان هم مرکز خرید و فروش خود را بازار می‌گویند.امروزه هرگاه بازار تهران را به یاد می‌آوریم، بی درنگ راهروی سر پوشیده ای در نظرمان مجسم می‌شود با دو ردیف دکان که روبروی هم زیر آن سقف مشترک قرار دارند. اما این تجسم با هویت اصلی بازار در تهران قدیم بسیار متفاوت است، چرا که در آن زمان چون ارتباط مردم با هم بسیار محدود و سنتی بود، بازار نه فقط یک مرکز داد و ستد، بلکه یکی از مراکز عمده ی رابطه‌های اجتماعی و سیاسی میان مردم - از هر طبقه و دسته ای - به شمار می‌رفت و جایگاه وسیعی در قلب تهران قدیم، نزدیک به کاخ‌های سلطنتی ( ارگ ) و دیگر مراکز حکومتی داشت و همچنین نزدیک به مسجد جامع بود. زیرا که هر یک از این دو مکان عمومی‌(بازار و مسجد) باعث تقویت یکدیگر می‌شدند. البته امروز هم بازار تهران تا حدودی موقعیت خود را حفظ کرده است.

فکر ساختن بازار ابتدا در ذهن آقا محمد خان قاجار افتاد و در زمان فتحعلیشاه قاجار، در مرکز تهران قدیم، میان دو محله ی «سنگلج» در غرب و «عود لاجان» در شرق، شکل گرفت و در دوره ی ناصر الدین شاه به رونق رسید.

بقیه رو در ادامه مطلب مطالعه کنید...

امتیاز به این وبلاگ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۰۹ساعت ۲۰:۲۱ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

آب انبار و سرای ومدرسه گنجعلی خان

آب انبار
آب انبار علیمرادخان
آب انبار به دستور علیمران خان پسر گنجعلی خان بنا شده است و معمار آن استاد عبدا…بوده است. این بنا در غرب بازار قرار واقع شده که از طریق پلکانی سنگین به پایین (پای آب) راه دارد و دارای سردری زیبا با تزیینات مربوط به دوره صفویه می باشد. تاریخ احداث آن 1029 هـ .ق. است. طول مخزن 19.5 ، عرض آن 10 و ارتفاعش 9 متر می باشد که با حجم 2000 متر مکعب قادر به تامین آب مصرفی بخشی از شهر بوده که مخزن آن توسط آب قنات پر می شده است. سردر این بنا دارای مقرنس زیبای منقوش و کتیبه های سنگی حکاکی شده آن به خط نستعلیق می باشد.
این آب انبار با دهلیزی طولانی و راه پله به پا آب راه دارد و مخزن آن در این قسمت واقع شده است. این محل یكی از معتبرترین آب انبارهای شهر در عصر خویش تلقی می شده است.

سرای گنجعلی خان
در ضلع شرقی میدان و در محور آن سردر بلند و زیبایی وجود دارد كه در پاكار آن تنها كتیبه نوشته شده توسط علیرضا عباسی خطاط و خوشنویس مشهور دربار شاه عباس درآن جود دارد و تاریخ احداث بنا به استناد كتیبه مذكور سال 1007 هـ .ق. می باشد. مقرنس سردر در حمله ددمنشانه آغامحمد خان قاجار به كرمان فرو ریخته و بخش كوچكی از آن باقی مانده است كه نشانه گذشته پرشكوه این سردر می باشد. ساختمان این سرا در دو طبقه احداث شده است. در طبقه زیرین دكاكین و در طبقه بالا حجره های تجار ساخته شده اند. نمای این سرا دارای كاشیكاری معرق بوده است. طرح های مورد استفاده نقوش مرسوم عصر صفویه است كه تحت تأثیر هنر نقاشی چین و مغول می باشند. نقشه سرا چهار ایوانی است كه در ایوان های شرقی وشمالی و جنوبی تزییناتی از نوع گچبری و نقاشی وجود دارد و در دوره های بعدی ورودی هایی از طرفین شمال و جنوب به داخل آن گشوده اند كه سرا را به بازارهای اختیاری ونمد مالی متصل می نماید.

مدرسه
این بنا در سال 1307 هجری قمری در شرق میدان به ابعاد 23*31.5 متر (725 متر مربع) در د. طبقه ساخته شد. کتیبه های آن به خط استاد علیرضا عباسی ، خطاط مشهور عصر صفوی مکتوب شده است. کاشی کاری نمای داخلی و بیرونی مدرسه از نوع معقلی و معرقی است. کاربندی های زیبا ، گچ بری ها و نقاشی های دیدنی مکمل تزئینات آن می باشد.
وجود حجره هایی به سبک مدارس مذهبی ، سبک معماری ، کتیبه ی سنگی ، وقف نامه و وجود یک قاب کاشی کاری در ضلع مشرق مدرسه که روی ان آیه ی شریفه ی " انا مدینه العلم و علی بابها " نقش بسته است و نیز آیات قرآنی موجود و اسماء متبرکه ، حکایت از مدرسه بودن این بنا در گذشته دارد.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۰۹ساعت ۲۰:۱۰ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

معماری ایران در دوره قاجاریه و معاصر

معماری ایران در دوره قاجاریه و معاصر

معماری ايران در دوره قاجاريه و معاصر:در دوره‌ی قاجاريه شيوه‌ی جديدی در معماری ايجاد شد و معماران اين زمان نيز دنباله‌‌رو معماران صفويه بوده‌اند، هنر معماری اين زمان با مقايسه با دوره‌ی صفويه بسيار ضعيف شمرده مي‌شود. تنها در زمان حكومت طولانی ناصرالدين شاه قاجار به دليل نفوذ هنر باختري، هنر معماری هم‌چنين صنايع ظريف مانند گچ‌بري، آيينه‌كاری و كاشی‌كاری رونق يافت و تا اندازه‌ای معماران ما در اين زمان از هنر اروپايی تقليد مي‌كردند. ارتباط بيش‌تر ايران با غرب، معماران ايرانی را بر آن داشت تا عوامل مشخص معماری ايران را با روش‌بينی و توجه خاصی با عوامل معماری خاور درآميزند و آثاری به وجود آورند كه از نظر هنری دل پسند باشد.
سر سرای ورودی با پلكان‌هايی كه از وسط اين سرسرا آغاز مي‌شود، و از پاگرد به دو شاخه در جهت مقابل يك ديگر به بالا ادامه مي‌يابد، تاثير معماری كشور روسيه است و از اواسط سلطنت ناصرالدين شاه به بعد رواج يافت. معماری خارجی با طرح های تزيينی ايرانی از قبيل كاشی كاري، آيينه‌كاري، گچ‌بری و ازاره‌بندی از كاشي، توام شد و گوشه‌ای از معماری عصر قاجاريه را نشان مي‌دهد.
ايجاد زيرزمين‌ها با طرح‌های زيبا و پوشش‌های ضربی آجري، تعبيه حوض‌خانه‌ها، رواج بادگير برای خنك كردن فضاها واحداث تالارهای بزرگ با شاه‌نشين‌ها و غرفه‌ها و گوشواره‌ها همه و همه به صورت دل پسندتری درآمد. ساختن بادگيرها در ابتدا ساده و فقط شامل يك دهانه‌ی هواكش مزين به كاشي‌كاري‌های زيبا بود. سپس به تدريج مراحل كمال را پيمود. چنان كه صورت تكامل يافته‌ی آن‌ها، دو طبقه و از چهار جهت دارای هشت دهانه‌ی هواكش است و جريان باد و هوا را از اين دهانه‌ها به داخل ساختمان هدايت مي‌كند.در معماری كاخ‌سازي، ساختن بادگيرهای مزين به كاشي‌كاری و قبه‌ی طلا در عمارت، ركنی از معماری اصيل ايرانی بوده است.
بناهای مسكونی دوره‌ی قاجار (به جز كاخ‌های سلطنتي) با طرحی شامل اتاق مركزی، ايوان (با دو ستون در برابر آن) و اتاق‌های كوچك‌تر واقع در اطراف اتاق مركزی به صورت‌های ساده يا مفصل، همه به شيوه‌ی معماری اصيل ايران در ادوار قديم بوده كه در اين دوره با ابتكارات جديدتر به صورتی دل چسب و نيكو تكميل شده‌اند. كاشي‌های منقوش دوره‌ی قاجاريه، اغلب ناچيز و از نظر هنری فقيرند و تنها تقليدی ناقص‌اند از كارهای قرن گذشته.
 با آن كه ناصرالدين شاه عده‌ای از نقاشان را برای تحصيل مطالعه به موزه‌های رُم و پاريس فرستاد، و كسانی از اين نقاشان در هنر خود پيشرفتی كردند، اما كارگران ساده‌ی كاشي‌ساز نمي‌توانستند به خوبی از آثار آن‌ها استفاده كنند، با اين وجود به قول ناصرالدين شاه هنر كاشي‌سازی «متجدد» شد.در تهران و اطراف آن، چند نمونه مهم از معماری قاجاريه ديده مي‌شود. يكی مقبره‌ی حضرت عبدالعظيم در شهر ری است كه بنای مقبره و گنبد طلای آن قابل توجه است. مجموعه‌ی اين مكان مقدس دارای سر درب و ايوان آيينه‌كاری رفيع و چندين صحن و گنبد طلايی و دو مناره‌ی كاشي‌كاری و رواق و ضريح و مسجد است.
بناهای ديگر قابل توجه «عصر قاجاريه»، مسجد امام (شاه يا سلطاني) و مسجد سپهسالار (مطهري) تهران است. ساختمان مسجد سپهسالار شامل جلوخان وسيع، سر درب و مناره‌های كاشي‌كاري، هشتي، صحن، حجرات دو طبقه با ستون‌های سنگی زيبا و شبستان است. با اين كه اغلب كاشي‌كاري‌های اين مسجد، از كاشی هفت رنگ است، ولی بعضی نمونه‌های كاشي‌كاری معرق هم ديده مي‌شود. رنگ كاشي‌ها بيش‌تر قرمز و صورتی و سفيد است. در حالی كه در آفتاب درخشان ايران، رنگ‌های قديم مانند فيروزه‌ای و سورمه‌ای مطلوب‌تر است.
علاوه بر معماری مذهبی كه از صفويه پيروی شده است و معماری كاخ‌سازی و ساختمان‌های مسكونی كه آميزش عوامل معمار ايرانی و اروپايی را به حالتی بسيار دل نشين نشان مي‌دهد، مانند عمارت كلاه فرنگي، كاخ سرخه حصار، كاخ شمس العماره، كاخ گلستان، تيمچه‌های وسيع و زيبای اين دوره خود نشان‌دهنده‌ی شاهكارهای ماهرانه‌ای از استادان هنر معماری قرن سيزدهم است.از دوره‌ی قاجار، تيمچه و بازارهای وسيع با پوشش‌های خوبی در تهران و شهرستان‌های بزرگ موجود است. كه از نظر هنر آجركاری و كاشي‌كاری و چه از نظر وسعت دهانه‌ی طاق‌ها قابل تحسين و ستايش‌اند.معماری در دوره‌ی پهلوی تنوع چشمگيری نداشته است.
با ورود مصالح جديد ساختمانی مانند آهن، بتون و غيره و نيز آمدن مهندسان خارجی به ايران – مهندسانی كه به پيشينه‌ی پرافتخار معماری كشور ما آشنايی نداشتند و بازگشت ايرانيانی كه در خارج از وطن تحصيل هنر معماری كرده و نخست تحت تاثير معماری خاور بودند، دگرگونی شگرفی در هنر معماری ايران پديد آورد. با همه‌ی زيبايی كه اين نوع معماري‌ها به قيافه‌ی شهرهای ايران بخشيد، متاسفانه غالبا جنبه‌ی تقليد از شيوه‌های معماری خاور بر تبعيت از هنر اصيل ايرانی يا ابداع شيوه‌ی جديدی در معماری ايران، ترجيح داده شد. با اين وجود، در بعضی از موارد، ناچار از تمايل به تزييناتی به سبك ايرانی شده‌اند.

بناهايی چون كاخ‌های سعدآباد، كاخ مرمر در تهران و ساختمان مجلل باشگاه افسران (سابق) عمارت شهرباني، دبيرستان البرز، كاخ وزارت امور خارجه و سر درب باغ ملی و عمارت پست، گواه اين مدعاست. اين طريق معماری بدون توجه به عوامل اقليمی و پيشينه‌ی معماری ايران هنوز ادامه دارد.به طور كلی ايرانيان در طول تاريخ پرفراز و نشيب فرهنگ خود، پيوسته به آفرينش‌های ديگر اقوام و ملل توجه هوشمندانه داشته‌اند و كوشيده‌اند از تجربه‌های آنان بهره ببرند و فرهنگ خود را به خوبی منتقل كنند. اين انديشه و ظهور آفرينش‌های خيره‌كننده هنرمندان و پيشه‌وران اين سرزمين در بناهای شگفت‌انگيز و به ويژه دست ساخته‌های بسيار زيبا، خاورشناسان و باستان‌شناسان نامی را، سال‌هاست كه راهی اين ديار كرده است.
 در نتيجه‌ی همين پژوهش‌های ارزشمند، فرهنگ و هنر ايران به دنيا معرفی شد - كه البته اين معرفی گاه خالی از شائبه‌هايی - نبوده است.می‌توان گفت كه بخش عمده‌ای از پديده‌های موجود در عالم معماری با توجه به مدارک و اسناد موجود، در فلات ايران خلق شده‌اند. می‌دانيم كه مغرب زمين همواره به معماری گوتيك فخر كرده است و به اعتباری مهم‌ترين شاهكارهای هنری معماری مغرب زمين به اين سبك تعلق دارد. جالب است كه معماری گوتيك را ملهم از معماری ايران مي‌دانند. درباره‌ی پديده‌های معماری كه در ايران پيش از اسلام آفريده شده و طی قرن‌ها تحول و تكامل يافته و به ديگر سرزمين‌ها انتقال يافته، مي‌توان نمونه‌هايی ياد كرد؛ مانند كاربرد انواع قوس‌ها و از آن جمله طاق ضربی از هزاره‌ی دوم پيش از ميلاد در امر پوشش فضاهای معماری – پديده‌ی ارزنده‌ای – است كه در اين سرزمين بنياد گرفته است.
خلق گنبد بر روی پايه‌ی چهارگوش از ابتكارهای استثنايی استكه در اين سرزمين به وجود آمده و منشا دگرگونی اساسی دركار معماری جهان شده است. ايوان نيز كه يكی از پديده‌های شگرف دوره‌ی اشكانی است، در پی كاربرد وسيع و موفق آن در معماری ساساني، در دوره‌ی اسلامی هم‌چنان مورد توجه قرار گرفت و برای هر چه بيش‌تر شكوهمندی شبستان گنبددار، به اعتباری ديگر به مقابل شبستان‌های گنبددار افزوده مي‌شود. بايد نخستين و مهم‌ترين عامل در پيشرفت هنر ايران را فرهنگی و تمدن‌های گوناگون و گاه متضادی دانست كه پيوسته مردم ايران با آنها در تمامس بوده‌اند. ديگری مربوط است به حس زيبايی و جمال در ايران و عامل ديگر، وجود سنت‌های متراكم كه هر نسلی تجربه‌ها و سليقه‌های نسل پيشين را حفظ كرده و خود به كار برده است.
آخرين عامل واقعی، حمايت بي‌دريغ و شورانگيز حاميان هنر بوده است، يعنی صاحبان مال و هنردوستان كه به هنرمندان فرصت هنرنمايی دادند.

امتیاز به این وبلاگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۷/۰۸ساعت ۲۰:۱۰ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

مقالات

 1. بررسي نقوش و شيوه تزيين توپي گچي ته آجري در بناهاي دوره سلجوقي و ايلخاني
 2. طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان(فصل اول و دوم )

 3. 6سازه برتر دنیا برای پارکینگ

 4. ارزيابي روش هاي تعيين سلسله مراتب و سطح بندي سكونتگاه ها در رويكرد‘‘ عملكردهاي شهري در توسعه روستايي

 5. معمار ایرانی

 6. مفهوم فرم به ويژه در هنر

 7. طراحی داخلی چیست؟

 8. نظریه معماری

 9. گونه‎شناسی معماری

 10. دانستنی‎های معماری

 11. تاریخ معماری

 12. طراحي سايه در فضاي باز

 13. گالری نماهای ساختمانی

 14. ارگ بم نمادی از معماری و شهرسازی ایرانیان

 15. ضرورت همسازي سازه و معماري در معماري معاصر

 16. روان شناسي محيطي دانشي نو در خدمت معماري و طراحي شهري

 17. عناصر تشکیل دهنده معماری

 18. جايگاه آب و آبنما در پارك هاي شهري

 19. جايگاه آب و آبنما در پارك هاي شهري

 20. بيان معماري؛ بروز حقيقت معماري در اثر

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۳۵ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

دانلود پروژه سازه های فولادی

دانلود پروژه سازه های فولادی در قالب یک پی دی اف 106 صفحه ای

امروز یک نمونه پروژه 106 صفحه ای و بسیار کامل طراحی سازه های فولادی را قرار میدهیم در پایین قسمتی از سرفصلهای مهم فهرست را آورده ام:

معرفی پروژه , سیستم باربر , ترکیبات بار , بارگذاری ثفلی , بار مرده , بار زنده , کاهش بار زنده , بارگذاری جانبی , تعیین مرکز جرم و سختی , کنترل تغییر مکان جانبی , طراحی تیر ها , طراحی ستونها , طراحی بادبند , طراحی کف ستون , طراحی اتصالات , ورود اطلاعات به Etabs , ورود اطلاعات بهSafe  نقشه های معماری و سازه

 

                                                       دانلود پروژه فولاد

سایت منبع

لینک مطلب در سایت منبع

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۳۲ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

دانلود پروژه سازه های بتن آرمه

دانلود پروژه سازه های بتن آرمه در 89 صفحه

دانلود پروژه سازه های بتن آرمه در 89 صفحه

 اینبار پروژه طراحی سازه های بتن آرمه برای دانشجویان مهندسی عمران در سایت قرار میگیرد تا بتوانید در پروژه های خود راهتمای خوبی داشته باشید عناوین مهم فهرست بشرح زیر است:

معرفی پروژه  , سیستم باربر , تعیین ابعاد اولیه دال و تیر و ستون ها ترکیبات بار و , بارگذاری ثفلی , بار مرده , بار زنده , کاهش بار زنده , بارگذاری جانبی , تعیین مرکز جرم و سختی , کنترل تغییر مکان جانبی , طراحی دال و تیر و ستون ها ,طراحی فنداسیون , ورود اطلاعات به Etabs , ورود اطلاعات به Safe  , نقشه های معماری و سازه

 

دانلود پروژه بتن

 

سایت منبع

لینک مطلب در سایت منبع

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۳۲ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

فایل پاورپویت آشنایی با ساخت برج davinci در دبی به عنوان یک سازه دینامیکی

فایل پاورپویت آشنایی با ساخت برج davinci در دبی به عنوان یک سازه دینامیکی

آیا میدانید سازه های دینامیکی چه مشخصاتی و ویژگی هایی دارند؟

در زیر چند مورد آورده شده و در ادامه با دانلود فایل پاورپویت می توانید اطلاعات جامعی بدست آورید:

• سازه هایی که درحال چرخش هستند و با حرکت خورشید یا وزش باد می چرخند.
• هر طبقه بطور مجزا می چرخد و فرم کلی بنا تغییر میکند.
• انرژی مورد نیاز خود را با همسانی با طبیعت پیدا می کنند.
• سازه دارای بعد چهارم زمان است و این حاصل تلاشهای معمار ایتالیایی به نام (( دیوید فیشر )) است.   

دانلود فایل آشنایی با مراحل ساخت برج Da vinci

 

سایت منبع

لینک مطلب در سایت منبع

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۳۱ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

دانلود پروژه بارگذاری

دانلود پروژه بارگذاری کامل در 26 صفحه

امروز به معرفی یک پروژه بارگذاری میپردازیم که واقعا کامل است و در سایت icivil گذاشته شده میپردازیم مرحله اول محاسبات ساختمان ها، بارگذاری نامیده می شود که در واقع شناخت و ارزیابی انواع بارهای وارد بر ساختمان و تعیین کمیت های عددی برای بارهاست. بارگذاری به عنوان نخستین مرحله از محاسبات ساختمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اگر این مرحله به صورت واقع بینانه و به دور از اشتباه صورت نگیرد، محاسبات سایر مراحل نیز به جواب های قابل قبول نخواهد رسید. این پروژه 26 صفحه ای یک نمونه بسیار عالی برای کسانی است که میخواهد پروژه بارگذاری انجام دهند و سرفصلهای آن عبارت اند از : مقدمه ,معرفی پلان, بارهای مرده, بار مرده ستون ها و تیر ها, بارهای زنده, بار زلزله .

 

دانلود پروژه بارگذاری

 

سایت منبع

لینک مطلب در سایت منبع

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۳۱ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

پروژه و جزوه عالی سدهای خاکی

  پروژه و جزوه عالی سدهای خاکی در 48 صفحه

شاید شما درس اصول مهندسی سد را گذرانده باشید یا اینکه در حال گذراندن آن هستید و از قضای روزگار نیاز به اطلاعات جامع و کاملی درمورد سدهای خاکی دارید تا به عنوان یک کنفرانس یا هر چیز دیگری در کلاس ارائه دهید یا شاید هم تنها علاقمند به داشتن اطلاعاتی درمورد سدهای خاکی دارید در هر صورت درزیر فایلی وجود دارد که با دانلود آن میتوانید به هدف خود برسید پس بشتابید تا بدانید.

 

دانلود پروژه و جزوه عالی سدهای خاکی در 48 صفحه

لینک کمکی دانلود پروژه و جزوه عالی سدهای خاکی

 

سایت منبع

لینک مطلب در سایت منبع

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

پروژه و جزوه تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی

پروژه و جزوه تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی

نمی دانم شما چقدر از تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی میدانید یا چقدر به آن اهمیت می دهید فقط و فقط یک خواهش دارم اگر روزی در سمت مدیری قرار گرفتید که می توانست به این موضوع اهمیت دهد هیچگاه از آن غافل نشوید بهتر است دلمان برای خودمان و فرزندانمان بیشتر بسوزد چرا که جنگ جهانی بعدی درصورت تحقق قطعا بر سر آب خواهد بود چیزی که قرار است امروز معرفی کنم دو فایل PDF است که به بررسی روشهای تغذیه مصنوعی می پردازد و بسیار کامل است و این بحث مربوط به درس آبهای زیرزمینی است که بصورت اختیاری در چارت دروس مهندسی عمران قرار دارد .

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

 

سایت منبع

لینک مطلب در سایت منبع

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۲۹ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

یک نمونه پروژه متره و برآورد کامل

یک نمونه پروژه متره و برآورد کامل

امروز یک فایل شامل متره و برآورد یک پروژه ساختمانی مسکونی اسکلت فولادی شامل سه طبقه با زیر بنای 375 متر مربع ( جمعا با احتساب کل سه طبقه ) دارای خرپشته را برای دانلود آماده کردم. 

این پروژه کامل بوده و دارای نقشه های معماری و اجرایی ، ریز متره و برآورد پروژه در قالب 3 فایل PDF می باشد. همچنین فایل Ecxel مربوط به ریز متره و برآورد رو قرار دادم فایل های Ecxel را Rename نکنید زیرا به هم مربوط اند و با تغییر پارامترها در برگه ریز متره ، شاهد محاسبه خود کار برآورد جدید خواهید بود.

 دانلود فایل ریز متره

 دانلود فایل برآورد پروژه

 دانلود فایل نقشه های معماری و اجرایی

 دانلود فایل های Ecxel ریز متره و برآورد

منبع: وبلاگ تخصصی مهندسی عمران

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۲۸ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

پروژه مهندسی پل

آشنایی با مراحل طراحی و ساخت یک نمونه پل - پروژه مهندسی پل

 

اگر خواستار این هستید که با نحوه طراحی و ساخت یک نمونه پل آشنا شوید هم اکنون میتوانید با دانلود این فایل پاورپوینت که در واقع یک پروژه اصول مهندسی پل است به خواسته خود جامه عمل بپوشانید پس درنگ نکرده و دانلود کنید.

 

دانلود با حجم 1.1 مگابایت

لینک کمکی برای دانلود

 

 

سایت منبع

لینک مطلب در سایت منبع

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۲۸ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

پروژه درس مهندسی آب و فاضلاب

پروژه درس مهندسی آب و فاضلاب

هدایت و جمع آوری آب های سطحی درون شهری از طریق کانال های روباز

 

 

مراحل انجام پروژه :

 

ابتدا منطقه مورد نظر جهت طراحی محاسبه مشخص شده ، نقشه منطقه را تهیه می کنیم ، محدوده پروژه را بر روی نقشه تعیین می کنیم ، محل و نوع و طول کانال ها در کوچه ها و خیابان ها روی نقشه مشخص می کنیم و کانال ها را اسم گذاری می کنیم.

 

نحوه تعیین نوع کانال :

 

معمولا نحوه تعیین نوع کانال بدین صورت است که کوچه یا خیابان با پهنای کمتر از 6 متر از گابیون با ابعاد استاندارد با نماد اختصاری G ، پهنای زیر 10 متر کانیوو با ابعاد استاندارد با نماد اختصاری C ، و برای پهنای بیش از آن کانال طراحی می گردد.

 

سپس طول کانال ها را از روی نقشه مشخص کرده و تعیین می کنیم هر کانال چه مساحتی را تحت پوشش قرار می دهد. جهت این کار چهار ضلعی که منطقه را تحت پوشش قرار می دهد ترسیم کرده و قطرهای آن را ترسیم کرده ، منطقه به 4 قسمت تقسیم شده ، مساحت هر منطقه را با دستور Area در اتوکد و انتخاب 4 گوشه چهار ضلعی با کلیک موس بدست می آوریم.

 

مساحتی که هر کانال باید تحت پوشش قرار دهد برابر است با جمع مساحت تمام مناطقی که آب آن ها به داخل کانال مورد نظر هدایت می شود ، بنابراین کانال های ابتدایی فقط مساحت خودشان در فرمول استفاده می شود و کانال های انتهایی جمع تمام مساحت مربوط به کانال هایی که آب آن به کانال مورد نظر می ریزد بعلاوه مساحت مربوط به خود.

 

بعد از تعیین مساحت ها با استفاده از فرمول مانینگ کانال طراحی می گردد.

 

در ادامه فایل Excel فرمول نویسی کردم که با دادن طول شیب و مساحت ، دبی و سرعت و ابعاد کانال را با استفاده از فرمول مانینگ و Q=0.278CIA محاسبه می کند. ابتدا از فرمول Q=0.278CIA دبی محاسبه گشته و در فرمول مانینگ قرار داده می شود تا کانال طراحی گردد.

 

مقادیر C و I بستگی به منطقه مورد نظر دارند که در این پروژه که در شمال شهر گرگان واقع است برابر با مقادیر C=0.85 و I=35 mm/hr می باشد.

دانلود کل فونت های به کار رفته در یک فایل زیپ

 

فونت ها را بعد از خارج کردن از حالت فشرده در مسیر زیر کپی کنید:

C:\WINDOWS\Fonts

 

 

دانلود فایل Excel مربوط به محاسبات و طراحی کانال ها

 

نقشه ها شامل

نقشه اول محدوده پروژه

نقشه دوم شامل اسامی و طول کانال ها

نقشه سوم شامل محاسبه مساحت هر ناحیه

 

دانلود سه نقشه به صورت PDF

 

دانلود سه نقشه در قالب یه فایل اتوکد که در لایه های مختلف ( محدوده پروژه رنگ قهوه ای طول کانال ها رنگ آبی مساحت بندی رنگ قرمز ) مشخص شده

 

دانلود متن پروژه شامل مقدمه و بخش دوم پروژه شامل محاسبات جداول و طراحی کانال ها بخش سوم پروژه شامل ریز متره و برآورد مالی پروژه فایل Word

 

شما می توانید نقشه اتوکد کامل شهر گرگان را از اینجا دانلود کنید.

منبع: وبلاگ تخصصی مهندسی عمران

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۲۶ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

پروژه روشهای اجرای ساختمان

پروژه روشهای اجرای ساختمان

در این مقاله 17 صفحه ای شما با مراحل ساخت یک ساختمان اسکلت فلزی آشنا می شوید دانلود و مطالعه این مقاله را به شما توصیه میکنم.


دانلود کنید

 

سایت منبع

لینک مطلب در سایت منبع

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۶/۰۳ساعت ۹:۴۲ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

تفریحی و سرگرمی

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۱:۱۱ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

شیر زنان ایرانی درگذر تاریخ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۱:۹ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

آنچکه زنان هنگام ملاقات با مردان به آن توجه ميکنند

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۱:۸ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

8 نکته رژیمی فوق‌العاده

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۱:۶ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

8 نکته رژیمی فوق‌العاده

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۱:۶ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

آزار دهنده ترين کارهايي که خانم ها انجام ميدهند

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۱:۶ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

فرستادن SMS بدون افتادن شماره

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۱:۲ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

دانلود مقالات

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۱:۲ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

وز بعد از سشوار چه کنم ؟

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۰:۵۹ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

خلاقیت و ابتکار های جالب و دیدنی

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۰:۵۸ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

چگونه "E-mail " فارسی بنویسیم

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۰:۵۸ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

نکته های کوچک زندگی

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۰:۵۷ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

چهار شنبه سوری یا چهار شنبه سوزی !

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۰:۵۶ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

سرگرمی و خنده

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۰:۵۶ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

جنگلی از سبزیجات

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۰:۵۵ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

دیدنی های روز

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۰:۵۴ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

کليپ تصويري و نماهنگ دوستان

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۰:۵۳ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

جوك و اس ام اس

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۰۳ساعت ۱۰:۵۲ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

4

آموزش کامل و جامع قارچ دکمه ای و صدفی تئوری

تعریف قارچ : قارچ موجود زنده‌ای است که سلولهای آن تک هسته‌ای بوده فاقد کلروفیل ( سبزینه ) واز طریق ریسه یا همان اسپر تکثیر پیدا می‌کند.

اسپر یا هاک ویا همان ریسه ذره بسیار ریزی است که حالت بیضی یا گرد داشته ‌وقطر آن از چند هزارم میلیمترتجاوز نمی‌کند و آن را می‌توان بذر قارچ به حساب آورد . یک قارچ کامل در طول دوره زندگی خود چندین میلیارد هاک تولید می‌کند.

                                            فواید پرورش قارچ خوراکی

قارچ خوراکی یکی دیگر از نعمتهای بیشماری است کـه خداوند متعال برای ما عطا فرموده و می‏توان گفت که از بدو خلقت بشر تا به امروز با او بوده و در طبیعت بصورت وحشی و خودرو در مناطق مختلف کره زمین از کوهستانهای سر به فلک کشیده و برفگیر گرفته تا جنگلهای سرسبز و انبوه و مزارع ومراتع و غارها در تمام فصول سال رشد می‏کند. خوشبختانه امروزه در جوار سایر رشته‏های علمی، پرورش انواع قارچهای خوراکی با توجه به ارزش غذایی و دارویی که دارد از اهمیت بسزایی در دنیا برخوردار گردیده و پیشرفتهای علمی و عملی قابل توجه وچشمگیری داشته است و در جوار این پیشرفتها می‏توان این اطمینان خاطر را داشت که حتماً قابل مصرف بوده و بر خلاف قارچهایی که بصورت طبیعی رشد می‏کنند و از طبیعت توسط افراد جمــع آوری می‏شوند در دل انسان شک و تردیدی ایجاد نمی‏کندکـه آیا سمی است یا خیر. و چه بسا خانواده‏های که در اثر عدم شناخت و مصرف ناآگاهانه قارچهای خودرو به کام مرگ کشیده شده‏اند. با توجه به اینکه قارچ از بقایای مواد گیاهی از قبیل کاه و کلش، برگ و بقایای محصولات جنگلی و صنعتی سلولز داری تغذیه می‏کند وسالانه بیش از 3500 میلیون تن ضایعات کشاورزی از قبیل ضایعات پنبه ، کنجد ، زیتون ، غلات ، حبوبات ، نیشکر ، .... در سطح جهان تولید می‏شود که عمدتا در مزارع ویا در مراکز فرایند سوزانیده ویا پراکنده وبصورت غیر مفید باقمانده وضمن اینکه باعث از بین رفتن غیر مفید آنها می‏شود از طرفی باعث آلودگی محیط زیست نیز می‏گردد و استفاده از آنها شاید قبلا برای بشر هیچگونه ارزشی نداشته ولی حالا می‏توان با آموزش صحیح اصول تولید وپرورش قارچ وعرضه ی بذور ( اسپان ) با محصول دهی بالا از آنها در جهت پرورش این نعمت خـدادادی و با ارزش استفاده کرد چرا که سرشار از پروتئین - ویتامینها - موادمعدنی و از مجموع 20 نوع  اسیدهای آمینه سازنده پروتئین های بدن  18 نمونه آن در قارچ موجود است و دارای 14 نوع اسید چرب وفیبر می‏باشدو به همین دلیل جایگزین مناسبی برای گوشت خواهد بودکه ضمن تهیه غذای لذیذ - مقوی و ارزان قیمت می‏توان خیلی از امراض و بیماریهایی را که در اثر کمبودهای غذای مبتلا می‏شویم را مداوا نمود.

 

                   

در حال حاضر پرورش قارچهای خوارکی به یکی از سودمندترین بخشهای اقتصادی در بیشتر کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه تبدیل شده است ودر کشور ما نیز میتوان با برنامه ریزی صحیح در جهت اشتغال زائی هزاران جوان جویای کار باشد.

               تاریخچه کشت و استفاده از قارچهای خوراکی در ایران و جهان    

        با توجه به اسناد ومدارکی که در دسترس است تاریخ مصرف قارچهای خوراکی به عنوان غذا و دارو ‏به‏ زمانی بسیار دور برمی‏گردد بطوری که حتی انسانهای نخستین از خواص ویژه قارچها اطلاع داشتند و گاهی به عنوان یک ماده توهم‏زا در فالگیریها از آن استفاده می‏نمودند، مردم کشورهای شرقی اولین کسانی بودند که به استفاده از قارچ دست زده بطوری که نوعی قارچ بنام اوریکولاریا برای اولین بار در حدود 600 سال قبل از میلاد و نوعی دیگر بنام فلامولینا و لوتیپس در چین کشت ‏می‏شده‏اند و همچنین نوعی دیگر از قارچهای آسیای شرقی بنام  Lentinu edodes  وvolvariella در حدود 2000 سال قبل در چین و ژاپن مورد استفاده قرار می‏گرفتند و تکنولوژی کشت این قارچها جزو هنرهای خیلی قدیمی و محرمانه این سرزمینها بوده است. وهمچنین ذکر شده که دو قرن قبل از تولد حضرت عیسی مسیح (ع)یک پزشک یونانی‏به‏نام نیکاندر Nicandre قارچ را در بستری از‏ کود حیوانی وخاکستر که شاخه وبرگ درخت انجیر روی آن را پوشانده بود پرورش داد.

  در اوائل قرن 16 یکی از پزشکان گیاه داروئی در کشور اطریش برای اولین بار مبادرت به شناسائی قارچهای اطراف شهر وین نمود. وهمچنین در همان قرن پرورش و استفاده از قارچ در کشور ایتالیا آغاز و با اختراع میکروسکوپ در قرن 17 فعالیت شناسائی قارچها بیشتر و بیشتر شد و پرورش قارچ در گلخانه و سالنهای پرورش برای اولین بار در حدود سالهای 1754 در کشور سوئد ابداع شد واز سال 1779 تولید و پرورش قارچ در انگلستان آغاز وبه برخی دیگر از کشورهای اروپایی توسعه یافت ودر سال  1809 شخصی بنام لینک ساختمان بازیدیوم و بازیدیوسپور را در بازیدیومیستها مشاهده نمود واصطلاح بازیدیوم و سیستیدیوم را شخصی بنام لویل در سال 1837  اشاعه داد ودر سال 1884 دو نفر فرانسوی بنامهای آقایان کنـستاتیـن (Constantin ) وماتروشو(Matruehot) عضو انیستیتو پاستور بودند برای اولین بار از روش پاستوریزاسیون ،اسپور قارچ را وادار به جوانه زدن کرده وبذر قارچ را در شرایط استریل ابداع نمودند ودر اوائل قرن 19 کشت سنتی قارچ در غارهای طبیعی در کشور فرانسه آغاز شد ودر اوائل نیمه دوم قرن نوزده از  اروپا به آمریکا انتقال ودر سال 1890 مزرعه داران در پنسیلوانیای آمریکا مبادرت به پرورش قارچ نمودند ودر سال 1921 در کشور هندوستان برای اولین بار فردی بنام بوس موفق به کشت دو نوع قارچ از جنس آگاریکوس (دکمه‌ای) بر روی کود حیوانی شد.

سیندن  Sinden در سال 1932 تهیه بذر قارچ بر روی غلات را ابداع و لامبرت Lambert   از آمریکا اساس تکنولوژی مدرن پرورش قارچ را بنیان نهاد و از سال 1970 در کشور مجارستان پرورش نوعی قارچ بنام پلوروت بر روی کنده درختان انجام می‏گرفته است. 

در ایران برای اولین بار در سال 1335 کشت قارچ دکمه‏ای توسط فردی  بنام  احیایی در قسمت شمال تهران شروع شد و پس از مدتی در سالهای 1348  الی  1357  واحدهای کشت و تولید قارچ در تهران - کرج و شهر ری افتتاح و فعالیت خود را آغاز نمودند و در اواخر سالهای 1356 تولید بذر قارچ دکمه‏ای توسط آقای پیرایش شروع شد و کشت قارچ صدفی نیز برای اولین بار در سال 1365 توسط آقای مصطفوی کارشناس سازمان کشاورزی در منطقه اوین تهران شروع  شد 

 و در سال 1376 ناصر وکیلی بعد از شش سال تلاش علمی وعملی اولین محصول بذر قارچ تولیدی خودکه شامل بذر قارچهای صدفی و دکمه‏ای بود را به همراه دستورالعمل پرورش ‏آن در منزل، در اختیار دانشجویان و پرسنل کادر دانشگاه ارومیه که در کلاسهای آموزشی‏ پرورش قارچ شرکت کرده بودند قرار داده وفعالیت تولیدی خود را در سطح  استان آذربایجان غربی آغاز نمود.

در حال حاضر در سطح استان آذربایجان غربی دو شرکت عمده تولید قارچ صدفی ودکمه‏ای بنام قارچ شیوا که در محور ارومیه به سلماس در روستای جبل کندی وشرکت قارچ گوهستان که در محور ارومیه به مهاباد  قرار دارد وعلاوه براین دو واحد بزرگ تعداد 8 واحد تولید قارچ کوچگ نیز در سطح استان فعالیت دارند. 

تولید قارچ در 85 کشور تولید کننده از مرز 000/000/4 تن در سال فراتر رفته است و ایران یکی از این 85 کشور تولید کننده قارچ خوراکی در جهان است که با تولید 7500 تن در سال در جایگاه 24 قرار دارد که با افزایش اطلاعات علمی واستفاده از بذور مرغوب واستفاده از افراد متخصص و اهل فن ، می‏توان راندمان تولید را با همین امکانات موجود بالا برد .

 طبق آمار ارائه شده از طرف سازمان خواربار جهانیFAOحاکی از آن است که با توسعه اقتصادی رژیم غذائی تغییر کرده ومصرف روز افزون قارچ افزایش یافته بطوری که مصرف سرانه قارچ خوراکی و میزان تولید آن در چند کشور جهان به شرح ذیل می‏باشد . 

 

ردیف

نام کشور تولید کننده

میزان تولید قارچ در سال برحسب تن

میزان مصرف سرانه برحسب gr

1

چین

1250000

 

2

ژاپن

67000

 

3

انکلستان

67000

 

4

امریکا

390000

1470

5

هلند

280000

2000

6

اسپانیا

80000

 

7

کانادا

77000

 

8

فرانسه

150000

2830

9

لهستان

90000

 

10

ایتالیا

70000

 

11

آلمان

60000

2980

12

ایران

7500

130

 

   جنبه های اقتصادی پرورش قارچ خوراکی

با ازدیاد روز افزون جمعیت، محصولات کشاورزی جوابگوی تغذیه بشر نخواهد بود وانسان با استفاده از روشهای جدید وبکارگیری فن آوری قادر به تامین مواد غذائی خود خواهد بود که کشت های گلخانه‏ای از جمله تمهیدات انسان در جهت تولید غذای بیشتر وبهره‏گیری بهینه از منابع می‏باشد . یک واحد تولید قارچ خوراکی که خود یک مزرعه‏ای است کنترل شده و برخلاف مزرعه‏ی سایر محصولات تابع شرایط محیط نبوده ودر تمام فصول سال در حال تولید وبهره‏برداری است و به همین علت که کشت قارچ خوراکی درفضای بسته‏وکنترل شده ،  تولید بدون وقفه ودر تمام طول سال صورت می‏گیرد که این مسئله در راندمان تولید بسیار موثر است. کشت محصولات کشاورزی در هر زمینی میسر نیست ونوع خاک وخواص فیزیکی وشیمیائی خاک برای هر گیاهی فاکتور تعیین کننده است در صورتی که برای احداث یک واحد پرورش قارچ خوراکی از هر زمینی یا هر نوع خاکی و در هر شرایط آب وهوائی می‏توان استفاده کرد . در یک هکتار زمین اگر اقدام به کشت غلاتی مانند گندم شود سالانه محصولی معادل 5 الی 7 تن خواهد داد در صورتی که از یک هکتار بستر قارچ 10 تن محصول قابل برداشت است واز نظر ارزش اقتصادی قیمت هر کیلوگرم گندم در بازار بین 2000 الی 2500 ریال است در حالی که قیمت یک کیلو قارچ 18000 الی 22000 ریال می‏باشد که قابل مقایسه نمی‏باشد .

با توجه به شرایط اقلیمی کشورما در منطقهی خشک ونیمه خشک قرار گرفته است و میزان بارندگی سالیانه کم است استفاده‏ی بهینه از منابع محدود آب بسیار حائز اهمیت است ، مقدار مصرف آب نیز می‏تواند یکی از شاخصهای مقایسهای با دیگر محصولات کشاورزی در نظر گرفت . 

کشت وپرورش قارچهای خوراکی نه تنها ارزبر نیست بلکه بسیار نیز می‏تواند ارز آور باشد ، البته اشاره به این نکته کاملا ضروری است که پرورش قارچهای خوراکی در مقایسه با دیگر محصولات کشاورزی و باغی بسیار متفاوت بوده واحتیاج به دانش فنی ،تخصص و مهارت زیاددارد ،همچنین سرمایه گذاری در این بخش تولیدی در مقایسه با دیگر محصولات غذائی بسیار بالا است در نتیجه سرمایه گذاری بدون پشتوانه علمی ودانش فنی نه تنها به نتیجه مطلوب نمی‏رسد بلکه باعث اتلاف سرمایه نیز می‏گردد.

 تعریف قارچکار : کسی است که از عهده تشخیص قارچ و انواع آن و کنترل و پیشگیری از آفات وبیماریهای قارچ خوراکی برآید.

 

 

 

                                 گروه بندی قارچها از لحاظ

1) خوراکی:                     1 دکمه‏ای Agaricus   

                                    2 صدفی Pleurotus  

                                    3 دنبلان Trefezia, Tuber

                                    4 - ژله‏ای  Auricularia      

                                   ۵- اسفنجی   Morchella                              

                                         

                    

2) سمی :                          2-1  مسمومیت حاد 

                                                                  Amanita

                                     2-2  مسمومیت مزمن

3) خاصیت  داروئی :

                                    3-1 قارچ صدف درخت یا      P. ostreatus  

                                   3-2  قارچ طلائی یا    P. citrinpileatus                        

                                   3-3 قارچ  شی تاکه یا قارچ جنگل     Lentinula edodes  

                                   3-4   قارچ گوش چوب Auricularia polytricha              

                                   4-4  قارچ مرغ چوب یا                    Grifola frondosa  

                                  4 -5 قارچ سر میمون یا     Hericium erinaceus                

  4) عامل بیماریزا در :

                                     4 -1 گیاهی                     Puccinia graminis

                                     4-2 انسانی                     Candida albicans

                                     ۴-۳ حیوانی ( جانوری ) Pythium insidiosum 

 5) نحوه زندگی :

                                5-1 انگلی                        Blumeria   graminis   

                                5-2 ساپروفیتی                Chaetomium globosum

                               5-3   همزیستی میکوریزیGlomus  fasciculatus        

                               5-4 شکارگری               Dactylella oviparasitica 

                               5-5 اندوفیت                      spp.   Acremonium

 

 

 

(( چرخه زندگی قارچها ))

                                                                بازیدیومیسیتها                                                

این گروه قارچها شامل سیاهکها ، زنگها ، قارچهای کلاهکدار ، قارچهای توپ پفکی … هستندکه ازاین میان قارچهای کلاهکدار موضوع بحث ماست . اهمیت قارچهای کلاهکدار از جهت بیماریهائی است که در پای درختان جنگلی ودرختان میوه ایجاد می‏کنند. همانطوری که دانه‏های گیاهی از طریق تولید مثل جنسی حاصل می‏گردند ، قارچها توسط هاک جدا شده از لاملهای (تیغه‏های) زیر کلاهک ، تکثیر پیدا می‏کنند،مهمترین قارچهای خوراکی از راســته آگاریکال و پلی پورال هستند و از نظر چرخه زندگی طبق تصویر زیرمی‏توان آن را تفسیر نمود و دارای دو نوع تولید مثل جنسی وغیر جنسی هستند .

تولید مثل جنسی: بازیدیوسپورها از هیمینیوم لاملهای زیر کلاهک جدا شده و بعد از قرار گرفتن در محیط مناسب ( رطوبت ، درجه حرارت و ... ) شروع به رشد نموده وتشکیل ریسه تک هسته‏ای می‏دهد بعد از این ریسه تک هسته‏ای در اثر ترکیب با ریسه تـک هسته‏ای دیگری دو هسته‏ای شده و این ریسه با انشعابات بـعدی بیشتر و بیشتر می‏شود وسریعتر وبهتر رشد می‏کند ومجموعه‏ای از بافت

قارچ را بوجود می‏آورند و ریسه‏های به وجود آمده جهت تغذیه درداخل ماده غذائی بستر کشت فرو رفته وگسترده می‏شود و از این ریسه‏ها گره‏هایی کوچک تشکیل می‏گـردد ودر شرایـط مناسب پیکر قارچ یعنی کلاهک و پــایه به وجود می‏آید. وبه بیان دیگر میسلیوم یا ریسه اندام غیر جنسی قارچ است که مواد غذائی لازم را از بستری که در آن قرار دارد جذب می‏کند تا رشد کند و اندامهای تولید مثل گیاه یعنی کارپوفور ( کلاهک و پایه ) را تولید نماید.

بافت قارچ در حقیقت عبارت است از ریسه‏های دو هسته‏ای متراکم و فشرده به هم می‏باشد

 

 تشریح قسمتهای مختلف یک قارچ

 

                            انواع معروف گونه‏های زراعی قارچهای صدفی

 

Pleurotus  ostreatus

Pleurotus  florida

Pleurotus  erynjii

Pleurotus  cystidiosus

Pleurotus  flabellatus 

Pleurotus  cornucopiae

Pleurotus  sapidus

Pleurotus  sajor – Caju

Pleurotus  calyptratus 

Pleurotus citrinopileatus

Pleurotus corticatus

Pleurotus  drvinus

Pleurotus  eous

Pleurotus  eryngii

Pleurotus  ostreatoroseus

Pleurotus  passeckerianus

Pleurotus  pulmonarius

ارزش غذایی قارچ صدفی

1- پروتئین                                                                                                                         

  ارزش غذائی قارچ خوراکی بیشتـر به مقدار و کیفیت پروتئین موجود در آن بستگی دارد ومیزان پروتئین قارچهای خوراکی پرورشی معمولا"بین 8/1 الی 9/5 در صد وزن‏تر قارچ گزارش شده‏اند و مقدار پروتئین قارچها بستگی به عوامل مختلفی از جملـه گونـه، نـژاد، شرایط‏زراعی، مرحله‏رشد قارچ، میزان آب موجود دربافت، فـاصـله زمانــی بیـن زمـانهــای بــرداشت و زمــان  اندازه‏گیری پروتئین و غیره دارد. برای اولین بار مطالعه و تحقیق بر روی مقدار و کیفیت پروتئین موجود در قارچ خوراکی در سال 1935 توسط فردی بنام کواکن بوش انجام گرفت، البته تنها میزان پروتئین موجود در بافتهای قارچ در تعیین ارزش غذایی قارچ دخیل نبوده بلکه ترکیبات اسیدهای آمینه نیز در تعیین آن بسیار مهم بوده و با توجه به اینکه سیستم بدن انسان قادر به تولید اسیدهای آمینه نمی‏باشد لذا افزودن تعدادی از اسیدهای آمینه در رژیم غذایی او ضروری و مهم بوده و در صورت عدم وجود تنها یکی از مجموع اسیدها در آن موجب بروز عوارض ناشی از کمبود آن در بدن خواهد شد.

پروتئین قارچهای خـوراکی دارای مقدار زیـادی اسیـدآمیـنه از قبیـل تیروزین، والین، فنیل آلانین، ایزولوسین، لوسین، لیزین، هیستیدین، متیونین ، سیستئین است. همچنین تحقیقات و مطالعات نشان داده‏اند کهپروتئین قارچ به علت پایین بودن و یا عدم وجود بعضی از اسیدهای آمینه در آن از لحاظ ارزش غذایی پایین‏تر ازگوشت بوده و از میزان پروتئین موجود در سبزیجات بالا است. بنابراین پروتئین قارچ خوراکی از لحاظ ارزش غذایی در حد فاصل بین پروتئین گوشت و سبزیجات قرار دارد.

2- قند

کربوهیدراتها و آب ترکیبات اصلی قارچ را تشکیل می‏دهند و میزان آنها در انواع مختلف متفاوت بوده و در حدود 2-4 درصد وزن ماده تر قارچ را تشکیل می‏دهد. برای اولین بار در سال 1974 مکونال و اسلن پیرامون کربوهیدراتهای موجود در قارچ خوراکی تحقیق ومطالعه نمودند ومعمولاًمیزان گلیکوژن قارچ در مرحله دکمه‏ای (مرحله‏ای که قارچ تازه رشد می‏کند) حدود 2 الی 4 درصد ودر مرحله رشدکامل (پس از باز شدن کلاهک) 5 الی 8 درصد قند در آن گزارش شده است.

۳-  چربی      

مقدار چربیهای قارچ در مقایسه با سایر ترکیبات آن نسبتاً کم بوده درحدود 1/0   الـی 4/0درصد وزن تر بوده و بسته به انواع نژادهای قارچ نیز فرق می‏کند.

 4 – ویتامینها  :

 ویتامینها گروهی ازموادغذائی هستند که ارزش انرژی‏ زاییندارند ودر ساختمان سلولها وبافت‏های بدن نیز شرکت نمی‏کنند ولی وجود آنها به مقدار خیلی کم برای انجام فعل انفعالات شیمیایی درون سلولی مورد نیاز وضروری بوده‏ و در صورت‏ کمبود یکی از آنها موجب بروز عوارض ‏و بیماریهای گوناگونی می‏شود .

مصرف آنها وقتی سودمند است که درحد متعادل استفاده شوند، و به هرحال نمی‏توان چنین نتیجه‏ای گرفت که چون ویتامینها برای بدن سودمندند مصرف بیشتر آنها مفیدتر خواهد بود، چرا که ویتامینهای محلول در چربی مانندK.E.D.A  به راحتی از بدن دفع نمی‏شوند و مقدار اضافی آنها در بافتهای چربی بدن ذخیره می‏شوند وحتی ممکن است مقدار آنها تا حد مسموم کننده‏ای بالا رود.                

برای اولین بار در سال 1942 آندرسن وفلرز افرادی بودند که نسبت به استخراج ویتامینها از اندامهای باردهی قارچ اقدام نمودند واعلام داشتند که قارچ خوراکی سرشار از انـواع ویتامیـنهای محلول در آب وچربی است ومهم‏ترین ویتامینهای قارچ عبارتند از: ویتامین A، ویتامین گروهB (B1 تیامین،  B2 ریبوفلاوین  یا  اسید نیکوتنیک، B12  اسید فولیک، B6 پیریدوکسین ، ویتامین C یا اسیداسکوربیک، ویتامین D ، ویتامینE توکوفرول، ویتامینK   .

همانطوری که می‏دانیم منشاء اکثر بیماریها به علت فقدان ویا کمبود ویتامین‏هاست که ذیلاً به تعدادی از آنها بطور خلاصه اشاره می‏شود.

ویتامین A : این ویتامین در کار سلولهای گیرنده نوری شبکیه چشم ودر ایجاد مقاومت بدن در برابر میکروبهای بیماریزا ودر نگهداری بافتهای پوششی بدن وپوست بدن وبلاخص در رشد اغلب بافتهای بدن انسان موثر است ویک انسان بالغ در یک شبانه روز در حدود یک میلی گرم به این ویتامین نیاز دارد.

البته همانطوری که کمبود این ویتامین در بدن عوارضی را در پی‏خواهد داشت زیاد روی در مصرف واستفاده از موادی که حاوی این ویتامین است نیز عوارضی مضرخواهد داشت.

ویتامین گروه B  : تمامی ویتامینهای گروه B درواکنشهای شیمیایی بدن به فعالیت آنزیمهای کمک می‏کنند. و با توجه به نقش بسیار مهم این گروه از ویتامینها در سوخت و ساز بدن لذا کمبود آنها در بدن سبب بروز خستگی ، ضعف ، اختلالات عمومی ، عوارض رفتاری مانند افسردگی می‏شود.

ویتامین C : ویتامین C یا اسید آسکوربیک که از نظر فرمول شیمیایی ساده‏ترین واز نظر ثبات از همه ویتامینها در مقابل درجه حرارت ومانـدن(گذاشت زمان) بی‏ثبات‏تر بوده و خواص خود را از دست می‏دهد واز نظر نیاز بدنی از همه ویتامینها به وجود آن بیشتر نیاز است و فقدان آن در بدن باعث بروز نوعی بیماری بنام اسکوروی می‏گردد که در آنحالت پوست، دیواره رگها و لثه‏ها خراب شده و باعث خونریزیهای مکرر در زیر پوست می‏شود ودر صورت ادامه عارضه در بدن بیمار از بین می‏رود. نیاز روزانه یک فرد بالغ به این ویتامین در حدود 50 میلی گرم است.

ویتامین D  : نیاز روزانه بدن به این ویتامین حدوداً 10 میلی گرم بوده واین ویتامین در مقابل اشعه آفتاب از ماده‏ای بنام کلسترول که در زیر پوست بدن وجود دارد ساخته می‏شود وجود این ویتامین سبب افزایش جذب کلسیم از روده شده و به جذب کلسیم توسط استخوان ودر نتیجه رشد استخوانها نیز کمک شایانی می‏نماید، کمبود آن در بدن بخصوص در کودکان باعث بروز بیماری بنام راشیتیسم ( نرمی استخوان ) که در آن حالت استخوانهای بدن به ویژه دست و پا کج شده و اکثراً  به طور ناهنجاری رشد می‏کنند، را می‏شود .

  زیاده روی در مصرف این ویتامین نیز مانند ویتامین A برای بدن خطرناک است .

ویتامین E  : تاکنون بطور دقیق، نقش این ویتامین در بدن انسان وحیوانات مشخص نگردیده است ولی در بسیاری از موارد در جانوران فقدان آن موجب بروز اختلالات تولید مثلی وعصبی می‏شود.

ویتامین K  : نیاز روزانه بدن به این ویتامین حدوداً 30 میلی‏گرم است و مهمترین نقش این ویتامین در بدن کمک به انعقاد خون در سوانح می‏باشد که در صورت عدم وجود آن در خون و ایجاد بریدگی و یا هر گونه اتفاق در پوست در اثر عدم انعقاد خون شخص از بین خواهد رفت.

مواد معدنی :

در قارچ خوراکی ازنظرترکیبات معدنی، گزارشات متفاوت موجود است ولی آنچه که مسلم است میزان قابل توجهی ازمواد مانند پتاسیم، مـس، فسفر، آهن، منگنز، روی ، کلسیم را داردکه معمولاً بیش از بسیاری از سبزیجات ومیوه‏جات است .

فسفرمعمولاً در تیغه‏های‏کلاهک قارچ وجود دارد وآهن درلایه‏های سطحی قارچ ‏جمع ‏می‏شود و پتاسیم ‏درتمام سطح اسپورفور(اندام‏تولیداسپر) وجود دارد و مس در لایه‏های خارجی کلاهک وتیغه‏ها به میزان زیادی وجود دارد .

 بیولوژی قارچها

       

1-حرارت : قـارچ‏ها بسته به واریتـه‏های مختلف ومـراحل رشدی از نظر درجه‏ حرارت با یکدیگر فرق می‏کنند.

مراحل رشد قارچ:

۱) مرحله ریسه دوانی : از زمان تلقیح کمپوست با بذر شروع و تا ایجاد کامل شبکه میسلیوم ادامه دارد.

۲) از لحظه تـشکیل شبکه میسیلیوم تا پیدایـش اولین قارچها کوچک می‏باشد.

۳) مرحـله رشـد از ابتـدای شروع ظهـور قارچهای کوچک تا پایان مرحله  برداشت می باشد.

 باید توجه داشت که درجه حرارت درون بستر نباید ازC  ْ30 تجاوز نماید. وطبـق آزمایشات بـه عمل آمـده بهترین دمـا برای رشـد بین C ْ24- 18می‏باشد که البته هر چه دما بیشتر بـاشد سرعت رشد قارچ سریعتر خواهد بـود و برعکـس آن، و چنـانکه درجــه حرارت بالا باشد و مقدار رطوبت پائین، لبه قارچها حالت سوخته به خود گرفته و پژمرده می‏شود.

۲)در صـد رطوبت محیط : از آنجائی که 80 الی 90 در صد وزن‏تر قارچ‏ها را آب‏تشکیل‏می‏دهــد، بنابر این ‏همیشـه بایـد در محیطی مـرطوب قـرار

 

بگیرنـد و اگر میزان رطوبت هوا  از حداقل (70درصد) کمتر  باشد  بدنه قارچـها  خشک  می‏شود واگر از حداکثر(95 -90 درصـد) تجاوز نماید بدنه قارچ بیش از حد آب را جذب می‏کند و اسفنجی می‏گردد .۳- میزان روشنائی : نیاز به نور در مراحل اول و دوم وسـوم پـرورش (در صفحات بعدی توضیح داده شده است) این قارچ چندان مهم نبوده وحتی نبود آن بهتر است ولی در مرحله چهارم از زمان ظهور اولین قارچ‏های کوچک روزانه بین  15-10 ساعت نور داده می‏شود و اگر نور به اندازه کافی نباشد قارچ‏های ساقه علفی رشد نموده و طول ساقه بلند ، چتر کوچک و رنگ چتر تیره و حتی آبی نیز خواهد بود و هر چه قدر نور بیشتر باشد رنگ چتر و پایه  سفید وطول پایه کوتاه می‏شود.

۴- تهــویه : عمل تهویه هوای اطاق پرورش و بستر کشت شده یکی از مهمترین عملیاتی است که هر شخص تولید کننده و پرورش دهنده باید از همان روزهای اول آن را مدنظر قرار دهد چرا که عدم تهویه هـوا ضمن اینکه

 

کار را با شکست مواجه خواهد ساخت باعث گندیدگی بستر و تولید سایــــر قارچ‏ها و آفات و بیماریها خواهد شد. انباشتگی گاز CO2 در بین توده‏های قارچ زمانی که از حد مشخص تجاوز نماید باعث کندی رشد ، سیاه شدن میوه، قیفی شدن کلاهک، باریک و بلند شدن ساقه، کوچک شدن کلاهک، بد شکل شدن قارچ و در صورتی که تراکم خیلی بالا باشد باعث مرگ بافت‏های قـارچ می‏شود .

۵- مواد غــذایــی : برای تغذیه میسیلیومها جهت رشد ونمو وتولید اندام باردهی قارچ‏ها باید موادی انتخاب نمود که مملو از عناصرغذائی بـاشد مانند سلولز موجود در کلش گندم، جو، ساقه‏های خرد شده ذرت، براده‏های کاغذ، خاک اره درختان مانند راش، توس، تبریزی ، بید، ممرز، گردو، ساقه وبرگهای موز، غوزه پنبه، گنجاله پنبه، گنجاله سویا، بقایای گیاه قهوه وسایر درختان پهن برگ ، کلش سورگوم و بقایای گیاهان دیگر استفاده می‏شود که البته افزودن موادغذائی کمکی مانند سبوس گندم یا برنج ، نیترات آمونیم و سولفات پتاسیم  باعث تسریع در رشـد قارچ و افزایش کیفی وکمــی محصول خواهد شد. 

 

مشخصات اسپان یا مایه قارچ خوراکی سالم و خوب

۱)      سفید و متراکم باشد ( در موقع کشت با دست از هم جدا شوند)

۲)      بوی مخصوص قارچ از آن به مشام برسد نه بوی ترشیدگی

۳)      فاقد هر گونه آلودگی باکتریائی و  یا قارچی

 

        بسته های ۳۵۰ گرمی                                    بسته ۲ کیلوگرمی

 اصول بذر پاشی یا بذر کاری بر روی بستر  ۱) مخلوط یا درهم     ۲) لایه به لایه

 ۱)مخلوط یا درهم: در این روش بعد از اینکه گاه وکلش ها را درآب جوشاندیم و آب اضافی آنها را گرفتیم مقدار 10 الی 12 کیلو گرم گاه را با مقدار 250 الی 300 گرم مایه قارچ کاملا مخلوط کرده وداخل کیسه ها یا  جعبه ها می‏کنند و در نهایت درب کیسه را با ریسمان میبندند .           

۲) لایه به لایه : همانطور که در روش کشت در کیسه های پلاستیکی قبلا متذکر شدیم ابتدا در ته کیسه مقداری گاه به ارتفاع 10 الی 15 سانتیمتر پر کرده بعد بر روی آن مقداری 15 الی 20 گرم از مایه قارچ را به صورت تصادفی میپاشند ومجددا این کار را تکرار کرده تا اینکه کیسه پر شود ویک کیسه به ارتفاع یک متر وقطر 50 سانتی حدودا چهار یا پنج لایه به بذر نیاز دارد .   

نحوه قرار دادن جعبه‏ها یا کیسه‏های محتوی کمپوست تلقیح شده در سالن‏های رشد :      

بعد از مایه زنی کمپوست جعبه‏ها ویا کیسه‏ها را در 4 الی 5  ردیف بر روی همدیکر چیده می‏شوند که البته ردیفهای باید از سقف حدود یک متر وار ردیف بعدی نیز یک متر فاصله داشته باشد تا عمل تهویه در آنها به راحتی صورت گیرد و بین هر ردیف از جعبه‏های پرورشی روی هم قرار گرفته نیز باید 20 الی 25 سانتیمتر فاصله باشد تا اجرای اعمال مختلف از قبیل مبارزه با آفات و بیماریها و آبدادن و برداشت محصول و غیره در آنها به راحتی صورت گیرند   

                   

 

                   

                                                                                                                        

                                                            عملیات داشت

۱) تنظیم درجه حرارت سالن  ۲) رطوبت  ۳) نور ۴) تهویه ۵)آبیاری۶) مبارزه با آفات و بیماریها

(( روش ساخت یک دستگاه رطوبت سنج ساده ))

برای‏ هر پرورش ‏دهنده قارچ‏ و مخصوصاً مبتدیان وجود یک دستگاه رطوبت‏سنج‏ و دماسنج جهت کنترل وضعیت داخل سالن پرورش لازم و ضروری است، ولی از آنجائی که قیمت لوازم آزمایشگاهی امروزه در بازار ایران بطور سرسام آوری بالا رفته است و قیمت یک دستگاه رطوبت سنج معمولی وخیلی ساده نزدیک به000/20 تومان می‏باشد و برای فردی که فقط جهت مصارف خانگی مبادرت به این کار نموده مقرون به صرفه نیست که از بازار یک رطوبت سنج تهیه نماید لذا  لازم دیدم در جوار سایر مطالب روش ساخت یک رطوبت سنج را بیآورم که مورد آزمایش نیز قرار گرفته و برای کسانی که در نظر دارند پرورش قارچ را در سطح کوچک برای تفریح و یا مصارف خانگی مبادرت به اینکار نمایند کافی است. مراحل کار را بدین شکل عمل می‏کنید که :

1- تخته‏ای به عرض 10و ارتفاع 30 و ضخامت 1 سانتیمتر تهیه نمائید.  

۲- تعداد دو عدد دماسنج 100- 0 درجه سانتیگراد و یک ظرف کوچک مثلاً ارلن مایر 100 سی سی راتهیه نمائید.                  

3- دماسنج‏ها را بر روی تخته تهیه شده در فاصله مناسب از همدیگر و از پهلوهای تخته طوری نصب می‏کنید که:

 اولاً: اعداد مندرج بر روی دیواره دماسنج، روبه بالا بوده و قابل دید کامل باشد دوماً: یکی از دماسنج‏ها را حدود 10 سانتیمتر پایین‏تر از دیگری طبق شکل نصب نمائید تا بتوانید آن را در داخل ظرفی محتوی آب قرار دهید.

 4- دماسنجی که 10سانتیمتر پائین‏تر از دیگری بر روی تخته نصب شده، بر روی مخزن الکلی یا جیوه‏ای آن یک تکه پارچه ویا پنبه بپیچید وسر دیگر پارچه که آزاد است را داخل یک ظرفی (ظرفی که محتوی آب است) طوری قرار دهید که پارچه دائماً با آب در تماس باشد ولی خود مخزن دماسنج حدود 5/1 سانتیمتر از سطح آب بالا قرار بگیرد .   

 5- چند دقیقه‏ای صبر نمائید و بعداً دما را در هردوتا از دماسنج‏ها قرائت نمایید، مسلماً عددی ‏که دماسنج مرطوب نشان خواهد داد پایین‏تر از عددی خواهد بود که دماسنج خشک نشان می‏دهد، حال عدد قرائت شده از دماسنج خشک را منهای عدد حاصل از دماسنج‏تر نمایید و عدد حاصل هر چند که باشد یادداشت کنید وبه جدول شماره 5 پیوستی که عدد باقیمانده در ستون افقی همین جدول موجود است. با دقت دراین جدول، ما دوستون اصلی داردکه ستون افقی مربوط به تفاوت دمای تر و خشک که همان باقیمانده شماست و ستون عمودی در سمت چپ جدول مربوط به اعداد قرائت شده از دماسنج خشک (شماره2) است . 

  عدد نشان داده شده از دماسنج خشک را در ستون عمودی و عدد باقیمانده را در ستون افقی قرار داده و از تلاقی دوعدد فوق میزان در صد رطوبت نسبی محل کار (1+) بدست می‏آید.

 

 

 

  زمان و نحوه برداشت محصول یا ( اصول برداشت محصول )

پس از اینکه کلاهک قارچ به حد کافـی رشد کرد، لبه‏های آن به طرف پایین (به سمت پایه کلاهک) تمایل پیدا می‏کند و در حالی که تردی خود را داراست، بهترین موقع برداشت محصول می‏باشد.

  نحوه برداشت بدین شکل است که به وسیله دو انگشت اشاره و سبابه محکم پایه قارچ را گرفته وخیلی کم به سمت راست ویا چپ پیچ می‏دهیم تا ازمحل اتصال به بسترجدا شود وسپس آن را با احتیاط به درون جعبه یا کیسه‏ها انتقال می‏دهیم و اگر خواستید از چاقو وامثال آن جهت برداشت استفاده کنید بهتر است قبلا آنها را شستشو داده وضدعفونی کرده وبعدا اقدام به بریدن قارچ نمائید .

اصولی که در موقع برداشت قارچ باید رعایت شود .

با توجه به اینکه قارچ محصول فوق العاده ظریف وحساسی است وپس از برداشت بتدریج کیفیت خود را از دست می‏دهد لذا برداشت و جابجائی ونگهداری آن باید با کمال دقت و مراقبت اجرا شود چرا که وارد شدن هر گونه فشار و ضربه به قارچ باعث قهوه‏ای شدن کلاهک شده واز بازار پسندی آن به شدت کاسته میشود وبه منظور حفظ کیفیت محصول رعایت موارد ذیل لازم وضروری است .

1) درهنگام چیدن قارچ باید توجه داشت که به کلاهک فشار بیش از حد وترد نشود واز تماس بیش از حد دست به آن نیز خودداری شود.

2) قارچها در هنگام برداشت مستقیما در ظروف بسته بندی قرار گیرد و از تجمع محصول به صورت توده خودداری شود

3) قبل‏از برداشت محصولدر قارچ دکمه ائی از آبیاری بسترخودداری شود زیرا این عمل باعث پخش ذرات خاک بستر برروی کلاهک قارچ وکثیف شدن آنها می‏شود .

اصول بسته‏بندی محصول قارچ صدفی

با توجه به اینکه قارچ تازه را نمی‏توان بیش از 48 ساعت در شرایط طبیعی نگهداری نمود چرا که درجه حرارت بالا موجب خشک شدن قارچ و قهوه‏ای شدن بافت قارچ وباز شدن کلاهک و طویل شدن ساقه قارچ و چروکیدگی بافتهای قارچ ودر آخر احتمال آلودگی پیش خواهد آمد ولی می‏توان قارچ را در داخل یخچال با دمای 4 درجه سانتیگرادبه مدت 6 الی 7 روز  نگهداری نمود لذا جهت کاهش دادن میزان خسارت وارده قارچ‏ها را بلافاصل بعد از برداشت در ظروف یک بار مصرف پلاستیکی با حجم  200 و400 و1000 گرمی   بسته بندی کرده و سطح بسته را بوسیله یک لایه سیلوفن پوشش می‏دهندو به بارار عرضه می‏کنند

اصول تبدیل و نگهداری قارچهای خوراکی

همانطوری که در بخشهای قبلی متذکر شدیم قارچ محصولی است که خیلی زود فاسد می‏شود لذا برای نگهداری آن بعد از برداشت باید تدابری اندیشید که مدت زمان نگهداری آن را افزایش داد وامروزه در مورد نگهداری قارچ با توجه به ارزش غذائی که دارد روشهای مختلفی ابدا شده است که در ذیل به چند مورد آنها اشاره می‏کنیم .

A ) خشک کردن    B) منجمد کردن      C )نگهداری در مایعات      D ) کنسرو کردن

الف ) خشک‏کردن: قارچ بسادگی امکان‏پذیر است درکارخانجات قارچ خشک‏کنی معمولا قارچ را در یک ردیف برروی سینیهای بزرگ پهن کرده وبرای چند ساعت آنها را در معرض هوا ی 55 الی 60 درجه قرارمی‏دهند وبه این ترتیب رطوبت قارچ تا 12درصد کاهش می‏یابدپس‏از اینکه قارچ خشک شد دربسته‏های غیرقابل نفوذ به هوا بسته‏بندی کرده ودر جای خنک و خشک نگهداری می‏کنند واین قارچ برای مدت یکسال قابل نگهداری است.

ب ) منجمد کردن : منجمد کردن قارچ یکی دیگر از روشهای نگهداری قارچ می‏باشد و برای این کار قارچها را بعد از برداشت ابتدا تمیز شسته ودربسته‏های مربوطه قرار می‏دهند و بسته بندی می‏نمایند وبعد بسته‏ها را وارد ازت مایع 120- درجه سانتیگرادکرده و حدود 6 دقیقه درداخل ازت نگه می‏دارند بعد از زمان فوق از ازت خارج کرده وداخل فریزویا اطاقکهائی که دمای داخل آنها 25- درجه است قرار داده وتازمان عرضه واستفاده بسته‏ها در آنجا باقی می‏ماند .

ج ) نگهداری در مایعات : برای این منظور در بعضی کارخانجات اقدام به نگهداری قارچ در داخل مایعات همانند خیار شور وسایر محصولات می‏کنند که محلول آن دارای ترکیبات بخصوصی با غلظت متفاوت وبدین ترتیب قارچ تا مدت 20 الی 25 روز در درجه حرارت 21 الی 28 درجه نگهداری کرد بدون اینکه هیچگونه تغییری در آن به وجود آید .

د) کنسرو کردن قارچ : این روش نگهداری قارچ هم که به تازگی ابداع شده است ویکی از موفق‏ترین روشهای نگهداری قارچ می‏باشد که خود دارای مراحل مختلفی می‏باشد .

کنترل و پیشگیری از آفات و بیماریهای قارچ صدفی

یکی از عمده ترین مسائلی که باید برای ارتقاء سطح کمی وکیفی تولیدقارچ خوراکی مدنظر قرارگیرد حفاظت محصول از گزند آفات و بیماریهااست که در مراحل مختلف پرورش قارچ ظاهر می‏شوند ومعمولا اصلی‏ترین مشکل تولید کنندگان قارچ خوراکی ظهور آفات وبخصوص بیماریهادر واحدهای تولیدی میباشد که اغلب‏تولید کنندگان اطلاعات‏کمی‏درزمینه شناسائی وکنترل آفات و بیماریها دارند

کنترل و پیشگیری از آفات و بیماریهای قارچ خوراکی در واحدهای‏تولیدی معمولا آسان تر و ارزانتر از معالجه آن است چرا که معالجه بیماری و آفات ضمن اینکه هزینه بردار است و شاید زمانی اتفاق بیفتدکه ما اقداماتمان را دیر انجام داده باشیم و دیگر کار از کار گذاشته باشد وبا توجه به مشکلات مبارزه شیمیائی و آثار نامطلوب سموم شیمیائی بر روی انسان و محیط زیست استفاده از آنها جز در موارد خاص و آن هم با رعایت کامل ضوابط بهداشتی قابل توصیه نیست لذا ما باید همیشه کنترل در امور و مسائل را مقدم بر مبارزه بدانیم وبرای رسیدن به این هدف رعایت چند اصل لازم است . 

1)   رعایت کامل مسائل بهداشتی در محیط پرورش‏مان

2)   کارکنان شاغل در درون سالنها حتما باید تمیز و عاری از هر نوع آلودگی باشند

3)   مواد اولیه برای تهیه کمپوست باید کاملا تازه وتمیز باشند.

4)  قبل از ورود به سالنها باید پاهایمان را در محلول ضد عفونی کننده مانند فرمالین ویا آب آهک فرو بریم .

5)   بعد از هر بار برداشت محصول حتما سالنها را باید ضدعفونی گردند.

6) کمپوست های مصرف شده واز رده خارج را باید به منطقه دوردست انتقال داده شوند واز تجمع آنها  در نزدیکی سالنها جدا خودداری شود

7)  کنترل آفات از گسترش وانتقال آفات وبیماریها جلوگیری می‏کند .

8) تمام قارچهائی که به نحوی توسط آفات وبیماریها آلوده شده ویا رشد کامل خود را طی نکرده اند وبر روی کمپوست باقی مانده‏اند را از بستر ها جدا کرده وجمع آوری نموده واز سالنها خارج کرده واز بین میبرند .

9)   شستشوی منظم دستکشها و روپوشهای افراد داخل سالنها از سرایت آفات وبیماریها از سالنی به سالن دیگر جلوگیری می‏کند.

10)  قبل وبعد از هردوره کشت ، تمام قفسه ها و بسترهای کشت را با مواد شیمیائی مانند فرمالین و غیره ضدعفونی شود.

 

آفات وبیماریهای قارچهای خوراکی 

الف ) بیماریها

 1- بیماریهای قارچی   2- بیماریهای  باکتریائی   3-بیماریهای ویروسی    4- کپک های هرز    

 5- نماتودها   6 - ناهنجاریهای غیر پاتوژنی

ب ) آفات

1- مکسها       2- هزار پایان     3- کنه‏ها     4 –  مورچه ها      ۵- سوسکها و سوسری ها

 با توجه به اینکه پرداختن به کلیه صفات و ویژگیهای این همه آفات وبیماریها خارج از برنامه ماست لذا فقط بنده به عمده ترین آفات و بیماریهائی که در طی چندین سال فعالیت تولیدی ونظارتی خوددر سطح استان آ. غربی مشاهده کردم و قارچهای صدفی به آنها مبتلا شدند ، بیشتر به آنها اشاره می‏کنم و دوستانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آفات وبیماریهای قارچ خوراکی هستند می‏توانند به کتابهائی که در این رابطه موجود هستند مراجعه نموده ومطالعه نمایند .

                                          1) مگس سرکه

مگس سرکه یا مگس میوه ویا بهتر بگوییم Dresophila  melanogaster مگسی است از زیرراسته مگسهای Brachycera و راسته دوبالان Diptera می‏باشدطول بدن این مکس 3-4 میلیمتر وبه رنگ های زرد ، قهوه ائی ، خاکستری تا سیاه بوده وموی آریستا در شاخک ها پروش بوده وبند سوم شاخک تا حدودی تخم مرغی است .غالبا چشمهای مرکب آن درشت وقرمز رنگ بوده وبالها در حالت استراحت بطور مسطح ودر پشت بدن قرار می‏گیرند فاقد قاشقک بال بوده وبر روی میوه های در حال تخمیر واطراف خمره های سرکه دیده می‏شود ودارای چهار جفت کروموزوم است، بعد از اینکه عمل لقاح صورت گرفت وزیگوت تشکیل شد، مراحل رشد ونمو رویانی در داخل غشاء های تخم انجام می‏گیرد وسپس لارو از تخم خارج شده وبا تغذیه ورشد خود در نهایت به شفیره تبدیل می‏شود. لاروها سفید رنگ وبند بند بدون پا وزواید بدنی ودر ناحیه سر قلابهای آرواره ای به رنگ سیاه دیده می‏شوند در این مرحله رشد حشره سریع بوده وغذای فراوان میخورد ولی هنوز بالا ندارد، پس از آن نیز شفیره تکامل پیدا کرده وحشره کامل یا بالغ ظاهر می‏گردد طول مدت این مراحل تحت تاثیر دمای محیط متغیر است بطوری که در دمای 20 درجه سانتیگراد متوسط دوره تخم ولارو 8 روز است ودر دمای 25 درجه این مدت به 5 روز تقلیل می‏یابد. این مگس به بوی تخمیر وسرکه جلب می‏شودومخمرهای عامل گندیدگی میوه ها را با خود بر روی میوه های گندیده ویا رسیده حمل کرده و در آنجا کشت می‏دهند ودر داخل آنها تخم ریزی می‏کنند . مکسهای کامل ولاروهای آنها در محیطهای اسیدی وتخمیری زندگی می‏کنند ودر محل تغذیه این مکس معمولا میکروارکانیسم هایی مثل باکتری ها وقارچها نفوذ کرده وتکثیر می یابند . 

 

                           حشره کامل                   شفیره                  لارو                      تخم

 این مگس‏در مرحله لاروی به‏قدری فعال وحریص به تغذیه است‏که به علت خزیدن از نقطه‏ای به نقطه دیگرجهت تغذیه در مسیر خود کانالهائی ودالانهائی در محیط پیرامون خود ومحیط غذائی غلیظ ایجاد می‏کنند ودر مورد قارچ خوراکی هم اگر یک قارچ آلوده را از وسط نصف کنید این دالانها وکانالهای را که لارو این مگس ایجاد کرده است را دقیقا مشاهده خواهید نمود .

از مهمترین گونه های مگسهای سرکه که آفت قارچهای خوراکی محسوب می‏شوند می‏توان به  funebris Dresophila  و Dresophila melanogaster  اشاره کرد

مگس کامل از ریسه های روی کمپوست تغذیه کرده واقدام به تخم ریزی در داخل کمپوست می‏کند و بعد از طی مراحل فوق الذکر لارو بوجود می‏آید وشروع به تغذیه از ریسه های داخل کمپوست کرده واگر بر روی کمپوست قارچی وجود داشته باشد از طریق پایه وارد کلاهک شده واین کانالها ودالانها را ایجاد خواهد کرد.  

هر گاه دمای محیط از 25 درجه سانتیگراد پایین بیاید قدرت زاد و ولد کم شده و در نهایت در زیر 16 درجه سانتیگرادباعث از بین رفتن مگسها می‏شود ونیز اگر دمای محیط بالاتر از 30 درجه سانتیگراد باشد

 باعث عقیم شدن حشره نر ودر نهایت باز منجربه از بین رفتن آنها می‏گردد پس نتیجه می‏گیریم بهترین  دما جهت زندگی Dresophila  melanogaster 25 درجه سانتیگراد است

 

    تصویر A مرحله تخم مکس سرکه  تصویر B  نمای جانبی وپشتی مرحله تخم 

                              تصویر C  مرحله لارو      تصویر D مرحله شفیره

                      تصویری از مگسهای بالغ دروزوفیلا ملانوگاستر ( مکس سرکه )

                                                  

                              تصویررنگی از مگسهای بالغ دروزوفیلا ملانوگاستر ( مکس سرکه )

 

 

                                         چرخه زندگی مگس سرکه

اقتباس از کتاب راهنمای آزمایشهای ژنتیکی و سیتولوژیکی با مکس سرکه  - ترجمه استاد ارجمند جناب آقای پرفسور ژیرایر کارپتیان  انتشارات دانشگاه ارومیه

 

راههای مبارزه با مگس سرکه یا  Dresophila  melanogaster

1)دادن سرما به محیط های سربسته در فصول سرد

2)جمع آوری واز بین بردن کمپوست در حال فساد و آلودگی شدید

3)نصب توری به پنجره ها وجلوی دستگاههای تهویه ومنافذی که احتمال ورود مگس وجود دارد .

4)قرار دادن طعمه مسموم خمیری با اختلاط سرکه ومخمر وسم آفت کش با دوام در درون ظروفی کوچک در نقاط مختلف سالنها

5) احتیاط و توجه : سمپاشی سالن با سم                            به میزان                       از سم با  یک لیتر آب در زمانی که به هیچ عنوان قارچی بر روی کمپوست وجود نداشته باشدو احتمال دهید که حداقل تا 12 روز آینده نیز محصولی برداشت نخواهید کرد اقدام نمائید.

6)جوشانیدن کامل کاه و کلشها حداقل 60 دقیقه تمام

7)استفاده از کیسه های پلاستیکی نو و دست اول جهت بسته  بندی

8)رعایت کامل مسائل بهداشتی در موقع تهیه کمپوست وتلقیح آن با بذر

9)اجتناب از استفاده کردن کاه وکلشهای جوشانیده شده که به زمین ریخته شده اند.

با تشکر فراوان  از آقایان دکتر ژیرایر کارپتیان و مهندس جمشید اکبریان و مهندس حبیب مبادر ثانی که بنده را در تهیه مطالب و تصاویر این قسمت یاری دادند .

 

سوسکها و سوسری ها

سوسری ها معمولی‏ترین حشراتی هستند که از سیصد میلیون سال قبل وجودداشته وتعداد آنها بسیار زیاد می‏باشد و اغلب سوسری ها در اصل متعلق به مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری هستند که معمولا در بیرون از خاک زندگی می‏کنند و اکثر فعالیت آنها در شب بوده وبیشتر محل گرم و مرطوب را برای زندگی ترجیح می‏دهند . بعضی از سوسری‏های مناطق گرمسیری فقط از گیاهان تغذیه می‏کنند ولی سوسری‏هائی که در خانه‏ها زندگی می‏کنند از اغلب مواد غذائی و خوراکی‏ها تغذیه می‏کنند. این حشرات علاقه مخصوصی به مواد نشاسته‏ای و قندی و غذاهای گوشتی دارند واز مواد دیگری مانند پنیر ، چرم ، نان ، نشاسته ، چسب ، وریسه قارچهای خوراکی ، جانوران مرده و مواد گیاهی تغذیه می‏نمایند.

سوسری‏ها ترشحات بوداری متصاعد نموده که ممکن است در طعم غذا اثر بگذارد و وقتی تعداد آنها خیلی زیاد باشد بوی مخصوصی را در محل تجمع خود ایجاد می‏نمایند . این حشرات قابلیت اتنقال میکروب امراض را داشته ولی معمولا سوسری‏ها شایع کننده امراض نمی‏باشند هر چند تجربه نشان داده که چندین نوع بیماری دستگاه گوارشی توسط آنها انتقال داده شده و بیماری ورم معده و روده و مسمومیتهای غذائی ، اسهال خونی ، اسهال معمولی  شناخته شده‏ترین آنهاست .

 

 اگرومی سوسری‏ها از نوع تدریجی بوده و  دوران زندگی آنها شامل سه مرحله       

            1) تخم            2) پوره              3) حشره     کامل می‏باشد .

حشره ماده یک کپسول بنام Ootheca   که در آن دو ردیف تخم قرار دارد تولید می‏کند . پوره‏ها با پاره شدن درز قسمت فوقانی کپسول از کپسول خارج شده و اغلب شبیه حشره بالغ  بوده و پوره چندین مرحله پوست اندازی را طی می‏کند که در آخرین مرحله بال ظاهر شده واز نظر جنسی مورد شناسائی قرار می‏گیرد .

اغلب سوسری‏ها شب‏خیز بوده بدین معنی که بیشترین فعالیت آنها در شب است ولی بعضی از     گونه‏ها در روز هم ممکن است دیده شوند . سوسری‏ها معمولا ، شکاف و یا درزها ی محفوظ را برای زندگی کردن انتخاب می‏کنند هر چند بعضی از گونه‏ها در روی دیوارها ومحیط های باز هم بصورت انبوه زندگی می‏کنند. این حشرات گرما را دوست دارند و در طول روز پشت رادیاتورها و لوله‌های آب گرم پنهان می‌شوند. در کشورها و مناطق گرم که ممکن است، این محل‌ها وجود نداشته باشند، سوسری‌ها درهر یک از نقاط تاریک مثل دستشویی، حمام، تخت‌خواب، پشت یخچال، اجاق خوراک ‌پزی و ظروف آشپزخانه پیدا می‏شوند. این حشره شب کار بوده و روزها را به استراحت می‏گذراند و چنانچه در محل استراحت مزاحمتی برایش ایجاد نشود، روزها به ندرت دیده می‌شود. در طول شب روی کف اتاق‌ها، میزها و دیگر وسایل خانه حرکت کرده و دنبال غذا می ‌گردد. فراوانی غذا در آشپزخانه‌های نامرتب و کثیف که به طور متناوب تمیز نمی‌شوند، باعث وفور سوسری‌ها در این مکان‌ها می‌ گردد.

انواع سوسریها عبارتند از : سوسری شرقی  - سوسری آلمانی  - سوسری آمریکائی  - سوسری استرالیائی – سوسری قهوه‏ای – سوسری قهوه‏ای دودی  - سوسری باند قهوه‏ای – سوسری صحرائی

مراقب باشید سوسک نیاید

پیشگیری کلید کنترل این حشرات است. پس پیشنهاد می‌شود دو کار زیر را انجام دهید:

1) جلوگیری از ورود آنها به ساختمان

2) کم کردن آلودگی به وسیله ی رعایت پاکیزگی محل

سوسری‌ها در هوای سرد برای ورود به ساختمان شما یا از پناهگاه‌ خارجی خود یا از خانه‌های همسایه وارد می‌شوند. پس لازم است که تمام سوراخ‌های کف، دیوار، چارچوب درها و فضای پشت پایه‌های ساختمان و غیره که به سوسری‌ها اجازه‏ی عبور می‌دهند، مسدود شوند.

از توجه به لوله‌های آب و فاضلاب و شبکه‌های مشابه غفلت نکنید. شاید حتی لازم باشد که برای بستن سوراخ‌های بزرگ از یک نجار کمک بخواهید، اما سوراخ‌های کوچک ‌تر را با بتونه‏ی چوب و پلاستیک می‌توان مسدود کرد.

توجه کنید که یکی از راه‌های مهم ورود سوسری به محل‌های جدید، بسته‌های آلوده‏ی مواد غذایی، خشکشویی و بسته‌بندی‌های مشابه است. جعبه‌های نوشابه و تخم‌مرغ و بسته‌های سیب ‌زمینی و پیاز نیز ممکن است باعث انتقال سوسری شوند.

نکته ی مهم دیگر در مبارزه با سوسری این است که باید وضعیت منزلتان را برای رشد سوسری  نامناسب کنید.

برای این کار باید مخفیگاه‏های آنها را از بین ببرید و نواحی زیر و کف ساختمان را همواره خشک نگه دارید و از دسترسی سوسری به غذاها جلوگیری کنید.

غذا را در ظروف غیر قابل دسترسی بگذارید و تمام محوطه ی آشپزخانه ‌تان را تمیز و بازرسی کنید تا هیچ خرده ماده ی غذایی در آنجا باقی نماند.

ظروف زباله را کاملا بپوشانید و برنامه‏ی کاملا منظمی برای تخلیه‏ی زباله در نظر بگیرید.

در کنار این کارها باید بهسازی محیط نیز انجام گیرد، زیرا سوسری‌ها اغلب مکان‌های مطلوب برای زاد و ولد خود را در سیستم فاضلاب، محل جمع زباله‌ها، فاضلاب و مکان‌های دیگری که غذا و مواد مناسبی در دسترس‌شان باشد، پیدا می‌کنند. بنابراین باید برنامه‌هایی برای به حداقل رساندن یا حذف پناهگاه سوسری‌ها طی برنامه‌های بهسازی محیط ترتیب داده شود.

مبارزه ی شیمیایی با سوسری‌ها

چنانچه مبارزه شیمیایی لازم باشدمی‏توان از اسپری‏هایی که اساس روغن داشته باشند یا از گرد ویا از طعمه های مخصوص استفاده نمود و انتخاب هر یک از انواع سموم بستگی مستقیم با محلی دارد که باید در آنجا عملیات سمپاشی صورت گیرد

سمومی‏که در مورد مبازره با سوسری قابل توصیه می‏باشد عبارتند از : مالاتیون 3%  ، دیازینون 1% ، دورسبان 5/0% ، بایگون 1%  که این سموم بیشتر برای سمپاشی در داخل درزها وشکافها پیشنهاد می‏گردد

عمل گردپاشی معمولا از نظر ابقائی به مراتب بهتر از عمل سمپاشی می‏باشد مشروط به اینکه محیط حالت مرطوب نداشته باشد. این دسته از سموم مانند سوین به میزان 5 الی 10درصد ، دیازینون 2 % و سدیم فلوراید می‏باشد .

سوسریهای آلمانی معمولا در نزدیکی منابع آب تجمع می‏کنند وبرای مبارزه با آنها بیشتر زیر میزها ، پشت ظرفشوئی‏ها ، داخل کابینت‏ها و اطراف موتور یخچالها مورد سمپاشی قرار می‏گیرند . واین سوسریها در مقابل حشره‏کشهای کلره مقاوم شده‏اند وبرای مبارزه با آنها می‏توان از دیازینون ، دورسبان ، دیکلروس ، بایگون ، پایرترین استفاده نمود .

سوسریهای آمریکائی معمولا در اماکن تاریک و مرطوب و گرم یافت می‏شوند وکمتر در درزها و شکافها بر خلاف سوسری آلمانی فعالند ، این سوسریها بیشتر در اطراف لوله‏های بخاری ، فاضلابها و زیر زمینهای مرطوب زندگی می‏کنند و با سمپاشی به موقع با مایع یا گرد ویا طعمه تلف  می‏شوند و سمومی‏که برای مبارزه بکار می‏روند شامل دورسبان 5/0 %  ، دیازینون 1 %  ، بایگون 1% می‏باشد

سوسریهای شرقی معمولا مناطق مرطوب وتاریک را ترجیح می‏دهند وبیشتر در زیر زمین ، نزدیک فاضلابها و زباله‏دانیها زندگی می‏کنند. سمومی‏ که برای مبارزه بکار می‏روند شامل دورسبان 5/0 %  ، دیازینون 1 %  ، بایگون 1% می‏باشد

اقتباس از کتاب حشرات خانگی و انباری ( شناخت و روشهای مبارزه با آنها ) تالیف آقای مهندس علی اکبر سپیدار و با تشکر فراوان از آقای دکتر یونس کریمپور عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه که بنده را در تهیه مطالب و تصاویر این قسمت یاری دادند .

((     مورچه  ))

مورچه خانگی یکی از حشرات کاملا شناخته شده است که در اکثر نقاط دنیا انواع آن وجود دارد . این حشره بصورت اجتماعی زندگی کرده و معمولا  لانه‏اش را در زیر زمین می‏سازد . غیر از حشره ماده ، اعضا مختلف کلنی مورچه ، سالیان زیادی عمر می‏کنند بدین صورت که کارگران تا 7 سال و ملکه‏ها گاهی تا 15 سال عمر می‏کنند . لانه مورچه‏ها معمولا در داخل دیوار خانه‏ها، پی ساختمانها  ، داخل چمن‏ها ، داخل چوبها ، درختان پوسیده و زیر سنگها ساخته می‏شود.

مورچه‏ها گاهی با نیش‏های دردناکی که ایجاد می‏کنند علاوه بر عکس العمل های شدید پوستی باعث مرگ از طریق ایجاد آنافیلاکسیس روی بعضی از افراد حساس می‏شوند.

تغذیه در مورچه ها غالبا دو جانبه و بطریق دهان به دهان در بین افراد انجام می‏گیرد.

 

  مورچه‏ها دگردیسی کامل داشته و طی چهار مرحله تخم  ،  لارو  ،  شفیره  ، حشره بالغ  زندگی را می‏گذراند . تخم بسیار ریز وبسته به نوع مورچه شکل مختلف دارد . لاروها بدون پا ، شفاف و گرد هستند و بعد از چندین مرحله پوست اندازی تبدیل به شفیره میشوند . شفیره شبیه به حشره بالغ است ولی بدنش نرمتر ورنگش سفید بوده وبدنبال تامین غذا حرکتی ندارد .

حشره بالغ درست بعد از چند روز که از مرحله شفیرگی خارج شد شروع به فعالیت می‏کند ودر این شرایط بدن مورچه سخت و به رنگ تیره در می‏آید . مدت زمان لازم برای پرورش مورچه از مرحله تخم تا حشره بالغ بین 6 هفته تا دو ماه طول می‏کشد که این بستگی به شرایط محیطی و فصلی دارد .  مورچه‏ها حشرات اجتماعی هستند وبه صورت کلنی زندگی می‏کنند و در داخل کلنی شامل سه قسمت هستند.  کارگران  ،  ماده ها  ،  نرها

جنس نر در مورچه‏ها بالدار بوده و بال خود را تا زمان مرگ حفظ می‏کنند و ماده‏ها هم در بین مورچه‏ها بزرگترین گروه خانواده را شامل می‏شوند و این مورچه‏ها بالدار بوده و قبل از جفتگیری بالهایشان می‏ریزند و اما جنس کارگر در مورچها بدون بال بوده و کارگران  ماده‏های عقیم هستند و مورچه‏های کارگر بیشترین افراد را در کلنی شامل شده واکثر فعالیت وکار را به عهده دارند . بزرگترین مورچه‏های کارگر که در کلنی وجود دارد سرباز نامیده می‏شود و سربازان فقط از تخم ها و حشرات جوان محافظت می‏کنند

ملکه در کلنی مورچه‏ها با تولید مثل مرتب افراد کلنی را می‏سازد واگر تخمی تلقیح نشود مورچه نر حاصل می‏گردد و چنانچه تلقیح شود مورچه ماده بوجود می‏آید

یک نکته جالب در رابطه با مورچه‏ها اینکه در بعضی از گونه‏ها ، ملکه یا کارگران ضمن حمله به لانه مورچه‏های دیگر تعدادی از شفیره‏ها  را  از لانه مورچه‏های دیگر را ربوده ( دزدیده ) و کارگران حاصل از این شفیره ها را مانند برده ای بکار وامیدارند وبه خدمت خود می‏گمارند .

انواع مورچه ها

مورچه صحرائی  ، مورچه آتشی ، مورچه خانگی ، مورچه پیاده رو ،  مورچه سارق   ، مورچه مخملی درخت  ،  مورچه فرعون  ، مورچه هرمی  ،  مورچه سیاه کوچک  ، مورچه آتشی کوچک  ، مورچه آکروبات  ،  مورچه آرژانتینی  ، مورچه سربزرگ  ،  مورچه نجار  ،  مورچه زرد بزرگ  ،  مورچه برگخوار  ، مورچه دروگر  ،  مورچه عسل  ،  مورچه مزرعه ذرت  ،  مورچه نادان  ،   

مبارزه با مورچه ها

عملیات مبارزه با مورچه‏ها بسته به نوع مورچه  ، محل زندگی و شدت آلودگی متفاوت می‏باشد واین عقیده اشتباه است که با معدوم کردن مورچه‏های داخل ساختمان دیگر مورچه ائی وجود نخواهد داشت چون در لانه مورچه‏ها مجددا کارگران وسربازان دیگری تولید شده و به بیرون اعزام خواهد شد ودر واقع تا به وجود آمدن مورچه‏های جدید می‏توان این اطمینان را داشت که سمپاشی موثر بوده است.

عمل سمپاشی با محلولهای سمی ، معمولا در شرایط کاملا مناسب باید صورت گیرد و چون مورچه‏ها از  محلهای سمپاشی شده فرار می‏کنند و برای تهیه مواد غذائی از راههای دیگر استفاده می‏کنند بنابر این باید اطراف لانه را به خوبی سمپاشی نمود تا راهی برای فرار وجود نداشته باشند.

  سمومی که برای مبارزه با مورچه بکار می‏روند شامل : بایگون 1%  ،  دیازینون 1%  ، دورسبان 5/0 %  ، سوین 2%  می‏باشد و چنانچه عملیات گردپاشی مورد نظر باشد از سم سوین به میزان 5 الی 10 % ویا از گرانولهای حاوی بایگون به میزان 2 % می‏توان استفاده کرد .

اقتباس از کتاب حشرات خانگی و انباری ( شناخت و روشهای مبارزه با آنها ) تالیف آقای مهندس علی اکبر سپیدار و با تشکر فراوان از آقای دکتر یونس کریمپور عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه که بنده را در تهیه مطالب و تصاویر این قسمت یاری دادند .

  ((   بیماری کپک سبز تریکودرمایی ))

                                                                 خیلی مهم

گروه کپکهای سبز، از جمله برخی از متداولترین وعمده‏ترین قارچهاست ،گونه های Penicllium  و Trichoderma و برخی از گونه های Aspergillus به دلیل رنگ سبز مشخص خود و اسپور هایشان کپک‏های سبز نامیده می‏شوند. این عوامل از قدرت بقای طولانی در شرایط هوای آزمایشگاه ونیز توانائی زیادی در ایجاد آلودگی برخوردارند .

کپک سبز بطور عمده در کمپوستهای غنی از کربوهیدراتها با ازت کم ، رطوبت زیاد و بافت ضعیف بروز می‏کنند ودر کمپوست پاستوریزه و خاک پوششی استریل شده با حرارت ، میزان بروز کپک های مختلف در مقایسه با کمپوست غیر پاستوریزه کمتر است .

قارچهایی که عموما بر روی مواد ذخیره شده دیده می‏شوند مانند.spp  Aspergillus  و Penicllium  spp    و Absidia  ramose .

درگذاشته بیماری کپک سبز تریکودرمایی کم اهمیت تلقی می‏شد اما امروزه به عنوان یکی از مخربترین وخطر ناکترین بیماری قارچهای خوراکی مطرح است .

این بیماری به عناوین سفیدک تریکودرمایی، سوختگی و لکه تریکودرمایی  نیز شناخته می‏شود. 

قارچ تریکودرما قارچی فراگیر است و عموما با حضور در هوا، خاک، ترکیبات گیاهی و سایر بسترها و به عنوان یک انگل قارچ تلقی می‏شود. اگر چه تاکنون چهار تا شش گونه از قارچ تریکودرما به عنوان عوامل مولد کپک های سبز در کمپوست قارچ خوراکی معرفی شده اند اما گونه T. harzianum به عنوان مهمترین عامل شناخته شده است .

حمله قارچ تریکودرما بصورت کلنیزاسیون(گسترش واشغال‏کمپوست) سریع کمپوست اسپان زده شده است و زیستگاه عمده این قارچ در کمپوست و خاک پوششی ودر برخی موارد بر روی اسپان قارچ است. تریکودرما در ابتدا میسلیوم سفید رنگی را تولید می‏کند که به دلیل تشابه رنگ با میسلیوم قارچ خوراکی شاید در آغاز چندان قابل تشخیص نباشد. بخشهای سفید رنگ بتدریج همزمان با شروع اسپورزایی در قارچ، به رنگ سبز تبدیل می‏شود ( شکلهای ذیل ). این لکه های سبز رنگ به دلیل اسپورزایی عامل بیماری ، از بارزترین علائم بیماری مشاهده شده بر روی کمپوست، خاک پوششی، قفسه ها و ... است . آلودگی های حاصل از این قارچ عموما به صورت هوازاد بوده و آلودگی در روی خاک پوششی از طریق خاک پیت یا هوموس وارد می‏شود. در قارچ دکمه ای پس از دادن خاک پوششی، اسپورهای موجود در خاک پیت، با حمله به بذر اسپورزایی را آغاز می‏کنند. بذر آلوده منبع مهمی برای آلودگیهای بعدی است. در مراحل بعد، کپک با گسترش از طریق لایه خاک پوششی به سطح خاک می‏رسد. اسپورهای این قارچ بسیار کوچک بوده و می‏توانند به راحتی قبل و بعد از اسپان زنی کمپوست از طریق مختلفی باعث آلودگی بستر قارچهای خوراکی شوند .

این بیماری اکثرا روی مواد آلی در داخل یا اطراف مناطق کشت قارچ دیده می‏شود. وجود رطوبت بالا در دراز مدت  و رکود جریان هوا و بالا بودن میزان گاز دی اکسید کربن ، شرایط میکرواکولوژی (اکولوژی محیط کوچک) خاک پوششی را برای تقویت رشد این عامل بیماری برهم میزند.

وجود این قارچ ( تریکودرما ) باعث کاهش رشد اسپان، کاهش رشد اندامهای باردهی، کاهش عملکرد محصول، کاهش طول عمر وطول دوره نگهداری قارچ خوراکی می‏شود.

              ۱)  آلوده شدن کمپوست قارچ صدفی به کپک سبز  یا( تریکودرما)

 

              ۲) آلوده شدن کمپوست قارچ دکمه ای به کپک سبز یا ( تریکودرما)

 راههای کنترل بیماری قارچی تریکودرما یا کپک سبز

1) در موقع تهیه کمپوست قارچ صدفی باید کاه وکلشها را خوب بجوشانید ودر عین جوشانیدن آنها را زیر و رو نموده تا همه جای کلشها خوب ضد عفونی شوند.

2)  مدت زمان جوشانیدن کاه وکلشها را زیاد در نظر بگیرید ( حداقل یک ساعت ).

3)  استفاده از کیسه های پلاستیکی نو وتازه و دست اول جهت پر نمودن کلشها به داخل آنها

4)   عدم استفاده از کاه وکلشها که در موقع ریختن به آبکش جهت آبکشی، به زمین ریخته شده اند ودر بیرون از آبکش قرار گرفته‏اند .

5) در موقع پر نمودن کیسه از کاه وکلش ها و تلقیح با اسپان حتما دستها را با آب وصابون شسته ودر صورت امکان با الکل ضد عفونی نمائید.

6)  از کاه وکلشهای آلوده و سیاه شده و آب خورده به هیچ عنوان در جهت تهیه کمپوست استفاده نکنید.

7) در صورت امکان سالنها را قبلا با یک سم قارچ کش وحشره کش سمپاشی نمائید .

8) کف سالنهای تولیدکمپوست، باید سیمانکاری شده وسقف آن پوشیده شده باشد و بعد از هر بار کمپوست سازی کاملا نظافت شده ودر صورت امکان سمپاشی گردد.

9) کارکران باید در موقع تهیه کمپوست و تلقیح آن ، مسائل بهداشتی را رعایت نموده وجهت تردد به داخل سالنهای تلقیح بذر وپرورش ، از روپوش و کفش و دستکش جداگانه استفاده نمایند .

10) اسپان قارچ ( بذر مصرفی ) مورد استفاده در تلقیح بایستی کاملا تازه وعاری از هر گونه آلودگی باشد.

11)   شستشو و ضد عفونی کردن تمام وسائل کار تلقیح بذر ومحل تلقیح لازم وضروری است .

12)  بقایای حاصل از برداشت محصول قبلی باید کاملا جمع آوری و از سالنها خارج وبه محل دوری انتقال داده شوند.

13)کیسه‏های آلوده را باید به سرعت ودر اسرع وقت وبا احتیاط از سالنها خارج کرده وبه محل دوری انتقال داده ونابود نمود .

با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر یوبرت قوستا که بنده را در تهیه مطالب این بخش یاری دادند

 

 سموم جهت مبارزه با آفات وبیماریهای قارچ صدفی : با توجه به اینکه قارچ یک ماده غذایی است و نوع سموم جهت مبارزه واثرات ثانویه آن خیلی حساس ومهم است ومی‏بایستی با تشخص کارشناس واحد تولیدی تعیین واقدام گردد لذا از ذکر نام سموم در اینجا معذوریم . 

مبارزه با آفات و بیماریهای قارچ صدفی  : با توجه به اینکه نوع سموم مصرفی و زمان جهت مبارزه واثرات ثانویه آن خیلی حساس است ومی‏بایستی با تشخص کارشناس واحد تولیدی تعیین واقدام گردد لذا از ذکر توضیحات در رابطه با مبارزه شیمیایی در اینجا معذوریم.

اصول تشخیص قارچهای خوراکی وسمی از یکدیگر  یا ( روشهای شناسائی قارچها )  : با توجه به اینکه قارچ یک ماده غذایی است وتشخیص آن از نظر خوراکی وسمی بودن آن یک کار تخصصی و آزمایشگاهی است  لذااز ارائه مطالب هر چند تئوری ممکن است خطراتی در پی داشته باشد در اینجا معذوریم .

 خواص دارویی قارچهای خوراکی ( گونه هائی از صدفی )

خصوصیات دارویی قارچها در طول تاریخ مورد توجه اقوام وملل مختلف بوده و در بسیاری از کشورها نقش مهمی در درمان سرطان به عهده داشته است. از زمانهای بسیار دور مردم چین و ژاپن معتقد بودند که بازیدیومیستها بخصوص خانواده پولی‏پوراسه خاصیت ضد توموری دارند که مطالعات جدید با استفاده از تکنولوژی پیشرفته امروزه این موضوع را اثبات کرده و در نهایت منجربه کشف ترکیبات ضد توموری مانند زایمازان (Zymosan)  و چندین نوع گلوکان و مانان (Mannans) از سلولهای قارچ شده‏اند. و طبق گزارشات یانگ ying در سال 1977 قارچ صدفی بنام گوشت چوب در حدود 80 الی 90 درصد بر علیه سرطان Ehrlich و تومورهای سرطانی موثر بوده (ص 197) و در سال 1987 در گزارش دیگری از خاصیت درمانی قارچ صدفی بنام طلایی P.citrinpileatus در درمان ورم ریوی خبرمی‏دهد. (ص133).

لنتینان Lentinan  از جمله مواد پلی ساکارید محلول در آب است که از نوعی قارچ بنام قارچ جنگل استخراج و خاصیت ضد سرطانی آن در کشور ژاپن به اثبات رسیده و به عنوان داروی ضد توموری استفاده می‏شود .

پلی ساکارید دیگری بنامKS-2    که به وسیله فوجی وهمکارانش در سال 1978 از قارچ جنگل جداسازی شد و خاصیت ضد سرطانی آن در موشها به اثبات رسیده است وهمچنین مطالعات انجام گرفته در آمریکا بر روی عصاره قارچ جنگل روی ویروس ایدز (HIV )در آزمایشگاه به اثبات رسیده و همچنین این قارچ (قارچ جنگل) در کاهش فشار خون و پائین آوردن میزان کلسترول خون موثر است. (ص 186 ), در آمریکا و ژاپن از پودر قارچ خوراکی بنام مرغ چوب یا رقص پروانه‏ای (Grifola.frondosaبرای آزمایش داروی ضد ویروس ایدز ساخته که به تأیید رسیده است همچنین از سایر خواص دارویی اعلام شده از این قارچ می‏توان در کاهش فشار خون - درمان دیابت - کلسترول - سندرم کوفتگی شدید را نام برد. (ص229) همچنین در سال 1992 در چین ضمن بررسی و تحقیق بر روی نوعی قارچ بنام سر میمون یا ریش پیرمرد H.erinaceus  دارویی برای زخم معده - التهابها و تومورهای دستگاه گوارشی (مری- معده) ساخته اند. (ص239)

علاقه‏مندان در این خصوص( خواص داورئی قارچها ) می‏توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به کتاب اصول پرورش قارچهای خوراکی - چاپ دوم - تالیف آقایان دکتر ابراهیم محمدی گل تپه ودکتر ابراهیم پور جم  - از اساتید گروه گیاهپزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران- به صفحات ذکر شده مراجعه نمایند. موالف

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۴/۰۳ساعت ۹:۴۱ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

3

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۳/۰۳ساعت ۹:۴۱ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

2

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۰۳ساعت ۹:۴۰ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

نرم افزار کامپیوتر موبایل بازی کامپیوتر عکس و والپیپر کتاب الکترونیک ترفند و آموزشی

 نرم افزار کامپیوتر   موبایل   بازی کامپیوتر   عکس و والپیپر   کتاب الکترونیک    ترفند و آموزشی

 
  نرم افزار کامپیوتر
  موبایل
  بازی کامپیوتر
  عکس و والپیپر
  کتاب الکترونیک
  ترفند و آموزشی
امنیتی
فیلم و صوت
پخش کننده
اینترنت
ابزار رایت سی دی
فرهنگ لغت
هک
آموزشی
فشرده ساز
گرافیک
چت و مسنجر
جاسوسی
بازیابی
بهینه سازی
آفیس
شبکه
سایت وبلاگ
فونت
شبیه ساز
نرم افزار های کاربردی
کار با موبایل
مبدل
s60 v3
s60 v5
پاکت پی سی
جاوا
کتاب جاوا
آی فون
والپیپر موبایل
رینگتون
بازی فکری
بازی ایرانی
بازی فلش
مذهبی
360 درجه
طبیعت
فانتزی
طراحی و نقاشی
هنری
عکس های دیگر
ترفند اینترنت
ترفند و آموزش ویندوز
آموزش نرم افزار ها
 

ديگر لازم نيست به اجبار در سايت هاي مختلف عضو شويد. 0 17 admin
هک آنتی ویروس kaspersky و استفاده نامحدود از آن! 0 42 admin
هک کزدن گوشی 5800 با روشی بسیار ساده و سریع(جدید) 0 38 admin
فرمت كردن گوشی نوکیا در حالت خاموش 0 34 admin
کدهای مخفی گوشی های سامسونگ 0 36 admin
محصولات سه‌بعدي در نمايشگاه سبيت 2010 0 61 admin
ترجمه‌ي وب‌سايت‌ها در نسخه‌ي جديد مرورگر كروم 0 46 admin
معرفي تغييرات جديد در جي‌ميل 0 42 admin
فناوری نمایش سه بعدی چگونه کار می کند؟ 0 52 admin
خدمات جدید گوگل با نام Google Buzz معرفی شد 0 52 admin
اطلاعات كامل از وایمكس ایرانسل 0 74 admin
آیا اپل آی پد موفق ظاهر می شود؟ 0 111 admin
پیغام‌های خطا در گوشی‌های Nokia و روش رفع اشکال 0 75 sajjad
خودتان آنتی ویروس کامپیوترتان شوید 2 104 admin
اشغال نشدن تلفن به هنگام اتصال به اینترنت 0 152 sajjad
 
+ نوشته شده در  ۸۸/۰۱/۱۷ساعت ۱۵:۵۲ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

مطالب جست وجو شده

 عبارت مورد نظر خود را وارد نمایید :
 

عکس های افسانه بایگان عکس های الهام پاوه نژاد عکس های امین حیایی عکس های بابی دئول عکس های بازیگران سریال دلنوازان عکس های بن افلک عکس های بهاره رهنما کلیپهای دوربین مخفی کلیپهای عجیب و جالب کليپ هاي ورزشي کلیپهای هنرمندان کلیپهای انیمیشن کلیپهای دیدنی کلیپهای صوتي کلیپهای مزاحم تلفني کلیپهای مصاحبه کلیپهای عاشقانه كليپهاي بازيگران زن گالری عکس ماشین گالری عکس آئودی گالری عکس بوگاتی گالری عکس مرسدس بنز دانلود مستقیم پک wallpaper با کیفیت عکسهای مذهبی و مکانهای مذهبی بسیار زیبا کاریکاتور عکسهای کودکان عکس های زیبا و هنری عکسهای بازیگران مرد ایرانی عکسهای عاشقانه عکس مدل لباس کودکان عکس مدل کت و کاپشن عکس مدل لباس مجلسی عکسهای حیوانات جالب و بامزه عکس بازیگران هندی (بالیوود) عکس بازیگران مرد هالیوود عکس بازیگران زن خارجی عکس های عاشقانه بیوگرافی شخصیت های محبوب عکس های بازیگران زن عکس های بهاری عکس های خنده دار عکس های مذهبی عکس های طبیعت عکس های فانتزی عکس های میوه عکسهای هنری عکسهای ارسالی شما سایز 240x320 سایز 360x640 پس زمینه های سه بعدی کیریستین رونالدو عکسهای سریال دلنوازان عکسهای بازیگران زن در لباس عروسی عکسهای شهاب حسینی و همسرش در کنار احمدی نژاد پیش بینی پایان سریال دلنوازان سحر قریشی و همسرش - عکس و بیوگرافی ساسی مانکن کیه سعید پانتر - بیوگرافی و عکس عكس و گفتگوي جالب با سحر قريشی(يلدای دلنوازان) نویسنده : افسانه یک داستان عشقی غم انگیز (حتما بخونید!!!) به کجا چنین شتابان در شبکه تهران دانلود تیتراژ تصویری و صوتی سریال دلنوازان گفتگوی جالب با حسین تهی افراد معروف در کنار همسرشان مصاحبه اختصاصی با ساسی مانکن عکسهای جومونگ در سریال شرایط عشق عکس و بیوگرافی امیر مسعود مهريه جالب افتخاری براي دو دخترش ميترا حجار ممنوع التصوير شد!!! : نویسنده افسانه اسرائيل در پشت صحنه سریال جومونگ عکس تبلیغی علیشمس برای آهنگ قر بده شایعه در مورد دستگیری محمد رضا گلزار - نویسنده : صدف شایعه قهر و آشتی بازیگران سریال دلنوازان بیوگرافی شکیلا گزارش تصویری پشت صحنه هایی از این سریال مسافران مجموعه تلويزيوني «دلنوازان» را براي پخش هرشبي از شبكه بیوگرافی زیبا بروفه - نویسنده : صدف تصویربرداری سریال تلویزیونی «شمس العماره» کلیپ های خنده دار ورزشی کلیپ هاي حیوانات کلیپ موتور سواری کلیپ هاي گروگانگیری کلیپ هاي حوادث رانندگی کلیپ هاي هنری کلیپ هاي دعواهای خارجی کلیپ هاي تکنو زدن کلیپ هاي حوادث هوایی کلیپ های مذهبی كليپ هنرمندان وخوانندگان كليپ هاي تبليغاتي كليپ هاي سخنراني کلیپ های جالب ابزار موبايل تم هاي موبايل رينگتون موبايل مقالات موبایل آنتی ویروس موبایل قالب وبلاگ و سايت قالب های میهن بلاگ قالب های بلاگر دانلود کلیپ داداش کوچولوی بیرحم دانلود کلیپ هنرنمایی در ساحل دانلود کلیپ روایت فتح دانلود کلیپ تصادف از نوع عربی دانلود کلیپ عاقبت اعتماد به خانوم ها دانلود کلیپ نیوشا ضیغمی و مادرش دانلود کلیپ پاورپوینت خنده دار دانلود کلیپ راننده کوچولوی حرفه ای دانلود کلیپ لاک پشت کبوترخوار دانلود کلیپ تبلیغاتی موتور سیکلت دانلود کلیپ ایرانی های ایران دوست !! دانلود کلیپ آدم کشی تو روز روشن دانلود کلیپ پاورپوینت کارتون های بچگی ها دانلود کلیپ پلیس بازی ِ حیوانات دانلود کلیپ خنده دار ِ حمد و سوره خوندن به سبک جدید دانلود کلیپ پاورپوینت گربه های خوردنی دانلود کلیپ وحشتناک واژگون شدن اتوبوس مسافری دانلود کلیپ خنده دار شیرین کاری خانوما دانلود کلیپ بشقاب پرنده در چین دانلود کلیپ خنده دار دانشجوهای ایرانی در خوابگاه کلیپ موبایل تبلیغاتی هوندا کلیپ صوتی فوق العاده خندار از سرکار گذاشتن آقا پسره توسط یه خانوم ! دانلود کلیپ دوربین مخفی خیلی خفن و دیدنی دانلود کلیپ قدیمی ِ آهنگ یار دبستانی من نرم افزار اسلامي موبايل گوشي i mate گوشي Motorola گوشي Samsung بازي موبايل بازي نوکيا سري 40 بازي نوكيا سري 60 ورژن 5 بازي جاوا بازي موتورولا بازي زيمنس تم موبايل تم نوکيا سري N تم نوکيا سري 40 تم نوکيا سري 60 تم سري 60 ورژن 2 تم سوني اريكسون سري Uiq سايز صفحه ي 176x220 تم سوني اريكسون سري c آهنگ موبايل اهنگ موبايل Mp3 نرم افزارو تم متفرقه موبايل اخبارسايت و موبايل اس ام اس عاشقانه اسکرين سيور موبايل ديکشنري موبايل عکس پس زمينه موبايل كتاب الكترونيكي موبايل اموزش هاي جالب ترفند كامپيوتر ترفند امنيت اموزش فتوشاپ نرم افزارويرايش فيلم نرم افزار پخش فيلم ايکون نرم افزار موسيقي نرم افزار فارسي نرم افزار ماهواره اي نرم افزار پشتيبان نرم افزار ابزار دسکتاپ نرم افزار بهينه ساز نرم افزار بازيابي نرم افزار تلفن نرم افزار زيبا ساز تم ويندوز بايت نرم افزار اسلامي نرم افزار اموزشي نرم افزار همراه درايور نرم افزار راديو و تلويزيون دانلود ويندوز فونت نرم افزار ويرايش تصوير ابزار فلش وكتور گرافيكي نرم افزار امنيتي نرم افزار انتي ويروس نرم افزار ضد هک نرم افزار هاي اينترنت نرم افزار مرورگر نرم افزار اف تي پي نرم افزار ايميل نرم افزار اشتراک نرم افزار طراحي وب ابزار سي دي نرم افزار رايت اهنگ هاي ارام بخش بازي گوناگون بازي اکشن بازي فکري ارشيو عکس پس زمينه عکس طبيعت و حيوانات عکس گرافيکي عكس مذهبي ارشيو صوتي و تصويري دانلود كارتون اهنگ و موسيقي مداحي تصويري مولودي backup u.s india phpweb سوالات کنکور کاردانی الکتروتکنیک سال 87 آگهی استخدامی قیمت هارد لپ تاپ TP LINK WIRELESS ADSL MODEM قیمت قیمت پمپ آکواریوم نقشه تهران 87 برای موبایل SYMBIAN ورزش اقتصاد PDF نرم افزارTV MOBIL آموزش یوگا سعادت آباد آموزش بسکتبال رمز GTA IV آموزش رایگان افکت های فتو شاپ دفترچه راهنمای نوکیاN79 دانلود برق صنعتی نماینده فروش SUPERMICRO آموزش کار سرور 2003 البوم های شاد عربی جدید از شهره صولتی اموزش گام به گام MASTERCAM ساختمان اداری معماری الگو جعبه تزیینی مشخصات فنی پی کی منابع درس کارشناسی ارشد رشته روانشناسی اعطای نمایندگی قطعات کامپیوتر راه هایه پول دراوردن اینترنتی ثبت نام کربلا یزد آهنگهای قدیمی لیلا فروهر برنامه N70 متدهای الگویی نقول ایه ترانه قیمت لب تاب DELL 1545 دانلود پرو‍ژه رایگان به زبان PDF ورزش آسم آموزش* سخت افزار* اصفهان مشخصات فنی پی کی حل المسائل استاتیک جانسون ویرایش هفتم جارو برقی وکس پلان سازه ویلا اهنگهای کارتونهای قدیمی پودر مو بر دانلود بهترین مداحی ها MP3 برنامج موبایل برنامه نویسی موبایل سام یوسف حذف شده اهنگ های یاشار PPT اسیب ورزشی جک سرکاری PCOD درمان جاوا برای موبایل خدمات موبایل تهران موبایل تم موبایل ترفند یاهو بازی توپ جاوا خط عربی حذف شده خط نستعلیق دانلود اهنگ موبایل عرفی رستورانها - IRPLACES نمونه سوال های عملی بانک اطلاعاتی نقشه تهران برنامه برای کامپیوتر دانلود آهنگ کودکانه تزیین بستنی تعمیر CD-ROM قلب مارتیک دانلود MP3 مجموعه سوالات نهایی سوم تجربی دانلود یاهو مسینجر دانلودفرهنگ لغت دهخدا دانلود برنامه لمسی مجموعه طرح وکتور رایگان تابلو روان ساعت با RTC کانالهای فیلم ماهواره قطار تهران شیراز تمNTH امکانات 118 برنامه GPS N95 8GB مدل پرده منزل دانشگاه آزاد هشتگرد قیمت عطر دانلود رقص مدل ابروی جدید ثبت نام برای زیارت کربلا سایت سازمان حج و زیارت استان فارس برنامه شبکه های تلوزیونی کاسیو ساعت تم 5610 ساخت ACTIONS زیبا در فتوشاپ دانلود پروژه ی کارآفرینی پروازهای کیش آهک خاک دانلود رایگان آهنگ مدیتیشن برنامه برای N72 کولرگازی سامسونک شرکت های کامپیوتری ترکیه تزئینات تولد زیبا دانلود نقشه مشهد بهترین هدیه تولدبرای آقایان دیکشنری فارسی به انگلیسی کارشناسی ارشد پلان معماری دوبلکس بازی فوتبال نوکیا N72 استخدام در صنعت نفت گاز پتروشیمی ضبط طولانی صدا 6630 نمونه سوال کلاس چهارم دبستان نمونه سوال کلاس چهارم دبستان دانلود برنامه برای گوشی 6131 قیمت لاستیک گودیر معایب 405 دانلود شو اسم های پسر ترکی قیمت دستگاه طلایاب نمونه سوال علوم اول راهنمایی کرمان پروژه دانشجویی روستا2 البوم سوسن کوری F480 بازی برای کارتن قدیمی ارزان فصل اول شیمی دوم دبیرستان استخدام لیسانس زمین شناسی اصفهان انواع مهاجرت ها موسسه تخصصی گوهرشناسی پارسیان قالبهای رایگان مدرن بلاگفا POWER POINT تغذیه بلدرچین چیست اسپیلت سپهرالکتریک عمل افتادگی پوست خرید مسکن در کرج قالبهای رایگان مدرن بلاگفا نوزاد ان زیبا دانلودGPS تاروت کد برنامه ماشین حساب به زبان ویژوال بیسیک تاروت عمل افتادگی پوست نمونه سوالات چهارم ابتدایی استخدام مخابرات طراحی پلان مهدکودک انواع آینه شمعدان اگهی استخدامی بهداشت ودرمان فارس سایت مردمان سایت مردمان برنامه تم سازی سونی اریکسن سوالات کاردانی به کارشناسی 86 زورنال دانلود کاردستی رزرو بلیط اتوبوس تهران مقاله ای در مورد مهندسی نرم افزار دانلود شیاتسو آزمایشگاه فزیک حرارت دانلودترانه مهستی دریا دانلود ACROBAT 9.1 دانلود آهنگ سرود ملی قبل از انقلاب MOBILE TV برنامه نصب N73 مقالات لاتین حسابداری استخدام شرکت پتروشیمی آموزش VB عایق بندی ساختمان سوالات کارشناسی ناپیوسته سال 1387 رشته مدیریت مورانو قیمت جزوه اسمبلی معاد N70دانلود ویندوز برای نوکیا مدل لباس و تاب دامن بلند جدید دانلود بازی مخصوص گوشی های سامسونگ قیمت فوتون مدل86 پروژه کارآفرینی محصولات چیکو سیستم عامل گوشی 6500 اسلاید مدل ابرو فارسی ساز TOUCH CRUISE دانلود کنترل تلویزیون N96 دانلود بازی مخصوص گوشی های سامسونگ پروژه کارآفرینی دانلود جزوه فیزیک مغناطیس کاردانی الکترونیک مدل لباس سوریه اهنگ وترانه شاد مانتو سارافون تم برای نوکیا 7610 با گیتار NOTHING ELSE MATTER بازی N73 پروژه کارافرینی تابلو برق بانک سوالات مالیه عمومی دانلود حل المسائل فیزیک 2 هالیدی دانلود اهنگ جدید ارش کد موزیک تولدت مبارک اندی مدل لباس تابستانه ساعت DKNY تهران ترینر شاهزاده ایرانی 2 کدهای همراه اول قیمت تلویزیون رنگی منابع دکتری روانشناسی تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بر در EXCEL مقاله شغلی شعر روی سنگ قبر دانلود کتابهای الکترونیک حقوقی روش های امیزش پرورش بوقلمو سنسور های گشتاور استخدام مخابرات دانلود تم ورزشی جدید 73 N ادکلن های معروف لیست مدلهای لپ تاب DELL قیمت سریر تشخیص موبایل نوکیا اصلی از تقلبی قیمت روز لب تاب دل تجهیز کارگاه نمونه سوالات آزمون اینترنتی مشاوران آهنگ عروسی از نریمان آموزش VMWARE هتل باری IGI سایت بازی تم ساعت گوشی 6500 کنسرت 2006 یانی دانلود رایگان وینرار وینزیپ استخدام شهرداری تبریز رشته های ورزشی وسایل ورزشی نقشه های خانه های که فرانک رایت طراحی کرده برنامه وارون ماتریس دانلود نقشه کامپیوتری تهران 88 نمای شیک منازل نماهای ویلایی معماری روش استفاده با دستگاه اسیلوسکوپ مدلهای بلوز قلاب بافی اصول طراحی هتل مدرن روش استفاده با دستگاه اسیلوسکوپ مشخصات لب تاپ دانلود کتاب رایانه کار خلیق دانلود کتاب بیوشیمی انواع کفپوش داخل ساختمان کرم AHA نئوستراتا دانلود تم حروف برای N72 نمونه سوالات تمامی دروس پایه دوم دبیرستان دانلود آلبوم های اسپانیایی آموزش فارسی EPLANE 5.5 راجب CPU نقشه شیراز برای GARMIN جدید ترین مدل مانتو ایرانی اهنگهای یساری روش استفاده با دستگاه اسیلوسکوپ سوالات دانشگاه دولتی کاردانی به کارشناسی سال 86 همراه پاسخنامه دانلود کتاب عمران سازه نتهای ویلون فیلم فروشی دیسک 2PHONE ماشینهای مته مشخصات مدیران مدارس ابرکوه مقاله بازیافت دانلود گیم نماینده ولو مشخصات کامل لب تاب با قیمت راندو و شیت بندی تابع براکت تابع براکت پایان نامه های کارشناسی ارشد بانکداری نوین کدهای مخفی ماهواره منشی تلفن برای گوشی P990 نحوه روتوش تابع براکت پلان مهدکودک DVD رکوردر اصول حسابداری 3 دانلود موسیقی آرام دانشگاه آزاد اهواز سامانه دانشجویی دانلود نرم افزار تبدیل فینگلیش به فارسی برای کامپیوتر شرایط تحصیل در ایتالیا آموزش نقشه خوانی در برق صنعتی پلان ونمای ساختمان های ویلای مقاله در مورد طراحی تدریس متره و برآورد پرو سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی دکتر کرمانی لاغری مقیاس نقشه PDF پروژه کارآفرینی صنعتی دانلود شینیون جمع دانلود کارت صوت اسپیکر دانلود البوم گلکم با صدای افشین سپهر مش موهای بلند چگونه چاق شویم استخدام بانکها قیمت MSI U100 فروش سگ ژرمن شپرد مدل مانتو اسپرت دانلود پرو‍‍‍زه های کارافرینی مقاله پایان نامه مدیریتی نقشه ویلایی انواع مدل پرده انواع روکش های دیوار؟ دانلود پرو‍‍‍زه های کارافرینی تاریخ توزیع دفترچه آزاد کاردانی پیوسته 88 ترمیم ساختمان دانلود اهنگ قلب خدا ته اینه انواع نقشه کشی ساخمان آهنگ برنامه در شهر انواع ساعت سواچ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۱/۱۴ساعت ۱۷:۲۳ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۱/۰۳ساعت ۱۴:۳۹ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۱/۰۳ساعت ۱۴:۳۹ بعد از ظهر  توسط Farham  | 

1

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۱/۰۳ساعت ۹:۴۰ قبل از ظهر  توسط Farham  | 

مطالب جدیدتر